Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1296 0
01 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Oktober. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 05 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kd1qf8k53q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 14. MIT ÏOKLATINC. 1)KK MILITA11Œ OVKKHIiU) Ocloher 11)1/. HEREnZHALS l/Jordt yenspreiï) en verzooden a&n ôJ De sotôaten u&r) fief h&otan REKEJ1BB^)LS | ùieikio oDres QDoeuen Qoor de EJtMlBûlS fifmoezenier JnualïederUe S^ôreôse J en E. II. EYCKMANS, Aalmok/i:\ieh, D 15, 2e Bat. Lourdes. Over mijn verlof te Lourdes eenige indrukken. Ik ben zoo moederzielig alleen veitrokkeu, maar van op den trein al miek ik kennis met nog een ander jongen die ook in beevaart naar Lourdes g'ing. Te Parijs vonden we nog meér makkêrs en \ve waren wel honderd wanneer we te Pau, het treintje naar Lourdes instap-ten. Allemaal brave, deftige jongens, geen rôe-pers of vloekers... gezette menschen. Eene eerste kleine, maar innige voldoening bij het keeren uit het station van Lourdes : op tien hoek van het plein met zijne enkele, boch-tige, schrale lommerboomen, bezijden de rei huurrijtuigen met wemelend-, babbelend-, rate-lende koetsiers en vrouwen, zoo geheël in het gezieht opvallend, wapperde onze driekleur. We waren dus verwacht. We stapten het uit, het hôofd recht, de borst vooruit, flink in rang, in sloet met de jongens die ons kwamen afhalen en die nog uit aile richtingen ons inhaalden. We zongen. en het dreunde door de stille straten van het berg-stadje en het rilde om de werkelijkh'eid door mi jn wezen : « De legerbenden sneven, een volk zcil nooil vergacin... De moeizaamheid van het nachtreizen zat me nog wel in mijn gebroken leên en stijve beenen, maar de drang naar de grot, de ziel van Lourdes was sterker dan aile andere be-weegreden.Tranenvan aàndoening borrelden uit mijne oogen bij het verre zicht al van het genadeoord. In die voelige tegemoetkoming volgens mijn betrouwen en Maria's liefde lag heel de ont- spanning van mijne lange reisnaehten. Met klopijend liait naderden we liaar heiligdom en overstelpt van genegenheid en dankbaarheid vielen wè op onze beide knieën op de plaats waar Bernadetta weleer de Lieve Yrouw, de Onbevlekte aanhoorde. Ik die enkel nitging voor een kort gebed, ik Jjleef lang bidden in die ongestoorde stilte.Mijn oogen op haar zien-lijk, gebrekkig nabootsend heeld, mijn hart en mijn geest hooger opgeheven loi in den Hemel bij Haar en haren Goddelijken Zoon. Aan hare voeten legde ik die armzalige boel van mijn lijden en mijn strijden, het droeve van weder-keerende moeilijkheden en hernieuwde goede voornemens, het zwakke, menschelijke zondi-ge in den eeuwigen strijd voor het deugdzame, heilige, bovennatuurlijke. Ik bad voor mijn onde, gebrekkelijke moe-der die met mijn zuster en geheel de familie in ontbeering leven onder den hiel van den vij-and, voor aile de verdrukten in ons arm en duurbaar vaderland ; ik bad voor onze onge-lukkige krijgsgevangenen en onze ontvoerde slaven ; il-fbad voor onze arme doolaards op den vreemde ; ik bad voor onze verminkten, voor onze pi'nende gekwetsten, voor onzedap-pere gesneuvelden ; ik bad voor het lijdende vaderland. Mijne gedachten moeten toch langer stil ge-hangen aan het strijdende vaderland. Eerst boven den Yzer en de doode overstrooming, dan in Rusland en degiere sneeuwvlagen, ver-der in Congo en de roosterende bitte. Ik ver-wijlde bij mijn jongens. Ik bad, ik smeekte : bid voor ons, Heilige Maria, voor ons arme zon-daars, staat aile onze jongens bij, nu, ze strij-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes