Het morgenblad: volksdagblad

463 0
31 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 31 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 17 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t72794269s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

T Jaargang. « 30 Zaîerclny ô Januari 13 î 4 2 eentiemen het rsummer HET MORCENBLAD Aankondisïnsen a 4» bladzijde. — per Weinen regel fr. 0.30 Financiëele, » * * » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » * * » 1.00 Segrafenisbericiit, ^ VQLKSDAGBLAD Allé mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpen Men scbrijît in op het bureel Tan het blad en op aile Postkantoren Telefoon: OPSTELRAAD : QS7.— AANKONDIGINGEN : 2B±4i I&feosaraemeiraieai : Een iaar, & fr. — 9 maanden, 6 fr. I 6 maanden, « fr. — 3 maanden, 2 fr. I BUITENLAND, het port te buiten. | ■M WillWWIII «Il 1111 li^—^ Aankondigingeri worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et C'.'Office de Publicité. 35. Nieuwtraat. te Brussel. Het seizaenirerlof -Mtenâgen lezer kan het mfeschien çerwonderen, nietlemin etehter is het os waarheid dat de liberalen op den boiten gebruik maken van den leerplicht die door de nieuwe Sehoolwet wordt ingevoerd, om heiroelijk de regeering te bekampen. Het is overbekend éat rooden en bkuwen tegenwoordig geen koreu bebben om bon politieken molen te doem àraaâen ; <Jaa,rvoor zoeken z'<! fcaf om hem toch wat aan d'en gang te houden. Iedereen weet dat de liberalen en socialisten van over jaren reeds luid roepen dat het verplichtend onderwijs moet worden ingevoerd, dat daar'm de redding ligt vaïihetvolk-De Regeering hieolt tluans den teerplicht in de nieuwe Schoolhvet : geschxeven. En weet gij wat de liberalen nu hier en daar onde/daims aan onze brave buitenliedcn .sti.Ue-kens gaan in d'ooren fluisterem ? "13we kafhoMekeii ! 't Zfljn schoon© " irmmen ! Zij zeggen steeds dat xij " voor de buiîenmenscben sâjn; doch "woorden z ij n geen o o r -"iJ e n. Hunne nieuwe Sehoolwet be- * wijst juist het tegenovergaâtelde. " Vroeger konden uwé kinderen u "een hand toesteken om den ooj&tl "te helpen daen ; nu zal "tz.ijn, dag j " in dag uit, naar do school oî ge-" straft door de wet ! Dat zijn die • Rjïie vrietnden van den bwitennian." tls droevig dat men zijn tijd moet varepÉPen om op zulke h&îelijjc.e leu-gm te autwoorden, d'ich 't is roodig; want, oischoon zi] zulks in hunne bfeden niet durven schrijven, wi'Jen onze liberaalti.es het aan veleu on-zer buiten.i'den wijs ma/ en, de i-kende dat zij het toch zullen ge-looven.?ioo onze liberalen en andere val-eche volksvriendfïïi hunne goà^ling îtadden mogen doen, ja, dan ware <11 ateôc) geweest, da.n haddsn zij' van die school niet alléén ©on gcwMeloos nest van papevreleriî eetraakt. maar <Jok eene hatelijke dlwliïgelatid^, en dan, neen, hadden de kînderen hun- ne ouders geen hand iaeer kuimen toesteken. ^ Doch de kathoiieken kernien het za volk, zij weîen dat ons volk in den grond van 2àjn gemoed wars is van alian awang ; en war.neer de Regee- J ring den leerplicht voorstelde, heett zij dezen plicht zooveel mo0e ijk ^ willen verzachten, zooveel mogehjk in overeenstemming gebracht met de ° geesiesgesteldheid en de behoeften st> van^het volk; zij heeffc, zooas mea zi in ^wone taal zegt, a,lie retient wil. len plaats geven.De kaitiiolieken we- de ten dat somm-ige menschen op zekere ge tijdstippen van het J&ar huxme kin- ^ deren vol&trekt noodîg heibban om ^ het werk gedaan te krijgen; en da&r-om staat in de nieuwe Sehoolwet eon i>, artikel, d!at seizoenverlovan vt 'foekent ; 't is te zeggen dat de kin- -deren op zekere tijdstippen van het jaar van het schoolgatan ohjtelageh zijn, om hunne ouders bij te staaa. Dat is een uitstekend artikel ea wij brengen daaroin hulde aan onze Ka- ' thoiieke Regeering, die de belangen : van het volk weet in overeenstem-! m. ming te brengen met het niet mm le groot belang van het kind zelf, dat M is de opvoeding en d« geleerdb'eid. P< De leerplicht, neen, iriag geon ha-telijke dwang wezen, zooals on^e ^ liberaalties wel zouden wiil«r, ; zij q moert eenvoudig voorzien in de le-hoe ien en de noodwendighedan van fe hel volk, en zooals de ka "iiolie\en pi de zaak opvaiten, zal zij dit doen en dan zal de leerplicht vruehfen af- j] werpen in de toçkomsl Vergeten wij ook niet dat zij ajgn vele misbruiken een einde zal st©l- ?' Ien, zoo b. v. aan het sraat'oopen ^ van longe knapen d'ie daar over het, l ,a4geme©n niets goeds te rapen heb- ei ben. Trouwens, en dit is niet het mm- n' ste, h«t verpHcht schoolgaan zal de b; kinderen uit de fabriek houden en alzoo een doodelijken knak geven ^ aa.n den kinderarbeid, d'e het ar;ne cj; wer'vnjanskind onzer steden maar •si fe dikwi.ils zede'ijk en liohameIi;k ten onder brengt. W. i OP DE BâM Opgepast Sedeii eenige idagen worden taùrijke i fajflche stukken vaa vij t £raak in oœloop I gebracht. Zij dragra do beeltenis va» Louis-Philippe en het joartal 1844. Allé® aan den doffen klank en den licht blauwen sehijn, dio ze afwerpen kan mon ze arkeBnen. Nieuwigheid Men spreekt er te Eruseel en in zekere ésr voorsteden van de lanteexn-aanetekers . rf te schaffen. De stad Brne??l b-proeft i tm ean toestel, dat zeer praktisch is en ! 5»nk aan hetwelk het mog'pliik ie de gaz-t l»nfeçirns aaitamatisch aan te steken van I oit de gazfabriek ot van op eene andere i ?laats. In de brosselscl e voorsteden wacht | men op d'en uilslag der proefnieaningr-in,om daar ook het toeslel toe te pas=en. t Zal ongelukkiglijk weer voor vele uiensche , Iwt vçrlics zijn van eene goede bijver-«en6(e.De kosten van ons Belgisch onderwijs Ben 31 Deternher 1911 teldem de gemeen-Kficholen 514.651 leerHngen, de aangeno-■Men sohoLen 238.770 leerliugen en de aan-neembare echolen 181.409. EHe leerlingen kostten per hoofd waler-kssrig 67 fr. 98 ; 21 fr. T?, en 14 fr. fi. ye koninkjïike atheneùms, de geme», t,e djke colleiges, de oîfieleele middelbare «■boleD (ioniens en meisjes) tellea 35.® leerlingen. Die scnolen kosien ja.'i lijks 8 fflillioen 232.708 fr- 21 of 230 fr. per leer-ling.o J? de vriil middelbare scholen zijn er 80.644 leorlingen. i Deze echolen kost'-n geen centiera aan [ te lastenbetalors. I i Hoogeschool van Gent waren ver-! *n jaar 1253 sfaderten (955 Befeen en ' «8jvreemdelmgen), ia d e Van Lui'.; 2793 «udenten (1345 Belgçn en 1448 vreemde-^gen). Die 2 hoogescholen ko^ten a »n "on Staat dit jaar 2 millioen 822.750 fr n,1'1T1T fr- Per Ieciling. ie Jjeuven warrh 2870 stucSenten (2500 Keigon en 320 vreemdelingen) . Die 25fi0 'Belgisohe studenten koeten geen centiem aan den Staat. v En toch beweren de anticlericalen dat de ka-thoJieken de Staatskas leegplnnderen. Internationale telefoon Het département van poeteiriien en tie-tegjraaf, besfcudeert op het oogenbilik de berziening van. het tarief der intematio- nale tefefoongeeprekken, en bijzondertlijk 1 der Fransoh-Belgische gemeensebap. De vrouw in de volkskias | De 'VTrouw speelt de invloesdirijkste roi h in ' de volkskias. De ntan vexfchaft de b middelen oim -en gezin in het leven te d bouden ; doch, de vrouw beheerscht het e gezin. j De onigeving beïnvloedt een perso-on. & Bijgevolg, wil men een persoon vroolijk d en aangenaam geste m d zien, dan nioet [; ook de omgeving daartoe geschilct zijn- d De werkman ontmoet in bet dagelijksch d leven zooveel dorheid. dat het wraakrce- h pend wezen zou, indien, de Vronw de d lerewastrijd.' vaa den man nog vergroot- b te. L Bezie toch sommige woningen, bij de v thuiskonist des mane na. een dag lastig i£ vverken en zwoegen : Ailes ligt vui! en b ilordig. Moeder de vrouw voert een prattie bij de geburen. De l:inde;s loo-pen op de straat. Is het te verwonderen, dat die werkman zooliaast mogelij zijn z: Irais ontvluchî ? En welk is het gevolg ? ri Het antweord dflarop boeft niet gegeven, [e men ïiet het dagelijks voor oogen. s] Onze Staatsminlsters d: Na de dood van beer Xeujean-vader, z blijven cr nog 13 Belpiscbj staatsminis- v ters. Allen zijn poiitieke manhen, beer Greindl, onze oud-minister voii Berlijn, f» uitgezonderd. Het meerendeel de sr zijn bi minister geweest : Heeren De Lantshée- zi re, thàng gouverneiîr der Nationale Bank. 'Toeste, Devolder, Van den Peer-?nboom. : h de Favereau, Van den Heuvel, Schol- si laert, Liebaert en Cooreman Een van d< ben, heer Heliepntte, is nog minister. h Twee zijn nooit minister geweest .• beer g1 De Sadsleer, oud-president der Kamer, g thaiis senator, en heer Louis Huysmaus. oi libérale affçevaardiKde van Rçussej, % :ne academie voor de sîudie vaa wereldrecht in Den Haag ïen academie, zoogezejd van Interna-■naal Recht, is hier gesfcic-ht,. Sen groiot» som zou tevens hieraan ge-nonken worden van de sriehting Carne- y 3 (Enûownenî: for International Peace) . ,jj Deze academie zal zitting hebben in de si al der boekerij van het Vredepaleis. De oudste vrouw van Duitschland d< fear aaJileidinig van de jongste onaf-nkel i j kiieidsîeos ten, weos men de ge-amde Johanna Sohildo, wonende te himieikow (Silezio) aan, als eene tijd-rtoofe van den &lag van Leipzig. h In werkelijkbeid kende man haaa- jnis.- du >n onderdom niet, maaa- men wist dat g rond 1805 moest geboren zijn. bi Men heeft nu toevallig in den toren v; >r kerk van Kehowa, waar de vrouw baren werd, papieren gevonden,waa.r-jfietr een d-oopregiister, bewijzende dat , vrouw geboren is op 10 December 97. Zij is dns 116 jaa<r geworden op 10 scember 1913; zij is de oudste vrouw j, ,n Duitschland. S] Selascriike juwriesâiefsSai ï T e l'iaïîgikts r, Dieven zijn 's naehts in het jaweelen- igazijn van heer Tràves.Wapenplaats, Monaeoo, gedrongien en hebben voor îer dan 103.000 frank juweelen gesto- a. De kerels zijn per automobiel naar \ arseille gevlucht, waar zij dioor de ^ ilicde werden opgezoclit. Hunne aanhoudiug is nakertd ; men mkt dat bet dezeUde dieven zijn, die Niaza het juweelenmagazijn van heer W azatry hebben gepsunderd. k Efet huis van heer Trêves,te Monacco o gelegen op 5 nieters a£sta,nid van oen si >liciebnreel. S «. : — s; e bandîetendaad te tiennes 1 Het Zwitsersche gei-ecbt_ heeit aan hel, | ^ irket van Rijssël, eëne àïsaaad genield ° . de omstxeken van Genève cflider ge-ikaardige i omstandigheclen als deze van ezennes gepleegd, ten tijde dat Theron i Felizatti zieh aldaar bevonden. a Do magistraat is overtuigd dat de e oordien^aars, na den autovoerder Delà- s if-^e te hebben gedood, het inzioht had- z ;i: andere bandietendaden te piegen. g Pochte Théron den avond zijner aan- 3uding er niet op bij zij ne eerste mis- a lad niet te wezen ? ^ ARBEIDSM/EUm ] d De toestand te Loncen i. Ongeveer aile bouwvakken liggen stil. k De staking der kolenlossers en kolen- v aerdei-s schijnt in het voordeel der werk- b eden te zulien eindigen. d De vereeniging heeft besloten de hospi- ^ den van kolen te voorzien. Een monsier ïoek-out Hoewel nog zeer voorloopig, bedreigt d >eh reeds eene algemeene uitsluiting n oorwegen. Het Noorweegsche werkgo- s ers-verbond heeit zich thans tôt de re- 1 eering gewend met de mededeeling dat j oor baar bemiddeling den 7en Februari et oomiteit tusseben werkgevers en ax- eiders moet zijn beëindigd, of dat an- a 3rs 6000 arbeiders worden uitgesloten j j a 400.000 ander&n worden opgezegd. I b le kwestie vindt haar aanleiding in den ' v snige maanden geleden door de arbei- ers uitgesproken boycott over een meel- v ibriek in Trondjbem. De aibeiders wil- d sn, dat aile daar nog werkzame arbei- t ers, die niet tôt een organisatie be- d ooren, zouden worden ontsiagen en dat v s vroeger ontsiagen georganiseerde ar- aiders in hunne plaats zouden treden. d >e toestand werd van steeds minder 1' reedzamen aard en eenige weken ge- i den schoot een niet-georganiseerd ar- ^ sidar uit noodwoer een staker dood, d list voor de fabriek. De werkgevers weigeren de voorwaar- în te aanvaarden; bovendien hebben ze t .ch solidair verklaard met twee ande- v î fabrieken, die een gelijk confpliotbe- t ven, en tevens redreigd met een uit- r uiting van 50 percent van aile in b enst der georganiseerde werkgevers {j jnde arbeiders. Dit zou een loek-out jor 80.000 man beteekenen. 0 De regeering hesft de gevraa.gde be- ^ iddeling aanvaard en is bereid haar 5ste pogingen in dienst van een vreed- ;; une oplossing van het gesehil te stel- \-n. Men mcet er echter reker.ihg mede mden, dat in Trondjhem, waar de be-iséing voor een groot deel ligt, thans ; radicale syndiealisten de meerderiieid îbben. Men denkt ernstig aan de mo- p îlijkheid dat de arbeiders 7&et een al- smeene staking zulien aanvangen als j )k de werkgevers niet iets willen toc- ji 2ve<n. j %ond het Parlement Vergaderd Het bureel der Kamer kwam gisteren j eau voor de laaçste benoeming in den enst van het Fransch Beknopt Ver- ; ag- De plaats, aan een socialist toekomen->, is aan heer Louis Pierard gegeven. î Het bureel hield zieh ook bezig met ît geechil met de pcrstribuun. De landelijke politie , De bijzondere commissie, gelast nset ; ?t ondierzoeh. der kwestie van de lan- < ilijke policie, heeft heer Hoyois aan- , îduid als verslaggever en de studie | «Soten van de internationale wetge- ] rsg. Het beroep van wisselagent ] Heer Carton de Wiart, minister van isticie, heeft een wetsontwerp opge-aakt, waardoor het beroep van wis-ïlagent geregeld wordt, îïet hooger oomiteit van wetgeving zal ?t in zijne zitting van Ivîaandsg be->r©k>en.De bevoegde afdeelingen van den ge-oenteraad der hoofdstad hebben het mgenomen. ilalf Februari zal het ontwerp in den ruaselschen gemeenteraad worden be-îroken.Buitengewoon budjet De Middenafdeeling der Kamer verga-?rde Woensdag namiddag, voor het on-^rzoek van het buitengewoon- budget, eer Verhaegen is verslaggever besnoemd. 1 Wetsvoorstellen De afdeelingen der Kamer hebben oensdag toelating verleend tôt het druk-en van tien voorstellen, die reeds van ver jaren neergelegd waren. Daartus-;ben ' telt men : het wetsvoorstel, aan-aande de fabrikatie en het vervoer van liker ; dit aangaande de landelijke aebten ; dit op het togenstrijdig rech-rlijk onderzoek, enz. Zoodra die wets-oorstellen gedrulct zijn, zulien ze uit-edeeld en d«or de afdeelingen onderzocht orderi. Een nieuw voorstel -Het Nafionaal Vlaamsch Verbond heeft an M. de- Minister van Vetenschappen il Kunstën en aan de Kamerleden een shrijven gericht, om bij de tweede le-ing van bet ' schoolwetsontwerp den vol-enden tekst te doen voorstellen : " In al de gemeentelijke, aangenomen of anneembare schoien is de moedertanl an de nieerderheid der leerlingen, de ôertaal vroor de onderecheidene graden an het lager onderwijs. Te Brussel en in de voorsteden, als-lede in de tweetalige gemeenten woTden e leerlingen volgens hunne moedertaal igedeeid in Vlaamsche en 'Waalsehe lassen, waar gansch het onderwijs hun rederzijdsch in het Nederiandsch of in et Fransch gegeven wordt. Aan het on-ei'wijs der tweede taal wordt in de Haamsche en ftaalsche klassen weder-ijds even veel tijd besteed en een ge-ijk gewieht gehecht. Er zal hoegenaamd geene toelage uit e Staatskas vei'leend worden aan ge->eentelijke aangenomen ot aanneembare eholen, welke aan gemelde vereischten iet beantwoorden." v n het Minîsterie van Zeeweien, Post en Telegraaf Heer minister Sogers heeft besloien van f 1 Januari 1. 1., in de versahillende iensten van zijn département, het dienst-evorderingsstelsel ton voordeele van be» ■erkliedenpersoneel invoege te brengen. Te dien einde heeft hij de beheeren,die an zijn département afhaugen, aanzocht e noodige schikkingen te nemen, in zake jepassing van het derde en laatsie sta-ium der bevorderingshervorniing, in de ersohillende werkliedenreeksen. Deze nieuw-e maatregelen zulien in niets e thans ter studie liggende zaak kren-en, betreffende de oplossing, welke ':ei:o-len werd voor sommige bijzondere ge-allen, vooral voor de telegraafbedien-en.JaarJiiksche rekeningen De ffetgevende Kamers zulien onge-wijfeld binnenkoi't het wetsontwej-p tôt erzekering tegen ziekte, vroege gebrek-elijkhoid en ouderdom door de Regee-ing neergelegd, onderzoeken. Het is van elang dat de heer minister aan de [amer de laatste statïstische gegevens unne bezorgen nopens de _ uitslagen in j ils land door de vereenigingen van j ooruitziobt bekomen. __ _ j Om die reden ware het wenschelijk dit j, lar al de rekeningen, tabellen en lijsten roeger te ontvangen. Treinfecsif sistf) Gisteren morgen beeft eene treinboitSing laats gehad te Tretfoekovitz, bij Sado- : •a. Achttien waggons werden vernield. : r zi;in 28 gek-ivetsten, waartusschen acht > i bodenkeliikcn toestand verkeeren. Hel Parlement OE KAHIER JiHing va,n Vrijdag, 30 Januari 1914, Om 2 lire opent heer Scbollaert dft ver-;adering.1NA ANMERKIXGNEMiNG De Kamer neemt in aanmerking «eu vetsvoorstel van heer Giroul, de wet van !i Augustus 1903 op de veryaaraiging ;n den iravoer der euikers wi.izigende, en ien wetsvoorstel van heer Jourez, be* ■rekkelijk de huur der landelijke goede-"en.Beide ontwerpen zijn naar de afde& ingen verzonden. SCHOOLWET ■Heer POULLET- zegt verwoixierd te lijn geweest omdai heer Vandervelde ;oi îardnekkig zijn amendement verdtedigde. 3ij gelooft, heeft hij weî begre^en, ciat iet eene koers van practioche zodemierr geldt. De huidige wet, in baar art. 6, loorziet dat reeds. De onderwijzer moei dch in gelijke mate bekoœmeren met de ipvoeding en het onderricht van het dnd. D'o minfeter bestrijdt ook het «roen-de'nent; Van de Walle. [-Te:'i-en FEREO'N, DEiMBLON en HO-N1NGKX steunen de amendementen Van iervelde en Vande Walle. Heer WOESTE ie van oordeel d'à* h«t amendement in den grond tegen de wet is. Er is eene opwerping van organisatie tegen eene opwerping van grond* begin. Do wet neemt geen onderwijs Tan mo-raal aan zonder godsdienstigea grood-slag.Bij naamafroaping worden deze amen-rleraenten vorworpen met 81 etemmea tegen 63 en 3- ontboudingen. Amendement Huyemans inegelijks van der hand gowezen met 80 stemm en, tegea 63 en 5 outhoudingen. Amendementen Troelet, Daenfl en Foa-teyne, Massou, verworpen bij zitten eg st.aan. De tekst der Beegeering, voor wat betref t art. 24, wordt aangenomen. De overgangscbikking van heer Van-dsrvelde wordt verworpen met 80 stem-ffien tegen 65 en 3 onthoudingen. Art. 25 stipt aan dat de gemeenten eeme of meer pxivate sebolea mogen erkennen. Men voegt de bespreking van dit art. bij art. 26, "de stichting voorsclirijvende vaa klassen voor abnormale en voraehteiide kinderen daar waar de plaatselijke om-rtandigheden het toelaten. Heer PECHER verdedôgt zijn amende, ment. Heer Scbollaert laat den voorzittersze-tel aan heer Nerinckx. Iieer RBNS verdecligt zijn amendemend strekkende tût het stichten van bijzondere schoien voor meisjes in de gemeenten waar slechts gemengde schoien zijn. Heer NOLF steunt dit amendement, welks aanneming hij onontbeerlijk achî voor West-Vlaanderen, waar er veel gemengde RChoien zijn. Heer 03ERAY doet uitachijnen dal ee.nzelfde toestand heerscbt in Lraxembmrg. De zitting wordt om 6 ure geheven. BUITEMLAWp" Fcr^nkrijli: Ver jet aaageteekesid De voorzittera der Hanuelskamor Sa t'rankrijk hebben eene buitengewoae ver-gadering gehouden ondea1 voorzittereebap van heer Menet, voorzîtter d©r Hasadel^-kamer van Parijfc. Met algemeene stemmen hebben zîj ver-zet aan^eiec' eiid tegen de ontwerpea ran heer Caillaux, minister van geldwezen, die de geheimen van liandels- en nijver-heidshuizen wil doorgronden om er be-lastingen op te leggen. Zij vragen ds onmijdellijke verwsrping van dïe ontwerpen en stellen er andere voor in de plaats, die de roerende for-tuinen in gelijke maat als het onroereinj bezit zoiuden treffen. Piigifschlan«i Niet goed! geaind De Deutsche Kurier verneemt uii vei-xouwbare bron, dat m'en Woensdag in parlementaire kringen veel sprak over ;tn demonstratie van den keizer tegen den Rijksdag. Toen de ambvelijke personages angs den keizer voorbijtrokken, merkt« nen algemeen op, dat hii Dr Kàmpf, dea roorzitter van den Rijksdîig, voorbij liet jaan, zonder de minste notitie van hetn .e nemen, m®ar de twee voorzitters van iet Pruir-ische Huie van afgevaardigden, reikfe hij op in 't oog springends v.'ijzè ie hand. Volgens een ander blad heeft de keizei egen Dr Kâmpf ten aânete evea £ekïiikt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes