Het laatste nieuws

589 0
22 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Augustus. Het laatste nieuws. Geraadpleegd op 17 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4q7qn60s9v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zater^ag 22 Augustus. 5 centiemen het nu m mer. 2?sts jaargangr N° 234 HET LAATSTE NIEUWS Beheer te Gent : Vlaanderenstraat, 65 AB 3NNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 3 maand fr 10.00 5.00 2.50 Redaetie te Gent : Bronsteeg, 1 aanko|digingen : Zich te wenden tôt het Beheer. Q-ENTSCHE UITGAVE mmrr, .riwg „...___TIT11|1T7W1Tirrri[ITT1[||[|n^|^^~~ ^ |t België's hoop: de Vlaamsche vesting, Antwerpen Waar zijn onze Bondgenooten ? De Duitschers riikkeii door Ylaanderen in Frankrijk. Overzicht van den Toestand. Welken weg volgden de Duitschers door België? — De kolommen gaan naar Rijsel — Antwerpen met 100 000 man blijft onze onaihankelijkheid verdedigen ! Van on* n mililairen medeiuerker : Om zich een beeld te vormen var den toestand waarin België zieh thanis bevindt, ishet van het hoogste gewicht de posities der Duitschers met koel bloedigheid onder de oogen te zien, En deze is zoo dat zij reeds een groot gedeelte van ons Vaderland hebben bezet. Neem een kaari; van België Zoek er op Visé, op de Maas, ten Noorden van Luik. Trek van daar een lijn gaande over Tongeren, Hassolt, Diest, Aer-schot, Meehelen, ÂaïsÊ, Ninove, Brus sel, Wavre, Gembloux, Hoei, Rochefort, Neufchâ'.eau Luxmburg Vereenig dan deze laatste plaats met Visé, uw punt van ultgang. Al wat binnen die aldus gevormde driekantige figuur besloten ligt, werd reeds door de Duitschers overrompeld. Al dadelijk springen tsvee feiten in het oog. Het eerste feit is dat d<î noordelijke grens van het bezette gebied ia Lim-burg. destad tïasselt niet oversohrijdt. Bezis goed de riehting Hasselt, Biesen, Visé. Moresnet, (dit is het kleine piaatsje, geheel aan den bovensten westhoek der provincie Luiki en Aken, in Duitschland, en zeg mij of den weg dien de Duitschers, eventjes tan zuiden van Nederlandsch Limburg volgdeu om België binnen te dringen, niet als geschilderd voor u ligt Blijkt daar niet tea voile uit hoe zorgvuldig onze noorder-buren zich van hun plicht heb ben weten te kwijten, hoe laf het verwijt is geweest dat min fcun valschelijk heîft toegestuurd, ais zou-den zij hunne grenzen niet trouw hebben ba .waakt. Van eea zoogezegde oorlogsverklaring van Frankrijk aan Holland op dusdanige grieven gestsund kan — is het wel noodig het te zeggen — dus beslist geen sprake zijn. Het tweede feit nu, en verreweg het belangrijkste. Wij spraken hooger van den driehoek vandenwelke de ui'.erste punten Visé, Aaist en Luxemburg zijn en waarbin-nen de Duitsche machten liggen. Wan-neer wij er aan denken, dat het wer-keiijk uiterste punt, nu Aalst, gisteren Brussel was, en h^el waarschijnlijk heden Gent of Honse zal zijn, wiekan er aan twijfelen of het inzieht van de u vijand is wel getieel België van Oost • tôt West door te snijden, ten einde op deze manier, als met de punt van een l seherpe; tong, Frankrijk bij Tourcoing ! en Rijssel teygaan aanraken. Voeg e: bij dat, hoe verder deze punt door onzi gouwen snijdt, te. diepôr^de Zuidelijki kant van den ' ,'drijhoek fin -kwestie o] de Fransch-8eïgische'"grensjgaat over hellea tôt dat, als de Duitschers niet ir tijds worden tegengehouden, deze kanl zieh weldra mei; die grens zal veresn zelvigen. Ik zeg, als zij niet worde tegenge houden. Inderdaad. In hunne voort sehrijdende beweging van Oost nâàr West hebben onze vijanden Woen ;dag laatst ons dappere Belgische leger tusschen Leuven, Thienen, Aersehot en Diest ontœoôt. Daar werd, dat staat vast, een hevige strijd gevoerd. De Belgen vochten als le< u .ven en in de pi*aehjigste orde. Tosh rnoesten zij, nk de Duitschers geweldige verliezen te hebben doen ondergaan, voor de cver-macht van het getal zwichten. Z;j 1 trokken zich in volkomen regelmaat terug, verlieten Leuven na heldhaf-tigen weerstand en begaven zich op weg naar Meehelen oji verder net Antwerpsch léger te gaan vervoegen 't Is na dien slag slechts dat het de Duitschers mogelijk was Brussel te bereiken. Thans gaat hun tocht over heel Vlaanderen. Wat is onze toestand nu ? Wat is de hunne ? De Duitschers hebben in den huidigen toestand het land vrij, dat is waar. Hunne benden gaan ons heele Vaderland overstroomen. Dat zij echter reeds zoudea kunnen victorie kraaien, is nog heel wat voorbarig. Wij bezit-ten nog Antwerpen, onze nationale vesting, en zeker 100.000 man om deze te verdedigen. Zoolang dit hart van ons land niet opgehouden heeft te klop-peu, z >olang zal ons de moed niet ont-zinken.Van daar uit inderdaad, kunnen den vijand nog vreeselijke slagen worden toegebracht, vooral, wanneer er eindelijk toch eens een lang verwachte hulp uit het Zuiden mocht komen opda-gen ! Tr^TWÈRPENT^^ Een oftïcieele nota meidt Za-terdagochtend dat Antwerpea zich meer dan ooit in uitsteken-den staat van verdedigin^ be-vindt. Een Opzienbarende Verki ring, Staat België alleen ! ?. Een politie\ man die gisteren nog te Antwerpen was, heeft aan een onzer medewerkers verl^laard : « Ik heb het hart met bitterheid Ver-vuld. Ik geloof niet langer aan al wat de Belgische regeering ons betreffende de samenwerking der Engelsche en Fran-sche legers met onze Belgische troepen, heeft medegedeeld. Ik geloof niet langer aan de Ooorgewende taktiek der zoogezegde bondslegers, steeds met zoo-veel geheimzinnigheid omkleed. Ik vraag me op dit oogenhlik met die-pe verontwaardiging af : of er wel Fran-sche en Engelsche legermachten in ons land zijn? En, zoo zij er zijn : waar zij verblijven en hoe groot hun aantal wel is !? Het heele Belgische leger heeft zich nu in Antwerpen teruggetrokken. Het sluit zich om zoo te zeggen op. Ik draag het Vreeselijk Vermoeden in mij, dat onze Veelgenoemde en veel ge-roemde bondgenooten het kleine held-haftige België aan zijn lot hebben over-gelaten!. We strijden sedert meer dan vijftien dagen als wanhopige leeuwen, doch hoogst waarschijnlijk alleen. Want zoo er ondanks ailes toch Engelschen in België verblijven, dan is het vast in zeer gering aantal. Wat de Franschen betreft, ik ver-moed zoo dat zij niet verder dan te Flo-renville en Dinant zijn gekomen, uitslui-tend met het doel den inval der Duitschers langs de Fransche noorder-grens tekeer te gaan en de Maaslijn te verdedigen. Ik druk hier slechts vermoe-dens uit, doch vermoedens die niet zonder ernstige aanleiding in mij zijn opgekomen. Want noch onze soldaten, noch deze van den vijand hebben onze bondgenooten gezien. En niemand kan % bepaald beweren dat zij daar of daar streden. Het hopelooze, ver'latene alleen strijden der Belgen, sedert 5 Oogst, is een ongeevenaard en overmoedig heldenfeit. Doch een heldenfeit dat een al te tragi-schen stempel van Verraad en verdelsins draagt! Ik zie al de tijden komen dat het Belgische volk de verantwoordelijken om rekenschap vragcn zal » We durven ternauwernood aan de Woorden Van on:'en zegsman gelooven ! ! Was dit echter waar, dan zouden de Belgen zich in den treurigen toestand troosten moeten : dat de strijd op on:, grondgebied heeft uitgewoed in den zin eener langzame bczetting der Belgische steden door de Duitschers. Tenzij het Belgische leger thans ir | Antwerpen opgcsteld, van dit mnt uit den indringer mocht verjagen! !. -X- : Onze konfrater a La Flandre Libérale », schrijft op zijne beurt in zijn nummer van Vrrjdag 21 Augustus : "We mogen het nu wel zeggen: er zijn nog steeds geen Engelschen in België. Zij zijn er zelfs nooit geweest. Het En-gelsch expeditickorps is te Duinkerken en te Kales enkele dagen geleden ont-scheept. Het is in optocht naar België, doch wij hebben niet kunnen Wachten. Wat het Fransche leger betreft, di. Was vertegenwoordigd : door ruiteri welke zich Woensdag nogal veraf in hei land bevond, en door talrijk Voetvolk al te ver van ons verwijderd om te kunnen tusschenkomen » DE HELD VIN LUIK GEVANGEN TE KEU El BEVELHE83ER LSMSN IN DE KANDEN DER DUITSCHERS. We waren sedert een heele poos zon-ler het minste bericht over generaal ^eman, de heldhattige verdediger van -.uik. Met augst vroeg met) zich af waar leze moedige soldaat zich bevond. De neest tegenstrijdige berichteu dedea hier->mtrent de ronde. M eu had o. m. reeds I gemeld dat genèraal Léman als kriigsge-vangene in het Sennekamp bij Paderboni waar ook een gansche kompanie van ons negende linieregiment zijn zou, verhleef. En nU hebben we eindelijk meei bepaaid nieuws, helaas geen verheupend uieuws, omirent den verdediger "dej Luiker stad. Genèraal Léman vérblijft als krijsqe-vangene 'e Keulen. Dit belangrijke nieuws onlleenen we aan de « Daily Mail . van Vrijilagavond. Het bericht is te Londen doordedraaj-looze telegrafie ontvangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het laatste nieuws behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1888 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes