Het morgenblad: volksdagblad

418 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Mei. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1qw33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TJaargang, 131 Oûnfleraacv 14 Mei S 914 w <£ ceniibmett^tiet nummei HET MORCENBLAD | Harckondigissgeîa s 14e bladzijde. — per kieinen regel fr. 0.30 ' Financiëele, » * * » 1.001 | Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.00 ji 1 Reclamen, » » » » 1.C0 j | Begraienisbericht, » ,5.G0 j VOLKSDAGBLAD « Ulo mededeeliagen te zendea aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwfîfpen Mea schrijît ia op het bureel vaa het blad ea op aile Postkaatorea Telefoon : OPSTELRAAD : QGV. — AANKONDIGINGEN : 3S14 Abannementen : I ' Een jaar, S fr. — 9 maanden, ® fr. I 16 maanden, 4 îr. — 3 maanden, 2 fr. I - BU1TENLANP» het P°rt te bniten. | A ankondigiugen worden ook ontvangen door il. J. LEBEGVE et C°. -Office de Bu» oticite, 35, Nieuiotraat, te Brussel. OnverdraapaamMtl en partlj digheid Het gaat er steeds om in de libérale bladen, te spreken van oaver-draagzaamheid en partijdigiieid, _ op de kap onzer Katholieke Begeering, in al hare benoemimgen, bestuur o! wat ook. En is niet de eerste maal, dat de axsliklerikale pers, om aan hare beschuldigingen eeri schijn van ge-grondheid te geven, ^vooral de be-noemingen iïï de magistratuur aan-haalf. Pas drie weken geleden,maalc-ten de stedelijke liberale stadhiiisga-zetjes van Leuven, er nog gebrui'k' varf en meenden daarmede de sterlce, onafdoenbare bewijzen te leveren, van de oiiverdraagzaamheid en de po-litieke parti j digheid der Katbojieke fiegeering. Doch, het is zoo gemakkelijk te zeggen : er zijn 100 katholieke rech-ters tegen 10 liberale - en onafhanke-lijke. Vooral voor onze eartelman-nen, die bij. gebrek aan ernstige grie-ven, hun toevlueht tôt onwaiarise-den, 'tôt veronderstellingen moeleo nemen om de katholieken te bevech-ten, is het geen wonder dat zij over de politieke zienswijze van een fone-tionnaris licht overstappen en liem rnaai- onmiddéHijk als een calot-tin zullen betitelen, als hij niet een openlijke, onversohrolcken propagande st is huuner roode of blau-we insieUin-gen of vr i j mets el aarsl o -logian.' Maar het oordeel van iemand, die op verre na geen katli-oliek is en onafhankelijk, vrijweg zijne meening en ook zijne overtuiging, — door de noodige en goede kennis ervan, — durit uitdrukken, zal wel van oneindig meer waarde en waarheid zijn. Wij willen spreken van heer Picard, den gewezen socialistiscihen se-nator, die in het libeiraal blad L a Chronique, aan onze geuskens en andere roodjes eens ferin laat hooren, dat ze niet praten moeten van koorden in het huis van een gehangene en dat, op gebied van verdrakking, zij best zwijgen kun-nen en een voorbeeld mogen nemen van verdraagzaamheid en onpartij-digheid bij de katholieken. En juist voor dit gebied, verwijst hij onze klagegde carielmannen, naar de rechtorlijke beuoemingen en do et in statistieken uitschijnen dat onder het liberaal bestuur Bara, er 108 liberale en enkel 24 katholieke xeoh-ters waren, of 18 % der beaoemin-gen aan deze laats!en en 02 / aan de blauwe vriendjes. Inteaendeel nu, onder het katho-liek bestuur, op 156 magistraten, Mjn_er 89 katholieken, 56 liberalen en o twîjfelaars, wat eene verhou- -qa°/ 38 °/o de ]'beralen en enkel 59 % aan de katholieken. Aiedaar het verschi] ' Doch heer Picard spreékt nog Uaarder, en is n0g meer doorslaan" de me» z.jne bewijzen, waar hij srthrjjft : J "In de hoogere reohtsmacht : de eerste voorsHter en de ondervtoorzit-ter van het Verbrekingshof behoo-ren tôt de liberale parti;', 'tls het-zelcde met het voorzitierschap van twee beroepshoven op de drie. In de drie beroepshoven zijn de alge-meano procureurs, gekende liber al en : MM. de Prelle, Caliier en Hénoul. De benoemingen bij het parkèt han-gen nochtans uiteluitcaid a£ van de vrije keus der Begeering. En toch. enkele maanden geleden, moest eene nieuwe plaats van advocaat-generaal bij het Verbrekingshof ingevuld wor-den. De Regeering benoemde heer Paul Leclercq, liberaal. Tezelfdertijd werd een andere liberale mag.istraat, heer Wellens, tôt voorzitter van . heî Krijgsgerechtshof benoemd. " Bij de benoemingen dezer laatste jaren, vindt men de namen van MM. Bara, Guillery, Dupont, Kort gele. den werd M. Mechelynck, zoon van den liberalen voîksvertegenwoordiger voor Gent, vooraf rechter te Antwer-pen benoemd, daags nadat hij de Viiaamsche proef had doorstaan. Een Luiksehe advocaat, heer Horion, pro-gressistisch gemeenteraadsiid te Luik, in 1913 rechter te Verviers benoemd, is enkele maanden later in dezelfde hoedanigiheid te Luik aaagesteld.Min •lang geleden is heer Thomas, liberale advokaat, ineens rechter te Brus-srj benoemd. " Enkele weken geieden kwam eene plaats van vrederechter open te Beauraing. Alhoewel zij te voren door katholieken bekleed was en het kanton de kiesmaeht der familie d'Huart uitmaakt, heeft de minister van rechtswezen er heer Servais benoemd, zoon van den geleerden ra-adsheer, bij het Verbrokmgsîhof, wiens liberale denkwijze voor nie-mand een geheim is. " - ^ Merk nu wel aan, vriend lezeJ",dat heer Picard, die zijn leven als advocaat en rechtskundige, in de ge-rechtswereld doorbrengt, ook geen katholiek is en dus beïer dan w^ie ook in de geiegenheid is de magistraten te kennen, evenais hunne politieke gezindheid, en dat hij zeif als gewezen sociaiisl.isi.-he senator, niet zal zeggen van een persoon.dat hij liberaal is, ware het on waar. Ziedaar dan de gegrondheid der kla'ohten onzer anticlerikaie gazetjes, over de partijdige benoemingen <jn-zer Katholieke Eegesring in de ma. gisfratuur ! Als er van partijgerecht sprake is, dan moet men 30 jaren aehtaruit wij zen en is er kwesitie van onver-draagzaamheid, verdrukking en par-tijdigheid, :t is in de liberale partij dat altoos die besmettelijke ziekte se-heerscht heeft, zoodat no.? steeds rr;e-nige onzer huidige liberale provin-cie- en gemeentebesturen or door aan-getast zijn. Wij zijn wel benieuwd te hooren. wat de liberale bladen aan heer Picard zullen antwoordsn. Zwijgen zullen ze ! WEBELB8E1I01TEISSEW De buitenlandsche politiek van Ûostenrijk-Hoiiganjë ; Ûe commissie vcov buitenlandsche za-ker. uit de Hongaarscho aîyaardigin^, heeft hare beraadslagingen over do" uit-esuzetting van graaf Borchtold nopeas ' buitenlandsche politiek, gisteren voorl-Sozet.Graaf Karolyi gaf als zijne meening keanen dat sleehts Duitschland, van ^rchtold's politiek voordeel heeft ge-Oostenrijk me.afat zich aile Bal-^nstaten vijandig en laat geen gelegen-e'a voorbijgaan om Rusland onaange-°am 'e zijn. Spreker weas ver'volgens ip° ('e vriendsohapp'elijke houding van tel -^eSens de monarchie en vroeg a slotte den minister hoe hij de eco-' nomisohe belangen der monarchie, na het mislukkcn van hnt bclangrijke plan, in-zake de Oriëintsporen wil waarborgen, , als Servie de Oriëntspoorweg-maatschap-' pij onteigent. Majlatfi verklaarde een voorstander to zijn van het Drievoudiff Verbond, ver-• langde ochter beschérniin'g van den Iand-, bouw tegen de aanvallende economische ■ politiek van Duitschland. In sijn anhvoord aan de afgevaardig- ■ den, die het woord hadden gevoerd,zeg-de graaf Berchtold, dat de door eeiiige ; sprekers gelaakte onvolledigheid van het . Iloodboek een algemeen gebrok is van zulke uitgaven, uit hoofde van de nood-zakelijkheid om- met internationale bc-. langen rekening te houden. In eprekers onderhoud met Wenizelos over de Epirotische kwestie hebben bei-den zieli op het #jmdpunt geplaatst dat : vriend^ehappelijke %etrekkingen tusschen . Albanie^ en .Griekenland -M'onschelijk zijn en in beider belang. De wederzijdsche verzekeringen wottigen de hoop op eene minnelijke schikking, maar tocii is de toestand op 'het Albaneesch gebied nog bedenkelijk. De regeering zal in overeenstemsiiing met Italie en op den grondslag van do besluiten der Dondensche conferencie op eeu vergelijk blijven aansturen. Ten aanzien van Albanie en Klein-Azië zijn to Abbazia geen vorstrekken-dc ovoreenkomsten getroffen. In Voor-Azië zi.in de opvattingen van Oostenrijk en Italie ten gunste van het behoud en de steviging van het Turks sclie bezit aldaar. Over do betrekkingen van Oostenrijk-Hongarië tôt Rusland merkte spreker op dat er weliswaar meeningsverschillen tusschen beide landen hebben bestaan, doch die zijn steeds op vertrouwelijke wijze besproken en uit den weg geruimd. Er is dus geen reden zich bezorgd te ma-ken over eene onvriesdelijke houding van Btisland. De oorlogstoerustingen in Rusland verschillen in uiets van die. in andere landen en zijn op dezelfde gron-den ondernomen. Bij de onderhandelingen met Servis over het vraagstuk der Gri&ntsporen, gaat de Oostenrijkseh-Hongaarsche regeering van het standpunt uit, dat de .monarchie daarbij slechts economische en financieele belangen hoe;t. Het optreden der Fransche regoerfag en der Fran-sche groep is in die aangelegenheid, volkomen loyaal geweest. Na Berohtold kwam de minister van oorlog aan het woord. Hij verklaarde, dat, behalve enkele politiekers, het ge-heele volk voorstander is van het Drie-voudig Verbond. De bewering dat het ministerie van buitenlandsche zaken er alleen op uit is Rusland te dwarsboo-men, is onjuist. De regeerinK en de openbare meeninc; in Oostsnrijk-Hongarië wenschen met Rusland op goeden voet te staan. De coToraissip heeft. ra afloop der fce-spreking, de begrooting van buitenlandsche zaken, goedgekeurd en vertrouwen uitgesproken in graaf Berohtold's be-leid.m——„ ; ©F BU Bââl De Deensche vorsteH Bij het bezoek vam den koning en de koningin van Denemarken, te Brwssel, zal mon iets te zien krijgen dat, zoo ! het schijnt, nog nooit te zien was. In den konmklijken stoet zullen negen lcoet-sen van groot gala zijn, allen bespan-nen met vier paorden. Voor de eerste maal bovatten do konrnklijke -stallen cen ! voldoende getal Engelsch-Normandiselie paarden, om in zooveel koetsen gespan-nen te worden, Er is ook kwestie in het programma van den vrapenschouw eene nieuwigheid in te voeren. N'a afloop der militaire pairade zullen kooing. Christiaan eaKo-ning Albert te paard naar het Paleis van Brussel terugkeeren, begcleid van een schitterenden staf en vergiezeld van al de militaire geattacheerden aan de ( vrocikle gezantschappen te Brussel. Ey s wordï\ ook vooxuitgezet wat te Berlijn i gfâdaam wordt, 't is te zeggen de vor-sten te doen volgen door al de vaandels j en standaarden van de regimenten, die aan dé wapenschouwrng deelnamen. Er was rroeger besloten dat de Ko- i ning dien dag, vaandels zou overhandi-gen aan verscheidene nieuwe regimen- 1 ten, doch men heeft nu dat ontwerp la-ten varen. Prins Kare! van België 't Zal denkelijlc vple menschen verwon-uerd hebben dat prins Kàrel, graaf van Vlaanderen, zi.ine ouders niet vergezelde bij hun bezoek aan het koersplein te Boschvoord'e, en ook dat hij het hoffeest in de serren van het kasteel to E'aekep niet bijwoonde. De reden er van is, dat prins Karel in retret is voor zijne Eerste Communie, die morgen, Donderdag, plaats heeft. Pi*isiselijîi doopsel Prins Napoleon-Louis, zoontje van prins en prinsos Napoléon, zal op 23 Mel gedoopt worden. 5Jen weet nog niet of de koningin-moeder van Italie, die meter is, de plechtigheid zal bijwonen. Deze zal plaafs hebben in het hôtel der Louisalaan, te Brussel. Scheidekaaien Wij ver ".ionien dat Minister Hclleputto bepaaldelijk het lastboek heeit goedgekeurd, dat als grondslag dient bij het aanbesleden van 3000 nioter nieuwe le a ai langs den rechterover der Sehelde, in de bccht van AusSrinv^el. Spoorwegmaterseel M. Segers. minister van Spûorwegen, heeft het lastkohier goedgekeurd voor de m aanbësteding stelling der wagons en fourgons, noodig in lyi.j. D^ eehatting beîoj?p_t. od 11 ' millioen ...134,000 frank. De Fransche verkiezinyen In de "Univers" schrijft Rocafort onder meer het volgende : "Het is nog te vroeg, om met aile juistheid en voile be-slistheid den uitslag der herstemmingen te beoordeelen. In het algemeen valt een groote vooruitgang der socialisten aan te wij zen, een vooruitgang, die ten koste komt van ailes wat zich gematigd en liberaal noemt, zelfs bij de radicalen. Er zal binnenkort niets anders zijn dan het K&tholicisme en de Katholieken,— ik zeg niet de Action Libérale en de liberalen, om tegen het socialisme tôt eenigen dam te strekken, die blijvend tegenstand bie-den zal. Rocafort verheugt zich bijzonder over de verkiezing van Groussau en Dela-haye.De "Solëil" merkt onder andere het volgende op : "De dagen van Poincaré zijn geteld ; hij zal als slachtoffer val-len van zijn gebrek aan karakter en moed. Door hen te willen sparen, voor wie hij bang was, wint hij het vertrouwen niet van de geunifiëerde radicalen en socialisten, en verliest hij, met het prestige, dat hij genoot, het booge ambt, waartoe hij verheven wàs. Hij is dege- ne, die inderdaad geslagen is. $ * 4e De uitslagen van de verkiezingen in de verre coloniën zijn nu, behalve dia van Martinique, binnen. In Sénégal ze-gevierde een republikeinsch socialist, zoodat het getal der eersten op 31 geste-gen is. v olgens de beroepen bescliouwd zal de nieuwe Kaaner, het volgende uitzicht hebben : 142 advocaten, 51 geueesheeren 21 officieren op non-activitéit, 16 boeren, 46 auteurs en journalisten, 43 leeraars, 46 grondbezitters, 27 ambtenaren, 82 industrieelen, 27 kooplieden, 3 eigenaars van scheepsbouwwervon, 6 financiers, 12 apothekers, 3 veeartsen, 10 gewezen rechters, 1 geestelijke, 27 handeîaars, 3 Cndernemers, 5 eigenaars van drukke-rijen, 1 uitgever en 22 werklieden. In de oude kamer waren 6 Joden, doch 3 van hen zijn hiêt berkozen; vijf werden er echter gekozen, zoodat er 8 Joden in de nieuwe kamer komen. Wat betreft de wet op den driejarigen diensttijd geeft de nieuwe Kamer het volgende beeld. Van de 305 afgêvaardig-den, die voor de wet gestemd hadden, zijn er 286 herkozen; 12 traden voor de herstensming terug, terwijl 57 de ne-derlaag leden. 109 waren in herstem-ming gekomen. Van de 1&7 afgevaardigden, die tegen-stemden, zijn er 152 herkozen, terwijl er 7 voor de hersteniming terugtraden en 38 niet gekozen werden. 90 van hen waren in herstemming gekomen. Van de 12 die zich destijds van stem-ming onthielden, zijn er 8 herkozen.Van de 15, die toen afwezig waren, zijn er 9 herkozen. Boîsing tusschen eenen trein en een rijtuig Te Parijs had, aan eenen spoorweg-overgang, eene erge botsing plaaîs tusschen eenen trein en een rijtuig,waarin 8 personen waren gozeten. Het rijtuig werd aan splinters geslagen, en de inzittenden langs aile kanten geslingerd. Vier werden zoo erg geha-vend dat zij moesten naar het hospitaal overgebracht worden. Zekere heer I^ebas, bekwam eene erge breuk aan den schedel, een andere per-soon, heer Godivier, werd het aauge-zicht vermorzeld. Een oog moest wegge-nomen worden. v Oe aardbeving op SicHië Naar aan de Tagliche Rundschau uit Rome wordt gemeld, overdrijft do Ita-liaansche sensatiepers schiroinelijk den omv-ang van de aardbevingsramp op Si-cilië. Tôt nog toe zijn in aile vier ge-teisterdo dorpen te zamen 80 dooden geteld. De slachtoffers zijn voor het meerendeel grijsaards, vrouwen en kin-deren, omdat om 7 ure 's avonds, toen de aardbeving piaats vond, de niannen nog op bot lar.d aaa den arheid waren.Oo-k de stoffelijkc schade, afschoon aanmerkelijk, is toch ook niet buiten-gewoon grooî, omdat behalve eenige ker-ken, slechts lichtgèbouwde arbeiderswo-ningen zijn verwoest. De moord op heer Ca!meile Van zoohaast heer Leseouvé, prcCu-j reur der Republiek, inzage zal gonomen hebben van het dossier der zaak C'ail-'aux, zal de zaak voor de kamer van irbeschuldigingstelling worden verzon-dcn.De zaak zal deftkjlijk in de maand Juli worden opgeroepen. H«îsr Herbaux, procureur-generaal zal, de teschuldjging staande Iinudeu. "" - v Het Parlement mÈ SEiëAAT Zittingen van Woensdag, 13 Mei 1914, Morgenzitting. Voorzitter: heer t'Kint de Roodcnbeksi DE ilAOHLMSTEN IN DE M1JNEN Heer COPP1ETERS vreest dat de be straffingen, door de wet voorziei}, nooil zullen toegepast worden. Hij steunt den tekst in de Kamer gestemd. Hij Uoopt dat de Senaat er zich zal bij aansluiten. Heer BRAUN sieunt de terugzendjng naar de Kamer. Het is noodig dat we straffen steminen. Het dringt overigens niet de wet te steminen, die niet aan-stonds toepasselijk is. Heer O'LA E Y S- B O U U AERT steunt de zienswijze van vorigen spreker. De algemeene bespreking is gesioten. De stemming der artikelen zal in eone volgende zitting geschieden. PEKSIOEN DER M1JNWEKKERS Heer COPP1ETERS, in naam der socialisten, verklaart zich aan te siuiten bij den tekst der Kamer, ten einde dit wetsontwei'p niet langer te vertragon. Heer DE GHELL1NOK, versJaggever, steunt op zijne beurt het wotsvoorstel. De artikels worden eenparig gestemd. De stemming over het gelieel zal later plaats hebben. " GQEDKOOPE WON1NGEN Heer DE BROQUEV1LLÈ herinnert da* in de Troonrede de Koning de stichting voorschreet' van eene nationale maatschap-pij voor werkmanswoningen. De achtbare minister zet de moeilijk-heden uiteen met welke de werklieden hebben te kanipen in de groote steden, om huisvesting ' te bekomen. In de stad Brussel beschutten 1582 be-zochte huizen meer dan 10,000 personen. De meest vereischte voorwaarden van gezondheid worden over 't hoofd gezien. De achtbare minister legt de werking der wet uit. De huidige wet vernietigt niets, maar integendeel breidt zij de middelen der be-staande inrichtingen uit. De redenaar zet den Senaat aan de wei te stemmen, zooals zij in de Kamer aan* genomen werd, en bestrijdt de wijzigin-gen aan 't ontwerp gebrachti door da commissie van den Senaat. Zekere dezer wijzigingen zijn in theo' rie aanneemibaar, maar in practijk zou-den zij de wet, welke een ongehoorden bijval moet geoicteu, haa-r doel doen mis-sen.De minister prijst den ijver van heei Vandenpeereboom, voorzitter der pommis-sie, (Zeer wel ! Zeer wel ! ) en van wij-len heer Hector Denis, (Zeer wel!) die ailes veil hadden, om eene zaak tôt een goed einde te brengen, welke den roem zal uitmakeu der huidige we/fcgerving. (Zeer wel ! op al de banken.) Heer DE GHELDINCK, verslaggever, verdedigt de besluitselen van zijn ver* slag. De bespreking zal morgen worden voorfr gezet. De zitting sluit om 12 u. 1/4-Namiddagzitting.•7!» Voorzitter: heer de Favereau DE SCHOOLWET Heer FEE OH ET poogt te bewijzen dat artikel 18 slecht is opgesteld en zeker naar de Kamer dient teruggezondeu. Heer SPEYER steunt dit en houdt staande dat de wet de confessionoele scholen zal bevoordeeligen. Heer DE BAST, en na hem heer CAR-PENTIER, steunen vorigen redenaar. Heer POULEET, minister. van Weten-schappen en Kunsten. — Heer Van de VValle vroeg mij in de Kamer de hand-boeken neer te leggen, gebruikt in de vrije scholen. Ik heb geantwoord dat ik ze niet bezat. Ik herhaal het. Zelfs had ik ze, ik i konde ze niet voorbrengen. Er zijn 22,000 I klassen, waar verscheidene handboekei! in gebruik zijn. Om heer Van de Wall« te voldoen, hadde ik verscheidene bon-derdduizen^en boeken neer te leggen. Te meer, deze boeken zijn inhand-es van meer dan 400,000 leerlingen. Allei die er belang in stellen, kunnen ze zici geraakkclijk aanschaffen. Wij willen niets verduiken. Dat war« onzinnig. Gij weet dat en gij weet ook dat uwe beknibbelingen van allen grond zijn ontbloot- Onze toezichters bewaken de gebruikte handboeken en worden er overtredingeu • geploegd, zij melden ze mij. Kent gij overh'edingen, inaakt ze mij ■ bekend, en zoo ik niot optreed, befiohul* ■ dig mjj dan. Ik voor mij bevestig dat er geena . overtredingen bestaan, totdat ik hei be-, wijs van het tegendeel krijg. De achtbare minister verzet zicli tegeaf

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes