Het Brugsch dagblad

292 0
11 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 11 Oktober. Het Brugsch dagblad. Geraadpleegd op 26 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ht2g73bg3b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

het Brugsch Wanblad ¥ BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaeri Coupurerei, 10 9 Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . 5 fr Prijs per nummer : 7 centiemen. Vrijdag 11 October 1918. — Ie jaargang. — Nr 8. Verschijnt dagelijks. Bijzondere oinstandigheden dwongen ons de uit-gave van Het Brugscli Dagblad op te scliorsen. Tlians kunnen we voorts verschijnen. Mogelijks kunnen er nog dagen komen dat we Ilet Brugsch Dagblad niet sckrijven of drukken kunnen. De goede wil van onzentwege ontbreekt niet, maar de oinstandigheden zijn soms maektiger dan wij. Nu, wat er ook gebeuren rnoge, we vallen opnieuw aan 't werk. Die doet wat kij kan, is een eerlijk man, zegt een oud vlaamscli spreekwoord. Honderde van onze medeburgers liebben in de verloopen week naar ons blad gevraagd, dat in den smaak van 't volk begon te vallen. Wij zijn gelukkig dat wij tlians kunnen wenscli liebben kunnen inwilligen. Wij versckijnen, 't en ware somtijds beletsel kwame, zes maal„ te week. Dus, aile werkdagen, Zondag, rustdag I Het Duitsch aanbod TOT VREDESONDERHANDELINGEN De nieuwe Rijkskanseiier, prins Max van Baden, die de plaats overgenomen lieeft van graaf Hertling, heeft in den nacbt van 5 October door bemiddeling van de Zwitserscke Regeering tôt M. Wilson, voor-zitter der Yereenigde Staten van Amerika, de vol-gende nota gezonden : De Duitsche regeering verzoekt den voorzitter der Vereenigde-Staten van Amerika het tôt stand brengen van den vrede ter hand te nemen, aile oorlogvoerende Staten over dit verzoek in te lichten en hen uit te noodigen gevolmachtigden te zenden met het doel de onderhandelingen op te vatten. Zij neemt als basis voor de vredesonderhandelingen het programma aan dat de voorzitter opstelde in zijne kongresboodschap van 8 Januari 1918 en in zijne latere uitingen name-lijk in zijne rede van 27 September 1918. Om verder bloedvergieten te vermijden verzoekt de Duitsche regeering om het onmiddellijk sluiten vaneenen algemeenen wapenstilstand te land,te water en in de Iucht. (Get.) Prins Max van Baden, Rijkskanseiier. OOSTENRIJK SLUIT ZICH AAN BIJ HET DUITSCHE VERZOEK De Oostenrijk-Hongaarseke regeering lieeft door liaren gezant te Stockholm gelast de Zweedsclie regeering te verzoeken aan voorzitter Wilson een voorstel'tot algemeenen wapenstilstand te zenden in overeenstemming met het Duitsche aanbod. De 4 beginselen en de 14 voor-waarden van Wilson Wilson; zoo verklaarde de Rijkskanseiier zater-dag in den Rijksdag, lieeft een programma voor den algemeenen vrede opgesteld, dat wij als basis voor de onderhandelingen kunnen aanvaarden. Ziehier dit programma : De beginselen zijn vier in getal en door den président geformu-leerd in een redevoering, gehouden in het Congres der Vereenigde Staten op den 11 Februari van dit jaar. Ze zijn : 1. Elk onderdeel van de finale regeling moet wezenlijk gegrond zijn op de rechtvaardigheid in elk bijzonder geval, onder voor-behoud van bijzondere regelingen, die het geschikst zijn tôt waar-borging van eenen duurzamen vrede ; 2. Volken en provincies moeten niet meerv_an de eene souve- reiniteit aan de andere versjacherd worden alsof zij goederen en ruilbare stukken in een spel waren, in het groote spel van het machtsevenwicht dat nu voor altijd in discrediet is gebracht ; 3. Elke territoriale regeling die van (lezen oorlog het gevolg is, moet gemaakt worden in het belang en ten behoeve van de betrok-ken bevolkingen en niet als onderdefcl van een compromis of regeling van aanspraken tusschen wedijverende staten ; 4. Aile duidelijk omschreven nationaliteit moet zijne verzuchtin-gen zooveel mogelijk bevredigd zien, zoover als mogelijk zal zijn, zonder dat nieuwe elementen van onlenigheid of strijd worden ingevoerd of oude elementen van dien aard bestendigd worden, die waarschijnlijk mettertijd den vrede van Europa en bijgevolg van de wereld zouden verstoren. Nu de voorwaarden. Die zijn veertien in getal en komen voor in de redevoering, die Wilson den 8 Januari 1918 heeft gehouden voor het Congres te Washington. Zij luiden aldus : le Openbare vredesovereenkomsten, voorbereid in het openbaar waarna er geene geheime internationale afspraken meer zullen bestaan, en de diplomatie altijd openhartig en in het openbaar te werk zal gaan 2« Volstrekte vrijheid van scheepvaart op de zeeën buiten de territoriale wateren, zoowel in vrede.^- als in oorlogstijd, uitge-zonderd in geval de zeeèn aile of gedeeltelijk gesloten worden door internationaal optreden, ten einde het nakomen van internationale overeenkomsten af te dwingen. 3e De verwijdering, voor zoover dat mogelijk is, van aile ekono-mische slagboomen, met invoenng van gelijke handelsvoorwaar-den onder aile volkeren, die tôt den vred»^ toetreden en zich verbinden, dien te handhaven 4e Afdoende waarborgen, over en weer, dat de nationale bewa-peningen worden beperkt tôt het met de nationale veiligheid ver-eeni gbare mi nimi'.m.. 5e Een vrij, onbevangen en voïstreït onparfijdîg bndërzoe'k van aile koloniale aanspraken, berustend op een strikte inachtneming van het beginsel, dat, bij het oplossen van al zulke vraagstukken van souvereiniteit, de belangen van de daarbij betrokken bevolkingen evenveel moeten wegen als billijke aanspraken. 6e Ontruiming van het geheele Russische gebied en zulk een oplossing van aile vraagstukken betreffende Rusland, als het best en op de meest vrije wijze de samenwerking der andere naties in de wereld kunnen verzekeren, om voor Rusland een volkomen onbelemmerde gelegenheid te scheppen, om onafhankelijk over zijn eigen politieke onafhankelijkheid, over zijn eigen politieke ont-wikkeling en nationale organisatie te beslissen en het een oprecht welkom zullen verzekeren in den bond van vrije naties, onder instellingen naar eigen keuze ; en meer dan een welkom, bijstand ook van allerlei aard, dien het kan behoeven en verlangen. De bejegening, die Rusland in de volgende maanden van de zuster-naties zal ondervinden, zal de toets zijn van den goeden wil dezer naties en haar besef van Rusland's behoeften, die af zullen wijken van haar eigen belangen ; de toets ook van haar juist begrip en belangelooze en verstandige sympathite. 7® België, daarover zal de geheele wereld het eens zijn, moet worden ontruimd en hersteld, zonder dat eenige poging wordt gedaan om de souvereiniteit te beperken, die het tezamen met aile andere vrije naties geniet. Geen andere afzonderlijke daad zal, zooveel als deze, er toe bijdragen vertrouwen onder de naties te herstellen in de regelingen, die zij zelf hebben ingevoerd en vast-gesteld voor haar betrekkingen onder iing. Zonder deze genezende daad is het geheele samenstel en de waarde van het volkenrecht voor altijd geschaad. 8e Al het Fransche gebied moet ;worden bevrijd, de bezette gebieden hersteld en het onrecht d^.t in 1871 door Pruisen aan Frankrijk is aangedaan terzake vaii Elzas-Lotharingen, en dat gedurende bijna 50 jaar den vrede van de wereld in gevaar heeft gehouden, moet worden hersteld op een zoodanige wijze, dat de vrede opnieuw in ieders belang kan worden verzekerd. 9e Wijziging van de Italiaansche grens, langs duidelijk erkende lijnen van nationaliteit. 10e De volken van Oostenrijk-Hongarië, welker plaats onder de naties wij gewaarborgd en verzekerd willen zien, moeten ten spoedigste de gelegenheid tôt autonoinische ontwikkeling er-langen.11e Roemenië, Servie en Monténégro moeten worden ontruimd ; de bezette gebieden moeten worden hersteld ; Servie moet een vrijen en veiligen toegang naar zee krijgen ; en de betrekkingen der Balkanstaten onderling dienen in vriendschappelijk overleg te worden geregeld, langs de lijnen van historisch gevestigde aan-hoorigheid en nationaliteit. Er moeten internationale waarborgen worden gegeven voor de politieke en ekonomische onafhankelijkheid, en territoriale onschendbaarheid van de verschillende Balkan-staten. 12e De Turksche gedeelten van het Ottomaansche Rijk dient veiligheid en souvereiniteit te worden gewaarborgd ; maar de andere nationaliteiten, thans onder Turksch bestuur, dienen een vasten waarborg te erlangen voor de veiligheid van leven en voor een absoluut onbelemmerde gelegenheid tôt autonome ontwikkeling. De Dardanellen moeten blijvend worden opengesteld voor de vrije vaart voor de schepen en den handel van aile naties, zulks onder internationale waarborgen. 13e Er moet een onafhankelijke Poolsche Staat worden gesticht, die moet insluiten die gebieden, welke bewoond worden door ontegenzeggelijk Poolsche bevolkingen^ die verzekerd moet wezen van een vrijen en veiligen toegang tôt de zee, en wier territoriale integriteit dient te worden gewaarborgd door een internationale overeenkomst. 14e Er moet een algemeene bond van volken worden gevormd, die bepaalde verplichtingen aangaat, welke beoogen wederzijdsche waarborgen te geven voor de territoriale onschendbaarheid van aile groote en kleine staten gelijkelijk. Amerika's Antwoord Staatsseoretaris Lansing heeft namens Voorzitter Wilson ontvangst gemeld van de duitsche nota en schrijft verder aan den Kanselier : Eer hij (Wilson) op het verzoek der keizerlijke duitsche regeering antwoordt, en daarboven het àntwoord opreclit en rechtzinnig gegeven wordt, gelijk de gewichtige belangen, die er meê gepaard gaan, het vereischen, houdt de voorzitter der Yereenigde Staten het voor noodzakelijk, zich van de juiste beteekenis der kanseliersnota te verzekeren. Meent de Rijkskanseiier, dat de keizerlijke duitsche regeering de voorwaarden, die door den Voorzitter in zijne boodschap aan het Kongres der Vereenigde Staten van 8 Januari en in de volgende boodschap-pen aangegeven zijn, aanneemt en dat de bespreking slechts zou aangevat moeten worden om overeenkomst te brengen over practisclie bijzonderheden liunner toepassing? De Voorzitter der Yereenigde Staten voelt zicli verpliclit wegens het voorstel eens wapenstilstands te verklaren, dat hij zich niet ge-maclitigd gevoelen zoudei den ftegeeringen, met dewelke de Vereenigde Staten tegen de Midden-rijken verbonden is, een wapenstilstand voor te stellen, zoolang de legers dier rijken op hun grond-gebied staan. De goede trouw- bij de bespreking zou zeker blijken bij de Middenrijken zoo zij be-slisten onmiddellijk hunne troepen van het bezette gebied terug te trekken. De Voorzitter meent ook de vraag te mogen stellen of de Kanselier slechts voor die machten des Rijks spreekt, die tôt hiertoe oorlog gevoerd hebben. Hij aanziet het àntwoord op die vraag in aile opzichten voor uiterst ge-wichtig. (get.) Robert Lansing. Het àntwoord van Amerika is van 8n October. De nieuwsbladen, die we ontvingen, kenden het nog niet en konden het nog niet bespreken. Het duitsch blad Belgisclier Kurier deelt alleen het oordeel meê van het W. T. B., waarin onder andere staat : « Verdere verklaringen der duitsche Regeering zijn noodzakelijk. Daarvoor is zorgvuldige over-weging van wege de Regeering vereisclit ». Dus : het laatste woord is nog niet gesproken en de hoop op aanstaanden vrede blijft bestaan. REDE VAX DEN RUKSKANSELIER De nieuwe kanselier van het Duitsche Rijk héeft Zaterdag in de zitting van den Rijksdag eene groote rede uitgesproken waarin hij voornamelijk heeft gehandeld over den binnenlandsclien politieken toe-stand en de politieke hervormingen. Hij wees ook op het programma der meerderlieids-partijen waarop hij zich steunt en dat als kermpunt heeft volledig lierstel van Belgie onder oogpunt van zijn gebied en zijne onafhankelijkheid. De vredes-verdragen die tôt hiertoe werden gesloten mogen geen hinderpaal worden voor het sluiten van den algemeenen vrede. De regeling der vraagstukken in de Baltiscbe landen zal overgelaten worden aan de volkeren dier landen zelf. Spreker drukte erop dat de belofte van den keizer ovei\ het algemeen stemrecht zal werkelijkheid worden. Elzas-Lotharingen zal de recliten bekomen van aile andere bondsstaten. Over de liandhaving van den staat van beleg sprak de kanselier ook en wees op de noodzakelijklieid ervan. Het zal echter zooveel doenlijk is verzacht worden door samenwerking van militaire en burgerlijke besturen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Brugsch dagblad behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brugge van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes