Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven

271 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Juni. Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 19 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c53dz03m1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 7 Juni 1917 REZ REIDERCDEMKEN -vuss*-- & -xs^sasm^ WORfrS VERSPREI&S7 UERZÛf?C£(7 flAR hL CsE âûLIiftSER D£R KflRSfflS ERE£f2£ E!7 rcQQk££Kft£ËFl [ME: HDf? AkRES QP6EVEI?" DEffflIES«£sEûirciscr)E best^IBO adresse] Ons Kempenland. Àls ik Het Heidebloemken lees, dan zie ik ginder verre, in mijnen geest, onze dierbare Kempen, en mijn hart klopt vuriger. El* is geen land zoo schoon als ons Kempenland, met zijne gewoonten en gebruiken, met zijne èenvoudige en reine zeden. Geen streek zoo lief en bekoerlijk als ons Kempenland, met zijne hagen en kanten, bos- . schen; vennen en heiden, driesschen en âkkers. Waar is de taal zoo zangerig schoon en zni-ver als in ons Kempenland, met zijne legenden en vertellingen, met zijne sproken en sprenken ? Waar klopte het harte zoo warm vopr 't Yaderland als in ons Kempenland ? zijne lenze was immers altijd : « Yoor Altaar en Haard !» Waar vindt men nog vrouwen en moeders zoo edel en schoon, zoo zorgvol en handig als in ons Kempenland ? Waar zijn er nog kerels zoo kloek en gezond, zoo nîanhaftig en moedig als in ons Kempenland '? Dappere makkers, hondt moed ! Weldra trekken \ve huiswaarts, naar het dnurbare Kempenland. Blijft nwe Kempen waardig door nw gedrag, nwe zeden : onze lieve moeders verwachten deftige zonen en heiden. A. Kenis. Verschillend Nieuws. Brecht Op Witten Donderdag heeft de plechtige lijkdienst en begrafenis plaats gehad van 011-zen pastoor, den Z. E. H. Mercelis. — Op Zondagen 15 en 22 April heeft de St.-Michielsturngilde, toonfeesten gegeven, ten voordeele der Invaliedenkas. Beersse De Dnitschen werpen versterkingen op langs-heen de vaart en aan elke brug maken zij een soort van fort. Het comiteit werkt nog regelmatig. Dagelijks wordt er soep uitgedeeld aan 3000 personen. Er werken nog verscheidene steenbakkerijen : Yersteylen, Dnfraing, De Bruyn, Yan Denn, Wouters. 't Cementfabriek werkt nog, maar heeft een tijd stil gelegen bij gebrek aan ko-len. Het « chimicalfabriek » werkt nog volop, maar 't is voor den Duitsch.Men maakt er nog jnist 't zelfde als voor den oorlog. Is ouerleden : De echtgenoote Druyts-Boeckx. Calmplhoul De Moffen, die hier tegenwoordig nog al lalrijk zijn, laten de inwoners goed met rust. Zi j zijn ingekwartierd in leegstaande wonin-geii en met lmn voeding hebben de inwoners geen nitstaans. Het voedingscomiteit werkt regelmatig en bewijst nitstekende diensten. AJen kan er aller-lei eetwaren krijgeh aan gematigde prijzen. Kleederen en schoeisels zijn bnitengewoon duur. Het staats- en militiegeld wordt regelmatig aile maanden nitbetaald van den Staat, tôt de helft van het traktement Militie, de vronw ontvangt 1,25 fr. en 0,50 fr. per kiiul. De scho-len hebben in de maand Februari een paar weken gesloten geweest bij gebrek aan brand-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes