Het morgenblad: volksdagblad

1307 0
11 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x84q8f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

7*jaargarng. - W* ÏO Zondag M Januarî 1914 2 cenfïemen h et numr«ier HET MORGEVBLAD Aarskondïgingen s ; 14e bladzijde. — pat kleinen regel fr. 0.30 I Financiëele, » » » » 1.00 - 1 Stadsnienws, per grooten regel » 2.00 iReclamen, » » * » 1.00 pegrafenisbericht^^^ VOLKSDAGBL,AE> Allé mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerge^ Men schrijlt in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon: OPSTELRAAD : 967. — AANKONDIGINGEN ; 3&1<£ —Ll —M* I— IIIMIII II 'llll ■! 11 11 ■! 11IIIIBII— IIIIIllill ■ ■ I!■—IlÉfr jtfconnementen s Een }aar, S fr. — 9 maanden, S fr. I 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S fr. I BU1TENLAND, het port te buiten. g Aankondigirnen worden ook ontvangen âoor M. J. LE BEGUE et C°. «O nce de Pi* bltctie. 35. Nieuictraat. te Brussei. De strijd staat schoon I "De kiesstrfjd is> geopend zoo [itffiiûden onlangs heer Woeefe; S'aats-Eki.ifiter. op, eene plechiigheid te iGeeraaxdsbergea, zoo sprak ook heer fLsvk, minisier van, finaneiëii, verle-Bem Zondag, op het Congres der 'katholiekeo te Zonaugon. I Met geestdrift zuilen de katholieken werken, iiiet eakel offi huniie stellin-gen te behouden, maar offl ze nog te verstarkesi. I Er is kans het foolt- g^tal vain ,16 zetels meerderi^ m het land te fccmeertoem f Ds katholiefcan zij» nauwer dan (Boit verem.gd de tagens-trevers krij-gen scheuring en spiitsing in hunne tangen. MDvhi si&m de katholiekeq. rond Siet Gouvernement geschaard, dût met folle beîrouwen de Weùgevei.de Kie-ciiigen van 24 Moi ziet naderon. 188 voilesvertegenwoordigers — 45 *ran de lAkferzijden, en 4-3 van do Reehterzij'de — zijn ui'tiredend in de provinâëa van : j Oost-Ylaanderen : an onàissementen tAalst, Dw.deraonde, Gemt-Eeeloo, I'pudetaarde en Sint-Niko'aas-. Bsnegouw : arrond'ssemen :en Bergen, Charleroi, Doornik-Ath, ïhuin len Zoningên. I; Lulk; arrondiseeinenten Hoei-Boreh-pworm, Luïk en Verviers. ■ LimErarg ; arro lidù-i-emeiuen lias-1 Belt en Tongeren-Maes'eyek. i Er zijn geen kiezingen voor den [Senaat. Het kanel ligt-den dicper'k in e' Zoningen, te Dooïitik, te Hoei, te j Morlanwelz, te Aalst en elders. t Zuilen de kathol'eken le Zotrugen Kfôn kweeden ze'el terug veroveren, | pollen zii te Aalst gansch de Eaens-jpaïtij verslagen *? B1® het arrondissement Sint-Niklaas, i^il men nogeeas he Monsierverbond ■eproeven en zS.l men van eene ka-B reis te huis komen zal er te Gent geschiedsn ? ROp àeze vraag la'en wij h.er het ^prdeel van een confrater voîg,sn : ■ ^etgevendie Kiezingen zul-ue .^genpaftijen te Gent met af- zoni.erli]k« lijstan strijden, daar zij op die manier zeker zijn eene bil-y e y ertegen-w oord i gin g te hebben. , .e 'weede zetel dej^ &oci®isien 50 Mga<I gevaar te loo- Sf1' ®och wij denken niet dat ae sche liberakn een hand zouden en toesteken om dien tweeden zetel te redden. | Het fee.stpaleis uit de Sint-Pieters-'leuwstraat te Gent, drxikt zwaax op pe ta^propaganda der socialis'en. L°e:'e" ^ezeri enkel du^zend s'em-Pn 1 el"'JCZ€1D, dan zoxider ze grr ot , E 3-ar .oopen himnen t.weed©n ze- : tel kwijt te geraken, — volgens de cijîers der kiezing van 1912. " Wéinu, als het maar op duizend stenimen aankomt, d'an ku/runen de sociialisten zioh aan de nc-terlaag verwaxîhten. De ffaarheid, so-cialisfciseh blad, heeft het reeds vo jr-spo'd.Veniez en de socialisten hunneu tweed!ein zetel en hijt gezel(!) Lam-pers in het zand, dan hebben de katholieken nog een gekozene bij. Dais in geval er te Gent geen kar-tel geslo'en zou worden, is d'e tv:ee-de zetel aan de sociaiSs en ontvalîsn. Noeh liberale partij, noch eociaiis-tische partij kunnen een vo doende aantal stemmen bijeenhalen om eenan kamerzeiel te veroveren. En zooals die toestaaid bes aat te Geint, zoo treft men hem om dezell-de redenen aan te Sin:.-Nico'aas en in andere piaatsen: Zedflijkr dwang zal stellig hier en daar ungeoelend worden, ja op zoke-re p'aalsen, b. v. te Oudenaarde, zal men " stomme ambacht " Sipelen, 't is te zegigm "fcartel' op sitilzwij-gende man'er". Te Oudencarde zijn de socialisten nog maar een hands-vol en kunnen over wo n g invload besohikken. De liberaîen zuilen met de socialisten dus gesn akkooi'd siaan, osndat zij verzekerd zijn loch de stemmen van de socialisten te krïjgen. Gods-ditflis.haat zal hen aanzetten zôô te feasn<S»ï€îî. ■- :■ - — Maar er zijn veie liberaeia, per-sonen van den ouden stempel, d.e den toestand met eeo heideren. blik inizJeBi. Talrijkc' liberaiem; hebben zuiks bewèzen den 2 Juni 1912 en j ivees overtuigd dat hun getal niet zal vermkideren ! Het geWt oe toe-kori^t van het land, de vrede en de welvaart siaa.n op het spel. Het libéralisme is niet mesr geîijk veertig jaren geleden, het is gansch veranderd door in aaairaking te ko-men met de socialisten. Het socialisme is en blijft, voor al wie orde lief heeft, de vijand der samen.Ieving ! Het socialisme wil de omverwai-ping der maâ'vschappij ! Wij, katholieken, die de eenige re-geeringspartij uitmaken, wil]en eer-bied voor elkeen, beoogen trapsge-wijze verandering van zekere toe-standen, betrachten den vooruiigang der natie, behartigen het algemeen welzijin. ! Geen afbrekers naar Brussél ge-zonden, maar opboinvers ! Werpt geen insielTingen omverre, kieeers, maar verbetert ze ! Wie houdt rekenschap met de toe-standen, tenzij de katholieken ? CARLO. i ©F DE BAAN | . Goed nieuws L. v1™'®'61' 7an spoorwegen heeft het fean o-?,r voor de levering ■tel-,,, KOOP^'ar®-wagons. De aanbe-I1 g zal weklra plaats hebben. I ^ ^ Diamant I uonfedag had or in eeûe Brusselsche ! verkooping plaats van dia- i uu Congo. De edelsteenon waren ; i no , reeksen verdoeld : de eerste, i S'it1, *araat, goede fewaliteit, de t-weode 1'»» ;'"araaî' inidrleisoort, ôn de derde, lO' ï. «erste lcwaliteit. Er waren . ■_ nbiedinà» toegekomen onder ver-Kd-,a!>nj0lris'a® : ^et hoogste hod werd 'Dp ar* ?°r eene ^ntweTPsche firma. ' P)4 Omf t werdon toegekend voor IbèZL , Die prij® Trordt ols zeer be- piNsr i aaT,zien> ei} ««en zal dan ook fcoopîng ;]g®n het ^aar nog eene ver" ■Dn Het buitengewoon budget mi,'.'' naroiddag hebben de atde^-bften^oon bud-vP^ti ' Jir werden een aantal 7,\t S^steld, onder andere liae ver het rium vo«vf ll?richting. van een sanaio- | J r wngli]ders te Beverloo. Ten nummriwiiiiiinu w——bbwb—omEB—■paaaBia—dmbb—m» alotte werd het bud jet aangonoinen. Men ging dan over tôt de samenstelling van de middenafdeeling. Maken er deel van : Heeoren Visait de Bocarmé, d'Huart, Po-let, Fléohet, De Meeeter en Verhaegen. Qedenkt de schoolbus Het was een aandoenlijk oogenblik, toen de gewijde redenaar, die tijdens de toewijding van Antwerpen aan het H. Hart, verleden Zondag, herinnerde, met welken v/sergaloozen luister onze stad prijkt te inidden van het katholieke Bel-gië, wegens de vrijgevigheid, welke hier tegenover den Katholieken Schoolpenning wordt betuigd. Al de aanwezigen — er was een hesle cathedraal vol —, ver-lieten den tempel, vast besloten deze faam niet te verliezen. Komaan, morger, bij 't verlaten der kerk, herinneren wij ons dat besluit Spoedbestellingen De dienst der spoedbestellingen neemt eene zoo groote uitbreiding,dat het spoor-wegbestuur zich verplicht ziet, nienwe maatregelen te nemon pm de verzendin-gen ton huize te doen gc^'orden. Binnen drie maar/den zuilen er te Brussei, zes automobiels. in dienst komen, aJs proef-neming. Lukt deze goed, dan zal men overal waar het noodig gooord'eeld wordt aufcomobiels krijgen. De crisis in de diamanliiiiverheid Het aantal werklooze diamantbewerkerf te Amsterdam is deze week opnieuw ge stegen en wel van 4S55 tôt 50.92. De drankhulzen De wet betrekkelijk de take op d« dranMiuizen is van het bud jet var 's lands inkomsten gescheiden. Zij zal opnieuw onderzoeht worden door eene parlememtaire commissie. Deze ie nu be-noetnd en samengesteld uit beeren Bri-faut, Bertraaid, de Wotiters d'Oplinter: Moyersoen, Versteylen, Qzeray, Hanni-gnie, Jour et en Vandervelde. -, Laîfe en vaSsche betichtingen Onze lezers zvillen in ona Kamerver-slag zien dat een liberale volksvercegen-woordiger zich veroorloofd heeft, laffe en vajsehe beschuldigingen naar het hooîd onzer katholieke sc-iioolopzieners te biingeren. Volgens hij Met veistaan,zouden die zoo weerdige amWter.aars zich partijdig gedragon in de uitoefening hun-ner bediening'. De nîmister van weten-schappen en lœinsten heeft niet getalmd can de beleedigde schoolopzieners te wre-ken over den hoon hun aangedaan. Hij verklaarde aan het liberaal heerschap. dat zijno taal onweerdig was en d&agcîe hem uit, feiten aan te halen om zijne beschuldigingen te staven, iets wat de man onmogelijk kon. Ileel het weldenkend onderwijzend i>er' soneel van het land zal met verontweer-diging protesteeren tegeai de zoo laflîic als valsche taal van den liberaîen woor-denkramer. Wie niet bewiizen kan, moei zich ook niet onder de hoede der pair iementaire onschendbaarheid stellen, om algemeen gewaardeerde oponbare amote-naars te beleedigen en te belasteren ! CHUNG-CHS-LiNS De Ohineesche aiinisteg-president C'hung-chi-ling, heelt eon interview toeg«tstaan aan een correspondent te Peking van de * Daily'' TeîegKtpir . Vfij" oïttleeuen aào het ver&lag van dit interview in het ge-noemide Londensche blad nog toot voL gende : De moeilijkheden met. het pariemeni waren - - volgens den minisxer-president — de gevolgen van de gebrekkage wer-king de-r verkiezingsmachinerie. Er waren voor de piaatsen in het parlement, leden aangewezen door de districten en ook pteatsvervangers. Toen nu de re-geering de mannen der Koeomingtang-partij nit het parlement had ge?,et, vie. len automatisch de plaatsvervangers in ; maar dai waren ook Koeoming-tangers, Dit moest dus door de regeering belet worden, want anders had men slechts eene herhaling van de moeilijkheden ge-kregen. De eenige mogolijke oplossing was dus parlemenitBon,tbinding en het zoo spoedig mogelijk houden van nieuwe ver-kiezingen, waarschijnlijk in den Zomer. De " Daily Telegraph " man bracht n« de gebeurtenissen in Mexico ter sprake, waarin — zegde hij — eene waarsohu-wing voor China opgesloten ligt. Dat werd door Chung-chi-ling erkend. Het geval met generaal Huerta wordt da gelijl:s door de Ohineesche ministère, be-sproken ; en de minister-president her-haalde de verzekering, dat een nieuw parlement zoo spoedig mogelijk zou bij eenkomen. Wat de financiëele positie van Chine betreft, het jaar 1914 zou nog tooeiiijk heden opleveren, doch in 1915 kan mer de crisis te boven zijn. Vooral in d< provinciën worden door het afdanken vai de revoiutionaire troepen groote bes'pa-ringen verkregen. Tegen den Zomer zul len in totaal 400.000 man troepen in dit 18 provincies ontslagen zijn, hetgeen eei besparing van 200 millioen zal geven Bovendien begonnen uit vijf provinciëi de geldaendingen in de centrale hooîd-stad weer binnen te komen. De onder handelingen met de bankiers der vijf-mo gendheden-groep worden door die ban. kiers sleepende gehouden. Blijkbaar wen schen zij, in verband met dt bestaand-c toestanden op de geldmarkt, China thans ter wille te zijn Het zou in de gegever omstandigheden niet ineer dan rechtvaar-dig wezen, indien Sir Edward Grey toe stond, dat naar de volgende Chmeesch< leening, aile bankiers vrijelijk kunner mededingen. Nog deelde de miniiter-president med< dat aan een der departementen een bij zonder bureel is ingesteld, hetwclk toi taak zal hebben, buitenlandsche corres pondenten van voorlichting te dienen er aile gevraagde htilp te verstreltken. Aai het hoofd van d)t bureel staat een <"hi neesch letterkundige, die ai meer dat 50 Engelsche romans in het Chinesscl heeft vertaald, daaronder de werken var Dickens en Oonan Doyle's Avonturer van Sherlock Holmes. 8EÏWBLIJXE SAHDIEIEN Sedsrt eenige maanden werden in den omtrek van Koyen (Spanje), een aantal misdaden gepleegd, eerst de moord op heer Pil, rentenier te Hénouville, dan de moord op de weduwe Vallée, te Marome, deze op den landbouw&r Delabarre, te Saint-Jeaii-dui-Cardonnay, de moord op mevrouw Fontain, te Rouen, enz .. Onlangs, na een diefstal in de post te Marome werden twee gevaarlijke kerels aangehonden. Men verdacht hen wel me-deplichtig te zijn in de moorden, doch stellige be wij zen daarvan had men niet. Te Beaulieu echter, heeft een vaJsch-munier, die er gevangen zat, inlichtin-gen gegéven over de moorden in den omtrek van Bouen. Een andere gevange-| ne, T.eireux, had hem bekend één der ! moordenaars te zijn en twee kerels als ! zij ne. niedeplichtigcn aangewezen. Weldra ontdelcte mon hun spoor en werden zij allen aangohouden. Het hoofd der bende, zekere Bucamp, bewoonde ruetig te Mont-Saint- Aignau, nabij Rouen, een buiten-goed. De onderzoeksrechter heeft a! de daders te zamen ondervraagd. De vals-ch-munter, die de dieven verraden heeft, verklaarde dat Lierneux hem gezegd had na zijne invrijheidstelling naar zijn ou-dershuis te zuilen gaan, en daar onder het dak een klein jjakje weg te nemen, dat de gansehe fortuin van de slaehtof-fers Piel en Vallée- bevatte. Het paiket ging aanstonds ter plaats zoeken, doch het huis was afgebroken, en van den buit geen spoor meer te vin-den. j Leversd verbrand Te Sarrions, nabij Avignon,kwam een zinneloozo bij een zijner vrienden, heer Bertrand, aankloppen, bedreigde hem met zijn revolver en bevool hem naar het kerkhoî te gaan. Heer Bertrand gehoor-zaamde, en vergezelde den ongehtkkige naar het kèrkhof. "^s Morgens echter ging bij fie gendarmerie verwittigen. Deze hield " den zinnèlooze aan en sloot hem i'n 't gevang op, Daar stak hij een hee-len hoop stroo in brand. Toen men de vla-manen bertïerkte. was het laat.De on-geltikkige was reeds levemd verbrand. Osserliitci MMsr aangeStciidso De genaamde Camus, wonende Gour-naystraat, te Vaires (Seitie-et-Marne), was sedert 1908 boekhouder in een groot kleergoedmagazijn. Gisteren was hij voornemens naar Nantes te vertrekken, toen hij aangebouden werd, beticht 150.000 frank aan zijnen patroon ontvreemd te hebben. De oneerlijke bediende speelde op de koersen en had al het geld verloren.Het gebeurde dat hij op een enkel paard, eene som van 6000 franlc zette. Braiidkoffsr daor een inbreker geonend Dicht tegen 't waterkasteel van Jumet, hebben do heeren van dem buurtapoorweg een dépôt gebouwd. In den nacht van Donderdag op Vrijdag drong er een ot meer dieven binnen, en kwam er toe de brandkas <-an hareo inhoud te ontlastan. Men vermoedt dat dit meesterwerk, door een enkelen persoon werd uitgevoerd,ter-wijl twee hai]<îlangers hun best deden om ' de aandacht van den waker op een. an-der punt te trekken. Rond twee ure be>-[ merkte deze laatste dat zich twee pesr-sonen bevonden bij de atsluAtimg. met ' pindraad die het gebouw omiringd. Hij vei'zocht hun zich te verwijdœren en zij voldeden. gedwee dit verzoek. Drie kwaart uurs latea- begon zijnen bond te blaffen tegen personen die thans op een ander punt van de omheining stonden. De waker verwittigde een werkmam die in den atelier eene lastige bezigheid aa® "t a.fmaken was en beide mainnen gingen zien wat er ginder, verschillen mocht. 't Is tijdens hum weg zijn dat de dader doort t uitsiaain, eener ruit in het vertrek waar1 het brandkoffer » staat moet zijn gekomen. Hij boorde • drie gaten in het-meubel en bij niiddiel van eenen hefboom, wist hij dan de deur genoegzaam te openen opdat het slot toe-geven zou en hem toeliet de ontvangst van den dag zoo rond de diuizemd frank. te bemachtigen. JMen schat dat hij een geslagen uur eraan heeft moetea arbeiden. De policie van Jumet hee't het parket van Qharleroi verwittigd. Het is de derde ma,al dot het dépôt het bezoek van nacbtridders ontvangt, maar de twea eerste ke|ren vergrepen de rs kkers zich taaar aan lood- en koperwerb JoeChamberlain Na bij na 38 jaar aan één etuk in het Lagerhuie Biamingham te hebben verte-gonwoordigd, heeft de bekende politicus, dien ieder kent bij deai hierboven etaan-den populairen naam, welken de Bir-minghammers hem gaven, Joseph Chamberlain, het voornemen te kennen gege-ven zich uit het potitieke leven terug te trekken. Gelijk een telegram reeds meldde,heelt " Joe" medegedeeld, dat hij in 1915 bij de algemeene ver kiezingen,zich niet meer candidac-t zal doen stellen. Daairmede verdwijnt dus voor goed ©en persoonlijkheid van het politieke tooneel in Engeland, dio er jaren lang een groote roi gespeeld heeft en wiens naam na, of beter m.isschien met dien van Glad' stone, als een van de invioedrijkste po-litiekers van de laatste tijden genoemd worden zal. In de laatste jaren was hij reeds vrijwel aciiter de schermen van het politieke tooneel getreden.Zelden ver-scheen hij nog in het parlement, daar zijn eeais zoo sterk geetel ernjsiig door ziekte ondermijnd was. Wij herinneren ons aileen nog vootr een twoetal jaren, dat hij, steunend op dea arm van zijn zoon Austen het lâgerhuis binnenkwarû om zijne stem uit te tarengen tagen de parliament,-aot en dat toen zijne verschij-ning tôt eene groote sensatie de 3.anlei-ding was. Hij leelde vrijwel t|pruggetrok ken, hetzij in de Riviera, waar hij met het oog op zijne ziekte lange rao.ancien verbleef, of op Moorgreen, zijn buitera. bij Birmingham, weimig ingenonieii waaff-scliij nlijk met do honddng van den tegen-woordigen unionistischen leider, Bona.r Law, ten opzichte vooral van.de tartef-lewestie, ook al gaf hij nooit hlijk van, ontevredenheid. > Het heengaan van dez«n poiUSeker mo-ge wel geen gelegenheid bieden een uii-voerig beeld af te teekenen van het be-woigen politieke leven van dezen man, het mag wel de aanleidiicg zijn aan «n^ kele feiten uit dat leven te herinneren. en enkele merkwaasdige datums naar vo-ren te brengen. Nog voor Chamberlain in het parlement kwam, had hij zich reeds naam ge-maakt als gemeentepolîtictis. Het bestetijx van Birmingham had. hij in veie opsâcfe-ten kraohtig hervormd, zoodat die stariL waarvan hij twee jaren burgemeeetsrl was, bekend stond als een van de meeefr vooa-uitstrevende en best bestuurde ste-den van Engeland. Ook op algemeen po-j litiek terrein had hij zich reeds rtaatw verworven door het opstellen van «« liberaal partij -programma, hetgeen hem eene hartelijke ontvangst in de liberale partij waarborgde. Want dit is misechien wel het moeet opmerkelijke in het politieke leven va» dezen staatsman, dat hij, die bij vijand en zeHs bij vriend dikwij 1s go\Teœd was, om zijne onverzoenlijke ooherpte, waarmede hij niemaad oaitzag en debe» slistheid, waarmede hij altijd. de niterst» ■conehisies trok en âaaraaa volhield, die nooit wilde wijken en op zijn doel reohè afging, dai hij een "draÂi" gemaakt h-eefft. die hean van de moest vooruitstrevendei pairtiij bracht tôt de meeor conservatâeiw riohtkbg, die de tegenwoordige tmioaûail^ sche partij tegenwoordig volgt Onder Gtedetone, die met den jonço» heftigen politious in het begin al met W best overweg kon, « met wien Cham-berlaœn later in scherpe oppoeitie koiaeai zoîu, werd "Joe" vain 1880-1886preaideati van den board of trade. De Iereche kwesfie bracht de verdeeèj-heid tusschen hem en den "grand oM man." "Joe" was een vooretander van een beperkte zelfregeering aan îeritaâ te geven, miaar weigerde met do Home-rule-polïtiok van Gladstone mede te g«aa. Hij trad uit het cabinet «n sloot skAt aan bij het toen liberale deel vaa de> unioniflten, of liever hij vereenigde dfe» uniomsten met zich op een paxjgramBMtf van hervormingen voor de arbeider»-' klaase, dat tevens eem kraase tariefhar» vonning omsJoot. In 1892 werd hij voorzitter van het Lagerhuis, tôt 25 Juni 1895,toen hij xot het cabinet Salisbury het staateeecret»« riaat voor coloniën op zich imm. AU* zoodaiiig streefde hij vooral naar verw«-zenlijking van een deel van zijn tarïaé-. programma : het aanknoopen van nax»> were handelsbetrekkingen teseohen de <Xr lom'ën en het moedarland door ganetiga, onderlinge tarief-voorwaarden, waartegen over eene zware belaeting, van geiijfc» soortige artikelen, nit andere landen. De heftige imperialistische politiek, die Chamberlain voorstond en waarvan dit tarief-programma een ffitvloeisel is, wa» voor een goed deel schuld aan het uât-breken van den Boeren-oorlog. De roj, daarbij door Ohamberlain geapeeW, Ss wel genoegzaam nog bekend, zoodat wij deze, verre van fraaie bladzijde.'ttit zijn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes