Hemixem-Reeth

1242 0
01 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Augustus. Hemixem-Reeth. Geraadpleegd op 05 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q814m9231h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

X u ni mer 9. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). Augustus 1917. HEMIXEM | E. H. DE WIT, Krijgsaalmoezenier, A. C. A. -Sainte-Adresse. Opsteixers : i _ I I)1' Ch. VAN NUFFEL, IykiJgsdokter, C 2/o, 15e B. Aan onze geiiefde ouders, zusters en iroeders, eclitgePiOten ea beminden. , Oogst l'Jl'i. Onweerswolken stapelden zicli aan den hemel op, de lucht werd duistcr, en eenieder vroeg zieh af met een benepen hart : wat zal h et morgen zijn ? Zullen de drei-gende wolken voorbijtrekken, of hunneiï le zwaren last over 'l aardrijk nederstorten ? 't Ergste is geschied. De lucht scheurde open, ailes werd vuur : de wreede geesel des oorlogs heeft ons onmee-doogend aan uwe zijde ontrukt. Al was het scheiden hard, loch trokken we op, welgezind, omdat \ve- het heilige van on-zen plicht kenden, omdat we bewust waren van 'i grootsche onzer taak. Het was immers voor u ! Sinds dit oogenblik zijn drie jaren heen.Drie jaren harde seheiding, drie jaren berooving van al wat uwe liefde ons vcrmag te bieden. Pijnlijke bestatiging ! En zal wel ooit een geluk groot genoeg zijn om ons het verlorene te vergelden ? Pijn en smert, honger en dorst, koude en warmte, ziekte en ellende waren beurtelings ons lot ; maar wat is dit ailes, vergeleken bij het zedelijk leed dat ons treft : leven tusschen liooj) en vrees zoo verre van u, zonder u, zon-der zelfs uw troostend woord te hooren. Doch moed geschept, na regen komt zonneschijn. Heriniieringen aan yroegér dagen zijn tocli zoo zoet i-(> ! hoe aangc::aani, wanneer men in zijn droom met u herleeft ! Te kort geluk, helaas, dat bij 't ontwaken verdwijnt en ons den naren toestand leverdiger cloet uitscbijuen. 't Lijden heeft ons veel geleerd •! Vroeger door 't geluk verblind, begrepen wij dit geluk zelf niet ; maar nu het ons oninomen is, bcseffen wij het smartelijk verlies. Oner-varing dreef ons somtijds toi onverscliilligheid en meerma'als ontvluchtten wij het geluk uwer liefde. Kondet gi j weten, hoe wij tlfans ons vroeger handelen betreuren, en hoc reclitzinnig ons verlangen is dit te herstellen. Wij zijn verre van u, ja, maar toch is onze gecst onophoudelijk met u : de seheiding heeft de banden, die ons aan u hechten, nauwer toegehaald. Zweeft niet steeds uw beeld voor onze blikken ? Wij zien u, beste ouders, wanneer gij in den familiekring den paternoster door uwe vingeren laat glijden, of voor 't tabernakel nedergeknicld uwen nood klaagt aan den vre-devorst ; wanneer gij aan anderen uwcn kom-mer en angst over ons uitstort ; wij zien u, teedere echtgenotèn, wanneer gij de kinderen de handjes vouwt lot het gebed, wanneer gij lien, de oogen betraand, van vader spreekt ; wij zien u, welbeminden, wanneer gij angstig naar de toekomst staart, en onze naam aan uwe lippên ontrolt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Hemixem-Reeth behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes