Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1001 0
01 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 November. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fn10p0xd1f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nil m mer 15. MET TOELATING DElî MILITAIRE OVERHEI1) Novembcr 1917. HERENZHALS E^jm^ : » *11 * mmsm i ' " ^— : —:—:—: s— : -wpn\mj^ UJordt uerspreic) en kjpczoriden aan ôJ c)e so(c)&.ten u&n fierh&nbn REMEUS»RiÛIjS ûieJuio àùreô woeveo ûoor de EJnLSMJÛÛlS Afrooezenier'Ihualïedea-te S^Dreôse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. Verhalen uit de Loopgrachten ONZE MOEDER. De meeste onzer vlaamsche jongens hel)ben de kleine doch innigaandoenlijke geschiedenis gelezen van H. (Conscience: «Wat eene moeder lijden kan». We zien er de moeder weenen, weenen over haren zoon, den zoon dien ze zoodanig liei' heeft, de moeder die geen opoffe-ringen ontziet, niets te weinig aclil en sterven zouvoor haren lieveling die ondanks ailes,haar lijden niet verstaat. Wat een moeder lijden kan ! Vlaamsche strijdgenoot, kom zet il naast mij op nwen ransel en samen gaan we denken over die moeder, over onze moeder, en trachten te begrijpen wat zij lijden kan ! Herinnert ge n dien dag waarop wij haar 't laatste vaarwel toezegden ? 't Is zoolang... en 't staat zoo frisch nog voor den geest. Wat al tranen, wat al snikken, wat 'nen overweldigen vloed van zoete moederkussen, «jongen, houd u kloek, bid veel, draag steeds de medalie u gegeven, en (iod beware n !» Met dezen onderlijken zegen, onder heete tranen trokt ge op, moedig ja, maar toch met hloedend harte... gij moest uwe moeder verlaten. En na uw vertrek ging uwe moeder alleen in uwe leege, dood leege kamer, in de kamer van haren lieveling. En akelig open was uwe plaats aan tafel ! «Heere (iod, zal hij nog weerkomen ! ! ! En niemand die haar troosten kon. Bidden ging ze, en in 't gebed vond zij sterkte. Dagen verliepen ; schaars kwamen de brieven — wat een ongeduldig, hoopvol wachten naar den hrief drager ! Wat een haast om den omslag open te scheuren. « God dank, hij heeft nog niet moeten vechten » Er werd gestreden te Luik, te Haelen, te Aerschot, Leuven, Namen, Antwerpen. En nu kwamen geen brieven meer. Dagelijks snakte moeder naar het dag-blad. Hardoj) werden de oorlogsfeiten voor-gelezen... woord voor woord, regel voor regel... maar allereerst naar t regimentsnummer gekeken. En zij zuchte : «mijn jongen, daar is hij ! » En moeder moest op de lippen bijten om niet te snikken, en slille trok ze naar de kerk, ons moeder, om angst en leed le gaan klagen hij den Heer ; «Spaar hem, spaar hem toch, o God, om moeders wille !» Haar bede werd verhoord... twee dagen later, een brief ! God zij geloold, hij leeft nog onze jongen... En 't was vreugde in huis, vreugde in de buurt. Eene zonnige dag tus-schen sombere regendagen. « En mijn jongen lief » zuchtte moeder toen ze de droeve mare vernam van Namen en Antwerpen, « gevangen » gesneuveld, durfde ze niet peizen... en dan bracht ze slapelooze nachten door met roodgekreten oogen En dan loopen vage geruchten rond dat er aan den Yzer ijselijk wordt gevochten, dat de Belgen, een handvol leeuwen, woedend klauwden en de Duitschen doodelijke wonden toebrachten, ginds in Ylaanderen. Moeder gaat 's avonds met benauwd harte luisteren naar 't verre kanongebulder, en hoofdschud-dend keert ze weder. « Wie kan er levend uitkomen uit zulk een belle? Moeder Maagd bewaar toch mijn zoon '?» Het jaar loopt om... geen nieuws. 't Wintert en 't is zoo barrekoud... ze zeggen dat ze in 't slijk zitten, «Zou zijn kleederen nog wel voldoende wezen, en zijne schoenen, en zijne kousen ? En dan later, veel later, komt de eerste brief aan, geheimzinnig binnengesmok-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes