Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

280 0
25 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 Augustus. Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx07b7s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dinsdag 25 Augustus 1914. 3 Centiemen het Nummer 27ste Jaargang. HET LAATSTE NIEUWS t ABONNEMENTEN: Hoofdopsteiler-Eigenaar : Juïius HOSTE AANKONDIGINGEN : 1 jaar 6 maand 3 maaud HOOFDBUREEI, & REDACTIE °I,la«e : 80 ûû0 t* dag BIJBUREBÉBN : *' per kleinen reEeJ fr' °'30 België, vrachvrij fr. 10.OU 5.00 2.50 QTV>r ptPTPPQTT? A AT '-<0 lelefoon: 1° uitgaaf : *** _ 1 ']\ e * Nederland, » 14.00 7.00 3.50 ' IIOERSIRAA , ÔQ Iieheer (aank.) A 291 2° uitgaaf : ** GENT : Vlaanderenstraat, 65 2 ^ladzij^c fr. 2 eu .3 Andere l'anden, 25.00 12.50 6.50 BRUSSIvL Redaktie A 2384 'i.° uitgaaf: * AN r\VI$RPï$N : Groote Markt, 4. Voor aile annoncen: St. Pieterstr,, 30, -Brussel. £2.. a ra^& m m. Bilionciere Uitgaaf w@@r M^ïwerpen Bureel : ROODESTRAAT, 44. ANTWERPEN Nr 3 Japan verklaartden Oorlog aan Duitschland Zie allerlaatste be-richten op de 2e bl. Duiîsohland krijgt mg Japan tegen .ïaoan verklaart den Oorloff aan Duitschland ! A HF.T JAPAANSCH CONSULAAT DE HEEFT VERKLAARI) AAN DUITSCH Peking, 24 Aug. — Men verwacht zich operatieplan over land, tegen Kiaoschaou Londen, 24 Aug. — Men verneemt uit d Japan aan Duitschland op vêle punten Duitschland aan Japan richtte in 1895 ten neescli-Japanschen oorlog. Londen, Zondagavond. ELT MEE DAT JAPAN DEN OORLOG LAND. ;erlang aan het optreden van Japan, welks gansch gereed is. plomatische bran dat het ultimatum van jpzettelijk gelijk was aan de vraag dio opzichte van Port-Arthur, na den Chi- Doorheen het Land De Groote Veldslag Parijs, 24 Oogst. De groote veldslag tusschen het gros der Fransche en Engelsche legennachten en de Duitschers duurt voort in België. De eerste berichten te Parijs ontvangen luiden zeer gunstig. De Toestand Hoe zwaar beproefd ons vaderland op dit oogenblik ook weze, de geesten blijven kalm, de wil vastberaden, de harten hoop-vol.Op het oogenblik dat wij deze regelen schrijven, worden bijna overal gevechten aangekondigd in Henegouwen, onder andere te Flenrus, te Charleroi en te Luttre. Ook schijnen voorposten slaags te zijn in den omtrek van Ronse en Audenaarde, dus in 't Zniden van Oost-Vlaanderen, in de zoogenaamde Vlaamsche Ardennen, dicht bij Henegouwen en West-Vlaanderen. Twee Duitsche legertrossen zijn door Midden-België naar Frankrijk opgerukt, de eene in de richting van Valencijn, de andere in de richting van Rijssel en Duin-kerke. Naar aile waarschijnlijkheid is een botsing tusschen dit laatste Duitsche léger en de Franschen nakend of reeds aan den gang, verniits er geruchten loopen over gevechten rond Audenaarde en daar i:;en Fransche voorposten meldde v66r Thou-rout, in West-Vlaanderen. Ook in de streek tusschen Samber en Maas is, sinds ongeveer een week, een machtig Fransch leger saamgetrokken, dat de Duitschers op hunnen weg zullen vinden. Laat ons nu in vertrouwen wachten. Ondertusschen komt goed nieuws toe uit het Buitenland. De Engelschen boorden Oos-tenrijksche oorlogschepen in den grond en ontschepen op de kusten der Adriatische zee. Zij zouden zinnens zijn Triest (de Ita-liaansch-sprekende havenstad van Oosten-rijk) te bezetten. Zij zullen de handelsvrij-heid waarborgen en aan de stad gelegen-heid geven, na den oorlog, te kiezen onder welke regeering zij wenschen te komen. Ondertusschen blijven de geruchten over eene Ttaliaansche mobilisatie en van een mogelijke oorlogsverklaring aan Oostenrijk aanhouden. In elk geval worden de diplo-matische betrekkingen tusschen beide sta-ten zeer gespannen. De Fransche vloot zou de Oostenrijksche haven Cattaro beschieten, terwijl de Mon-tenegrijnsche troepen haar van de landzijde aanvallen. Cattaro is een versterkte plaats, van groote krijgswaarde, op de kusten van Dalmatië, in de Adriatische Golf. Als wij nu nog melden dat de Tsjekken en Poîen in opstand kwamen, en dat de beweging met ongehoorde wreedheid wordt onderdrukt, zal men inzien dat de toestand zich niet rooskleurig voordoet voor den Duitschen adelaar en zijn bondgenoot. De Duitschers uit Brussel DE GEMEENSCHAP MET ANTWERPEN BLIJFT ONDERBROKEN Zooals wij gistereu meedeelden, hebben de vijandelijke troepen de hoofdstad ont-ruimd. Dat zulks algemeene vreugde heeft verwekt, hoeft wel niet gezegd. Het laat zich begrijpen dat, al is het leger vertrok-ken, de Duitschers eene krijgsmacht hebben achtergelaten voor het bewaken der openbare gebouweu. De Staf bevindt zich op de Groote Markt en de Duitsche vlag wappert nog op het stadhuis. De openbare gebouwen worden door twee Duitsche schildwachten bewaakt en de telefoon- en telegraafdienst met Antwer-pen is nog altijd onderbroken. Tusschen Haren en Vilvoorden, hebben de Duitschers, bij hun vertrek, al de voor-raad in de molens opgeëischt en op een dertigtal groote wagens geladeu. In twee oliefabrieken van Haren vulden de Duitschers vier automobielen met kan-nen essence. VOLKSV*ERTEGENWOORDIGER THEODOR welke zich in de Kamer bevond, is, even-als 20 ambtenaren van de ministeries, door de Duitschers gevangen genomen, maar enkele uren later terug in vrijheid gesteld. De overweldigers hebben in het Paleis der Natie en in de bureel en ailes doorsnuf-feld en de lessenaars opengebroken, maar zij waren daarbij zeer ontgoocheld geen geld te vinden. In het Paleis der Natie hadden de Duitsche overweldigers, die als wilden te werk gingen, bedden doen stel-len en zetels plaatsen. De officieren brachten den nacht door in wallebakkerij en de soldaten leverden zich aan plunderingen over. DE GROOTE SLAG EN DE FORTEN VAN LUIK Allerwege hebben de Franschen het of-fensief genomen en hun optreden gebeurt regelmatig in verband met het Engelsch leger. Voor de beide legers staan de Duitschers van actieve vorm en van reserve. De slag zal naar aile waarschijnlijkheid verscheidene dagen duren.Om den toestand te overzien, moet er op de uitslagen ge-wacht worden die tôt besluit zullen kun-nen dienen aan het eerste deel van het ge-vecht.Verdere inlichtingen geven over het ge-vecht, zouden ook gevaar loopen onzen vijand over de positie van het leger, inlichtingen te geven. De forten van Luik, naar luidt een mede- t deeling uit het Fransche i;iinislerie van oorlog, houden het nog altijd uit. GEVECHT TUSSCHEN FRANSCHE EN DUITSCHE VOORPOSTEN ROND KORTRIJK Eenige afzonderlijke groepjes uhlanen waren reeds in den omtrek van Kortrijk en hadden den grootsten schrik bij de bevolking van de stad doen pntstaan, maar daar virscheuen de Franschen voorposten op het gehucht Pottelberg, en toen was het de levendigste geestdrift. Eerst rond 5 uren kwamen de Duitschers uit de richting van Ingelmunster. Aan de herberg « De Sa-inenkomst » botste de Duitschers op eene patrouille Fransche jagers te paard, die van Cuerne kwamen. Onmiddellijk sloegen de Duitschers op de vlucht. Vier ervan, die door de Franschen onder geweervuur na-gezet werden, vluchtten over het Groenin-gerveld. ^ Op zeker oogenblik was men het spoor der vluehtelingen kwijt geraakt. Drie la-gen in eene diepe gracht. Een was dood, een tweede, die een kogel in den bil be-kwam tijdens de vlucht, had zich een re-volverschot onder de kin geschoten, waar-door de helft vati zijn aangezicht was weg-gerukt. De derde, die niet—gekwetst was, gaf zich over zonder verweer en werd krijgsgevangen gemaakt. Ondertusschen hadden de andere Fransche ruiters ook de Duitschfers achtervolgd en namen tien krijgsgevangen en dertien paarden. Hier ook werd een Duitscher ge-dood.Onder de krijgsgevangenen bevond zich de Duitsche reserve-officier graaf von Schwerin van Maagdeburg. Wanneer de Duitschers verrast werdden was er niet een die aanlegde oin zich te ver-dedigen ; allen sloegen op de vlucht. Hieruit blijkt eens te meer dat een groot gedeelte van het Duitsche leger zich held-haftiger toont tegenover weerlooze mannen vrouwen en lcinderen dan tegenover krijgs-lieden. Te Oostende De betooging der Engelsche vloot voor Oostende heeft een dubbel doel : Aan de Belgische bevolking te toonen dat de vloot bijdraagt tôt de verdediging van onzen grond ; De bewoners van de kuststreek gerust te stellen, daar er in Engeland geruchten ge-loopen hebben dat Oostende en Zeebrugge door de Duitschers waren bedreigd. Gisteren is de geheele bemanning aan-gekomen van de Deensche stoomboot « Ma-ryland''» (8000 ton) komende van Buenos-Ayres met eene lading maïs. De « Maryland » was op 35 mijlen van het lichtschip a Gabbard », op eene Duitsche mijn geloopen eu gezonken. ■■■ Uit het Fransche Leger De Fransche soldaten hebben hetzeif:le oordeel als de Belgische aangaande het slecht mikken der Duitschers. Bijna ailen die zij treffen zijn iu de beenen of de arnien gewond. Tachtig ten honderd van de Duitsche granaten ontploffen niet. In het gevecht van Blaimont hebbeu de soldaten een stormaanval van 1500 meters uitgevoerd. Nadat de trompetters den aan-val hadden geblazen, stonnden de man-schappen vooruit zonder dat deze hen kon-den tegenhouden. De gewonden welke te Mouchers aan-kwamen, hadden overwinningsteekens bij zich. In dezelfde plaats zijn ook 300 Duitsche krijgsgevangenen gebracht. Deze waren het overblijfsel van het 99e regiinent voet-volk, 't welk de Fransche schutterij te Saa-les had uiteengeslagen. De vijandelijke troepen bestonden u!t-sluitend uit soldaten van 30 en 35 jaar, tte-hoorende aan de landweer. Wanneer de stormloop der B'ransche soldaten plaats had, hingen zij hun zakdoeken op hun ge-weren om te kennen te geven dat zij zich overgaveu. De Duitschers verklaardeu zich tevredeu omdat zij gevangen genomen waren, want hun officieren waren op vijf lia gedood. 'Il l ll I ■ — ■ I «la M— De Russsn overwinnen sîeeds Petersburg, 23 Oogst. Na eenen strijd van twee dagen zijn de Russen er in geiukt, nabij Gumbinnen, drie Duitsche korpsen op de vlucht te drij-ven, tevens talrijke krijgsgevangenen en kanonnen nemende. Men meldt uit goed ingelichte bron dat zij Intersburg, Goldat en Lyck bezet hebben.D6ze tijdingen worden van Fransche zijde formeel bevestigd. Uit Berlijn meldt men dat in een gevecht van den 18n,de Duitschers 2000 Russen zouden krijgsgevangen genomen hebben. (Wolff.) Onze lezers weten wat de Duitsche berichten waard zijn. Het Duitsche leger wordt in het Oosten achteruit geslapn Het Duitsche leger is volop in aftochl* om den Angenappestroom over te steken. De overtocht van den stroom Angerapp is in de. nabijheid van Dar-Keknien dat in de macht der Russen is. Ten westen van het Masouresmeer zijn de drie steden, Johannesburg, Ortelburg en' Wilienberg door de Russen bezet. Zondag hebben de Russen insgelijks Sol-dan bezet, waarvan de bevolking de vlucht nam. Niedenberg is door de Duitschers ontruimd nadat zij ailes in brand hadden gezet. De Russische troepen bevinden zich in de nabijheid van Soldan. Niedenberg bedreigt de verbiuding der Duitschers met het binnenland van Pruisen. DE RUSSEN MEESTER IN OOST-PRUISEN Petersburg, 24 Augustus. Na den algemeenen aftocht van het Duitsch leger, mogen de Russen zeggen dat zij meester zijn van gansch de provin-cie Oost-Pruisen ter reehterzijde van de Weichsel. TE K1ELCE. Uit Londen wordt een bericht gegeven dat de Russen twee Oostenrijksche divisies tôt den terugtocht dwong.en. NOG AANVALLEN AFGESLAGEN Petersburg (vertraagd Reutertelegram). Eenige dagen geleden trachtten eenige Oostenrijksche detacheménten zich meester te maken van Wladimir Wolynski, gelegen aan de Luga, een zijrivier van de Boeg(on-geveer 3.0 kilometers ten Noorden van de Oostenrijksche grens. Niettegenstaande het kleine aantal verdedigers en de afwezigheid van artillerie, sloeg het garnizben de Oostenrijksche aanvallen gedurende den ge-heelen dag af. De verliezen der Russen zijn niet aanzienlijk. In den avond trokken de Oostenrijkers met groote verliezen in de richting van het dorp Simno terug. Te Eydtkiihneu werd een aanval der eerste divisie Duitsche infanterie, ondernomen met 36 kanonnen,- afgeslagen. EEN MONITOR VAN OOSTENRIJK DOOR DE SERVI ERS VERNIELD Parijs, 24 Oogst. Op de Donau hebben de Serviërs een rijksche ci monitor » of rivieroorlogschip in den grond geboord. Al de opvarendeu kwamen om het leven. In Egypte DE DUITSCHE ZEEHANDEL MET AZIE EN OOST-AFRIKA VERLAMD Milaan, 18, Augustus. — Een telegram uit Port-Saïd meldt, dat in het Suez-kanaal een toestand heerscht zooals nog nooit voorgekomen is. Het verkeer staat feitelijk stil. De haven is gevuld met schepen van aile nationaliteiten, daar de kapiteins niet verder durven gaan. Een kolossale vloot Duitsche koopvaardijschepen wordt vast-' gehouden, ontdaan van de meest noodza-kelijke macliienedeelen en de toestellen voor draadlooze telegrafie. De geheele Duitsche zeehandel met Azië en Oost-Afrika is absoluut verlamd. Slechts schepen onder Italiaansche vlag passeeren het kanaal ; zij worden belegerd door massa's vreémdelingen, die Egypte willen verlaten. De Engelsche autoriteiten hebben tal van Duitsche en Oostenrijksche officieren gearresteerd, die vermomd uit het land trachtte te komen. Aile openbare diensten in Egypte staan onder toezicht der mili-tairen. Telegrammen van Caïro en Alexandrie zijn aan een strenge oensuur onder-worpen, terwijl de inlandsche bevolking streng bewaakt wordt. Vierhonderd Amerikaansche dollarko-ningen, die naar hun vaderland terug wilden, hebben te Genua het stoomschip « Principessa Nafaldo » voor 40,000 pond gecharterd. Albanie fiEKIR BEY GEGRATIFIEERD De « Albanische Correspondenz » verneemt uit Duràzzo, dat vorst Wilhelm den intertijçl door den krijgsraad te Valona ter dood veroordeelden Turkschen majoor Be-kir-Bev en diens medeplichtigen gratie heeft verleend. NIEUWE OPSTAND Oproerige muzelmannen staken Berat in brand, bezetten Fieri en drongen tôt de ri-vier de Volussa door. (Reuter). Geldterugnemingen van bewarmgen in de Bank Gêzien de wet van 4 Augustus 1914 be-treffende de spoedeischende maatregelèn noodig in oorlogstijd. De bepalingen van art. 2 van het konink-lijk besluit van 6 Augustus betreffende de geldterugnemingen van bewaargevingen'in de bank, zijn door de volgènde bepalingen vervangen : Paragraaf 1) Tôt en met den 15en Sep-témber 1914 mogen de geldterugnemingen van bewaargeviugen in de bang gedaan voor den 4en Augustus van hetzelfde jaar, 1000 fr. per vijf tien dagen niet te boven gaan. Echter mogen zonder beperking van het bedrag gedaan worden : 1. De geldterugnemingen voor het beta-len der traktementen en loonen van de be-dienden en werklieden van aile nijverheids-of handelsondernemingen. De terugneming mag voor elken beta-lingsvervaldag het bedrag der traktementen en loonen beloopen dat gestaafd is door de betalingsstateu van het personeel. Voor de toepassing dezer betaling worden met de loonen gelijkgesteld de tijdelijke allocatien of de lijfrenten verleend aan slachtoffers van werkongevallen- en waarvan, tôt voldoening van den depositaris, bewijs geleverd wordt, hetzij door kou-traklen of vonnissen, hetzij door schnft-stùkken van den schuldenaar. *2. De dcor aannemers van werken of le-veringen voor de nationale verdediging ge-vraagde geldterugnemingen, wegens betaling van andere kosten en uitgaven dan die in 1 hierboven voorzien, welke noodig zijn voor de uitvoering dier werken of leverin-gen.3. De gelterugnemingen bestemd tôt geheele of gedeeltelijke betaling van aile be-lastingen, kontributien, redevancien en huren, ook nog niet vervallen, verschul-digd aan den Staat, aan de provincien of aan de gemeenten. De geldterugneming wordt gedaan door de middel van een cheque door den depo-sitaris op naam van den minister van f«-nanciën gedaan. De aldus afgeleverde cheques worden door de openbare ontvangers of rekenplicli-tigen als geldwaardig aanvaard. Par. 2. De bewaargevingen wàarvan liet saldo niet meer dan 1000 fr. bedraagt, kuii-nen in hun geheel worden teruggenomeii. Onze minister van financien is belast niet de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Antwerpen, den 21 Aug. 191 i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1888 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes