Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1399 0
19 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 December. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Geraadpleegd op 17 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/639k35ng10/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 19 December 1915 5 CENTIBMEN Tweede Jaargang Nr 5 QEILLUSTREERDE GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA/ND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD T v ^.sixili5:ond.iQ-in.©-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uit ZES BLADZIJDEN DADEH EN ZAKEN Kontrool te Antwerpen Indien wij aanhoudend melden wat in zekere gemeenten en steden gedaan wordt oni de bedriegers, vervalschers en woekeraars in zake levensmiddelen, in hunne schandelijke handeling tegen te gaan, dan was het bijzon-der om de gemeenteoverheden en zij, die door hun ambt of door hunne bijzondere plaats geroepen zijn het volk te beschermen, te lee-ren wat er kan en mag gedaan worden tegen de handelsschuimers, die tôt oneer van ons land op vrije voeten blijvèn loopen. Het moet gezegd, dat zelfs met ons arsenaal van wetten het niet gemakkelijk is de bedriegers bij den kraag te nemen en voor de recht-bank te brengen. Er moet dus met middelen gehandeld worden welke het mogelijk maken door recht en wet de vervalschers onschadelijk maken. Te Antwerpen is door de bevoegde besturen , en in gezamenlijke werking met de bijzondere instellingen, onderzocht op welke wijze men de pliehtigen, die onderduimsch werken, , zou kunnen ontdekken en loon naar werken : geven. ] Wij zijn gelukkig te kunnen aankondigen dat dit gewenscht middel gevonden is en ] sinds verleden Maandag in werking is ge- , gaan. De Voedingsafdeeling van het Nationaal Komiteit, heeft verschillende kontrooldiensten ingerieht, waarvoor een aantal manschappen 1 aangesteld zijn, om deze met goed gevolg te | kunnen doen. Aldus zal er kontrool zijn op de aankoop-kaarten in de zoogezegde Amerikaansche win-kels. Er zal strenge kontrool zijn op de hoeda-nigheid der gefabrikeerde en niet-vervaardig-de^ levensmiddelen. Er zal ook kontrool zijn ' op den verkoop in 't groot en 't klein van aile soort levensmiddelen. ' Om die verschillende toezichtsdiensten met vrucht te kunnen volbrengen is het noodig dat de kontroleurs dag en nacht in aile werk- s huizen, fabrieken, kelders en magazijnen moeten ingang hebben, vergezeld van een bévues^-man dor v»t jim te. <t yerhal iseet'en », wanneer het noodig is, en aan het parket ovei te maken. , , . ,.,t Welnu, wij meenen te kunnen sclmjven dat dit ailes in Antwerpen in werking gezet is en, wat beter is : — reeds uitslagen heeft afge-worpen, waarvan men zal verwonderd zijn. Een winkelier, die een 14 tal arme lieden liet waren gaan koopen in de Amerikaansche magazijnen om ze bij hem af te leveren, en de waren op zijnen winkel duurder verkocht - men zegt zelfs na ze door zekere stof « ver- zwaard » te hebben — dan hij ze gekregen had, is bij het parket aangeklaagd. Het is met genoegen dat wij het teit ter kennis onzer lezers kunnen brengen. Een bevoegd persoon in deze zaak, zegde ons ■ « dat wij mochten verzekerd zijn dat een groot aantal bedriegers, vervalschers en woekeraars, weldra voor de rechtbank zullen moeten verschijnen ; dat de rechtbanken streng zullen straffen en het kwaad dat îeder-een lijden doet, weldra een einde zal genomen hebben. , , De Zondagsgazet zal niet nalaten de veroor-deelingen af te kondigen. Het is noodig dat het volk zij ne Caïn's kenne, opdat op den grooten dag der afrekening voile recht kunne geschieden. ^ Tentoonstelling van Hoeven en Landelijke Woningen Na de volledige uitleggingen en de programmas welke de Zondagsgazet van deze tentoonstelling afgekondigd heeft, zullen de lezers een oppervlakkig gedacht hebben kunnen vormen van het groot belang, dat aan deze onderne-ming én voor ons Land in t algemeen, en voor de provincie Antwerpen in t bijzonder, verbonden is. Het gedacht van de inrichting dezer tentoonstelling werd niet lichtzinnig opgevat. In den schoot der Landbouwafdeeling van het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit werd eene bijzondere commissie ingerieht voor doel heb-bende een bijzondere studie te maken van de heropbouwing van hoeven, landelijke woningen en dorpen. In de provincie Antwerpen werd de leidmg dezer werking toevertrouwd aan het « Land-en Tuinbouwcomiteit der provincie Antwerpen » en meer bijzonder aan de door dit Co-miteit aangestelde « Provinciale Studiecom-missie » onder het voorzitterschap van den heer Graaf de Baillet Latour, eere-gouverneur der provincie Antwerpen en Senator voor de Arrondissementen Mechelen-Turnhout. Het Studiecomiteit heeft na zijne bespre-king en onderhandelingen met andere bevoegde groepen als de « Koninklijke Maatschappij der^ Bouwmeesters van Antwerpen », de « Ivring voor bouwkunde » en de « Provinciale Commissie tôt verfraaiing van het Landelijk Leven », deze tentoonstelling ingerieht. Het doel ervan ligt besloten in volgende overwegingen door de vereeninging « Union des villes et communes Belges » tôt aile ge-meentebesturen van het land gericht : « De gegeven onderrichtingen zijn louter » aanbevelingen. Zij stellen een beroep daai » op den goeden wil en op de Vaderlandslief-» de van de besturen en van de geteisterde » inwoners. Het in voorbereiding zijnde werk » van heropbouwen, vordert meer en beter » van ons dan eenvoudig het herstellen van » het verwoeste. Wij moeten ons behartigen » gebruik te maken van den huidigen toe-.» stand, om te vergrooten, gezond te maken, » te verfraaien. Dit doel kan enkel worden - » bereikt door het bewerken van stelselmatige ■ » weldoordachte ontwerpen. » ■ Deze ontwerpen aan het oordeel van het b volk onderwerpen in eene tentoonstelling en daarnaast plaatsen al het merkweerdige dat vernield is ofwel nog recht staat, benevens hetgene dat dient te verdwijnen, zal in de Tentoonstelling van 22 Januari 1916 in den Kunstkring der Arenbergstraat vereenigd en in te bewonderen zijn. nl In dit prachtig lokaal, met zijne uitge-111 strekte zalen, zullen met honderden zichten ce uit aile gemeenten, van verdwenen, nog-be-staande, alsook plannen en teekeningen van op te richten gebouwen en zichten verzameld 's zijn. e" Elkeen zal de tentoonstelling, eenig in zijn 'n aard, willen bezoeken, ze zal eene betooging ls zijn van den kunstsmaak en van de geoefende technische kennissen. ! In den Kunstkring is men begonnen met het maken der noodwendige werken waarover t_ wij in een volgend nummer meer zullen zeg-gen. ' L. M. r- ANTWERPEN IN OORLOGSTIJD XXIV. U zult gewis wel eens ervaren hebben dat temperatuur en dampkring- veranderingen welke 's nachts voorkomen, ook invloed hebben op den mensch- en dierlijken slaap. Soms heeft het gebeurde van den vorigen dag, het overlasten' der maag, of ook wel gemoeds-aandoeningen slaapverstoring ten gevolge. Welke oorzaak mijne rustverstoorde weet ik niet, doch wel v,eet ik dat een dezer nachten mij een onrustige slaap deelachtig was en ik in het nachtelijk duister wakker wei-d, gsruimen tijd woelde en draaide. sufte en droomde. Natuurlijk was mijn denken ofwel beneveld ofwel helder ; dan was ik weer weg, plots was ik weer klaar wakker ; aldus drong zich in mijn brein de gewaarwording dat er iets buiten mij om in de lucht hing, te meer daar ik dicht bij ons in de geburen een haan hoorde kraaien, welks kukeleku van verre beantwoord werd. Hanen gekraai ? en dit in dezen tijd ? Ge zoudt zeggen ! Buurmans haantje deed my aan het - Eer de haan driemaal gekraaid zal hebben van en van hanen en kiekens in dezen tjjd denken.... Want't is waar ook, wanneer ik atraks op zal staan zal het Vrijdag zijn. Vrijdag is hier, zoowel als in zoovele andere steden, een groote marktdag. Dan komen de boeren, burgers en buitenlui van heinde en verre, uren sporen, trammen of loopen naar de metropool waar de levensbehoeften eener kosmopolitieschebevolking zooveel maatschappelijke eischen hebben voortge-bracht, dat de levensnoodwendigheden er enorm door zijn uitgebreid. Dan gaan de buitenlieden ter stede om inkoopen te doen maar ook om er de vooi'tbrengselen van land, stal of neerhol te verkoopen. Ook thans zien we des Vrijdags de plattelandsbevol-king nog in onze veste komen doch ze doen mij denken — nu ik dier. haan hoorde kraaien, aan de boter en eierboeren van weleer. Boter ! Hoevele verwen- de mensenen zuiien er nu we; , zijn die gelijk in vroeger eeuwen geen boter meer \ gebruiken. 'k Herinner me nog goed toen ik tijdens , mijn reizen in Spanje verbleef daar — ('t is nog ' maar eenige jaren geleden) — in 't geheel geen. boter zag. De menschen wisten niet wat het was. , Ook elders — zelfs in Holland.het boter- en kaasland, ' ben ik eenigen tijd bij eenvoudige menschen in den kost geweest — en ik kreeg er zoetelies op roggebrood en soms eens... geitenboter op mijn brood. België verbruikte de laatste jaren heel wat kilotjes eerste kwaliteit boter. r IJi|na elk huisgezin had zijn vasten boer, die den , Vrijdag zijn één of meer pondswiggen af kwam leveren tegen 1.50tôt 1.75 fr. in den winter perpond. Hoeveel betaalt u ze nu Madam ? — 6 fr. den kilo. . En dan de eieren ! ! ! j Ook die waren er vroeger ruimschoots, en het => duurst 16 centiem. n Herinnert ge u nog Dikke Mie van de St. Jans e plaats van voor eenige jaren (orug ? De brave zie heeft gelukkig dezen tijd niet heleefd. t Zij was ook een echte volks- on markttiepe. '! En zij had geld verdiend met haar eitjes. Zij hac met haar Bulgaarsche. Italin: nsche en Russische s eieren — voor versche inlandsche verkocht — e gouden eitjes weggelegd. n Die gouden eiers herinneren mij vroegere kinder jaren. Toen was het nog in '.'jon gulden tijd, dai de kleinen in de lange winter,iy'i:\dan werden ver-maakt, — doch de grooten ha tien nog meer sohik dan wii, — door de tooverlan: ,rn en rondreizende goochelaars. 'k Herinner my toch steeds dien eersten gooehel man die ik zag, zijn gezicht v/erd mij later jaren steeds herlevendigt wanneer .k Joe Chamberlain's gelaat op papier aanschouwde. Die man was zoo rap en vlug ; hy blies vlammen, trok kilometers papier uit zijn mond ; liet 'n twintigtal duiven uit zijn hoed vliegen, at met zijn voeten een kip op, kraaide gelijk een haan en legde dan 'n honderd eieren. 'k Wilde dat ik het nu ook kon, gouden eiers leggen. Doch de eieren zijn heden zeldzaam, ofschoon bij 'n zacht weer de hennen langzamerhand nu al beginnen te leggen. Hoewel er wat — (maar onbetee boff"a^bniunV u 'S, maar ™ i p van invloed is op den buiten, d j r de kiekens er los loopen en weinig speeiaal voed j? krijgen, moet men de oorzaak der eierprijzen alloen maar wijten aan de stopgezette invoer van buitenlandsche eieren. U betaalt nu voor een ei 28, 30 en 32 centiem. Zonder oorlog en zonder invoer zou men deze prijs bijna ook bereiken. Omdat 1° ons land nog weinig hoenderparken bezit ; 2° weinig boeren of hoenderliefhebbers zich speeiaal op den eierhandel toeleggen ; 3° Wij veel eieren eten en gebruiken in koek, gebak, eten en in de nijverheid. In gewone tijden bedraagt de invoer uit Italie, Rusland, Bulgarije, Egypte en de laat?te jaren ook uit Holland miljoenen per week. De £?ewone bun?er en verbruiker weet dit niet. Het huishoen, kip of kieken genoemd, een met een menigte rassen over de geheele aarde verbreid huisdie;1, wordt gekenmerkt door een korten, krachtigen aan de spits omsrebogen snavel, een vleezigen kam en vleezigekinlellen enkorte vleugels, de staart bestaat uit 14 veeren, waarvan bij den haan in het midden één uitsteekt en allen langer worden ; de pooten zijn van stevige sporen voorzien en hebben vier (soms viji'j teenen. Sommige rassen speeiaal gekweekt dienen ten platte lande uitsluitend voor de Zondagwedstrijden, waar geheele dorpsbevolkingen de hanengevechten bijwonen. De kip _ (uit Azié afkomstig) is gelijk zijn meester omnivoor ailes etend. Het wyfje, de hen begint in 't voorjaar, dikwyls van af Februari (enkelen al van af tegen Kerstmis) eieren te leggen, en gaat, wanneer men de eieren gedurig wegneemt daarmee maanden lang voort alvorens broedsch te worden. Sommige rassen,als de fransche en die van de landen rondom de middellandsche zee, broeden in het geheel niet of slecht j deze zijn derhalve de beste leghoenders. Rondom de « bastide „ (groote woning) tegen de berghellingen, onder de groene olijf-, amandel-, oranje- en citroenboomen, ziet men daar overal de kiekens. De bewoners brengen er 2, driemaal.soms, elken dag hun ezel met korven beladen, waarin vruchten en eieren naar de stad gevoerd worden, die «ieren kosten aan den opkooper ongeveer 3 centiem In Turijn en andere steden, ziet ge dan naast de kistenmakerij het enorme àtapelhùia, waarin elke kist in tweeën verdeeld 2 X 720 — ongeveer 1440 eieren worden verpakt ; rap de wagons in. en drie dagen er na worden deze 5 tôt 7 dagen oud zijnde eieren, uit Italie alhier aan de voortverkoo-pers door den groothandelaar aan 9 à 10 centiem is per stuk afgeleverd. De verbruiker betaalt dezi jl versche inlandsche eieren van eigen kiekens 12 to 14 centiem per stuk. Ook de Bulgaarsche eierei zijn goed, maar de Russen... hum... wat heb ik e: j veel honderdtallen naar de pâtisserie zien dragen. 10 Het gewicht van een ei wisselt van 40 tôt 7( _ gram, de Vlaandersche gemiddeld 68. De broedtijd duurt 21 dagen. De kuikens kunner r. bijna onmiddellijk loopen, zij worden den eerstei tijd door de broed- of klokken met groote zorgvul digheid bewaakt en verzorgd ; na 4 à 5 maandei k zijn zij volwassen. Jonge hennen van vroegrijp< [e rassen beginnen reeds op den leeftijd van viei maanden eieren te leggen. Elk jaar in Augustus, September ruit het hoen de oude veeren vallen dan uit en er komen nieuwt voor in de plaats. De ruitijd is de kritieke tijd hennen leggen niet meer, zijii ziekelijk en de haar houdt op met kraaien de dieren moeten dan bijzondei gevoed en verzorgd worden. Men teelt de kip zoowei om het vleesch (vraag het maar aan 'n Brusselaar als om de eieren. Een niet broedende hen kon toi 150 eieren per jaar leggen, het grootst aantal in het tweede en darde jaar, dan mindert het, waarom men dan ook kippen hoogstens 4 en hanen 0 jaai oud laat worden De gewone leeftijd van het kieken kan tôt 10 à 12 jaar gaan. Versch gelegde eieren zijn de beste, ze blijven even smakelijk tôt den 14"" dag ; na 15 dagen begint de inwendige gisting, het ei is dan nog goed eetbaar tôt den 24s,eu dag, dan gaat htt door oi geel aan de kalkebast vast zitten en na den 31er dag begint het te stinken. Is de eierschaal echter gebarsten, — en de meeste schalen zijn dit, van daar dat tijdens het zoden zoo dikwijls het ei uit de schaal kookt, — dan treedt bederf al na den 6-9 dag in. Hopende dat de tijd weldra weer zal zyn aange-broken dat we 'n gebraden haantje, 'n goede kiekensoep, 'n koppel eiers met hesp in de pan of 'n versch ei voor zwakken on herstellendeo kunnen n hebben, zullen we het nu maar by hoop- 6n wind-s eieren laten. 0 Lari. UIT BORGERHOUT «Jl ■ Dviiutninii^v ■ 7 1 d< 1 Wat is het sinds den aanvang van den oorlog sti) H] geworden in Borgerhout, bijzonderlijk des Zondags ! . In de week als men ten allen kant liet gerucht van J den arbeid hoort en op straat veel beweging van rt l menschen en voertuigen ziet, kan men nog wel eens ai in den waan verkeeren dat er niets veranderd is en ^ het dagelijksch gedoe zijn ouden loop heeft. Maar 's Zondags, in wintertijd, vooral bij regenaclitig , e" verv-e'ellf c , Eeval is en dat men in tleze laatste ook wijken vindt waar ailes doodstil blijft, waar men op een _ 5 Karischen riamiddag liond nocli kat ontmoet en de menschen met de kiekens schijnen te gaan sl.a-peu t'Akkoord, maar wat in Antwerpen mtzonde- K ring is, is ten onzent algemeene regel. De Sinjooi A e of Sinjorin, die zich door de verlatenheid sommiger „ 3* straten terneergedrukt voelt, kan andere oorden op-f zoeken, waar koffiehuis, cinéma, scliouwburg, con-; cert- ni" voordraclitzaal liem of liaar do noodige ver- h strooiing aanbieden. Zoo gelukkig is de Borgerhoute- p n naar niet ontvlucht hij eene doodstille wijk, lnj komt in een andere, even doodsche, even stille. Het paar cinémas, dat wij er op nahouden, kan de be- 1 !| gooeheling niet schenken van le\en of drukte en 111 IV k de herhergen lieeft men veelal, buiten den waard I of de waardin, slechts de tafels en stoelen tôt ge- g zelscliap. Van concerten en tooneelvoorstellingen is j hier tegenwoordig geen spraak en van lees- of voor c drachtavonden hooren wij evenmin gewagen. Zoo >-blijft er onzen gemeentenaren niets anders over dan in de naburige Scheldestad genezing te gaan zoeiwu.. a voor hunne «neurasthenie », Dat was een ander leven vôôr den oorlog ! Dan klonken u reeds van in den Zondagvoormiddag lus-tige inuziektonen in 't oor, 't zij eene onzer talrijke harmonie-, fanfaren-, turn- of andere maatschap-pijen eeiren uitstap maakte, 't zij ter gelegenheid van kermis of betooging een optocht door do bijzon-derste straten plaats greep, 't zij het een vaandel-inhuldiging, eene primusviering of de aanstelling van een nieuwen eerevoorzitter gold. Dan was het in den namiddag op de Turnhoutsche Baari een ware begankeuis van Borgerhoutenaars, die zich stadwaarts hegaven of van Antwerpenaars, die naar Borgerhout trokken. Dan krioelde het op zonnige " dagen van volk buiten de Turnhoutsche, Herenthal-sche en ISorsbeeksche poorten ; gansclre familiën gingen de frissche veldluclit inademen of in het malsche en koele gras, onder lommerrijke boomen beschutting zoeken tegen de zonnehitte ; ofwel zij L verzadigden zich in de talrijke speelhoven van den omtrek met plattekaasboterhamnien en radijskens, ft hesp- en eiererïkoeken, ijsroom, fruit, melk, koffie, ■t hier, limonade, enz., terwijl- de mannen rookten en « discuteerden », de vrouwen « lameerden », de liin-deren touterden, hoepelden, lachten, schaterden, et twistten en schreiden. !'d in en rond den velodroom van Zurenborg was het n, sellier elken Zondag eene drukte van belang uit en lioofde der matchen en koersen, welke aldaar regrl-I matig plants grepen en de bezoekers van het te ' Boelaerpark hadden aile inoeite van de wereld 0111 e" zioh door de scliaren wielrijders en andere « sport-er men », die den weg naar de Gietschotel onveilig en maakten, heen te worstelen. 's Avonds keerden al die drommen vermoeid, bezweet, bestoven, inaar welgemutst en verzadigd van spijs en drank, zin-en gend en keuvelend, met bloemen en groene twijgen ,n, beladen, naar Borgerhout terug. en Bij slecht weder en in wintertijd trokken de jeu-dige pareil naar het bal in het « Kattenhof », den « Bobinet », den « Belle-Vue » en elders, waar het er ijn vaak tôt laat in den nacht lustig toeging. Bomvol de waren ooli diezelfde zalen iedermaal eene onzer j,.; voiksmaatschappijen hare tooneelvoorstellingen gaf. Van de grootste herberg der Turnhoutsche Baan af in' tôt het kleinste «baksken» in welkdanige, verafge-mt legen straat ook, aile hadden hun vaste kalanten, te die er met kaart-, ton- of vogelpikspeï, muziek, zang. an enz., een gezelligen avond kwamen door brengen. En menig Borgerlioutenaar, van de Antwerpsclie ® schouwburgen of koffieliuizen terugkeerende, was d0 gelukkig zich aan de « patates-frites » kràampjes na-bij de « Worstenpan » of op den hoek der Botha-straat een portieken gebakken aardappélen en in , « Het Nachtlicht », « De Groote Pint » of « Het Plak-:1"> leerken » nog een « slaapmutsken » of een lekker de glas gerstenbier te kunnen aanschaffen. Dat ailes behoort nu meestendeels tôt het verle-en den. Van het vroolijk en gezellig leven, dat wij hierboven schetsen, vindt men nog- slechts zeldzame ,en sporen in ons reuzendorp. Maar waarom zou die ■en schoone tijd niet kunnen terugkeeren ? De Borger-In houtenaar « berust », doch wanhoopt niet en wees de verzekerd, eens de oorlog gedaan, de wonden des k vaderlands geheeld, iedereen terug aan den arbeid, welvaart, handel, nijverheid en nering aan 't herop-îer bloeien, dan zal onze gemeente spoedig lierleven in, en zullen hare bewoners even ras den levenslust en ud de geinoedelijklieid terugvinden, welke hen vroeger 30_ kenmerkten. Arno. KINEMA-ZOOLOGIE » programma: Zondag 19 December van 4 tôt 7 torenuur 0 en van 8 tôt 11 torenuur 1. Lucifer (slotkoor van het Peter Benoil n oratorium voor Groot Orgel) n 2. Volendam (gekleurde film) 3. De IJzeren Tanden (drama) n 4. Lakmé (fantazie op het zangspel) L. Delisbes e 5. Leonce Kinema — Opnemer (tooneelspel) ,. 6. Nachtzang voor viool Fr. Chopin (Solist : Heer Edm. De Herdt) 7. Het hart dat sterft (drama in 2 deelen) ^ 8. Carmen (fantazie op het zangspel) G. Bizet 9. a) Onder de Stofgolven b) De Angst (drama) c 10. Sylvia (dansspel) L. Delibes 1 11. In 't diepsti! des Harten (tooneelspel) , 12. Het vertrek in den Nacht (drama in 3 deelen) t 13. De Barbier van Seviglia (openingstuk) G. Rossini ^ 14. Bout De-Zan en de Rattenvanger (klucht) 3 's Avonds : Poos van 10 minuten tusschen num-r mers 7 en 8 ; de Marmeren wandelzaal en het •• Café » 1 zijn toegankelijk. KERSTMIS : 3 groote buitengewone Vertoonin-1 gen met bijzonder programma van Kinema en Muziek ^ op Zondag 26 December (van 4 tôt 7 en van 8 tôt 11 1 torenuur), en op Maandag 27 December (van 8 tôt f 11 torenuur). — Gewone toegangsprijzen. — Bij - ° zonder Programma. [> j Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen optreedt, bestaat uit : ) De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo ; Pieter Saenen, le viool; Emile Dingemans, le viool; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, 3 cello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin' f orgelisten pianist ; Alfons Cluytens, pianist. OVER ALLES — De heer Bulcke, havenkapitein maakt het publiek bekend dat de overzetdienst tusschen Antwerpen en het Vlaamsch Hoofd thans met een derde boot verzekerd is. D#ze laatste is byzonder ingerieht voor den dienst der reizigers en voorzien van eene kabien van tweede klas Het schip zal regelmatig aile 20 minuten van den eenen naar den anderen oever vertrekken Van af 15 dezer moet de overzetkaart genomen worden op de beide oevers,volgeni het n:euw tarief dat hieronder volgt: Passaeiers. eerste klas. enkel fr il in l'assagiers, eerste klas, enkel fi-, 0.10 n twêède "kta's, Ifeto'én ttoci 0 10 Paard, oi niet ingespannen 0.10 Ezel of muilezel (onbeladen), veulen 0.05 ' Rund 0.10 Aileanderedieren, los of aan denleiband, p. kop 0.05 Kar of rijtuig op 2 wielen, ledig, alsook kleine rijtuigen op 4 wielen 0 10 Kar of rijtuig op 2 wielen, beladen 0.25 Kar of rijtuig op 4 wielen, ledig 0.15 Kar of rijtuig op 4 wielen, beladen 0.50 Motorrijtuig of motorwagen, enkel biljet 1.50 Motorrijtuig of motorwagen, heen en terug 3.00 Hondenkar. ledig, d« hoed niet medegerekend 0.05 Stootkar of kruiwagen (ledig), rijw. motorrijw. 0.05 Hondenkar, beladen, de hond niet medebegr. 0.10 , >1 . C 1 : U .. J A > A Stootkar of kruiwagen, beladen 0.10 Wekelijksche abonnementen van 10 cent, worden afgeleverd a*n leerlingen die kostelooze scholen bijwonen. Wekelijksche abonnementen van 25 cent, worden afgeleverd aan leerlingen die betalende onderwijs-gestlchten bijwonen. — Het Gemeentebestuur van Antwerpen heeft beslist dat er op al de graven der gesneuvelde soldaten een kruisje zai geplaatst worden, vermel-dehde den naam en de andere aanduidingen van den begraven krijger. Ouders en andere familieleden van gesnéuvelden, gemeenteoverheden en geestelij-ken, wier medeburgers te Antwerpen begraven zijn, worden verzocht er kennis van te geven, met bijvoeging van de juiste aanduidingen. — Verloden Dinsdag, 14 dezer, was het de 19e verjaring van den sterfdag van JufEer Constance Teichmann, de Engel der Liefdadigheid van Aut-werpen. " -luffer Constance « —zooals zij algemeen genoemd werd, — was de dochter van den heer gouverneur Teichmann ; zij stichtte te Antwerpen liet kmdergasthuis « Louise „ in de Everdjstraat, waar thans het meisjesinstituut Van Gehuchten is, en dat naar de Meistraat v/erd overgebracht. Tijdens den 001 log van 1870-71 vertrok zij aan het hoofd der Belgische ambulantie naar Frankryk en verzorgde de gekwetsten. Mejufler Constance Teichmann was ook eene uitstekende tooneelkunstenares en ondersteunster der pogingen van Peter Benoit voor een eigen toonkundig onderwijs. De heer A. Regout, verblijvende in Den llaag is ondervoorritter benoemd van het Eereko-miteit van het Rood Kruis van België in Nederland in vervanging van den heer Flechet, overleden. De heer Regout zal dus met den heer And. Simonis, van Verviers, dit ambt bekleeden. De heer Lodewijk Ontrop, onze Antwerp- sche toonkundige en uitmuntende orkestleider voor gewijde muziek, verheugde ziGh verleden Dinsdag in zijn 40" verjaardag. Onze gelukwenschen. — Het Nederlandsch Belgisch Komiteit tôt op-bouwing in België, der steden en gemeenten, il rééd.-, 111 bezit van talrijke ontwerpen, welke aan eene technische commissie onderworpen werden. Deze commissie is samengesteld uit de volgende heeren : Otlet, Berlage, Cuypers. Evers en Van der Swalmen. Aan het komiteit zullen geleerden, artisten en andere bevoegde mannen toegevoegd worden. Een Noorsch deskundige, de keer Frôst, heeft eene nieuwe uitvinding van den telegraaf zonder draad aangekondigd, welke eene gewichtige verbetering zal brengen aan het huidige stelsel. Op 1 5 November 1610 werd de kunst- schilder David Teniers geboren. Hy stierf te Krussel op 22 April 1690^ na zich roemrijk gemaakt I te hebben door zijne kunstwerken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes