Groeningerwacht Borgerhout: onpartijdig strijdend Vlaamsch maandblad

411 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. Groeningerwacht Borgerhout: onpartijdig strijdend Vlaamsch maandblad. Geraadpleegd op 21 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4j09w0b17t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Wij Vlaamsche Belgen eischen gelij khe:dsrecht in Belgenland. Wij eischen de verviaam-schlng der Gentsche Hooge-schooi. h lijkh d h Wij eischen de ve ^ T Cffp borgerhout Trouw aan Taal en Vlaanderland STRIJDEND VLAAMSGH MAANDBLAD Verschijnende den ien van iedere maand. I isch ijving per j nr : 0,75 Fiauk. Buree) en Opslelraad : Vlaamsch Huis, Turnhoutsche baan, 3o5, Borgeihout. Aankondigirgen volgens overeenkomst Groeningerwacht Borgerhout Algemeene Vergadering De Algemeene Vergadering welke moest p'aats hebbîn op Zondag 1 Februari is ter oorzake van ons feest verschoven tôt de volgende Zondag dus op 8 Februari ten 5 ure 's namiddags. Dagorde : 1. Verslag. 2. Uitslag Feest. 3. .Aanbetaling. 4. Allerlei. Algemeene Vergadering Luik. - Wij doen eene algemeene oproep aan al de leden om op de zitting tegenwoordig te zijn van maandag 1 Februari. Dagorde : 1 Xaam afroeping en betaling. 2. Stemming om de vergadering te ver-schuiven o.p Zondag. 3 Bespreking Tooneel. 4. Feest inrichting. Bij ons eerste TooaeelfeesL Beminde Makkers, Makkerinnen, Lezers en Lezeressen, Hoe graag zou ik U ter gelegenheid van ors eerstefeestjegezellig vvillen onderhouden hebben. Ik hadde U willen vertellen van ons Vlaamsch tooneel en hoe het in verschillende richtingen veredelend op het volk moet werken. Hoe het hun niet alleen het werkelijke leven moet voor-stellen, het goede doen beminnen en het kwade verafschuwen, maar tevens meer liefde, meer trots, meer fierheid voor onzegeliefdeMoedertaal moet inboezemen ; taal die helaas schier nog enkel op het tooneel schoon en g~ed gesproken wordt. Ik zou U willen zeggen hebbîn wat doel wij beoogen met ons tooneelfeestje, waar wij het nuttige bij 't aangename paren. Het boeiende, zinverheffende tooneelspel met de leerrijke voor-draclt dorn samengaan. Maar helaas, mijn Vlaamsch hart dat enkel nog zou moeten juichen bij de blijde en feestelijke Vooruitzichten endegestadige en prachtige vlucht naa. « Hooger » « Stteds Vooruit » van onze geliefde Borgerlioutsche Groeningerwacht; mijn Vlaamsch hart bloedt en kan den hoon maar niet verkioppen, dien het in deze rampzalige week eens te meer komt te treffen. Welhoe, de Vlaamsche katholieke Flamingan-ten vôôr de bespreking der schoolwet beleggen vergaderingen, waarop de Volksvertegenwoordi-gers komen verklaren : « Met of zonder de Vlaamsche Amende-menten stemmen wij de Schoolwet ! » En thans nu dat de schoolwet zonder de Vlaamsche Amendementen zoo goed als gestemd is, nu komen ze toornig in hunne dagbladen verklaren dat ze gefopt zijn en kwaad zijn op Minister en Ministerie ! Maar wie houden ze dan voor den aap ? Ze hoeven niet kwaad te zijn de schoolwet is i m mers gestemd ? Of is het soms weer taktiek ? Ik kan maar niet begrijpen hoe menschen die anders steeds den mond vol hebben van de « Rechten der Vlamingen » tôt die dierven zeggen : « Vlaamsch in 't lager onderwijs » of Moedertaal — Voertaal is uw recht — is uw volksbelang — maar onze pirtij belangen staan boven uw volksbelang ! Wij zullen kost wat kost voor het Ministerie stemmen en geven den brui aan uw « Vlaamsch Recht - als vlaming en als belgisch burger. Dat recht hadden zij nochtans plechtig voorgenomen trots ailes te verdedigen en 't is op die belofte 00k dat ze door ons naar de kamers werden gestuurd ! Ten tweede maie nu, in volkskwesties die het belang van het volk en van de belgische natie het meest treffen hebben ze ons verloochend.verkocht, verraden ! Wat schoons ! Zij moesten het Ministerie verdedigen ! Juist alsof indien het Ministerie daar-door moest vallen, hetgeen ons Vlamingen die niets kennen dan ons recht, bitter weinig kon schelen er geen nieuw katholiek Ministerie zou komen ! Niets gaat boven recht. . behalve in de partijën. Neen, neen, die flaminganten zijn rond de pot draaiërs die slechts den verdienden naam van « Verraders » trachten te ontl--open, dien wij hun thans zoo te recht in 't gelaat slingeren.^ Verraders ! Verraders ! Vetraders ! Op Makkers, Makkerinnen ! Hard en moeilijk is onze strijd, maar schoon en edel ons doel ! Hoe moeilijker bevochten, hoe schooner de Zege. Dagelijks nog moeten wij ondervinden dat onze strijd nog verre is van uitgestreden maar helaas het kwaadste nog steeds voor de baan ligt ! Moed, vrienden, dat tegenslag ons met ont moedige maar ons meer aanzette onze rangen aan te vullen, nauwer toe te halen en hardnok-kiger nog dan ooit aan onze heihge taak van '• Volksveredeling » en ontvoogding, te ijvert n. Vlaaffderen boven, weg met de lafaaards ! Flaminco. De Viaamsche Amendementen ! Deze week werd onder dien titel in onze belgische schouwburg die wij in onze gewone omgangstaal « De Kamers » noemen, weer een kluchtspel afgespeeld dat ons Vlamingen onver-mijdelijk moet doen lachen. De gevolgen van deze dwaze klucht zijn echtervoor ons ongelukkig Vlaamsche volk van zulken ernstigen aard dat den lach onvermijdelijk 00k met den grijns van razernij gepaard gaat. Wij Vlamingen kunnen dus niets in 't geheel niets bekomen van de Regeeringspartij die hare macht in ons « Vlaanderen » put en steeds als voor-vechtster der Vlaamsche volksrechte ) optreedtals het er op aan komt onze stem te winnen ! Niets ! Niets ! Dat heeft ons de bespreking der Waalsche en Vlaamsche regimenten geleerd waar een « De Broqueville » gekozene van het Vlaamsche Turnhout zich als autokraat, door de cabi-netskwestie niet alleenlijk boven de rechten van zijn volk plaatste, die hij verdedigen moest maar nog den krachtdadigen en duidelijken eisch van het « Vlaamsche Volk » miskende, den voor-naamsten steun zijner partij. Het blijkt nu weder eens te meer met de Vlaamsche amendementen voor de schoolwet. De logiek erkent dat den bestaanden toestand ongelukkig ja zelfs onduldbaar is. Dat hij eene Ontzagelijk zedelijke en stoffelijke schade voor ons volk beteekent, dat gebroodroofd door vreem-de ratten nog aan den spotlust der gansche wereld overgeleverd wordt. Hoe dikwijls hebben de rijke franskiljons die nu nog steeds voortgaan met in de Kamers dien onwaardigen toestand te vereeuwigen gelachen om Beulemans fratsen van 't slecht opgevoede volk ? Opvoedkunde of pedagogde, beredeneerde rechtvaardigheid, de belangen van het volk, van de natie dit ailes ligt boven hunne bekrompen opvatting en wij vragen ons af of zulke onzalige dvveepers nog langer de regeering van ons landeke waardig blijven ? Geen gezond oordeel vloeit uit hunne bespreking voort. Het geschreeuw van eenige dwaze vaderlanders, « aanklevers van het grooter Fran-krijk •> stellen zij boven de rechtmatige eischen van het meest vaderlandsche en het meest katholieke deel van België ! Het minst, dat ons bevredigen kon was het amendement Van Cauwelaert-Franck Huysmans en konsoorten ingegeven door eene gezonde poli-tiek en werkelijk het uiterste minimum omvat-tende. Namelijk Moedertaal-Voertaal in 't lager onderwijs met bepaling dat de tweede taal slechts van den derden graad zou mogen aangeleerd worden. Vergeetnuniet beste lezers dat dit amendement opeenen ommezienindewandelgangenderKamers werd samengesteld en onderteekent om te trachten vaste stellmg te vatten tegenover Minister Poulet die gedurende veertien dagen de Vlaamsche volksvertegenwoordigers voor den zot ge-houden heeft. Veertien dagen lang werd hij gepolst door de Vlaamsche volksvertegenwoordigers om te weten wat men van hem zou kunnen gedaan krijgen. Veertien dagen lang heeft hij laffelijk geveinsd en zeemzoet zich met ailes 't akkoord verklaart om in de Kamers met niets meer 't akkoord te zijn ! Aldus lafaardig om den tuin geleid waren onze vlaamsche volksvertegenwoordigers, niet wetende waaraan zich te houden, den rechten draad van hun standpunt kwijt. Het is in die verwarring dat de heeren Van Cauwelaert-Franck Huysmans en konsoorten hun amendement samenstelden om stelling te vatten tegenover de dweeperij van Poulet. De Vlaamsche Kamergroep had eene stelling te verdedigen en wij hebben aile achting voor de opstellers en mede onderteekenaars van dit amendement over. Nu hadden de Vlaamsche volksvertegenwoordigers nog slechts hunnen plicht te volbrengen ! en nu zien we 't schoonste aankomen. Ik heb altijd hoorcn zeggen dat het licht uit het Oosten komt. Wel vrienden dat is verkeerd, totaal verkeerd het licht - dat komt uit St. Niklaas ! Nobels de nieuwe Johannes zou ons dat licht brengen ! Hij was niet het licht hij kwam slechts om getuigenis te geven van het licht en de echte Vlamingen van zijn land wilden hem niet begrijpen.Hij kwam uit zijn eigen om getuigenis te geven datom aan zijne kinderen tôt twaalfjarigen ouder-dom eene opleiding in de volkstaal te kunnen geven hij eene jufvrouw heeft moeten bekostigen maar voor vlaamsche menschen die geene jufvrouw kunnen betalen is dit niet noodig — want het zou kunnen afbreuk doen aan het licht der franschelarij. De zijnen echter namen zijn licht niet aan slechts het oude appelwijf Woeste en andere kiekens of Poulets grepen dankbaar naar zijn licht als eenige lichtbaak om de Vlaamsche kaap om te zeilen. Johannes 'k wil zeggen Nobels erkende wel dat het licht van de heeren Van Cauwelaert-Franck-Huysmans beter was dan zijn keerske maar vooral in den zin om voldoening te geven aan kringen die bestaan om den taalstrljd te verscherpen ! Oh Vlaamsche katholieke wachten, bonden, enz. Allen echter die zijn licht aannamen en dit is een lichtelijk bewijs dat er in de Kamers nog veel kiekenvrienden huizen,misschien wel omdat een kieken gewoonlijk zoo onder den Haan ligt (voor onze oningewijde lezers houden wij er aan te zeggen dat in het hollandsch Poulet en kieken synoniemen zijn) gaf hij Johannes Nobels dus de macht Beulemanskinderen te kweeken in stede van ernstige, geleerde en wijze Belgen ? Wij bekomen dus het licht Nobels « Moedertaal — Voertaal in't belgisch lager onderwijs, ». Nen punt en gedaan ! Wij bekomen dus niets, absoluut niets en 't hekken blijft aan den ouden stijl. Thans hebben wij 00k Moedertaal — Voertaal ! echter van de eerste jaren beginnen ze onze kinderen fransch in te pompen (Brussel uitgesloten waar slechts fransch de voertaal is). Er zijn nochtans gazetten zooals « De Gazet van Antwerpen » die oP de eerste bladzijde van het nummer van Zaterdag 24 Januari in het kamerverslag aan Nobels de hooger aangehaalde woorden in de mond leggen te weten : In theore-tisch opzicht (!) het amendement Van Cauwelaert, Frank, Huysmans meer beantwoordt aan de verzuchtingen der vereenlgingen, opgericht met het doel den taalstrijd te verscherpen. Om op de volgende bladzijde te drukken niet-tegenstaande Heer Van de Perre het eene fopperij noemde : Het amendement Nobels geeft ons meer dan wij vroeger zonder er op te drukken dat ailes van loutere willekeur afhangt zooals doorgaans voor aile vlaamsche wetten. Wiilekeur voor de wet van 1879 die nog dagelijks en er bij duizende gevallen overtreden wordt. Willekeur voor het brokje vlaamsch in de leger-wet, dat nog steeds eene doode letter blijft. Waarlijk eene politiek zooals in den laatsten tijd door de regeering wordt gevoerd moet ieder rechtgeaard Vlaming doen walgen ! Het is ons doel niet stelling te nemen in de politiek — met gezonden en onafhankelijken oogslag halen wij slechts de feiten aan om te besluiten dat er onverwijld dient gehandeld om voortaan de vertegenwoordigers van 't Vlaamsche land beter in 't gelid te houden. Lichtbrengers oftwiststokersals Nobels, Woeste en lauwen als Segers, de Meesteren andere kunnen wij best missen en gooiden wij beter over-boord ! Het wordt eene ellendige spotternij hoe er met onze heiligste gevoelens liefde tôt taal en volk — kiem der vaderlandsliefde, den draak gestoken werdt en het is meer dan tijd afdoende in te grijpen. Kan of wil de partij, zij weze wie zij wil, blauw, geel of rood met geen vast programma in vlaamsch opzicht voor den dag komen, dan moet ieder Vlaming, den duurbren naam van Vlaming waardig, den moed hebben te panacheeren — 't is te zeggen op zij de van den naam van gekende Vlamingen steunen en nooit of nimmer geene stemmingen meer boven aan den lijst ! De moedigsten zullen effen af hunnen stembrief nietig maken. Kerel N. B. Er blijft nog eenige hoop in tweede lezing tôt een duidelijker en meer bepaald standpunt voor « Moedertaal — Voertaal u te komen we werden echter reeds zoo dikwerf ontgoocheld dat we niet meer hopen durven. Richard Wagner's PARSIFAL {eerste vervolg) In ons vorig nummer hebben we uitgelegd dat de heilige Graal de schaal is die de Heiland bij 't Laatste Avondmaal gebruikte. Daarin 00k werd Zijn heilig bloed opgevangen, wanneer aan het Nummer q. , 1 , ■ 1 Februari 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Groeningerwacht Borgerhout: onpartijdig strijdend Vlaamsch maandblad behorende tot de categorie Vlaamsgezinde pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1913 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes