Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1009 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 April. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4mb47/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 8 Wordt versprei!) en verzonden aan al ue'sof�elen u&nnerito�tan REMEJO �ie Bun �Drea o en e� tyam ' euen �oor �e E.HJIB�SS ft (moezen i er Jhualiedente S* Presse fiirnoezeoier o* Lime-R�gi roer�, ivS", pelQiacfr Legger . BERICHT Bij plaatsgebrek zijn wij verplicht enkele in- gezonden artikels te verschuiven tot het volgend nummer. Een der � rectors � die verlangde... Ja zeker, vraag ik ook naar 't bladje vaa Herenthals. En ik bedank u hartelijk het mij zoo spoedig gezonden te hebben. Maar zoo'n � exordium insinuans � om van mij eenige woorden te krijgen was minstens onnoodig. Want in voeling komen met de jeugd uit het hartje van de Kempen is een genot, dat herin- nert aan jaren van stil geluk, aan dagen van innige vrede. Daar, 'k zie ze voor mij : de speelplaats van 't College. Een groote, ruime, bijna vierkante koer. Kleine, roode steentjes bevloeren de oppervlakte. Twee, drie reusachtige boomen belommeren het plein. Een tak groeide zelf, ongenoodigd, door de venster van mijn kamer binnen. Men heeft hem moeten afkappen. Vooraan en rechts, de kapel, de kamers der professors. Links : de klassen, en achteraan : de studiezaal. Ik wandel daar tusschen de spe- lende jongens, op de middaguren, de handen op den rug, de oogen wakend om 't alles in orde te houden. Er vliegt al eens een pet in de hoogte ; en ze blijft hangen tusschen 't groen, tot de rakkers ze daar afkegelen met triomfge- joel. 't Klokske klept. De leeraars komen uit de poort met al hun geleerde boeken onder den arm, al pratend naar hun klas waar de leerlingen, beentrekkend beenslenteren, twee en twee voor de deur blijven staan, en, spelend nog als de meester het niet ziet, verdwijnen zij in de donkerte van 't heiligdom der weten- schap. Een goed dozijn zitten er voor mijn lessenaar, 'k Zou ze nog allen, allen kunnen oproepen in mijn verbeelding... Uren en dagen hebben wij samen latijn en grieksch vertaald, groote meesters bewonderd, misschien wel wat verveling uitgestaan, maar er kwamen toch oogenblikken dat de schoone oudheid ons machtig aangreep en dat wij, ver- gelijkend met moderne schrijvers, ons voelden groeien boven 't dagelijksch gedoe van klein- menschen-levens... Jongens, wat zijn we sedert- dien veranderd. De speelplaats is een woelig cantonnement- dorpje geworden ; de knapenspelen zijn ver- vangen door lustige jongensvermaken ; de schoollokalen zijn verruimd tot lange, kronke- lende loopgraven, 't Latijn en 't grieksch zijn dood en 't gaat nu om ons eigen leven in een ernstigen, vreeselijken strijd. Boeken zijn ver- dwenen en uwe vuisten omklemmen de ge- weren... En toch, zijn 't maar de uiterlijke omstan- digheden die veranderd zijn. Want wij zelf, het innigste van ons zelven, het onvervreemdbare onzer persoonlijkheid is gebleven. En w��r zeg ik u, lijk ik 't u vroeger zegde : � Jongens lief, nu en immer, weest mannen van karak- ter ! Blijft handelen volgens het levensideaal dat g' eens, in den geestdrift van -uw jonge jaren, hebt opgevat. Dan komt er eenheid en kracht en schoonheid in uw zedelijk bestaan. Tenax propositi vir. Houdt vast aan al de be- ginselen van uw bloeiende jeugd. Heel 't ru-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes