Het Brugsch dagblad

535360 0
24 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Oktober. Het Brugsch dagblad. Geraadpleegd op 16 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45b84/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Prijs per nummer : 10 centiemen. Donderdag 24 October 1918. — Ie jaargang. — Nr 20. Verschijnt dagelijks. De bondgenooten zetten hun zegepralenden tocht voort. Krupp lijdt gebrek aan staal. Kardinaal Hartmann vraagt gebeden voor Duitschland. WILSON over volkerenbond en wereldvrede Uit zijne laatste redevoering : « De inrichting van dien bond en de duidelijke vaststelling zijner doeleinden, aldus de président, moet een deel zijn en is in zekeren zin het meest belangrijke deel van liet vredesverdrag zelf. Hij kan thans niet in het leven wordep geroepen, want dan zou hij slechts een nieuw verbonâ zijn en be-perkt blijven tôt naties, vereenigd tegen een ge-meenschappelijken vijand. Ook is het niet waar-schijnlijk, dat hij na den vrede tôt stand zou kunnen worden gebracht. Het is noodzakelijk, den vrede te waarborgen en de vrede kan niet « bij nader inzien» worden gewaarborgd. Om met duidelijke woorden te spreken : de reden, waarom hij moet worden gewaarborgd is, dat er bij den vrede partijen zijn, wier wooi'd onbetrouwbaar is gebleken en de mid-delen moeten worden gevonden, in verband met het vredesverdrag zelf, om die bron van onzeker-heid te doen verdwijnen. Het zou dwaas zijn, die waarborging over te laten aan de latere vrijwillige actie der regeeringen. Wij hebben gezien hoe Rusland is vernietigd en Itoemenië bedrogen. Maar deze algemeene uitdrukkingen vormen geen uiteenzetting van de heele aangelegenheid. Er zijn bijzonderheden noodig om ze minder te doen klin-ken als stellingen en meer als practisch program. Hier vol'gen dan eenige bijzonderheden en ik geef deze met des te meer vertrouwen, daar zij de uit-drukking der regeering vertegenwoordigen van de wijze, waarop zij haar plicht ten opziehte van den vrede opvat. 1° Bij de onpartijdige gerechtigheid, welke wordt toegepast, mag geen onderscheid worden gemaakt tusschen hen, jegens wie wij rechtvaardig en hen jegens wie wij niet rechtvaardig wensclien te zijn. Het moet zijn' een gerechtigheid, die geen gunste-lingen kentK maar alleen gelijke rechten voor de verschillende betrokken volken. 2° geen speciaal of afzonderlijk belang van één enkele natie of groep natiën kan tôt den grondslag worden gemaakt van een gedeelte eener regeling, die onbestaanbaar is met het gemeenschappelijk belang van allen ; 3° er kunnen geen volkerenbonden of bijzondere verdragen of overeenkomsten bestaan binnen het algemeene gezin van den volkerenbond ; 4° (dit meer in het bijzonder) er kunmen geen spéciale, zelfzuchtige economische combinaties bestaan binnen den bond; er kan geen gebruik worden gemaakt van eenigerlei vorm van economischen boycott of uitsluiting, behalve als econonsische straf door uitsluiting van de wereldmarkten, diedoor den volkerenbond zelf kan worden opgelegd als middel van discipline of contrôle ; 5° aile internationale overeenkomsten en verdragen van elken aard moeten in hun geheel worden openbaar gemaakt. » De bijzondere bondgenootschappen en de economische eoncurrentie zijn in den jongsten tijd een vruchtbare bron geweest van plannen, die oorlogen na zich sleepen. Een vrede, waarbij zij niet in stel-lige bewoordingen worden baitengesloten, zou onop-recht en onzeker zijn. » Het vertrouwen, waarmeê ik in deze zaak voor het volk spreek, ontstaat niet uit de traditie alleen en uit de welbekende beginselen der internationale actie, die wij altijd hebben beleden en opgevolgd. In denzelfden volzin, waarin ik verklaar, dat de Y. S. niet treden in bijzondere regelingen of overeenkomsten met afzondei-lijke natiën, kan ik ook zeggen, d^t de V. S. bereid zijn ten voile hun aan-deel te aanvaarden van ae \ erantwoordelijkheid voor het handhaven der gemeenschappelijke overeenkomsten, waarop de~vrede in de toekomst moet worden gegrond. Duitschlands Antwoord AAN WILSOf « De duitsche regeering is bij het aannemen van het voorstel betrekkelijk de ontruiming der bezette gebieden, uitgegaan van het standpunt dat de moda-liteiten van deze ontruiming en de voorwaarden van den wapenstilstand moeten toevertrouwd worden aan militaire leiders en dat de verhouding tegenwoordig bestaande tusschen de krachten op de fronten, de grondslag is der overeenkomsten die hem verzeke-ren en waarborgen. Het duitsch gouvernement laat aan président Wilson de zorg over eene gelegenheid te verwekken om de bijzonderheden te regelen. Zij rekent er op dat de président der Vereenigde Staten geene eischen zal goedkeuren die onvereenigbaar zouden zijn met de eer van het duitsche volk en met de voorbereiding van eene rechtsvrede. De duitsche regeering teekent protest aan tegen de beschuldigingen betrekkelijk onwettige en onmen-schelijke daden die tegen de duitsche troepen te lande en ter zee gericht zijn, en, bijgevolg tegen het duitsche volk. Vernielingen zijn altijd noodzakelijk om eenen aftocht te dekken en zij zijn, wanneer zij dit voor oogwit hebben, toegelaten door het volkenrecht. De duitsche troepen hebben het stellrgste bevel gekregen de privaat eigendommen te sparen en de grootste mogelijke zorg voor de bevolking te dragen. Indien er nochtans buitensporigheden begaan zijn, worden de plichtigen besiraft. De duitsche regeering komt er ook tegen op dat de duitsche marine, tijdens het torpilleeren van sche-pen, in voile kennis der zaken, reddingsbooten m&t de iNzitte«den zoude vernield hebben. De duitsche regeering stelt voor al de feiten betrekkelijk de punten, waarvan hier kwestie, door onzijdige com-missies te doen ophelderen. Om ailes te vermijden wat het vredeswerk zou kunnen hinderen, heeft de duitsche regeering aan al de bevelhebbers van onderzeebooten bevelen gezon-den om aile torpilleering van passagiersbooten onmogelijk te maken. Om redens van technischen aard, is nochtans onmogelijk te verzekeren dat die bevelen al de duikbooten welke op dit oogenblik in zee zijn, vôôr hunne terugkomst, zullen bereiken. De Voorzitter stelt als hoofdvoorwaarde van den vrede de vernietiging van elke willekeurige macht die naar goeddunken de wereldvrede buiten aile kon-trool en door haren enkelen wil zou kunnen storen. De duitsche regeering antwoordt hierop : in het duitsche keizerrijk, was de regeering tôt hiertoe gevormd buiten elke aktie van de nationale vertegen-woordiging, zijne grondwet voorzag de medewerking van de nationale vertegenwoordiging niet om te beslissen over oorlog of vrede. Eene grondige ver-vorming heeft dien staat van zaken gewijzigd. De nieuwe regeering is samengesteld geweest in volle-dige overeenkomst met de wenschen van de nationale vertegenwoordiging, die voortvloeit uit het gelijke, algemeen en rechtstreeksche stemrecht. De leiders dergroote partijen van den Rijksdag zijn er lid van; ook zal geene enkele regeering in 't vervolg de macht kunnen in handen nemen of ze voort kunnen uitoefenen zonder het vertrouwen van de meerder-hèid van den Rijksdag te bezitten. De verantwoor-delijkheid van den Rijkskanselier zal door eene wet uitgebreid en verzekerd worden. De eerste daad van de nieuwe regeering was aan den Rijksdag eene wet voor te leggen die de grondwet van het Keizerrijk wijzigt in dien zin, dat de goedkeuring van de nationale vertegenwoordiging noodig zijn zal om over vrede en oorlog te beslissen.Het voortbestaan van het nieuwe systeem is niet alleenlijk verzekerd door wettige waarborgen doch ook door den onwrikbaren wil van het duitsche volk, dat in zijne groote meerderheid deze hervor-mingen ondersteunt en eischt dat zij krachtdadig doorgevoerd worden. Op de kwestie gesteld door den Voorzitter, die vraagt met wien de Verbondene regeeringen en hij te doen hebben, is er alzoo klaar en zonder mogelijke dubbelzinnigheid geantwoord dat het aanbod van vrede en van wapenstilstand uitgaat van aene regeering die, los van allen willekeurigen invloed der onverantwoordelijke kringen, zich op de bijtreding van de verpletterende meerderheid van het duitsche volk steunt. Berlin, 20 October 1918. (Get.) Solf, Staatssecretaris van uitwendige Zaken. Yroeg rijp, Vroeg rot.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Brugsch dagblad behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brugge van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie