Het laatste nieuws

376 0
12 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 September. Het laatste nieuws. Geraadpleegd op 17 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xg9f47jn71/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zaterdag 12 September 1914. * 13 centiemen het nummer. 21ate jaargang M0 254;- HET LAATSTE NIEUWS mmvmmmm mm » mm— m mm mm m Beheer te Gent ; Vlaanderenstraat, 63, ABONNEMENTEN ; 1 jaar 6 maand 3 maand tr. 10.00 5.00 S. 59 Redaetie te Gent : Bronsteeg, AANKONDIGINGEN; Zich te wenden tôt het Beheer» o-jgnisri'soscB] TUTPAVE DE QROOTE SLAQ IN FRANKRIJK lai iaiîallend optreden i w SagelsÉ-Fraosche Legsrmachlen. SEDEflT EMELE DÂSEN WG3QT HET GA^SCHE aUirSCHE FfêQNT tN FRANKRIJK ACHTEttlIT&EOUWëN. - W£ STAAN VS-3R HET BEQHt VMt EE« BESLISSEHDESSLAG. Zal het aan de Duitsche legars gelukken net front der Franschen tusschen Parijs en de Lotharingsche grens te verbrekea, of zal het <iu aanvallenl optreden van-w.ege de Engelsch-Fransche legermachten, «eiert eukele iageu beslist a<l s noodwen-dige taktiek aangenomen, dit den Duit- Bcher bel et te a ? Ziedaar het vraagpuut ; , vaa den dig. De al te korte-on soms nogal : duistere officleele mededaediogen der s Fransche regeering, laten ous hopen dat j het tweede bedrijt vati d&n ©orlog in ; Frankrijk, tan giuasAe der bondgenooten | isaangevangen. Tôt den aanvang van dit ' tweede bedrijf moest bij hosgdringend-heid worden overgegaan. Want moest de verbreking van den keten, waarmede ge-neraal Joffre de sberka Lothanngsche vestingenlijn haeft verbonden met parijs, gelukken, dan zou het Fransch-Engelsche leger van de hoofàstad gescheiden zijn. En dan zouden de Lotharingsche vestingen met zekerheid weldra in de handen van den overweldigar vallen. De Beteekenis van den Engeh cfo-Franschen Aanval. Ziehieir hoe de « Times » de beteekenis van den Engels ch-Fransohen aanval uit-legt : Wij moeten het niet ontkennen : de langdurige en aanhoudende aftocht waar-toe de bondgenooten, door het mislukken van het aanvankelijke plan van den Fransehein staf gedwongeu werden, is uiterst pijnlijk geweest en keaCt de waarde der verboiiidene legers op zekere wijza verminderd. Aftocht beteekeni min-det'heid, en het verlies aan xaansehappen en aan oorlogsuiateriaal dat elken aftocht na zich sleept, beïnvloedt in geenszins te onderschatten mate de gemoederen. An-darïijJs echter haeft de geeatestoestand der verbondene legets, in zooverre wij daarvan Vêts wetea, 7<iote op zekere hoogtfè boveji die tegenslageu wetec te ^erhefian dat het bevel tôt aanvalien, nu de «m-standipheden zich gunstiger voordoen, de verbondene soldatea met vreugde heePt moeten overstelpen. Do Engelschen kun-nen thans hunne weerwraal; op de Duitschers nemen en de moedige Fransphe troepw? 'lie met hep oprukketi hebben nu de gelegeijheid qe» op de hua lyUerkor ne wijze van strijd te voereis, de wavda van hmi vooyvaderon en van hun ras too.i te spreiden. Het is waaa'schijnlijk juiatt dai drie miljoen menschen in dezen grooten slag gemeagd zijn. De Engelschen hebben aan hun leger de noodige mannen, paarden en matejiaal gestuurd om de geledea vei-liezen aan te vullen De Franschen hebben zeker 't zelfde gedaan. Het Fransche dépôt inderdaad behoudt 700,000 man onder de wapens met het oog op het herstel van oorlogsverliezen. Dit ailes doet verhopen dat de verbondene legers in de besto voorwaarden verkeeren om den strijd te herbeginneo en om met de grootst moge- 1 Ujké kracht"' den. vij-md aan te tasten. De vormoeienissen zijn van belle zijde greot geweest, en is het waar dat aanhoudende werkzaainhedea hst gebrek aan rust heel pijalijlc hebben gemaakt, toch is er geen schijn van dat, de bondgenooten moer zouden hebben geleden dan de vijaad. Ook ziju de verliezen tôt hiertoe groot gewoest. Maar in dat opzicht dragen de Duitschers heel waarschijnlijk den groot-sten last, Bijna aanhoudend zijn zij aan-vallend opgetreden en die strijd wij ze spaart geen manschappen. 't Is bij^ondorlijk voor wat batreft het officiersko,rpô dat. zalks het Duitsche leger aïoet treffen welks macht va oral in zijn oflîcierenkorps ligt. Het is altijdgebleken nameUjk dat de .Duitsche troepeji werke-lijk in w larde verminderden na het ver-lies vaa een groot gelai oflicieren : in de Duitsche strijdwijae is de officier inderdaad ailes en al het overige van minder tel. In het Fiiinsche systeem nu is het recrutement der olQcieren heel wat ge-makkelijker doordat het demokratischer te werk gaat : T wee derden der officier en worden inderdaad uit de rangen genomeû wat met aile gemak toelaat de gevallene te vervangen. lilr hoeft slechts aan de zelfde bron geput te worden en zulks laat toe een gevedit voort te zetten zonder werkelijke verandai'ing van toon. Overi-gens hoeft het Duitsche leger den strijd aangevangen met eu tekort van diuîzend officierez! on op dezen stond moet het daar reeds heel zeker de gevolgen van voelen. Hoe het Duitsche Front wljkt. Over de gevechten van den aaavatig der week teu Oo ;t?n van Parijs g^ieverd, welke voor gevoig hadklen, tîat de Duitschers gonoodzaat; aija geworden om in Noord. OoBtofijke îùchting terug te trek-ken, kan nu met a^kerheid' het vaigende medegedeeld worden, De rechtor-vleugel van het Buitsche leger, Zuidooateliik om Parijs hefin bui-geud, is terncçgadr ven. Reeds d«u eersten dag waren de vij inlelijke verliezen reus- \ achtig. Het Iront van het slagveld begint | bâj Nan,tauii-]e-Ha.udouin, ongeveer 30 j mijlen ten Noordoosten van Parijs ; hier < van.iaar buigt het zich in Zuidelâjke rich- 1 ting naar Meaux, aan deMaarne, au wadert 1 tôt op eeo afstand van ongeveer mijlen t de Fransche hoofdstad. Van Meaux strekt zich .het front uit in Oostedijke tôt Noordoostelijke richting tôt Verdun uit. Nanteuil-le-Haudouin, tusschen welke plaats en Meaux thaus waarschijnlijk zich de Fransche linkervleugel bevindt,. ligt 10 mijl Zuidoostelijk vau Senlis, en het is daar geweest dat de re«hter 1 Duitsche vleugel die nog enkela dagen j geleden in de buurt van Senlis-Gompiègne ) stond, gedeelteliik moest terugtrekken. ! Het geheele gevechtsfront van Nanteuil-le-IIaiiiouin tôt Verdun bedraagt niet minder dan 120 mijl. De laatstâ officieele Fransche Mededeeling De Duitscliers deinzen 40 kîîometers achteriâit. Ziehier in al haar onduidelijke kort- • haid de laatste offreieele Fransche mededeeling, uitgeva-ardigd in den nacbt van Woensdag tôt Donderdag: OP DEN UNKSWHD&EL zijn al de Duitsche pog-ingen on den aanval der Sng-elsch Fr.insohe trospsn walke zich op don raBhterosvor van de Ourcç Jjevinden, af te waren, mis-lukt.De boadgenooten namott twee vaan-dels vas de Duitsahers. Het Engelschfe leger is de Maarne overgestoken. De vijand is oageveer 40 kilometers aeh-teruitgegaaa.i# het mmn is den vooruitgang der Bngelsch-Fran-sette trospen îangzaam maar algameen. OP DEN RECHTERl/LEUGEL wordoa geen mark«7aardige verrich- tingen van den vijand aangestipt. ÏH DE mEZÎiï en ip dea Elaas blljfi den toesfcand i deaeifda. ( Een Reuzenkarnp, J Da slag die nu tusschen Parijs an 1 Verdun aan den gang is, is een ware c reuzenkamp. Galukt den aanval der Engelsph-l* jcansçrhe Uoepâp verder. dit 1 kan een belanjrijke overwinnuig op d-3 ]- Duitschera voor gevolg hebben. Deze t overwinning alhoavvei niet beslissand zou e het begin der Duitsche ne terlaig kunnen ^ zijn. Het plan van den Franschen staf I sphij.nt nu te zijn : sterk steunend ter rechterzijde op de Argonne en op het « tëaasfront uit voile kracht en in het ienter waerstaau, naar Vitry toe; dezen veerstand onderleggen door aan aanval-ende l>ewôgiiig van den linkervleugal op le Ourcq en te Soissons. De VaS van / laubeuge. In de Hollandschc dagbladen 74 : b;-a ■ve tal van bij zonder e lelegrammea er op ivijzend, dat m«n in kei Duitsche fcoofd-iwartier volhoudt dat Mauheuge slechta lia enkele dagen weerstand in de handen' der Duitschers gevalien is. Uit h&t groote hoofdkwàrtier werd teBerlijn beri "lit ont-vangen dat men in Frankrijk cm in de Fransche bladen hfet gewicht van het bepit vau Mauheuge zeer hoog âtclde, daar î et een kruispuat is van de verbin-dingen met de verschillende laotien en vooral daar het de verbinding met België beheerscht. Thaus worden in Maubeuge tal van Fransche gevangeuen en gewonden ver-pleegd. De Duitsche belegeringstrospen, welke voor Maubeuga hebben gelegen, wordan thans reeds voor andere doelein-den gebruild. .w U- >»•- Bordeaux. De afstand ParijsrBordeaux via de Or-leans-spoorweg is plm. 359 KM. en de stad haeft in normale tij len eeu kwart millioen inwonera. De haven kan circa 1200 schepan bevatten en vooral het groote drijvende dok is volgens de alier-laatsta eischen ingericht. Wôrven en fabriekea te Bordeaux zijn geheel inge-richt voor den boaw van de grootste BC.hepen, tôt zelfs oorlogsschapsn toe. Bordeaux werd ondar het Romeinsche EUjk een stad van a îiitien. Daarna kwam liet ni^t we 1er tôt bloei vôôr de 10e eeuw. Van lî 14-14,53 beaoorde het eigenlijk iian Engeland afaan Etigeische Koningen. [îiward, de Zwarte Prias, resideerde er jeruiman tijd. Zijn zoon Puchard werd te Bordeaux geboren. De handel breiddrf zich n dat tijdperk sterk tusschen Engeland •' in Bordeaux uit. Na esn beleg van drie naanden wer «.eu de.E igeischen ovarwon-îen door de Franschen en daardoar ver-oor de stad veie privilèges, die pas weer loor Lodewijk XÎ werden hersteld. Gedurende de Ravolutie was Bordeaux let hoofdkwàrtier der Girondijnen en het aed geducht onder het schrikbewind. In 814 verkl^arde het zich tegen Napoléon nvôôf de Bourboas. Lodewijk XVIII -erleenda later dan lifel van « Duc de îordeaux . aan dea graaf van Gha nbord. In 1870 trok de Fransche Regeering lerst naar Tours en toen naar Bordeaux^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het laatste nieuws behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1888 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes