Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1953 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Juni. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8g8ff3mm6w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

' Nummcr 22. MET T0ELATING DEH MILITAIRE OVERHEID • Juni 1918. HEREAZHALS I ll—i II l l il l — — — ; _ c__) ^ n~,—> 1 I0orc)t verspreic) en uerzooDeo aan ôJ Oe sotOexten udn frprtantan oEMlLûSoolifS ûie ftxio^oidrQô QDoeuen ûoor ôp EJHMËÛ1S ftfrooezGnier^Jnu&fteden.tç S^D^ôS.P en E. H. EYCKMANS. Aalmoezenier. Z 316. 2e Bat. Mijne reis naar Rome ( Vervolg). Daar zullen we ons inoeteri aan gewennen. ]k sprak een fijn afgeborstèld heerken aan, in 'tFransch, vraag hem den tramnummer om te gerakenaan de Via di Santo Francisco di Sales, en 't ventje verstaat me. Numéro trois, zegt hij. Wij slagen aan, bedanken dien vriendelijken heer, en voilà, we rijden heel de groote, schoone, eeuwige stad door, van 't eene uit-einde tôt het andere. Voor wien of wat ze me daar genomen heb-ben, op dien tram weet ik niet, maar dat ik tweemaal zooveel oogen op mi; gericht had als dat er personen in den tram stonden of zalen, dat weet ik wel. Och, ik geef er niet om, en vraag aan de vrouw Wattman (de mannen zijn waarschijnlijk in 't leger) ons te willen verwittigen aïs we het korts bjj onze straat zijn, « Si signore » op zijn Kempisch « Ja, Mijnheer. » Ge zidt me nu vragen of Rome--groot is. Wel ja, er moeten zoo iets van een half millioen inwoners zijn ; in de oude stad bezonder kri-oell het, daar staan de huizen om zoo te zeg-gen op malkâar geplakt ; in de nieuwe stad is het zoo als bij ons in Antwerpen of andere steden. Er zijn kwade tongen die beweeren dat er te Rome milioenen bewoners zijn, en ze verstaan daardoor die ongewenschte gasten welke de piotten zoo talrijk aantreffen in de loopgraven, ge weet wel, de bruintjes. Nu kan ik daar nog niet over spreken, ik heb nog niets gevoeld. We komen nabij den Tiber (Tevere in 't Ita-iiaansch) en we moeten er over zijn, in de trastevere (over den liber). De vrouw Wattman doet teeken dat we genoeg geréden hebben voor ons.geld, ze maakt 'nen heeîeh hoop gesticulaties, om uit te leggen dat we rechts moeten gaan, en dan links, enz. Op zijn legers gezegd : treki a plan. En dat doen we ook. We pakken een kleinen broekvent vast, een prachtig manneke, en zeggen hem den naam van de straat Via di Santo Francisco di Sales. We moeten het nog al goed uitgespro-ken hebben, want hij verstaat het van den eersten keer. Zulke mannekens loopcn er met honderden te Rome, waarlijk schoone gezonde kinderen, doch vui 1 en slordig en verwaar-loosd, maar ze kennen hunne stad. Zwee-ten, Mijnheer, het loopt er langs aile kanten af. Ge moet weten dat Rome op 10 bergen ge-bouwd is, en als men dan 'nen tijd gedaald heeft, moel men weer terug omhoog, en ons liuis staat juist op 'nen berg. Och arme, mijn beenen, en mijn maag. (Wordt vervolgd.) In Memoriam. Dony Peeters en Joseph Verheyen laten ons met innige droefheid weten dat Joseph Drics van Herenthals den 1 Juni werd gedood op een voorpost in den secteur van B. Eene bom-scherf verbrijzelde zijn linkerbeen en bracht hem eene diepe wonde toe aan het hoofd. En-kele uren later ontsliep hij in den Heer in het hospitaal van H. Wij zullen het allen als een plicht achten de ziel van onzen betreurden makker gedachtig te zijn in onze vurige gebe-den, en ernstig nadenken op de woorden van het Evangelie. « Waakt en bidt, want gij weet noch dag, noch uur ! »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes