Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

344 0
24 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 September. Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen. Geraadpleegd op 17 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np1xr0x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET LAATSTE NIEUWS BEHEER EN REDACTIE: A. & P. Baeyens, Roodestr. 44. Tel. 1990. Uilgave van Hsstwerpe». AANKONDIGINGEN : zich wenden tôt het Beheer. Jaroslaw door de Russerv bezet Schitterende Belgischt Ds gevechfa» in Frankrijk De vijand nog verder teruggeslagen HIJ ZAKT AF NAAR DE BELGISCHE GRENS Londen, 21 Sept. Volgens de «Echo de Paris», luiden de laatste berichten van het oorlogS' veld aan de Aisne, dat de aftrekkende beweging der Duitschers naar de Belgischc grens een aanvang genomen heeft. Het blad verneemt uit goede bron dat aile verschijnselen er op wijzen dat de veidslag aan de Aisne eerlang zal afloopen in een nieuwen aftocht der Duitschers in de richting der Ardennen waar zij, alhoewel erg verzwakt, zullen trachten zich te verschansen. De Fransche 80 Enplsche staan tôt aan de schouders in 't water ! Rapporten van het front melden dat Engelschen en Franschen tôt aan de schouders in het water staan in de overstroomde loopgrachten. De rechtervleugel van het ieger van von Kluck bedreigd «Exchange Telegraph» verneemt: Het aanhoudend vooruitrukken van Engelsche en Franschen op den linker-vleugel is van de hoogste beteekenis, aangezien genéraal von Kluck's rechter-flank daardoor erg bedreigd is. Hevige gevechten. DE DUITSCHERS VERDEDIGEN ZICH MET DEN MOED DER WANHOOP De Duitschers, nu in hunne laatste verschansingen gedreven, verdedigen hunne stellingen met eene wanhoop, die aan 9woede gelijkt. Of zelfs een deel van hun leger ooit door België zal terugkeeren, langs den weg langs welke het geko-men is, valt te betwijfelen. f De beweging tegen hun rechtervleugel, hunne oude commumcatielijn afsnij-dend, bracht dezen in het bereik der bondgenooten en het mtwerksel daarvan is reeds gemakkelijk te gissen. De Duitschers zullen nooit terugkeeren naar Parijs. Het is twijfelbaar of hun nog een ander besluit overblijft dan den aftocht, door Belgische Ardennen en Luxemburg, naar hunne vprdedigïngsstellingen op den Rijn. 't Zal een lijdensweg voor hen worden, achtervolgd door eene rnacht die da-gelijks zal winnen in sterkte en geivicht. Evenwel weten zij nu dat een nog grooter rnacht hen tegemoet zal komen van uit het Oosten. De meest verwoede gevechten van den veidslag aan de Aisne hebben plaats geliad gedurende de laatste dagen der verleden week. I:i nachtelijke en dag-aanvallen kwam de Duitsche infanterie in machtige baren voortdurend aangerold tegen de Fransche en Engelsche stellingen, met verwoede pogingen om te breken door de immer meer omknellende lijn van vuur en staal. Die aanvallen gelukten nimmer, doch het schijnt dat het vuur der Duitsche artillerie beter wordt. Niettemin hebben de bondgenooten, door tegenaanvallen, op drie dagen tijd en ten koste van ontzagelijke opofferingen, 8 kilometers gewonnen en drie 11-duimskanonnen veroverd en ze in hunne cementen stellingen vernield. De zouaven hebben met de bajonet storm geloopen ; ze vielen als musschen en loch kwamen ze terecht in de loopgraven, waaruit zij de Duitschers met- de bajonet verjoegen. Slechts een 11-duimskanon hield het Zaterdag nog uit. De Duitschers hebben op geen menschenlevens gezien, in de hoiji dat zij, op de eene of andere wijze door de zwaarste opofferingen, de immer toenemende inslu-iting der bondgenooten zouden kunnen verijdelen. Die hoo) is nu verzwcm-den en de menschenslachting in hunne rangen, hoe verschrikkelijk ook, is nul-teloos geweest. Een overzlehl der laatste gevechten Parijs, 22 September. Meedeeling van 15 uur : 1 Op gansch het front van de Oise tôt Woevre legden de Duitschers Maandag eene zekere bedrijvigheid aan den dag, zonder evenwel waardeerbarc uitslagcn te hebben bekomen. :s. — Op onzen linkervleugel, op den rechteroever der Oise hebben de Duit-he schers achteruit moeten trekken tegenover de Fransche aanvallen ; tusschen de Oise en de Aisne blijkt de toestand onveranderd. De vijand deed geenen ernsti-îe gen aanval en ailes bepaalde zich gisteren avond bij eene lange beschieting. rs In 't centrum tusschen Reims en Souain deed de vijand een aanval die ;h teruggeslagen werd. Tusschen Souain en de Argonne maakten wij eenigen \ nor-uitgang. Tusschen de Argonne en de Maas geen verandering. Te Woevre deed de vijand eenen krachtigen aanval op de hoogten van de Maas, op het front van Tresauvaux, Vigneulles, Hendicourt, zonder evenwel deze le hoogten te kunnen in bezit nemen. — Op onzen rechtervleugel in Lorreinen, heeft de vijand weer de grens overschreden met eene reeks kleine troepenmachten. Hij bezette opnieuw Dorr^vre jj ten zuiden van Blamont. Op 20 en 21 dezer hebben wij ons meester gemaakt van 20 bevoorradii)gs-autos met gansch hun personneel en talrijke gevangenen toehoorende onder r-n-r" dere aan de 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 13e, 14e en 16e Duitsche korpsen, als ook aan de r" Beiersche landwehr en aan reservekorpsen. Weer een Zoon van den Keizer gewond P 's Gravenhage, 22 September. l~ Een telegram uit Berlijn meldt dat prins Wilhelm, 's keizers vierde zoon, m n den slag aan de Marne gewofyl is, door een schot in den linkerarm. De keizer, zijn vader, vereerde hem met het IJzeren Kruis, eerste klasse. s Offîcieele mededeeling van Dinsdag avond n Bordeaux, 22 Sept. 19 u. 30. Op onzen linkervleugel strekt ons front zich uit over de voîgende lijn : Lassigny, j Ribercourt, Bailly, Fontenoy, Basly bij Soissons. De garde was te Neuchateî sur Aisne. ç In het centrum veroverde de vijand Cri-merey, ten Noorden van Etain. Na den » vruchteloozen aanval op de Maashoogten, l op het front Tresauvaux-VigneuIles=Hau-r dicourt. rukten de Duitschers op naar Saint-Baussant en Limey. Gslukwensciïingen aan ganeraat s Gastelnau. die het gevaar van Nancy heeft afgewend Central News verneemt uit Bordeaux dat de Fransche bevelhebber aan général Castelna.u heeft geseind oui hem geluk te wenschen dat hij erin geslaagd ib zijn stellinà- op de hoogten rondom Nancy te handhaven en het oprukken van den vijand tegen te houden. Genéraal Durand, de goeverneur van Nancy, heeft een ambtelijke kennisgeving laten aanplak-ken, ttehelzende dat, dank zij de behaalde voor-deelen en den tegenstand van de Fransche troe-pen, aile gevaar voor de vroegere hoofdstad van fvotharingen is afgewend. De Serviers behaSen eene schitterende zegegraa! op eene Oostennjksche strijdmachî van 150.000 man. DIT ZAL DE LAATSTE POGING DER OOSTENRIJKERS GEWEEST ZI.JN Nisj, 21 September. In een buitengewoon hevig gevecht, dat verscheidene dagen duurde nabij Kroupagne, op de Drina, werden de Oostenrijkers te n getalle van 150.000 mais en eene talrijke artillerie geklopt door de Serviërs. Dit gevecht was de laatste wanhopige Rpging der Oostenrijkers om in Servie binnen te dringen. De Serbo=Montenegrijnsche troepen rukken nu vooruit in Bosnie. De Monetnegrijnen, onder bevel van den Servischeh generaal Boja Janko-vitch, bevinden zich op 15 kilometers afstand van Sarajevo. Dotiderdag 24 September 1914 3 Centiemen het Nummer. 27ste Jaargang. Nr 33

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1888 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes