Het morgenblad: volksdagblad

694 0
06 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Augustus. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gf0ms3m63c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1 Jaar(ja?iga N° 2S2 Donderdag 6 Âupstus 1814 'd cenîiernen lie nommer HET MORGENBLAD ^assrais©ï3dSgiMsaïî s 4= bîadzijde. — per kleinen regel fr. 0.30jj Financiëele, » » » » 1.00 É Sîadsnieuws, per grootea regel » 2.00 ! Reclamen, » » » » f.00 j Begrafenisbericht, » 5.00 | VOL.g3DAGBLAD aIIo mcdedeeîingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Naîionalestraat, 54, Antwçrpt.. Meu schrijft iu op cet bureel van fcet b)ad en op al!e Postkantorea Te le faon : OPSTELRAAD : 967. — AÀNKONDIGINGEN : BSl-é rÂfooasireesaaesaÊegE : Een jaar, 8 fr. — 9 rnaanden, 6 fr. I 16 rnaanden, 4 fr. — 3 rnaanden, 2 fr. i | BU1TENLAND, het port te buiten. 8 àanhondigingen locrden ooh ontvangcn door M. J. LEBEG (JE et C". "Office de Pu* bLicite, 35, ISteuwtraat, te Brussel. 98 R«Ég iiaar lis! Qûrlogsveid. - 9ra ««ifs SBldalen. - De EngMii vlost. Welke houding neemi HoHand aan ? 0e slaq rond Luik tJ Er is wenoeil prtîsn. -- Eue brigade lie ziii mat reste overleadt. ■- Onzs forien verken prachtig. - le Duitsdra ruiterij-regïmenlers deerSIJk gehavend. . .Wij ontvangen uit Brussel volgende inUchtingen uit allerbesté'bron. De slag is verwoed geweest. Onze toestand is heel goed. Wij zijn er ingeslaagd al de aanvallen af te slaan. De Duitschers zijn teruggeworpen door den tegenaanval van een onzer gemengde brigaden, die zich met roem overladen heeft. Geen enkel Duitscher die zich waagde in de ruimten tussclien de forten en onze troepen is er uit gekomen. Ze werden allen gedood. Éen beld Een soldaat van het 14e linie, de held Demolin, rukte ganseh alleen in de gelederen van den vijand die het de kameraden van ■zijn regiment te warm maakte, doodde 4 Duitschers en keerde be-houden wédér. De houwitsêrs der Duitschers vermogen niets tegen onze cou-pois en de verdedigingswerken der forten. Het fort van Evegnee is den ganschen dag in actie geweest en [heeft niets geledcn.Geen enkele bediene van dit fort is gesneuveld. Bij Argenteau werd een Duitsche viieger neergeschoten door de Duitschers die hem voor een Belg namen. De Duitschers hebben zich afschuwelijk gedragen te Visé, woe-dend omdat een bataljon van het 12n linie hen weerstond. De Duitsche ruiterij-regimenten zijn deerlijk gehavend door het vuur van de Luiksche forten. OP HET OORLOGSVELD De Belgibche genie moei 130 huizen ooen springen De oorlog noodzaakt pijnlijke opofJe-/'ngon, dat incestea gisteren de inwo-aers yan Boncellcs ondervinden, Een ganache gedeoUo van het dorp, kerk en [Mifcen, in <Je nabijheid van het fort, muesion met dynamiet opgeblazen wor-fon; omdat ze" anders het gcschut zou <taa gohinderd hebben. Zulks gèbeuude Maarsdag avo-nd, rond 10 lire. Soldaten van de génie en ka-Honniers boden zich bij groepen aan in asntal huizen, gelegen bij het f&rt. Ze hadden nmtsaarden en stoopen pe-,rool bij. Mon had d«stijde vrel de be-woners verwittigd, dat men ' gcbeurlijk hanne huizen zou kuniien sîoopen, en «j wiston dat d« militaire overheid dat ï«eht had, doch in den namiddag had-«ca zij nog ge&n venvittiging ontvan-gon en veîen waren reeds to bed, toen ®6n kv,'ajn opkloppen. Et grepen, zocals men den'.»en kan, ^"aarlijk pijiiiijkc toonoelen plaats. Do wwoners traelitten zO'Oveel mogolijlc nog [ kostbaar œeubeltjc of eer.e dnurbare "onanering te reddon. -a -worden een na een de huizen in wand gostokon. Op verschiliigë plaat-îBon moost de brand ir;eer daa eens aa.n-•iBcstoken -wordon, d$&r de regen die tc-i Bon to vallo-i, de vlammen uitdooîde. Om haif olf word de atormklok ge-'"•d. Qp eo.~er;li'ik brnndden viittig huizon als zoovele reusaehtigo toortsen | Vervolgsns wer-d de kerk in brand ge-« stoken, waarvan de vierkante toren twse honderd meter verderop in de luclit steekt. ti Aan het altaar eu in den toren, insest veel hout worden aangebracht. Die toren ook was weldra naaar een fakkel meer, die enkel wat hooger 'épflik-i- kerde dan de1 andere brandetide puinen. n Op die manier werden 130 huizen ver-n nielj. Vervolgens hceît men de boonien t, van den omtrek neergehaald. Men kon-•1 digt aan dat nog andere huiizon zullevi u opgostookt, of gedynamiteerd wovden,-nant dezon morgen heeft de dynalmiet het 3 werk voltooid dat des naehis werd aao-gevat.n Inwoners liebben reeds bunne meubelcn î opgeladen. Zij wcten niet waar er mode gebleven. Zij kampeTen in de belendendc \veiden en de vrouwcn weenen ! n De tunnels van de lijn t der Vesdre opgeWazên 1_ Bij het vernemen dat een ultimatum n deor Duitschland aan België gestuurd iras, hebben we ons van liUik naar de !> grens b&geven. Een reiziger komende uit o Duitschland, vertelde ons te Verviers : g het Duitsche léger zakt af van Keulen e naar de Belgisclie grens in sterke drom-men.n Te Stavolot heerscht osn begrijpelijke t- anget. 1- Men mcldt on3 — we deelen het nieuws 2- medo onder voorbehoud—dat het 4e'en het 10e legorkorpe gerar.sehikt is op de 3- grens, vanaf Aben tôt arn het Groct- ! Doch er was eene andere kwestie, die meer belang had : Na de erge nieaws-tijdingen van den dag, hadden de krijgs-overhedbn beslist al do tunnels te doen springen op de epoorwegen rond de grens. Naiuurlijk moest de nieu-we lijn Stavelot-Malmedy het eerst opgeofferd " worden. Ton 8 1/2 ure stipt, kondigt een dof ga-rucht aan dat het een vojtrokken feit is. , de tunnel is opgeblazçn. " Do burgerwacht van Verviers stijgtin automobiels en rielit zich naar Luik. 0 Do gendarmerie alleen blijft als ach- & terwac'at. Men roept een auto terag die de waalc heeft op do grens eji mep eisoht ]j terzeîfdertijd aîdeweerbare mannen op om op den weg van Malmedy de boomen over te kappen en op die manier den op-rnarscli van den vijand to stuiten. De brigade, voltallig, stijgt dàarna__in -de opgeeischto autos te S'çavelot en rijdt m voile vaart naar Luik. Gekomen te Chenée, krijgt ze bevel te- q rug te keeren. Langsheen de grens, heeft de gendarmerie de tunnels doen springen, doch over-al werden do bruggen gespaard. Een freflen îe Thimister Een eerste treffen tussclien de Duitsche troepen en do Belgisclie voorposten heeît zich Dinsdag rond den noen ,te Thimister voorgedaan waar -zich sinds verscheidene dagen een detachement van het tweede y, lanciers, bevelhebber Marissaux bevindt. ' Onze lanciers zouden eenen doode en eenen gekwetste tellen. J-. Sn da valisi der Qrts Als voorzorgsmaatregel heeft men Woens-dag morgeni de bniggon van den buurt-speorweg te Melreux doen springen. _ Om 3 uro 's mergens blevon slechts puitien , over van de bruggen 37 en 49. Op hut- 0 zelfde uur werd de brug va.n dep staats-spoorweg vernietigd. De bruggen van Ba-moir en Comblain-la-Tour wacht hetzelt- { de lot. , , In den tunnel van Martinrive deed men * loconiotieven op elkander botsen xom den doortoclit te versperren. r f il© iss'Eafgnesa waia Wâsé ©ira , Argenteau wli©g©3î l, iii de kacist Een bewoner van Visé vertelde _ als volgt het opblazen van de brug van Visé. lie wikle om kwaart voor eiven gaan 1 slaoen, toen ik plots eene geweldige ont- v ploffing hoorde. Ditaïaal geen t wij tel r meer, dacht ik, "t zijn de Duitschers. t( Ik k'eedde mij aan, on licp de straat op. Geen mor.sch overigens bleef in zijn ^ huis. Ik vernani wcldra dat men do s liruggon van Visé en Argenteau in do i lucht had deen springen. c Een soldaat had pinhelmen in do buurt r, gezien, en terstond 'net alarm gegovon. a Bond half vier, Dinsdag morgeu, oene nieuw.o ontplofcing, gewejdiger dan de andoré, omdat de eerste poging niet ten £ voile gelukt was. : In al do huizen van don omtrek vlo- 0 gen do r ni ten aan sfakkcn. în een huis, J 500 meter van do brug un Argenteau L rinkeldo ook liot glas naar beneden. Ontzaglijke bîokken steen werden tôt 1 aan den voet van don iierg gr-slingerd. c In het Iiuis van heer Van Zuvlen werd ; çone bres geslagon van 3 meier breed. Een treffen te Rodaoge , Arlon is kalra. Het krioelt van Duit- c i sche troepen tussehen Villerupt en Thion- ■ ville. ^ J Duitsclio patrouilles bezeiten al de 1 s grensdorpen. J Het eerste treffen heeft plaats gehad te s Eodange op de Fransche grens, bij Long-1 wy. ■ i Do Belgisohe staf heeft de bruggen van ■ Barnich, Becognc, Mirwart, Bastogne e-.i Nog de ievechten in à straek van Luik Brussel, 5 Aug. — De Duitschers door de fortenlînie van Luik weerhouden, beproefden met booten eene brug over de Maas te werpen. Ze werd door de forten vernield In de richting van Maastricht gelukken zij nochtans de Maas te doorvaren. Men weet niets stelligs over eene schending van het Hollandsch grondgebied. De houding der Belgische soldaten tegenover den vijand was bijzonder schftterend. De Duitsche raiferij wordt gedund Taîrijke contingenten Pruisische ruiterijkwamenonvll ure toe. Een pejeton werd bijna uitgeroeid door een kruisvuur van onze troepen. Yan uit de huizen op den rechteroever van Visé werd geschoten. De Pruisen sohieters op de amaulancebarries De Pruisen schoten op de draagberries van de ambulance. Eene euveldaad der Duitschers Een apotheker, voorzien van den armband van het Rood Kruis, die een gesneuvelde te Haccourt opnam, werd door de Duitschers gedood, tegen wien hij, gezien hunne aanvallende houding, zijn revolver afgeschoten had. Zsan veriiozen van de Dnitschers De Duitschers die te Visé eene brug over de Maas sloegen zouden zware verliezen geleden hebben. 500 Duitschers zouden de Maas bij Visé overgekomen zijn. De Duitschers voikomen teruggeslagen Brussel 5 Aug. — Een verwoed gevecht heeft plaats gehad te Fleron. Dfe Duitschers werden voikomen teruggeslagen en konden tôt den aanval op Luik niet overgaan. Welkenraedt geblokkeerd De Belgische genie heeft, vôôr het Duitsche leger dat men langs genen kant van de grens ziet, een dertigduizendtal man geplaatst, zijnde dus een sterke dam tegen den inval. : Eerst deed zij de brug van denijzeren-t weg springen, daarna liet zij zeventien i stoomtuigen ontsporen die nu, door die i grooto massa verwrongen ijzer een on-overkoombare dam daarstelt. ; ©taf ©wes^al- > i©sea Zeweira desasien 1 Een Belgisch onderofficier vpor Her-malle-sotis-Argenteau staande, met zijn peleton, hesft onverwacht een Pruisisch staf overyallen van 10 man. Enkel drij 1 konden van hun paard stappen. De andere werden neergeschoten. TVi?ee sloîseiesi ©si tiess g©a [ lgw®tst©îa Bail ele Hel^esi» ■ . TasEstig PrwiseM geetiooii Ons braaf voetvolk is bowonderens-waardig geweest van moed en volhou-. denhoid. Toen majcir Callyns den tsirugtociht te-vool om ta ontgaan dat zijn kleinen . troep door eene hondcnnaal talrijlceren vijand zou verplet worden, wilden onze . trospon voortvechten. ' ITôt is bij hvstig gezamg dat zij het order van hunnen ovorsto gehoorzaam-, den. •! . i • i ■ | ' i Bravo,' Belgskens ! Doe zoo voort ! De forten van Pontisse, Barchon en Evegnée zijn bij de handeiing w,rk--zaam. Pontisse zou bijzonder goed geschoten hebben. Do geest onzer légers is uitnmntend. De Duitschers bezetten Visé zonder den aanval voort te zetten. Pontisse gaat voort met do stad te bom-• bardeeren, door den vijand bezet. î Een Duitsche officier gekwest en knjgsgevctngen genomen Een Duitsche viieger gedood Een gekwetste Duitsche officier, die krijgsgevangen werd genomen, drukte zijno verbazing uit over den weerstand , welkon do Duitschers in België ontmoet-! ten. Men liad hun to Berlijn verzekerd ! dat er niet de minsto weerstand in Bel-. gië to verwachten was. Een Duitsch vlleger werd gedood. : België heeft de huip 1 yen Frankrijk aangsnomen - Brussel, 4 Augusti. De ministarraad, dezen naaioen onder het Voorzitterschap des Konings gehou-3 den, hôeft besloten Frankrijks halp aan 5 te nemen. De Franschen te Boornik ' Om 51/2 ure, kondigt men ons uit " officieele bro» aan, dat de Franschen aan de poorten van ■ Doornik zijn. Do Franscho troepen zijn dits in'Bel-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes