Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

888 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Juni. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3f4kk94s2g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 10. J uni 1917. HEREAZHALS Worôt ver\spreic) en werzorx)en aan al de 5û(0aten uan bet'Mnbn RlEKEi1SRi(n)LS ûieBun qStpô opqeuenôoor c)e EJnLSMliûIS ^fiDoezenier Jnualiederite â^iDresse en LH. E¥£W1innS fîfmoezenier 6g Lime-ReginoenL [Ve l5on ^eigiscF)' Lefier , Belangrijk Bericht. De soldaten van het kanton Herenthals ver-1)1 ijvende in Le Havre en omstreken worden verzoeht bijeen te komen bij aalmoezenier Du Bois, rue des Phares, 16, Sainte-Adresse (den tram nemen in Le Havre en afstappen in Ste-Adresse : broche à rôtir), op Zondag, 17 Juni, rond 3 u. We rooken samen eene cigaar en laten ons portret trekken om het te doen verschijnen in Herenthals. Niemand blijve ach-ter ! We nioeten ten minste met 40 zijn ! Jongens, Opgepast ! Ik kreeg 'nen brief uit Holland : Mijnheer, zoudt ge zoo goed willen zijn eenige inlichtin-gen op te zoeken over mijnen man. Ik ben hier met 4 kleine kinderen en tôt over eenige weken gaf mijn man nieuws en stuurde geld op. Nu ontvang ik niets meer. Ik ben onge-rust en zou gaarne weten wat er van is. Ontvang... enz... Ik vroeg achter de gevraagde inlichtingen en ziehier wat ik vernam : X iigt ziek in een Fransch gasthuis. Hij lijdt aan eene schandige ziekte die hij op deed met eene schuldige be-trekking. De geneesheer geeft weinig hoop en de ongelnkkige beweent met bittere en bloe-dige tranen den misstap die hem zal beletten vrouw en kinderen ooit weer te zien ! Jongens, past op ! Reeds in gewonen tijd is de mensch zwak, zijn de sleehte neigingen en de booze driften hevig ! 't Kwaad komt zoo verlokkend voor en wordt door de inheelding met zulke verleidelijke kleuren afgeschilderd ! 't Yerbodene is zoo aantrekkelijk ! 't Is altijd de historié van de verboden vrucht in 't Pa-radijs ! Jongens past op ! In oorlogstijd is 't gevaar nog" grooter ! Dat leven in den grond, de lange afwezigheid van vader en moeder, van vrouw en kinderen, de gedachte dat de fout zal onbe-kend blijven, de talrijke gelegenheden en voor-beelden, dat ailes vertiendubbelt het gevaar. Jongens past op ! Als ge in congé komt, laat u niet ellendig bedriegen door vrouwen zon-der eer en geweten die beurtelings aan alle-man toebehooren. Opgepast voor die schaamtelooze schepsels, opgesmukt volgens de laatste mode, smal en kort gerokt, met den hoed betaald door 'nen sukkelaar, en 't gezicht door de ontucht ver-ouderd maar opgepoetst door blanketsel. Opgepast als ze u aanspreken wanneer ge uit den trein staj)t of in de straten wandelt : « Petit Belge.... » Jongens van de Ivempen, past op ! Yergeet niet dat een oogenblik wellust u bittere tranen kan doen storten en dat er na een liefdeavont-uur gewoonlijk niets overblijft dan bitterheid, en schande... « De walging van zich zelf, ziedaar hun laatste straf, en 't uitgemergeld rif valt rammelend in het graf. » Wilt ge voor eene allemansvrouw uwe verloofde, uwe vrouw, uwe kinderen verraden ! Jongens van de Ivempen, past op ! Deftig en braaf blijven moet ge ! Het middél ? De vrees van de geslachtsziekte ? Onvoldoende ! De vijand is te sterk, de drift te hevig ! Zoo ge christen mensch zijt, blijft dan uw ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes