Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1658 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Juli. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ms3jw87d2g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ma rlii iTtWMmOTTMH iflTWltîWIWMIHin KiTnimcr 2a. i H mi.ianfiwi'nn^iifw apnrtmiyir m'nH»nmm»wniH > n iwtMMiif MET TOELÂTÏNG l)!-.!i MlLrTÀÎHE OVERIÎEII) .ini; mis. HEREnZHALS i — "" ^1 — Uiorctt uerspreic) en werzorx)en a&n aJ c)<? sôfô&ien uÀn Bef hanton REHE,0SRi^iI22i t)i<? ftd ordres onoeuen ôoor Dp EJH.MÛIM5 fîrmoezenier'Jnualiedeate S^HOreôse en E. H. ÇY'CKMANS» Aai.moézenier* Z 316, 2e Bat. Mijne reis naar Rome. ( Vervolg.) Janiculum. Zoo hcet de heuvel waarop we de gastvrij-heid zullen genieten gedtirende acht dagen ; «le hol' van ons huis niaakt een de'ei uif van den berg, en langs daar zullen we ons wan-deling door Rome beginnen. Onderweg trek ik met de rapte 'nen appelsien van 'nen boom en speel hem met veel sniaak biniten. De kruin van den heuvel is in eenen prach-tigen wandelweg herschapen, en 't is van hier dat men het schoonste uitzieht geniet over de stad. Gelukkig treffen we hier 'nen prie'Ster aan die eenige maanden tevoren ni t België gevluch.t is, omdal hij door de Duitschers als spioen 1er dqpd veroordeeld werd, hi j dient als leids-man en kent Rome op zijn duimke. Hij toont ons den Tiber aan, die in zijneii loop door de slad, tweemaàl eene S vormt, dan de S1 Pieters-kerkj 0. L. V. over den liber, het Justitie paleis, het koninklijk paleis,- en geei't al zoo eene algemeene bes'chrijving van de stad ; dat is noodig orn later gëmakkelijk den \veg te vinden. TerwijI we onze oogen uit den kop kijken, komt er weer een van die lieve Romeinën zijne postkaarten aanbieden. Ge moest dat hooren, het bloed van Cicero en Caesar en al die groote mannen zit er nog in : ze doen eene heele redëvoering, met aile soorten van gebàren en biiigingen. 'I Schoon om zien, maar triestig om hooren, als men geen goesting heeft om te koopen. We hebben schoon « neen » te ze'ggen, of diihk u, merci, gratias, ofga spelen, de vent houdt niet op. Wordl voorigezet. în Tbl^moriflm Door een sehrijven van Aalm. ,T. Geuens vernemen wij dat Aloïs YanTongel van Morek-hoven, verblijvend in het Krijgshospitaal te Mortain, op het kerkhof de grafstede vond van onzen belreurden makker Gusiaaf Verwimp gewoomveg genoemd Staf Bosschaerts, wacht-meester hi j het 5e lanciers. Hij overleed aldaar den 22 Eebruari 1!)1<S. Zijne ziel ruste in den Heer! We vragen te dien einde een vurig gebed van al onze makkers. Heldenhulde. Onze jongens verdienen oprecht den warm-sten lof! Onze inschijving'slijst bewijst hoe har-telijk zij het hunne bijdragen om het graf van onze gesneuvelde makkers met een zerk te versieren. Talrijke onzei vrienden sehrijven ons: «Dat is het schoonste werk welkHeventnh heeft opgericht! Hoe zullen de moeders onzer makkers ons laten zegenen en bedanken! » Wij doen dan nog een vurige oproep tôt al onze vrienden. Geen enkel mag achter blijvën, en zeker niet zij die beter bedeéld zijn. Wanneer we later naar onze duurbare stad zijn weerge-keerd en we daar. een machtigen soldatenbond hebben opgericht dan voUedigen wi j ons werk. Jk mag bet wel zeggen, wat sommige vrienden reeds schreven. Nevens het standbeeld van den Boerenkrijg, moet er een grootsch monument opgericht worden te gedachtenis van de gesneuvelde jongens van het kanton Herenthals, ter gedachtenis dier talrijke helden die hun bloed hebben gestdrt voor de vrijheid van 't land. Is't niet, duurbare vrienden, van 't kanton, zoodra we thuis zijn, beginnen we aanstonds :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes