Het morgenblad: volksdagblad

637798 0
07 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Oktober. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 30 november 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj49v3n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

rJaargang IT 268 Woensdag 7 October 1914 2 centiemen het nummer HET MORGENBLAD J,fljp-A) 'F-**'!-'!"*1.' i.'>'*t*.-*-r.:jr-.«.'K«lJ<Uj'J?fg» J^JAJS^.m.-ij'Mkt'J.'lki "flj ^ aaîslîosï^igâîïgejs g 4= bladzijde. — pef kleinen reàel Ir. 0.30 | Financiceie, » » » » 1.001 i Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.001 j Reclamen, » » » » 1.001 I Besrafenîs'ocricht. » 5.00 | y • — ~ VOL.1CSDAGB31AD £llè mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpea Men schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Te le fo on : GPSTELRAAD : 967. — AANKONDIGINGEN : S314 m—————wdum—irrmmmm—■«■■■ir™m ■■m i [&&zonnementen s Een jaar, 8 lr. — 9 maanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BUiTENLAND, het port te buiten. Aankondigingen icorden ooh cntvanaeï doof* M• J« LEBEGUE et C°, "Office de Pu bhette, 35, Nieuictraat, te Brus sel. . Militair Bevelhebberschap van Antwernen u wa& ji.-ix.SLS.©> M vs «•<># Jti«. Oiîralp toi Sa jouas iislen vsriiveois in ds Yefsîerkte Sîellîno ÂntwerDen Het belang van de nationale ver dediging eischt dwingend dat on! regulier leger versterkt worde. Ik doe in deze omstandigheden be roep op het patriotisme der weer bare mannen van 18 tôt 30 jaar (oç 31 December 1914) , om dienst t< nemen bij onze reguliere troepen ex zich als vrijwilliger aan te biedei voor den duur van den oorlog. Joncfe lieiien, uw land heeft y noodig Beantwoorat zijnen oproep. Loopt het gevaar niet den indrin ger u wiilekenrig en onwetug, t( zijnen voordeele, een dienst op ti dringen dien gij uw land verschul digd zijt. Blijft niet werkloos binst lang< maanden ! De belanghebbenden, van een be wijs van zedelijkheid voorfcien, kun nen zich in de hieronder genoemd( inrichtingen aanbieden, waar zij aar een vluchtig geneeskundig onderzoek . zullen onderworpen worden. 5 De jongelingen, als geschikt to-den dienst geacht, zullen zonder ver-wijl en gevaar naar het niet over . weldigd gedeelte van het land gezon-den worden, en zullen snel het noo-> dige onderricht ontvangen. t De jongelingen die m de onmoge j lijkheid verkeeren hun zedelijkheids bewijs af te leveren, zullen gebeur lijk aangenomen worden, op monde-linge verklaring, welke zal nagegaai worden zoodra de omstandigheder • het toelaten. De bevelhebber van de Yersterkte Stelling Antwerpen. j DE GUISE. î De dienstnemingen zullen ontvangen - worden in de volgende inrichtingen: ■ Marialei (Militair gasthuis). ' Bijgevoegd gasthuis : I. Boogstraat, 2. 11. Meirplaats, 36. 5 III. Louise-Marialei (O. L. Vrouw College) . IV. Groote Hondstr., 50-52. OPROEP aan meedigen eo doorz'a^lioe De Luitenanl-Generaal, bevel hebber (1er Versterking Ancwer pen, komt al de mannen van har en geweten le herinneren dat zi eenen allerdringendsten plicht t vervullen hebben. Het vaderland, op het oogen blik van dreigend gevaar, doe beroep op hunne hulp en mede werking lot redding van België Het ware eene oprechte schan de. dat zoo menig jongmensch,ii de voile kraclit zijner jaren, hie zôu nutteloos rondloopen, terwij de vreerndeling hier zijn blo& ko rat ten beste geven voor onz vrijheid en onafhankelijkheid. iedereen dale een oogenbli in het diepst van zijn hart en be sluite daar totgroole daden. H vinde daar de redenen die hen het moedigsle, het billijkste, ht eerzaamste besluit doen nemer Want bedénkt hetgoed, mai: nen van opgeroepen leeftijd, ir diende\i,jand hier meester word en gij hebt het besluit nog nit genomen, dat uw vaderlandscb plicht u voorschrijft, dan zal uw kleinhartigheid enkel gestrei hebben om u in de armen de slavernij te werpen. VVeet iieî. wel : de vijand hee in verscheidene plaatsen,—ja pas dien maalregel algcmeen toe,—d weerbare mannen opgeroepen e hun verbôden hunne streek t verlaten. In verscheidene plaatsen va Hasselt, le Bilsen, le Lanaeker maakt hij op aile weerbaren e dienstplichUgen eene echte jachi stuurt ze tegen aile reclit e: reden, tegen aile oorlogsgebruik naâr Duitschjand toe. Wat verkiest ge nu, het juk van een hardeloozen vijand of het volbrerigen van eenen heiligen plicht. Door wie laat gij u beïn-"I vloeden, door den oproep van het Vaderland, of door de drei-. gende stem van den dwingeland ? Begrijpt dat uw plicht en uw t belang hier samengaan en er voor j u maar eenen weg openstaat om 3 u aïs eerlijk, moedig en waardig Belg te gedragen. Uw besluit weze krachtdadig t en zonder achterdocht. Voor uw - gezin zal gezorgd worden. Dat is . de eerste en duurbaarste plicht - van de Regeering te maken dat i niemand schade lijde door uwe r afwezigheid en dien plicht heeft 1 de Regeering op zich genomen in j een besluit door het Staatsbe-e stuur afgekondigd.. Een kranig besluit dus, het is k hel eenig middel om later niet te : btozen bij de hçrinnering van 'j eene verwaarloosde plichtvervul-1 ling. Geen andere weg slaat open om tegen voor- en nageslacht fier L het hoofd te mogen verheffen en uw gansch !even te mogen ver-i- klaren, ik ben den naam van Be!a ■ j en van Christen waardig Ik heb ît tegènover God en Vaderland ge-e daan hetgeen ik doen moest. 0 « België verwacht, zeggen wij Nelson na, dat iedereen zijnen r plicht kwijte. » 1 België's diplomatisk belelîl e Een oordee! van de Engelsshs pers ^ De Morninrj Post, in een hoofd artikel de diplotn"" briêfwisselins besprekende, do : isclio Hegec- fl ring openbaar • w t op d< :, oprechtheid vr:i >jf. da do martelaar -, \ an zijn; eigeneeer en goed .- ? . . -, ■>—— ^ __ >>--r De Toestand De slag lan onze eerste verdedi-gingslinie i uurt met de grootste ver-woedheid roort. Schijnen de Duit-schers wel vast besloten de Nethe over te kpmen, onze troepen laten , hen maar niet betijen en verzetten zich, niet zonder succès, tegen hun opdringen Edoch, tlicht is het ons, de bevol-king aile ;ebeuiiijkheden voor oogen te brenger, Zonder dat het daarom iets afdoel aan de beslissing welke de wapeni brengen kunnen, zonder dat het op vertrouwen mag schok-icen in dej eindoverwinning, welke de Yérbondeitii behalen zullen, is het mogelijk dat Antwerpen hachelijke oogenblikpn beleve. Luitenait-generaal Déguisé, bevelhebber olzer Versterkte Plaaie, heeît met de 'echtzinnigheid welke hem 1 kenmerkt|nomwonden aan de bevol-king medigedeeld : " Dat lï>t beleg sinds eenige dagen in een aeief tijdperk is getreden en dat, zoo{ s de militaire geschiedenis het bewi -t, bij een beleg, de versterkte si d zelf lcan blooigcsteld zijn aan de g'volgen van projectielen der belegerer la artillerie. " Luik n Namen hebben al dus een begin va b mbardement moeten on-derstaan. 1 De sta; ; van oorlog brengt zijne beproevin vu mede en in onze vader-landsliefd^ ■Vipten wij de k aboie weten te putten om deze grootmoe-dig te dn gen. Ilet va< irland waarvoor zoovelen van onze jongens met eene toewij-ding, wel e algemeene bewonderdng afdwingt,h m bloed ten beste geven, is het va: erland van al de burgers en recht heeft het op aller opoffe-ringsgeestHoog d< harten ! Onze ziien gestaald ! Geen on innig gejammer wanneer gebeuren i loest, hetgeen bevelhebber Déguisé ii vooruitzicht gesteld heeft. De artill rie bepaalt zich grooten-.. deels met let aanrichten van stoffe-lijke schai e en het aantal slachtof-fers is gei 'oonlijk gering. Kalmte z 1 ook vrijwaren voor on-voorzichtig leid en roekeloosheid. Vi ie een coel hoofd bewaart, redt zich waar anderen verloren gaan. i Volgends voorzorgsmaatregelen 1 worden aa geraden : Zich nie op straat wagen, doch binnenshiiil blïjven, bij voorkeur in de lcelderisgen. j Water in 't bereik houden om een begin van brand te blusschen. i De kelde^openingen opstoppen 't zij : met matrfSsen, 't zij met zakken ' szand. En dan, op Gods genade. Wij be-velen onszlf en onze lezers in zijne , hoede. ; Vooralde burgenvachten van den eerslm ban clienen den oproep van i?t vaderland met iever te béantimorden. Op hen, op hunne we rbaarheid, ophet begin van krijpopleidinçj welke zij reeds ge. olen, maalt België vooral stail. Zij kunnen nietaar-zelen tusblien hetgeen hen in Duitschlmd te wachten staat, en het lot dam hun in België is be-schoren. wijgsgevangen of steun van 't vtderland, vrïj of slaaf, ■ tegen hmiie bakermat opkomen of er vooi stnjden, er blijft geen . tusschemwi- Voornm mannen van hart, en : i uw besliit weze dat van een \ moedige,vaii een vrome. OP 'T GROOTE FRONT Officieele mededeeling van 11 ure 's avonds. Parijs, 5 Octoberl914. — De algemeene toestand blijft onverandeird. Op onzen linkervleugel duurt de actie voort. In Argonne en op de Maasheuve-len, hebben wij de nacht- en dag-aanvallen afgeslagen. Groothertog Nicolaas zond den krijgsminister, om aan generaàl Jof- fre te worden medegedeeld een tele-gr&m, de overwinning van Augasto vo meldend. Generaal Joffre zond in persoon-lijken naam en dien van het léger, zijne warmste gelukwenschen aan den oppergeneraal van het leger der be-vriende en geallieerde legers, wegena deze zegepraal, die een pand daax-stelt van toekomstigen bijval. Belgische Officieele Mededeeling Os toestand te Antweroen is ernstio Antwerpen, Dinsdag, 6 October, 10 ure 's avonds. De toestand te Antwerpen is erg. Luitenant-Generaal Déguisé, bevelhebber van de Versterkte Stelling Antwerpen, heeft dezen avond aan de burgemeesters van de gemeenten begrepen in de Versterkte Plaats vol-genden brief gezonden : " Ik heb de eer ter kennis van de bevolking te brengen, dat het bombardement van de Antwerpsche ag- '<W glomeratie en omstreken nakend às. " Het is verstaan dat de bedreiging op de ten uitvoerbrenging van ha bombardement geen invloed znlleD uitoefenen op den duur van dei weerstand, die tôt het uiterste zal geleid worden. " De personen die zich willen ont» trekken aan de gevolgen van gezeg<? bombardement worden verzocht in den kortsten tijd weg te gaan in de richting van het Noorden of hel' Noord-Oosten. " De belegering » van Anlwerper Over de belegering van Antwerpen doo Je Duitschers schrijft "Het Centrum" va Amsterdam : De hevige aan val, welke thans door d Duitschers op Antwerpen wordt gerichi zal het leed verdubbelen, dat hier m< Belgia s lot zoo innig wordt gevoeld. Weer komt een stroom van vluchtelir gen over onze grenzen. Wat ons volk gedaan heeft en nog doe >m de elleside van den oorlog te lenigei sal het ook blijven doen. Het zal de vluchtelingen opnoœen,naa best vermogen trachten in hunnen noo> « voorzien, huisvesting, voeding, bij stand verleenen, het eerst noodige vei seliaffen en het allerergste keeren — naar met dit a] slechts csn weinig vei sachting kunnen aanbrengen in de ram >en, welke het wreede oorlogslot met zO' rerbij'stecrende snelheid over België heef jebracht. Om Antwerpen heen gaat thans d strijd woeden, in het hart van 't V'iaam îche land, dat ons zoo nauw verwant is ;n mot als middenpunt dio oude, vei naarde metropolis aan "'tScheld", welk neer dan eenige andere Belgisehe stad ioo groote bekoring uitoefent op den N« lerlander. Nergens wordt de stamverwantscha; ;usschen Vlamingen en Hollanders stei ier gevoeld dan in Antwerpen. Zij is de hoofdstad der Zuid-Nedei [andsche gewesten. Gent en Brugge mogen oudere brieve: tiebben in de historié, zij mogen in lan, vervlogen tijden een voornamer plaat hebljen ingenoinen, Antwerpen staat n reeds eeuwen bovenaa.n. Zegevierend rijst de ranke toren va liaar Lieve Vrouwokerk ten hemel e: hare tempels en muzenms zijn gevul met do maehtigste voortbrengselen va: sen glorievol verleden. Is-zij niet de stad van "Rubens", e "Jordaens"; de stad van "QuintenMe sys" en "Plantijn?" Gemoderniseord moge zij wezen,telken wordt men in hare straten en op har pleinen herinnerd aan den ongodooMe glans van vroegere eeuwen. Maar tezelfdertijd doet zich haar groc ;e en grooteche beteekenis gevoelen voo iezen tijd. In Antwerpen slaat de harteklop va: het Vlaamsche leven. Mon spreekt er het Nederdietsch, me lie sehilderachtige uitdrukkingen, waai van wij in Noordelijke gewesten er t voel hebben vergeten. Twee natiën, aan eenen stam ontspre ;en, ontmoeten er elkander, en gesn derlander voslt er zich vr©«&id. Hij bewondert er de hooge cultuur vja het verleden, den bostaandien bloei van het heden. Hij vindt er zijn stam- en geestver : . wanten en gansch oo:i droom van iigu-| J'en doet de gedachte aan haar oprijzen, figuren van mannen en vrouwen, die voor onze tijden den roem der oude Schel-r destad hebben weten te handhaven, die Q haar opnieuw hebben gemaakt tôt een middenpunt van beschaving, wjoruitgang, e en hooger streven. •i Zoo is Antwerpen. En thans weten wij haar besprongeg door hare vijanden, buldert het gesebat - tegen hare forten, staat Bij rechtstreeka blootgesteld aan het gruwelijk oorloga-wee., Hoe zouden wij den weerslag van-dit ailes niet voelen in ons hart ! r Dezo gansch wereldoorlog is een af-1 schuwelijk raadsel, en het meest tragi-. sche daarin het lot van België, dat niet . anders wenschte, dan in vrede te leven. Sinds twee maanden voelen wij het leed _ mee, dat over onze zusternatie gekomea . is. 3 Maar het meest van ailes schijnt ons t in de ziel wat thans osn Antwerpen ge-sohiedt en slechts één troo&t blijft ons over : wel te doen aan do ve!eo,dSe uit het geteisterde ^laanderenland, onschul-dig aan dezen vernielonden krijg, een ' onderkomen zoeken in de open armer j ran Nederland. B ? ' ■ 'X '■ Vertrek naar Oostands Het beheer van Zeewezen richt op Woen» a dag 27 dezer, een betalende reis in, van Ant* ? werpen naar Oostende. s De mailboot « Ville de Liège« zal om 9 ure 1 's morgens vertrekken aan de Jordaenskaai. n De prijzen der overvaart zijn eenvormig 1 vastgesteld aan 10 fr., per volwassen per> 1 soon en 5 fr., per kind onder de 12 jaar. a De eenige geldige biljetten voor deze rei3 zullen vanaf 7 ure 's morgens afgeleverd 1 worden tegen comptante betaling, op het ontvangstbureel opgericht nabij de insche-pingsplaats.p Er is geen buffet aan boord. a Pakken en valiezen van normale groot'À en gewicht zullen kosteloos toegelaten wor-i- den. Naar aile waarschijniijkheid zal heC r beheer nog dergelyke vertrekken kunneo inrichten, de twee volgende dagen. De be-. 1 langhebbenden zullen door de dagbladen ,(. verwittigd worden, zoo mogelijk den dag . vôôr het vertrek. B

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie