Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam zijn in de houtnijverheid, zoals: timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers, houtzagers, klompenmakers, enz.

510 0
18 juli 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Juli. Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam zijn in de houtnijverheid, zoals: timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers, houtzagers, klompenmakers, enz.. Geraadpleegd op 26 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8p5v699c6k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e JAARGANG - N° 15. 0,15 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG 18 JULI 1914. HET HOUT EN ZIJNE BEWERKING VAKBLAD VOOR AMBACHTSLIEDEN DIE WERKZAAM ZfJN IN DE HOUTNIJVERHE1D, ZOOALS : Timmerlieden, Schrijnwerkers, Meubelmakers, Wagenmakers, Houtzagers, Klompenmakers, enz. VERSCHIJNENDE OM DE VEEHTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG. Onder hoofdredactie van Aloïs VAN LOY. Ingenieur. Met medewerkmg van Bouckaert G. Ingemeur, Hoogleeraar aan de Landbouwschool te Gembloers ; Cauterman E. Ingenieur aan den Technischen Dienst van de Prov. Oost-Vlaanderen, Bestuurder van de Ambachtsschool St-Antonius te Gent ; De Craene Fl. Ingenieur aan het Ministerie van Nijverheid en Arheid ; De Kesel A. Ingenieur-Hulpinspecteur van het Nijverheids- en Beroepsonderxvijs ; Jamine L. Provinciaal Bouwmeester, Bestuurder der Academie en Nijverheidsschool te Hasselt ; Alfred Matthys, doctor in de wijsbegeerte en letteren ; Taeymans E. Ingenieur-Opziener van den Arbeid, te Antwerpen ; Van Hecke, Ingenieur, Hoogleeraar aan de Hoogesqhool van Leuven ; Verbeke J. Ingenieur, Provinciaal Bouwmeester te Brugge ; Vlaemminck P. Ingenieur-Opziener van het Nijverheids- en Beroepsonderwijs. ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR ; België 3 frank, Holland 2 gulden. AANKONDIGINGEN : Voor kleine aankondigingen zie tarief verder. Voor gewone aankondigingen wende men zich tôt hetBelieer. BEHEER EN OPSTEL: Florencestraat 23, Brussel. Drukker-Uitgever : C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, AALST. BOEKBESPREKING Eenexemplaar van ingezonden boeken geeft rech op vermelding, twee exemplaren op een bespreking Het politoeren. Het politoeren heeft voor doel de houtvlakken met een uiterst dunne, harde, schoonglanzende,spiegelgladde laag te bedekken, zonder nochtans de samenstelling van het vezel-weefsel te verbergen. Hout dat men politoeren wil, moet goed opgezuiverd, fljn opgeschuurd wordenenzeerzacht englad zijnzoodat men na het poriënvullen en drogen, er geen de minste ruw- of oneffenheden aan bespeuren kan. Het poriënvullen, dat vroeger enkel uitgevoerd werd met de politoer en de spiritus zelve, wordt thans ter besparing van tijd en arbeid, voorafgaandelijk bekomen met een soort stopdeeg, waarvan wij de bewerking in een afzonderlijk artikel zullen behandelen. Vooraleer tôt het politoeren over te gaan, zal men eerst de houtvlakken met lijnolie bestrijken — voor notelaar, mahonie en aile hout dat rood- of bruinachtig van kleur is, of die kleur door beitsen heeft verkregen, gebruikt men roode olie — vervolgens kuischt men ze zuiver af met fljne schaveling, laat ze wat opdrogen en schuurt ze met zeer fljn, bijna versieten schuurpapier opnieuw op. Politoer bestaat gewoonlijk uit al.kool van 90°, gomlak (schellak) en sandrak. In een liter alkool (spiritus) lost men 200 grammen schellak en 60grammon sandrak op, waarbij men een troebele, bruine vloeistof bekomt. Om zeer helder- of lichtgekleurde vlakken, of hout dat met metalen inlegvverk versierd is, te politoeren, zal men het politoersel op de volgende wijze bereiden : in 1 kilogr. alkool of wijngeest lost men 90 grammen ruwen gomlak op (zonder sandrak), voegt er zooveel gemalen beenzwart bij tôt het mengsel een dunne pap vormt ; deze vloeistof doet men in een bokaal of flesch van ongekleurd doorschij-nend glas, stelt ze gedurende 8 of 10 dagen bloot aan de warme zonnestralen en filtreert ze daarna door een grauw flltreerpapier ; men herhaalt zoo noodig deze laatste bewerking tôt men een zuiver, klaar of helder politoersel heeft verkregen. Wil men de natuurlijke kleur van zeer licht of wit hout bewaren of nog bleeker maken b. v. van ahorn of esch-doorn, dan wordt daartoe witte politoer gebezigd. Deze politoer is een mengsel van gebleekte of witte gomlak en alkool. Om den witten gomlak goed in den alkool te doen oplossen moet men hem in den alkool koken ; voor die bewerking heeft men een daartoe bijzonder geschikt toestel noodig. Om te politoeren gebruikt men eene prop (dod of tampon) bestaande uit eene spons, of een handvol watte of zelfs een versieten, samengerolde kous, enz. welk men met een linnen doekje overtrekt (half versieten lijnwaad is het beste, omdat het geene kalkachtige stoffen meer bevat). Een politoerder moet verscheidene proppen ter zijnei beschikking hebben, die liij, telkens na het gebruik, in een goed gesloten doos bewaart, opdat zij niet zouden verhar-den.Alkool of politoer mag nooit buiten op het linnen, maar moet steeds, met kleine hoeveelheden, onder het doekje, op de spons, watte of wolle aangebracht worden. Vooraleer met politoer in te wrijven zal men buiten op het lijnwaad, met den vinger een weinig gezuiverde lijnolie aanbrengen om het aankleven te beletten. Wanneer men enkel alkool bezigt, wat gewoonlijk — na de eerste prop en ook bij de laatste het geval is — mag men geene olie aan het lapje strijken. Het politoeren vraagt veel geduld en behendigheid ; het bestaat niet in een aanstrijken met kwast of borstel, zooals dit bij het verven en vernissen het geval is, maar het is een degelijk invvrijven met de prop, onder cirkelvor-mige handbewegingeti en gelijkmatige drukking en ook zonder tusschenpoozen. Het te bewerken vlak zal zoodanig in het licht geplaatst worden, dat men met het oog het uitwerksel van elke beweging waarnemen kan en ook bespeuren of er geene plaatsen vergeten zijn, of de politoer niet te vet of te mager is, in welke gevallen, volgens de noodwendigheid, men wat meer of minder olie of wat meer alkool zal gebruiken. Worden deze punten niet in aclit genomen dan is het niet mogelijk een volkomen gelijkmatige, spiegelgladde bedek-king te verkrijgen. Ziehier hoe men bij het politoeren achtereenvolgens te werk gaat : 1° Behandeling. Nadat men met een eerste prop politoer heeft ingewreven, gebruikt men eenige andere proppen met enkel alkool, waarbij men ook gemalen puimsteen voegt om de porien van het hout goed te vullen ; het is slechts als die uitslag bekomen is, dat men weder politoer en olie op de voorgeschreven manier mag aanbrengen ; vervolgens laat men het hout eenige dagen rusten opdat de politoer genoegzaam kunne intrekken. Het is alleszins af te keuren een te groote oppervlakte in eens te behandelen ; toch mag deze oppervlakte ook niet te klein wezen. Een halve vier-kante meter is bij een eerste bewerking voor één man vol-doende ; bij de volgende mag die maat overschreden worden, bijzonder als de politoer niet te zeer ingetrokken is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes