Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1484 0
10 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 10 Januari. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Geraadpleegd op 08 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gb1xd0rx42/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GEILLUSTREERDE « V h ■ Hhb IHU fl I \ IHUIIL/ IM ■ —— ■ ZONDA6S6AZEX BUREEL • LANGE GANG 6, ANTWERPEN ;)PEN DAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. » m ■ « •iiinDanianaMHnHHHnMnHBWHM WINTER-ViRMAKEN »■ « a m a » m. — Brengt de Zomer, met zijne bloemen en bladeren, met warmte, licht en zon-neschijn, met zijn pracht van kleuren en geuren, ons veel geluk en aangename stonden aan, ook de Winter is steeds bij allen zeer welkom Dan komt het er niet op aan om Iangzaam, rustig te wandelen midden zonnige uitgestrekte velden of onder een gewelf van rijpe bladeren, neen, dan hoeft men in andere dingen zijn vermaak te zoeken, vermaak dat zeker en vast te vinden is. Zoo heeft elk land zijne bijzondere Winter-vermaken, zijn speciaal Winter-sport Het schaatsen-rijden is nog al overal bekend en bijna in ieder land in zwang. Vooral in de koude streken maar ook in Holland vindt men daarin zijn grootste Winter-vermaak. Nog zijn de vijvers en sloten niet toegevrozen, of de schaatsen worden boven-gehaald. Men zwiert en zwaait en draait en vliegt op het ijs, dat ieder oogenblik dreigt te breken of te barsten. Bij menige prijskanip van schaatsen-rijden slonden we verbaasd over de snelheid die sommigen bekomen kunnen en over de sierlijke bewegingen die op dien gladden vloer kunnen uitgericht worden Ook speelt men hockey op het ijs wat zeer vermakelijk is en waarbij menig toeschouwer aangename stonden kan beleven. Wat de sneeuw-sleden aangaan, deze ook leveren veel nut en meermaals ook veel plezierige stonden op. Zij worden door paarden of andere dieren voortge-, trokken en zijn in staat over sneeuw en ijs te « vliegen ». In sommige streken bedient men zich van sleden die niet moeten voortgetrokken worden, maar van zelf hunnen gang gaan, wanneer zij eens van een helling afkomen. In bergachtige streken vooral gebruikt men ze, deels om als vervoer-middel, deels om als vermakelijkheid te dienen. Het Winter-vermaak van de kinderen is echter nog het onschuldigste, maar ook het eigenaardigste : met sneeuwballen werpen en sneeuwventjes maken, ziedaar waarmede zij zich het liefst bezig houden. En of de koude nu hun handjes en hun neusjes pijnigt, daar zien zij niet naar en eindigen maar hun spel wanneer de avond valt, ot wanneer de sneeuwman daar geheel en al staat te prijken fier en vol glorie, tôt vreugde der kinderen. L JONOE KNAPEN IN DE OMSTREKEN VAN OBERHOF • - 1 • • - - - SNEEUW-SLEDEN DER .APLANDERS _1 1 — 1 VERVOER VAN BOOMSTAMMEN in het Risengebirçe (Duitschland) Wetenswaardighedeip Woodrow Wilson (Président der Ver-eenigde Staten).— Oude vrienden noemen hem « Tom » ; zijne vroegere leerlingen uit Prinecton Hoogeschool, « daddy Schoolmaster •• (Papatje de schoolmeester ; het publiok - Woody - trf ■ Doc , on- vriendelijke kritiekers, " de heilige Deze laatste benaming spruit voort uit het feit, dat Dr Wilson noch rookt, noch drinkt. Op zijne tafel ziet men nooit wijnen of sterke dranken ; sigaren echter worden niettemin aan zijne gasten aan-geboden.Dr Wilson is in 1856 geboren en huwde op zijn negen-en twintigste jaar. Hij heeft drie dochters. Hij is een goede golfspeler en houdt zich te huis soms onledig met de détective verhalen te lezen van Sherlock Holmes. Volgens hem brengt het getal 13 veel geluk aan. Gedurende den kiesstrijd, waardoor hij tôt voorzitter werd gekozen, reisde hij in een wagon waar ze met 13 personen inzaten. Hij werd ook tôt den 13n voorzitter der Princetori-Hoogeschool gekozen. W1NTERVERMAAK DER KLEINEN Napoléon I.—Dikwijls ging Napoléon I, eenvoudig gekleed, langs de markten van Parijs, om te zien welk de prijzen der levensmiddelen waren en om na te gaan of zijne huishouders hem niet be-drogen en of ze zuinig te werk gingen. Naar een schrijven uit dien tijd ons leert, wn« 7n 1 kr ppn drift van den keizer. Wanneer de » Tuilerieën » hersteld werden, vond Napoléon dat de rekening van de stoffeerders hooger was dan het geleverde kon kosten. Hij vroeg aan een zijner ministers, die juist bij hem was, wat een ivoren ei, dat aan het uiteinde eener belkoord was vastgehecht, kosten kon. — Dat weet ik niet, was het antwoord. — 1k zal het toch wel te weten komen, zei Napoléon. Daarop sneed hij het ivoren ei van de koord en riep een zijner bedienden en gelastte hem in verschillende Parijsche magazijnen naar den prijs vanzulke voor-werpen te vragen. Aldus kwam hij tôt de overtuiging dat de stoffeerder hem een deide te veel rekende.Hij trokeen derde af van het bedrag der gansche rekening en betaalde niets méér aan den overvrager. OP HET IJS. — SCHAATSEN-RIJDEN HET VERTREK VAN EEN KOERS VOOR BOBSLEIGH HOCKEY OP HET IJS Verstandige gevangenen. — Tusscben de galeiboeven in eene der Fransche strafkoloniën waren eens twee zee-ingénieurs die over een paar jaren, hoe vreemd het ook moge voorkomen, kwijtschelding hunner straf ontvingen omdat zij een ver-nuftige poging hadden gedaan om te ontsnappen. Zij leefden samen in eene hut. Jaren lang hadden zij hunnen vrijen tijd besteed aan het graven van een onderaardschen gang, welke aan het strand uitkwam. Aan het einde van dezen tunnel be vond zich eene kamer. Daar vervaardig den zij een boot uit opgepikt drijfhou en stukjes metaal, waarvan zij eerst ge-reedschap hadden gemaakten later bou ten. Na buitengewone krachtinspanninj; vervaardigden zij een machien om de boot voort te bewegen. Gansch dit werkje vroeg hun zeven jaar rusteloos werken. Doch nu kwam voor hen een moeilijkt i zaak : het bevoorraden van den boot Om daartoe te geraken, maakten zij hui plan aan een derden bekend, die hei verried. Hun arbeid had echter op denbeheerde der kolonie zulken indruk gemaakt, da hij ailes in 't werk stelde om hen hunm vrijheid terug te bezorgen, waarin hij m één jaar slaagde. : De Czarevitch van Rusland mag als he rijkste kind der wereld aanzien worden i Wanneer hij zijn vader op den troon t opvolgt, komt hij in het bezit van onge-veer 100 millioen. Zijn jaargeld vanwege r het Russisch volk als heerscher beloopt t 50 millioen. Daarbij zal hij het toezicht ; hebben over 500 eigendommen en 30 dui-i ! zend bedienden. Bij zijne geboorte werd het leven van den Czarevitch verzekerd voor 12 1/2 millioen en schonk de regee-ring hem een jaarlijksch inkomen van t 375.000 fr. 10 Januari 1915. IM-" 8 5 Cetiticmen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes