Het morgenblad: volksdagblad

957 0
10 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h41jh3f84w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

T^jaanjang. - N° 9 Zaterûag ru lanuarf f9I4 tm OGI1 ÎCïHCil 1SCV ilU^smoi 2 centiemeti net nommer HET MORGENBLAD §Aankondigingen s I dzijde. — per kleinen regel fr. 0.301 ciëele, » » » » 1.001 nieaws, per grooten regel » 2.001 men, » » » » 1.00 S fenisbericht, * 5.00 j VOJLKSDAGBI^AD AU© mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54» Antwejcgeii Meu scbrijft in op bet bureel Tan het blad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : D3?>. — AANKONDIGINGEN : 2&1& Ês3on»etine»ten i Een Jaar, S fr. — 9 raaanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S fr, BUITENLAND, het port te buiten. A ankondigingen worden ook ontvanaen: door M. J. LEBEGUB et C. «Office de Pu* b licite. 35. Metiwtraat. te Brussei. De socialisten en de Godsdienst *7. d o:t u i t, <Me zoo ortscbuidig is jts een peusgeborem kiod, em nooit he^t gelogen., zoomin ate een doof-BÉonaoe d.Q ni01 spieK.en kaai, tee-fceiut in zijn mummer van 6 Janua-jj _ T/fij zullen zsggem Driekonin-gaadag — " harduekkig verzet aan, dat de socialisten tegen den Godsdienst zouden zijn Bat komt bij de sotiafetische blia-dan zoo nu en dan eens voor, en -wel voomeimelijk in tij-d vain ver-kiezÉng als ze de brave werklieden willen om den tain le. dan en. zand in die oogen sirooien, om ae in hua kamp te trekkem, en ook nog op aorarnige tijdsfcippen van t jaar, ais , et iodnikwekkende godfiidlieneiiipleûhn t twjheden gevierd wordsn : de ïooae if voiksbedriegers vreezen daai tlesreoht ' da,t sommige van brame verMiusde sohapeax, dan wel, onder den indruk vain * de gcoote waarheid, mochten [ oDitanappen san de roode wol»venkooi• Bilans ! 't is wel verveiend voor onze gewone lezers da*ar i miner en altijd moe„en op terug te komen, l dock men vindt steeds Làeiïwe lezers | en voor die moetem wjj het tooh 1 .nogpaaals harbalen. i ¥4] zouden ons blad kusmen vul- ■ •len met mâreksels van socialisfeche ■Mad'en en met gezegdem van so^-ia-■ifisfecli-e hoofdmejïneni, wan/rbij de ■ frodsfcst (de katholiokej wojrdt aan-gerami, beiasterd en belaagd ; doch dai. is waarachtig al te proper. ?ij moeten ons dus bepalen bij lenkeic van de ioagste lei.en. : F Heeftdetolk der Waalsche social-is- ■ it&i, Le Journal de Char-1 8-e r 0 i, niet gezegd dat de gxoote K "rijaimi, de priester is, darf; de Kerk K eroral en altijd door aile mogelijke I tnàtelen moet wordeoa geweerd : I weg met bet kerkelijk btcweiijk 1 ■ w«g met de sacramentel! ! weg meit ■ )te terkelijke begrafenis ! 1 Is dat missehien ciods(îien®ijverde- |JSâg?! ■ ' Doch latan wij al die geaegden ■ter de ; de hand'elwiize va® dieu ^poote opperman, den sluwen Van- dervelde, die regen en, zoniKsciiiin Diaakt bij de social'iaton, zegt ons meer dan aile gescbrcrven woordisn ; Isn 1912, dus een goed jaar gele-desn, beeft citoyen Vaud'ervedde zieh tôt ma<n vain de Loge gjes^eld om cmze missionarissen aam t® va1.'en. Iedereen belcent, — ook citoyen Van-d'erveld» — dat onze kaiholieice zen-deiingen in bunne taak niet door bat minste winstbejag worden ge-dreven, maar enkel en ailéén d">or bun hoog e<n verheven besohavings-ideaal. Welnu, beer Vaanctervelde beeft onze mLssi-o/nariseen eifenaf door de modder gesleurd, op aanzoeik der logetoiannen. van, Oong.o, die h en bascbufldigen zo-nder alvocrons zelfs b«t parket aldaaT temand lia/1 ge-hoord. De logemannen die bem ge-zegde besehfuldig'ingf zonden, wai'en rnagistralen in Congo, die wij aldaar dioor zijne parieruejbtaine on&ciueaid- En beer Vanderveide wis'l dat al-ka, bij wis't. ook dat bet parket niemand bad geboord. Doob er iras bier sprake van te geho-orzaiMtn aao, de Loge, van de miseionarissieii en met ben den Crodedienst door de modder te sleuren. Heer Vftnder-velde, de booSdman van al de Biel-giscbe socialisten, beeît bet gedaan! JDen onderzoek werd ingeste,d en ailes wera valsch bevonden ! Meent gij dat beer Vamdervelde -zijne slacbtoffers beeft in eere ber-sleld ? Ja, als Pascben op Goedsn Vrijdag valt, dan zal bij bet wel eens doen ! Hij was imroers ^edelcfc door zijne parlementai ne onschon-baarbaid. En de zenrlelingen waren inmiers toen afwezig ! Congo is zoo ver ! O, de moediige, de dappsre, de held i Was bij ook zoo dapper, toen bij zekereîn luitenant, uit Congo te-ruggekeerd, en die door dan citoyen ook eventjes was gsraakt.zoo gan^cb op 't o-nveirwacbts (?) te'gem be^ lïjl liep in het Parlement ? Wij durven er aan twijle-en. W. ' paOGEBEURTEMSSEN | De groote kuisch in Turkije d Tôt de op pensioen gcstelde oifieieren beliooren maarschaiKcn Zeki-pacht, J, f lbraMm-paeha, elf generaals, drie-en-der- n tig divisiegaejaals, veertig brigade-gene- p raals, twaali kolonels van den generalen s staf en zes-ea-veertig andere kolonels. De g ira<3és zijn resds laitgevaardigd. v Tegelijker ajd zijn de iradés nopens d© bevorderingen verschensn. Generaal Mah-Jnud-Muktar, gezant te Berlijn, is be-Boaœd tôt inspecteur in. de derde inspecta ; hrigade-genoraal Dzjawid-pacha in de maarschalk Osman in de eerste LS«>eraal Zeki in de tweede inspectie. _Dertig kolonels zijn benoemd tôt divi- T Me-comiaandanten. De Duitsclie kolonei < Bronsart von Scheiiendorf is benoemd tôt k bwelhobl)er der derde divisie. Onder de k benoemingMi is ook die begrepen van ge- 1 Offlraal Liman von Sanders, tôt bevellieb- t van het eerste legerkorps. 0p pensioen zijn ai) der andere nog ge- I 5rçld generaal Rochnd Blaquepacha, rnili- t tair-attaché te Weenen, Oaman-Kizami-pa- ^ l > ge-wezen ministor van openbare wer- r Ke11, Hassan Tac)dn-pacba, gewezen com- i pandant van het leger van Salonioa, en z p1" a^e generaals van het Westerleger, g 1. ei Bnl!:a.noorlog. s Esîsad-pacha is benoemd tôt bevplhebber d pi bet Sekorps. Webib-hei tôt ijevelbcb- a Fdar 22e divisie in Hedîijas. Dehooge a Wd van bet ministerie van ooriog is op- ^ SnevenJ y^hmucî Mu!- tir-pacha, gezant te Fter L' ' teiegraflseh van den !.,inist r k «tan3-1-'!08 °Pc'r®p1''t gekregea zioh on- n •' c"ftr z'in nieuwen pt«t als iri-Kjj,,®' ,e begeveu. Bnvex-pacha 7al als L/ tI- van ooriog tevons de funot e van L Van don genevalen staf Tvaaa-nefiien : H >iw t°e!ne'd wordt, zal een, Duit-cii oifi- z An1 <®der-ovér8te v^orden benoemd ; d I» s u ^^^l-Hakki-l^ei, selioonaoon v an d fcen ? en gc'tvezen militai -attaché te t( L "s, is lienoemd tôt tweede or der- 6 le m n Ï™p'euWe beSrooting van ooriog vvijst 1 g f met die van het loopende jaar, J.n sn bezuinigœg aan van drie miliioen drksche Ponden. j. Bijna aile militaire attachés, behalve ^ ie te Weenen en Berlijn, zijn door an- a eren vervaagen. t| Het bevel over de forten van den.Bos- horus is onder rechtstreeks gezag 'ge- , teld van den minister van ooriog, het , ulitair gerechtshof en de staat van be- " ;g zijn afhankelijk gesteld van den plaat- d eiijken commandant, onder rechtstreeks ^ n uitsluitend gezag van den minister P an ooriog. § « 7-f ' ©F BU Bââl i Eene glft t Door Mevr. de douairière de Girez, n -oonachtig te Brussei, werd de Belgi- k clie regeering oniangs begiftigdi met een g :ostbare verzameting van riiim 5000 C .unstprenten, wedke geplaatst werd en in î let prentenkabinet der Koninklijke Bà- ta ■liotheek van Beigîë. Zij bevat een groot getal et«esi van ti teiabrandt, -waaronder menig prachtig v xempflaair, schoone en belamgrijke etsfen ti an Berchem en Oollot, prenten der voor- v a-amste Duitsche meeslers der 16e eeuw g ^erken van Italiaansche measters uit het v elfde tijdvak, esn zeker getal zeldzame n zcey sr.hoone afdrukken van Engel- u the on Holiandsche prc)a,te®, verjsohei- o ene honderden gegravéerdo prenten uit v lie tijden, welke merkwaardig zijn niet r lleen om hvmne kunstwaard'e, maa.r te- ens om huane belangirijkheid op het vi :ebied der documentatie. De heer minister van wetenschappen en unsten lieeft, van v/ege de regeering, de illde sohenkster dank gezegd. BewijsstuJcken zi Wie tegenwoordig in eene openbare vei. P Eg een buis vvil koopen, moet voorzi-;n g: ijn van zijn trouwboekje oi van esn an-j d er officieel bewijsstuk. Dit is hetgevolg'T er niemye fcj-potheekwet. die den 13 Oc >ber laaLst gesieind werd en in voegi ïs z: tnds 1 Januari. De maatregel werd ge- w omen orndat er vroeger veie mifsingen eschiedden in het sebrijven der familie- d< amen. ■ j De mictdenstatie te Brussei Het ontwerp der middenstaiie te Brus-»! is in zijn geheel goedgekourd- Er iverd geene opmerliing gemaakt aaîJgaande te nieioiwe voorsieillen aan het ontwerp 7oorgebracht, 't is te zoggen het lx>u-,ven eener ovordekte koor voor rijtuigen ai eeitte reisgoedzaal. Verfraaiing van den buiten De afdeelingscomiteiten van het ooaigress tôt verfraaiïng van den buii-etn, verga^ krde onder bet voorzitterschap van heer Mas PastuT, voîkpvêttiegenrwx>Ojrdife«r, om le werkzaambecîen van het congres vaet e stelîen. In elke pix>vineîe wordt er een pro-Ejagandacomilieit toit stand gcforacîit dot voor iedfer der beihandclde vraagaftiikkein »n kortbondig vejeiag zal weten te be-sorgen. In dat verelag zal de heden-laaigeche toestand worden weergegeven în de in te voeren verbeteringen bespro-ien.Deze versîagen moeten voor don lPten &rii, den algemeenen schrijver toeko-nen en aullen zooveel mogelijk verge-seld zijn van teekeningen, photograpiiien, ;nx..., die ter gedegenheid van het Contres zullen tentoangesteid worden. Eenekontitœten zijn in vormiiug|, daar-sn worden aangenomen allé voorniaime personeti die ia de zaafe van het oomgree jelang stelien. Programma en ïnlicbjdngcsn zijn ver-.crijgtviar bdj M. Gieie, landbouwing©-lieur, 40, Blijde inkomstraat, Leuvem, Voor de internationale vrede De incerpa.rlemeiitaixe conterenlie Maor ien vrede zal dit jaar hare zittimgen bou-len te Stockholm (Zweden) . /ersterking der Rijkswacht in Brabant ïlet département van Ooriog heeft nieu-,ve brigiaden der rijkfewacht ingericht te îtockel, Haren, Leei'daei en Vorst. Wijzigingen aan de omschirijviing delr irigaden van Schaarbeek, Savenitibem, 3orteinberg, Tcrvuren en SNlearijeg'Che swden voorgesteld. In het Ministerie van Coloniën De minister van colouien heeft eene ionumdssâe benoemd, die die hertamcibfctef; ran het naddenbestmir in Gongo verbii]-/endv, zal bestudeeren. Van de commissde maken de heetren 3-offaert, Maertens en Collet deel. Al de bedienden uit het ministerie te Brussei, mân dan 35 jaren ond, zijn ver-socht gewoiden in den dlienst van Gongo a treden en zieh naa-r de colonie te be-;even.Een vrouwelijk monsîer aangehouden Te Podkawa (Rusland) is een. rijke boei'eodochiter aangehouden, die haar va-ler te eten had gevraagd, hem drinken naakte en daarna vermooidde om hem e bestelen. Het drieiaiig soont.e vf"n het monster lat ooggetuigo was en de misdajad' aan le gebûren verleldie, werd door de ontaar-le moeder vastgegrepen en in eeaen put ^eworpen, waaruit het door toegesnelde jersonen werd gei-ed. De plielitige is aan-;ehouden.Aanhouding Op bevel van het parket van Meaux, aebben poîioieopeiobtCTS dfâr vliegende brigade te Bois^Oolonïbes, den algeineo-len raadsheer heea- Albert Calis, van het santon van V il lotranche-de-Liaiir ag nais, gewezesa percepteur te Dammartin-en-3-oële (feeine-et-Marne), aangehouden. Hij is betickt van misbreuik vain verrou wen. In de maand Mei 1913, had een rnspec-eur van gcldwezen zieh op het onver-.vaehfc naar de ontvangerij van Dainsnar-in begeven en stelde een tekort in kas "ast van 10,000 frank. Heer CMès, koin jeene voldoeade mtleggingen geven en ■verd afgesteld. De vereeaiiging van ontvangers storiite lit hunne kas de ontbrekende 10,000 fr , >p voorwaarde dat heer Calés een be-■vijs teiekende. tet geld einde het jaar te-•ug te keeren. Î5aaa- heier Cialcs niet valdaa® hecft, verd eene klaclit tegen liem nedergelegd Woelmgem Sedert eenige dagen steide men eene lekere opschudding vast in de gemeente 3alliano ( Italie) . Gisteren kw-am eene ;roep landbouwers eene l>etooging hou-:en voor het huis des he-sren Andréa ?ucci. Deze opende een venster en van in ijne kamer loste hij verfieheidene ge-k-eerschoten op de betoogers. Een jong meisje werd gedood en een .ortigtal personen zijn gekwetst. Tuciîi werd aansehouden J De viljiiietselanj in Conyo Het dool der vrijmetsolarij is de be-staande samenleving afbreken en vernie-tigen.iloe is het dus mogelijk dat vrijmetse-laars aan het hoofd kunnen geplaatst worden van eonen Staat, aùwaar ailes moet opgebouwd worden ?... Noodzakelijk zijn zij gehouden, als lid der loge, oin zelfs deze welke de grond-vesten van eenen Staat stevig willen op-richten, in humte werking te verhinde-ren.Het is hetgeen de vrijmeteelaars in Gongo, straffeloos, reeds zoovele jaren gedaan he'oben. Terecht hebben de Belgischo katholie-ken verzet aangeteekend. Toen de mission arissen hunue stem verhieven om de vervolgingen, welive zij te verduren hadden kenbaar te maken, werd het onderzoek over deze zaak op eene hatolijke wijze verriclit : Maanden en maanden verliepen, zonder dat er het minste gevolg werd aan gsgeven. De heer Wangermée, hovige vrijmetse-laar en destijds aan het hoofd der openbare macht in Congo, schreef aan zijnen vrisnd, va-ijmetseiaar Vanderveide, dat hij in Congo openlijk het evangéliesa-tiewerk der missionarissen bevocht, en zij ne bescherming verleende aan dezen weike zijne gavoalens deelden. De jonge substituât Leclercq, nauwe-lijks meerderjarig, doch reeds handlanger der heisclie sokte, zond in 1910 een ver-slag naar België, in hetwelk de miissio-narissen op eene hat&lijke wijze beschul-digd werden. In 1913 ondernaan diezelfde heer Leclercq eenen schandolijken aanval tegen den Eerw. Heer Cambier. Onze levers kennen de valschheid dier lage beschuldigingen en wij koroen er niet op tsrug ; dank aan de manhaftig-heid van den Eerwaarden Heer Cambier, heeft men <lie lielsehe strijdmachien kun-nen in duigen elaan ; doch dit bewijst eens te meer, hoe de vrijmetselaars in Cofigo ja-cht maken op de ongeluljkige mîssioaarissen. Tiîanie-gedsnfteken Blijkens een mededeeling van den se-cretaris van bet "Woma.n's Titanic Mémorial Committfce", is thans uit een, aantal ingediende ontwerpen voor een gedenk-teeken ter herinnering van de " Titanic"-ramp, dat in Potomac Park te Washington zal worden opgericht, het ontwerp, door mevrouw Henry Payne Whitney udt-gevoerd, goedgekeurd. De teekening vertioont een man van held'haftige gestalte met uitgestrekte ar-men en het hoofd achterover gt-worpen. | Het is een verzinnebeeldiing van de hoog-ete opoffering. Daar aanzienlijke dames is reeds een som van 43,000 pond sterling voor het gedenkteeken bijeengebracht. : i — Oevaar van vuisrwapsns Een ongeval, dat het leven aan eene jonge vrouw gekost heeft, bracht gisteren groote opschudding tev. eeg te Rueil. Over zes maanden waren de eehtgenoo-ten Paupy, in het huis 9 bis der Marie Levasseurstraat, kojtnen wonen. De man veranderde van kleederen, om zich naar Parijs te begeven. Hij r.a;n zijn revolver en wilde het wapen in den binnenzak van zijnen frak steken, als eensklaps eene losbranding gescbiedde-De 'rogel trof zijne vrouw, geboren Panlina Danlos, oud 25 jaar, die dood neerzeeg. Da wanhoop van den onvrijwijliigen dader is onbeschrijfeîijk. Hij begaf zich naar het policiebureel en stelde zich ter beschikking van het Parket. - «» ...l Aaaà@îidiii§ Te Algiers is de genaamde Philibert Eeoart aangehouden, oud kassier aan het " Crédit Lyonnais van Bayonne De oneerlijke bediende was sedert den 16en December gevlucht, na, ten nadeele van deze bank eene som van 3Û.0C0 fr gestolen te hebben. DOOR HAAfî MAN GEOOOD Gisteren avond, rond 9 ure, heeft de landbouwer Vigneau, te Montesquion, (Gers) , zijne vrouw verscheidene ha-merslagen toegebracbt. De ongelukkige had eene sehedelbreuk en gaf kort daarna den geest. De schoonrnoeder van den moordenaar wilde liare dochter verdedi-gen en werd door twee liamerslagen org gewond. De dader was op de vlucht gegaan, doch. werd te Miraride aangeho.uden. Jaloerschheid schijnt de drijfveer der misdaad te wezen. Het Parlemant OE &AM&R Zîtting van 9 Januari 1Ô14. Om 2 ure wordt de zitting g:©ope®*^ onden- voorzittersohap van heer Siohol-laert, voorzitter. SŒOOJLWET Heer MBCHELTN'CK verded%t zijîk amendement, om de woorden "de niet-gehuwde en in gemeenschap lovende agemten" te vervangen doosr "leden eener congreganistisohe vereeniging." Heea- BUVL zegt dat de Mjet der schoolbestuurders moet volstrekt nomi-natief opgemaakt worden. Hij leeet een brief van een geestelijke aan een op-zie-ner waari-n staat dat die geestelijke een leeken-ondei'wijzer door een religieuse verving, maar er geene meiding van maakte, om zijn deel der 4 miliioen niei in gevaar te ba-engen. (Hevig verzet redits. ) Heer Buyi beweert vervolgens dat het gemeentelijk cndetrwijs beter 5a dan het aangenoœene, of het aamneeitt-bare.Heer POULLET. — Ik verzet urij tegen de eerlooze taal van beer Buyl. (Razende uitroepingem links e® aan do uiterste linkerzij. ) LLNKS EN AAN DE D1TEBSTE Uîn-KERZl.J. — Tôt de orde ! Tôt de orde t (Verscheiden« leden der oppositie klop-pen bovenarius op hunne lessenaars.) Heer POULLET midden uit gerueht sprekende, verrechtvaaxdigt het gedrag van dan geestelijke en bevestigt dai deze zich niets te verwijten had.Het verbaast mij, dat heer Mechelynck de aanduidiag van 't bestuur der aangenomen scholeft, te onbepaald vindt. Dit bestuur heeft de burgerlijke verpçrsoonlijking niet en het wordt dus beheard door het geaneem réeht op de vennootschappen.De gemeea-ten moeten het schoolbestuur kennen, mijn département ook. Er is daar nieta naamloos mode gemoeid. Wat batreft de besturen der aanneem'bare scholen, aile zullen ook heel gemakkeiijk worden ge-kend.lEcer BUYL. —< Koadlg de nasnen ia 't Staiatsbestuur af. Heer POULLET. —. Dat is quasi on-mogelijk. Heer Royer heeft de vrees ge< oppeod,dat de besturen der aanueembare scholen, de wedden hufnner onderwiizeœa voor eiigen profijt zullen aanwenden, Niets verreohtvaardigt de ?iîtzoiiderlijk& handelwijze welke hij voorstelt tegen-over de vrije scholen en welke hij niet uitbreidt tôt de gemeentebesturen. Hij, acht de wapens voldoende waarover wij beschilvken, tegen deze laatstem. Doch,wij besehikken juist tegen de vxije scholen, over dezelfde rechten als tegen de ge-meenten. Om deze te dwingen de wet n» te leven, moeten wij den naam des bur-gemeesters keiuien. De aehtbare minister leest een om-zendbrief aan de gouverneurs, om bunne aandacht te trekken op de misbruiken door gemeenten gepleegd. Zij verplichten hunne onderwijzers een deel humior wedde te laten vailen; en orn het in^icht der regeering bekeoà -te maken, welke tegen deze màsbruiken aai ingrijpen. Heer HYMANS. 1— Ik ben benwawd te zien dat de Regeering toelage» aan de aanineembare scbolen onttxeki. Heer POULLET. —1 Aan het îritvoe-ren der wet zal 5k de hand bouden. Het broohuur Sfcefane zegt dat de lee< ken-onderwijzers en de bfxLieDîâen van 't vrij onderwijs de stem-ming d» -wet duchten. Ik heb hier eene dagand®, urij door de federatie dier mensohen getion-den. Zij wenseben mij gehik en wen* sohen vurig, dat de wet worde geetemd. (Geladh rechts.) Heer Mechelynck maakte met «ja amendement een verschil, tusschen het barenia der vrije onderwijzers en gemeen* telijke. Dat kan niet gostemd. Men v>er-weet ons dat wij de congregaties met mîl« lioenen wiliën vet meste®.. (Gelaoh rechts.) Het huidig ontwerp schaadt toch de leeken niet, integendeel, na en-ke!e jaren toepassing zal men ondervin-den dat niemand erdoor leed. (Toejui-chingen rechts.) Hoer MASSON zou willen dat de gees-telijken hunne con.gregatie mogen ver-laten, »onder_ hunne wedde te verliezen. Heer WOESTE. — Dat is deredenvan beetaan van 't amendement.Men wil weg-loopingen uiilokkon en de congreganis-ten aandrijven, om de kap over de haa^ te sm'ijten. Ik dring dus aan opdat do amendementen van heeren Mechelynck en "Masson worden verworpen. Wij "keuren bet opgelegd programma en hét toeken-nen der subside goed, niaa-r niets and ers. Waarom wilt gij dat de namen van de be-stuurders der aanneembare scholen in bet Staatsblad versehijnen ? Om dezè soholcn een officieel karaktèè te geven on de leden verscluikken met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes