Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam zijn in de houtnijverheid, zoals: timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers, houtzagers, klompenmakers, enz.

370 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 April. Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam zijn in de houtnijverheid, zoals: timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers, houtzagers, klompenmakers, enz.. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/251fj2bc17/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e JAARGANG — N° 9. 0,15 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG 25 APRIL 1914. HET HOUT EN ZIJNE BEWERKING VAKBLAD VOOR AMBACHTSLIEDEN DIE WERKZAAM Z/JN IN DE HOUTNIJVERHEID, ZOOALS : Timmerlieden, Schrijnwerkers, Meubelmakers, Wagenmakers, Houtzagers, Klompenmakers, enz. VERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG. Onder hoofdrtdactie van Aloïs VAN LOY. Ingenieur. Met medewerking van Bouckakrt G. Ingemeur, Hoogleeraar aan de Landbouwschool te GembJoers : Cauterman E. Ingenieur aan den Technischen Dienst van de Prov. Oost-Vlaanderen. Bestuurder van de Amhachtsschool St-Antonius te Gent ; De Crakne Fl Ingeuieur aan het Ministerie van Nijverheid en Arheid ; De Kesel A. Ingenieur-Hulpinspeeteur van het Nijverheids- en Beroepsonderwijs ; Jaminé L. Provinciaal Bouwmeester. Bestuurder der Aeademie en Nijverheidsschool te Hasselt ; Alfred Matthys. doctor in de wijsbegeene en letieren ; Takymans E. Ingenieur-Opziener van den Arheid. te Antwerpen ; Van Hecke. Ingenieur, Hoogleeraar aan de Hoogeschool van Leuven : \ rrrkke J. Ingénieur, Provinciaal Bouwmeester te Brugge ; Vlaemminck P. Ingenieur-Opziener van het Nijverheids- en Beroepsonderwijs. ABONNEMENTSPRIJS PEIi JAAR ; Belgie 3 frank. Holland 2 gulden. A ANKONDIGINGEN : Voor kleine aankondigingen zie tarief verder. V'oor gewone aankondigingen wende men zich tôt het Beheer BEHEER EN OPSTEL: Florencestraat 23, Brussel. ot Drukker-Uiteever : C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, AALST. BOEKBESPREKING Een exemplaar van ingezonden boeken geeft rec op vermelding, twee exemplaren op een besprekin Raadgevingen bij hetoprichten van nieuwe schrijnwerkerijen Vervolg. (*) Ook het Iijmtoestel verdieat onze bijzondere aandacht. Het zal op een snel te bereiken en goed toegankelijke plaats opgericht worden en bij voorkeur aan een gemetsten muur. Een kasvormige,naar boven spitsuitloopende dampvanger,in den aard van de rookvangers boven de smisvuren, zal boven het toestel aangebracht worden om de bij het lijmkoken zich ontwikkelende dampen op te vangen en door een damp-buis in de vrije lucht af te voeren. Worden deze dampén niet opgevangen, dan verspreiden zij zich in de werkplaats waar ze door het droog hout gretig opgeslorpt worden en aldus een ongewenscht werken van het hout teweegbrengen. Deze onzer iezers weike nùg een schouwvuur bezitten, zij herinnerd dat een Iijmtoestel met dampverwarming, voor 8 lijmpotten, bij voortdarend gebruik, dagelijks 50 en meer liters water verdampt. De belangrijkheid van den boven be-schreven dampvanger springt hierdoor genoeg in het oog. Een nadere beschrijving van Iijmtoestel en lijmkoker mag hier achterwege blijven omdat dezelfde wel uit andere bron-nen onzen lezers zal bekend zijn. In vele werkplaatsen bezit nog iedere gezel. onder zijn venster, 't is te zeggen onder dat venster hetwelk tôt zijne werkbank behoort, een lijmpot benevens een kleine warm-plaat. Lijmpot en warmplaat worden door middel van damp warm gehouden.Of dit gemak veel nut bijbrengt,betwijfelen wij zeer, want tegenover het voordeel gedurig warmen lijm bij de hand hebben, staan de nadeelen die voortspruiten uit de onachtzaamheden der werklieden en het voortdurend verdampen van water. Zeer belangrijk is het ook dat ieder werkman een zeker aantal schroef- en klemhaken bij de hand hebbe, waardoor veel tijdverlies vermeden wordt. Daarom zal men ieder gezel een bepaald aantal schroef- en klemhaken toevertrou-wen, die aile tôt zijn werkbank behooren en hetzelfde num-mer van de bank dragen. Degrootteder klemhaken hangt natuurlijk af van de belangrijkheid van het uit te voeren werk. In meubelfabrieken zullen bijv. veel kleine klemhaken noodig zijn omdat men hier veel meer kleine stukken te lijmen heeft. Buiten het gewin aan tijd oefent dit toekennen van klemhaken ook nog een weldadigen invloed uit op de orde in de werkplaats. De meeste werkgasten zullen er aan houden dat hun gereed-schap steeds rein is. «Hunne» haken zullen ze dus steeds van (*) Zie nr 22. — Jaargang 1913. den aanklevenden lijm bevrijden en tevens verlangen dat de uitgeleende haken zuiver en ongeschonden terug gebracht worden. Bovendien zullen geen klemhaken op zoek en ver-loren geraken omdat elk voor de hem loe ver trou wde stukken verantwoordelijk is.De door den arbeidsgever aan elken gast geleende stukken dragen hetzelfde nummer van dezes werkbank en het aantal wordt in een daartoe bestemd boekje opgeschreven en door ieder gezel onderteekend. Daardoor erkennen zij beschreven stukken gereedschap in leen ontvangen te hebben en verbinden zij zich dezelfde in goeden staat en volledig terug te bezorgen. Het zoogenoemd klein handgereedscliap zooals handscha-ven. meters, hamers, tangen, enz is mcestendeels de eigen-doin der gasten omdat, moest het door den patroon geleverd worden, het bijna altijd spoorloos zou verdwijnen. Het is nochtans niet mogelijk van de gasten te verlangen dat zij aile stukken gereedschap bezitten, vooral zulke, welke maar zelden gebruikt worden. Het is ook niet goed mogelijk elke werkbank van het ontbrekende gereedschap te voorzien. Wij vinden het dus geraadzaam dat in belangrijke werkplaatsen, het zelden gebruikt gereedschap door den patroon aange-kocht wordt en in een kas wordt opgesloten waarvan de sleutel aan den eersten werkman of meestergast toever-trouwd wordt. Het een of ander gereedschapstuk wordt op aanvraag afgeleverd en den naam van den gebruiker aange-merkt. Daardoor vermijdt mer een zoeken of navragen naar het hetrefFende stuk in de gansche werkplaats. (Slot volgt). Ach. Dekesel. rr> i 1 • « tt" Technologie van het Hout door PIETER VLAEMMINCK. Ingr-Opzie?ier van het nijverheids- en beroepsonderwijs. (vervolg). VIERDE HOOFDSTUK. 205.De Bergpijnboom (in 't fransch : Pin de montagne ; in 't latijn : Pinus montanaj. Deze pijnboom groeit op de Alpen en Pyreneën op hoogten tusschen 1500 en 2500 m. De stam bereikt soms 20 à 25 meters. Zijn hout gelijkt veel op het voorgaande. Wit spint, lielder roodachtig hart, smalle jaarringen, veerkrachtig. tamelijk gelijkaardig, fijn gekorreld, zacht, gemakkelijk te verwerken en duurzaam hout. Soortelijk gewicht 0,441 à 0,587. Gebruik : timmerwerk. zaagstukken, duigen, grof beeld-houwwerk. Het is het beste brandhout onder het grenen-hout.206. " Laricio « pijnboomen. Onder deze soort worden gerangschikt : de Corsikaansche en de Oostenrijksche pijnboomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes