Het morgenblad: volksdagblad

1021 0
13 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2rh5b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I 78jaar0an9* " ^ CïnsG^g 13 Januari ?9Î4 z cenuemen *?et nuwmer HET MORGENBLAD jf^^^anlzondï g 5 ne» c n : 4» bladzijde. — pet kleinen re&el fr. 0.30 ( financiëele, » » » » 1-00 E stadsn'euws. pet grooten regel » 2.00 Reclamen, » » ». » 1.00 Begraieflisbericht, 4ttç mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, AUtw^ogk lien sohrijît in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon: OPSTELRAAD : 967'.— AANKONDIGLNGEN : 2314 A&osinenaenten : Een jaar, 8 fr, — 9 maanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BUITENLAND, het port te buiten. Aankondigingen worden ook cntiangen 4oor M. J. LE BEGUE et C\ «0 'rice de Pu» olicite. 35. Nieuiotraat. te Brussel. Rond het Parlement m i —— 1 ■|iln volledige kalmte en met de T*i'ighoid die £Luii hun ambt pasi, Kebben onze wetgeveis verfcden ■Soensdag huime bezigheden heino. ■& Deze dïie verlengde zâttingsn wer-f nein gewijd aan zoutelooze nerhalin-■ jgen vsamwage politiekers der opposi-Ifcie van vierden ra<Dg, een Bwyi, «en l&imbkHï. en anderen. I jlets eoltter wa: onze aandacht 'heeît ïjjgaandie gemaakt is d-3 ordeïno ie van [ p-to^yen Vanderveide, be-reffende de [(Pegjalkijg der werivzaamieden. [ g?De leider der sociaJistein zegde een IwoorsleL te zullen doen om morgen-ûâltixigen te houden. De opgegeven Jredea was, dat zeicere sociale we ten taog gedurende dezen zi tijd dieu ci em ,peàemd. En vernits. zegt hij, 0 wij $oi pJichf hebben al de artikelen van ttfo Sehooivet grondig te bespreken (er ik vrees DAT HET NOG LANG BDŒEN ZAL ALVORENS DE ■pHOOLWET AFGEHANDELD ZI J, [imoeten wij eene buitengiewone po-Ijgmg doen. <■ Waarop de heer de Broqueville, aïs «olk van de regeer ng, antwoordde : b? ° In dan grond ben ik het eeïs&met jàm beer Vandervelde, 't is te zeg-gpn dat wij aléa moeten aaniweantai Nom bedoeîde wel ten no g djezén zit-fijd af te handelen. i' "'De partijen zouden zich met het tereei der Eamer moeten vi>r~taan |om àe rereischte maatregeien le ne-ji^in. (Goeoteiudag op yorschillendo ^feedoeMe sociale wetten zijn, mo-RbJs mon weet : de wet op de weck-■MBswon'ngCT, die op de voikovcrzc. ®enng en die op da kinderbescher- ■pfoâj, citoyen, de katholieken heh- 1 ■te® reeds van oyer lang gezegd.dat ' ■ifdie ¥ettem van hoogdringlenden" aard ^paren en er no g dezen zi'tijd door ■poesieu, ea terecht mocin diis aclitbaar Hoofd des Kabinets zeg-3' hij over die zaak v»n het psxde gedacht was ai® de heer Van- 1 rerfe^e- iete anders is er in de woor-v® fen. citoyen wat ons hoe- uiet bevalt, nametijk, dat 1 yraest dat het n >g lang duren StjaiV01ens de Schoohvet afgehan-■fMd zi].' yrwzea, înderdaad, îietee ds. S-RTr , - î® rainste, regieerite en •' :^ecfaterajde fe oppositie Zoo aar ' b^gaan, zooala zij totnogtoe | ; L/ 15 te ZQggen het, kathoieke &-;dBneÛQV0Ud'g laat voor àen aaP j LS beraadsdagàng &RA^Cïï de \yet grondig 1 2 ^ ; Dl1 bij het hen a tei1 : . ,artiJveJen herbegint men een- 1 'g netzeide spel, zoo dan ;g, dit ! ▼. de maahtige (?) redenaax Buyl, 1 vj^eer we tende hoe deri tijd te 1 ■wen ente verspillen, verieden Vrij- ( WATn-p°UâlS dc opsornming HER- J w. , ^an kloostersicihccein die. 1 on vakonderwijs $ aatsitoeiagem ^ ^bieteo,opsoimiiiiag die hij reeds vroe- ] gr WQord vo°r woord 'n het B e- ( ^opt Ver si a g Met verschij- ' ^ achfbare mmister Poullet. km ~ ttet °nverstoorbaa-e kalmte ar.t- \ woorden : "ik heb nu reedls zoo dSk-wijls op hetzelide geanw oord" oî-wel, "maar dat betreit miin depar.e-ment niet" — de zagerij woid. met ooiverstûorbaar cynisme voor gezeL Dat eaa ontwerp van wet Mur of daar voor wijzlgmgen va'ebaar is, dat behoort tôt de mogeiijlcheid ; daarom ook is het nog maar ean ontwerp ; doch obetruciionisime verwek-kesn is heel wat anderis. dan, te trach- ten. ,eeae wet te verbeieren., -4 , M -V— •'« . " De parfâjen zoudem mët' hfet"Btïreel der Kamer moete» overeeaikoiaen, zegt heer de Broquevide, om de vereischte maatregeien te nexnen. " Terecht rijst de vraag, we^k het gievolg daarvan wezen zaJ, of de meerdertaeid zich bij vooriduua- gaat iaten ioppen door de mniderhad ? De spciale wetten moe'tein ges .enid, gewis, dat lijdt geen twijîel ! doch niet min dr.ngend eiacht het Ka;ho-lieke land eene rechtvaard.ge iSchiooi-wet.Ongetwijfeld kan het eene sterke meerdierheid, zooais wij hobbem,njet schaden dat de minderhedd, zells toi verveiena toe, hare opwei^imgeii her. haie, omdiaii uit die ondoeltroffende woordeokramerij ten slotte de on-niacht der minderheid biijken moet. Die onmacht v an huimie argumenta te is echier reeds ten overyioede g^-bleken, en aan ailes moet çen einde komen, want thans loop/t het do 3puigaien uit. En in genioede vragen wij ons af, >f wij, met dit zot spel ie iaten l'oortdiaren, eindel^jk voor -de vti-dezingen neiet zulien, komen - ie staan jndier deze oms!and'gheden : de sociale wct'.en zijn gestemd, doch nie, le kSchoolwet ! Met het oog op het kiezerskorp®, îai dan die loestand, van kaiholie-ie zij de gpzien, waa<rachtig nieton!t-:)!oot zijn van moeiiijkberteai'. De meerderheid zal niogen bogen jp A'erscheidene wetiem en op ie sociale wetten. Het rechf. op deze aatsten, olschoon wel degdijk jiet •fei'k zijnde van de kathoiiaken, zal lan nie'.temin docr de sociaiii-ten wor-îen betwist, omdat zij den schijn ïuslen hebben de Regeering te heb-Jen gedwongen, van de Schoolwet if te zien om h un voldoening te fclienken. Dat schij narguaient kan :chter niet worden aangevoerd, van '■ î-oodra de mioefrdeiheid bar en wil m hare rechf.vaardige mactit doet ;elden, on Schoolwet en Sociale Wet-en doordrijft. Wij willen geenszins înbreuk ma-;en op de onkrenkbare rechten on-!er mandatarissen, noch miskenn^n le onbetwistbane bevjoeigdttjesd van i mze leiders, evenmin a1 s wij wil- 1 en in twijîel trekken de hoogstaan-le grooibartigheid vaa Ufairme be-toehmgien. ; toch meenen wij dat het «is recht en onzen plicht is er aan e hermaeren dat zij de mandatons- ' en ^ zijn van hen die ze naar het -arleinent hebben afgevaiard'gd om ( !e^ recfatvaardijïe eischen van. het i "olk in wezenlijkheid om te zetten. 1 w. ; > < | o? BU BMN ,, , . Tafeîgerîet all/f^w Z°° f'^E a^ewerkt en Ksi k »e iruiken en benood'igheden gc- Kto!r , minste voor wat de vormen Evv ZOoals het bedeudaags wordt ge- i^inV%8v„SléChts al86Uieeii in gr- fcfr- i -MGLn-j I'" °'Jflc Grie- «i r nSrl3 kbeid en beschaving ■"ne Vm S llceS, bekeiKl '-s^ aten met Mt 'le ,Daarom ook bood men S voor cn Ba bet ctrn, " ! !lan- pn- waterkannen, die K iittf*™ wni'en van ■Stt X zilrer. •fW. ae goud' en zilversinedeD, die Bcze ^ liebbeà uitgcvonden, doch ^eri.®<ai -cerst een prachtarfdkel. Zoo ^eouen jrunêtcling yan Ed-J 'aagi.i qnEHaMgnsMiiii 11» jm——gs— ^ ward 11, koning van Engeland, dat bij drie vorkeiten bezat om peren te eten. i ot het etea van vjeesch en visch wer-den de vorken slechts dxie eeuwen later gebezigd. < In de XVile eemv bracliten de heeren, 1 die ergena ten eten warert ge\Taagd,hun 1 gerief snede : lepels, vork en .vorket. De lepel is aitijd in' gebruik gemeest, ! hoewcl natuurlijk zeer verschiOend van s prijs en vorin. De drinkvaten warem eerst van bout, 2 daarna van tin of metaal. Het Was sleehts in de XVe eeuw dat ! de prachtige «lazen van Venctië bij de j ?i-poteri en rijken in gebrnik kwamèn. De eierdopjes dagtçekenen van de XVe c 3enw, etenals het zouivat. Te beginnen van de XVlls eeuw be-?on sriiaan het trader tarelgerief, ver-v-aardigcl en in gebruik- gesteld te wor-ieiit, naarmate de noodwendiigtkedo^. - - Eeiie zaak vsn isLcbciuattrij Voor ilôt Assisenhof der Seine, ve sebenen Zaterdag twee valse hinun ter Pieter Jacob en Antonia Lepoix. Jacob • bracht een onvorwacht verdec gingstelsel voo-r : " Heb ik valsciie lau verv&ardi0d, zegde hij, dan ,vas het te wille van mijn beroep en op bevel \£ den beer Court, thans pollcie -commis? ris der wijk Gaillon, waarvan ik do ni dewerkesr wae, toen hij do polieieprefe tuur der 3e opzoekings'origade, geze.j deze dsr anarchisten, ieidde. Ik g.af i lichtingen over de anarchietiseho bew ging en om de vermosdens der anarchi ten a£ te leiden, vervaardigde ik, .overeenstemming *met mijne oversteo,v£ sche munt. " Heer Court erkent dat Jacob maand lijks betaald word als poHciespeiirde maar hij voegt er aan too niet te he ben geweten, dat deze een vatechmimtt was. Jacob verkîaarde tevens ncoit een -ni dagingsagent te zijn géweest. Hij ka er op roemen een aanslag, erger te dan deze van Montgoron en Chantilly hebljeiL weten te voorkomen. Ka des laatste misdaden, werd hij beac-haldigi een der oorzaken te zijn geweest va de aanhouding der autobandieten. Ke haalde mal«n hebben de vrionden va Dacombe en Soudy, gepoogd ?icb op lie: en zijne minnares te wreken. Daaro ook begon hij valscbe rmmt te staan. te ©inde ail© vernaoedens der anarchiste al te lerden, maar dit deed hij si.fec met goedkeuring der openbare veilighei- Geheïmzinnige moord Te Donden is een gebeimainnige moo: op een jongetje gepleogd; volgecs h eene bericht \>as hij acht jaar oud', vc gens het andere vijf, maar dian gro voor zijn lœftijd. Het was het zoont van een gazetverkooper, pict name Jol Starchlield, die in Septasmber 1912 geho pen bceit in. de ToiotiV>amcourlxortd « mau te pakken, die juiftt in een herbei de buffotjnffrouw had doodgeschoten * eene hel}3Ster verwond. Starchfield wei bij d'ic gelegenheid door een revolve, scliot ge'vvona. Het vermoordo jongetje, William bij n: me, werd Donderdag middag, omirent uiiir, voor eene boodecliap, vlak bij zij buis, in den Hampsteadroad, uitgestuuri en kwàttt niet terng. Het lijkîe werd diei zelfden middag gevonden in een wàgoi vak van den ti'ein, die om 4.13 lire va Chalk Farm naar Broadstreet vertrekt c om 4.33 ure te Sboreditch aankonït. Ec jonge man, die te M'ildmay Park, c tweede atatie na Chalk FarJtt, in het w; sjoîivak kwam, zag het lijkje onder -c bank, maar eerst een paar staties ve: 1er, te Shoreditch, werd op zijn a^ngif het lijkje verwijderd- iHet was nog nii ïtijf. Den koord was het heel 'stijf oi îen nek gebondexi. Ai vroôger is het jongetje eens vei nist. "Een groote jongen" had bem toe naar een bioscoop medegenomen. Een autobus omgekante!d Men meldt uit Donden : Een autobus, door arbeiders eener vei iverij gebuurd, sloeg om, wat to: gevol. îad dat 21 werklieden werden gewon<i Seven Ijevinden zich in zorgwekkendei oestand. «— . Mi]n=ongelak In den put Flottard, der mijnvergtin îing van Montrambert, liet de machinis Pardy in de diepte een bak rvaarin zicl 9 arbeiders bevonden, Eensklaps, zon 1er dat de man kan uitleggen hoe he ;ebeurd is, raakte hij den hefboom wel ce de neerdaling moest bespoedigen, doc: net het gevolg dat de bak het paalwerl ■aakte en wel n*et zulk geweld.dat ath nenschen de beenen gebroken haddei ;n al de anderen min of meer zwaa verden gewond. Ooodeiijk ongeval Vrijdag namiddag, werd een voorbij jangor door den tram, op de lijn Vil 'oorden-Ukkel, in de Neerstallestraat, t /orst, verrast en omvcrgoredcn. Zoo krachtig was de schok, dat de oi ;ehikkigo eon eindwegs buiten de rig ;.cls geslingerd werd. Do wattman stopte en met ecntge tel ;igers snelde hij het slachtoffer ter hulp Zwaar aan het hoofd gekwetst en be vusteloos, werd de verongelukto naa: iet gasthuis overgebracht. Aldaar werd door de geneesheercn be tatigd dat hij eene schedelbreuk beko acn had. Het slaelitofîer, de 42 .iarlgé .Taal Vo art, tinimerman van beroep.te Vordtwo tond, stierf eenige uren .na zijne.. dàa •omet in. het gasthuis. Het buitenland in 1913 nt ■ Si . 1 i- ÉènT^feed'véîcî'Vo'l ~gft*el en Ieven, vo, e- blossecnendo pracht en reeds voldragei c- vruchten ontroit zich voor ons, waameei ,d wij een terugblik werpen op de geechie- a- dénis van de Katholieke Kerk gedurendî s- dit jaajr. Wel waren er ook door enkelc s. nevelsluDrs voorbij, die nu en dan eec .n sehaduw werpen, maar meerentlerfs eehit J- tert er toch de guidon zon in voile® levenwelikenden luiâter over heen. e- Wij kunnen dat beeld niet in aile lijnsn r, afteekenen en in aile kleuren en echa- >. keeringen weergeven, n:et heel die jaar- :T gesehfedenis kunnen wij in al ha-ar uit-geljreidiheid en diepte behandelen, of aile t. gebeuTienieeen' in ooderlitigen saime(n- n b*ng, in oorzaak en gevoig uiteenzetien. g V> y m eten ons bepalon tôt een korte je kronie.c van de verschillende feiten, die 0 zich hebben voorgedaan, ook al loopen 1 wij daardoor juist gevaar te kort te doen ^ aan het levanselement, dat in die feiten tôt u'iting, komt en een maar al te il&uw n beeld te geven van bet kraehtige, rijpe Q leven, dat ze draagt en verbindt. Voor de Kerk is het algeloopen jaar een jubeljaar gowesst in den vollen zin n van het woord. : de 1600-jarigo herden-king aan de uitvaardiging van liet eùtet f van Milaan door keizer Oonstantijn den Groote, waardoor na drie eeuwen van vervolging aan de Kerk de vrijheid en de voile erkemning door den staat ver-leend werj. Het glorierijke teeken, dat rd eens aan Canstantijn den zege schouk, et bleef als een teeken van vertodsing en 1- overwinnhig. ovea- de wereld stralen. pt "Stat crux d'uni volvitur artis. het Kmi-je sta-t, terwijl de w'ereld wentelt". n Ken bij zondere beteelcenis werd aan dit *" jubeljaar gegeven door den "apostoli^chen n bjCiof'--v«ai Pane Pins X "Masmi fau-'v-S que", van S MaârD ixtoor een ;nto;lc-aflaat wérd mtgesehreveni, onder bepaal-c' de voorwaardïen te Verdienen. r" Wie kan zeggen. hoevpel geestelijk ge-wdh ait het verdienen va-n dezen aflaat l" voor de were;ld is voortgevloeiîd^ welk ^ een overdaad van zegeningen daarvoor , is verkregen. »ij het verdienen van den ^ aflaat zijn ongetijfeld ook tallooze smee. kingeft tôt den Hemel opgezonden ora hst n herstel der gezonelheid van onzen Heili-n gen Vader. D Want weken acbtereen lag de Paus op 0 zijn ziekbed, dat niet enkel de sensatie-telusten een doodsbed' vreesdeiî te zullen e worden. Wie kan zeggen, welk een in-vloed ten gunste de vele gebeden, waar-e mede den Hemel gewold werd aangedaan, • gehad he'flbèn bij zijn haast wonderlijk n hersiel. ' De geniale grijsaard van het Vatieaan •- rees weerr op van zijn ziekbed om zijn u genialen arbeid van het "ailes herstellen in Cbri-tus" voort te zeilen. Enkele voorsorgsjmaairegeîen met het oog op zijn gezondheidstoestand moeten nog genomen worden. De vermoeide au-diëutias van pelgrims werden veorloopog . uitgesteld en die audiënties hadden plaats y op bet Damasushof, dat nu een paar ma-° len in de week haast wei daver .e van j de geeatdiriftige jubelkreten, waarin peî-grims van aile kanten der wereld t>ege-, stroomd, aan hnn vereering en liefde je-gens den H. Vader uiting gaven. Daar galmden in het " begin van Seip-tembor ook de toejuiehingen uit de hon-" derde-n jonge tui-nerskeelen, die ver over de muren van het Vaticaan tôt in de wo- 1 ning i an den toennialigen "burgervar'er" " nog, NofchaJn, wecrklonken ein dnax schal- den als een protest den kleiuzleligen maatregel door hem genomen, om den op-1 tocht van de kloeke Katbolieke gymnasten 1 en turnets, uit aile deelen des wereld tôt t het internationale turnfeeet samengeko-1 men, te verbiedèn... : Kam de Paus met het oog op zijn ge-zondheidtoestand nog enkelc lichanaelij ke voorzorgen, zijn geest ruslte niet en wcrkte onvermoeid en onvei-poosd voort en dWong bet afgesloofde lijf tôt verdere - dienstbaarheid. Maar de inwerking van dien geest op 3 [ heel bot kerkelijk leven, deed zich dan ook dit jaar weer meer en meer gjvoe-l len. Dio geeet drong door als een zuur- - deesero, vervuldp pieer en meer tôt in aile onderdee'en de versie gcledingen van het - gToofe geestelijke rijk der Kerk, deed . voortgang malien het zuiverende werk - van scheiding van : voor of tegen den : Ohristus, voor of tegen den l'àus.- Die gesst. (inarkeerde echerper en scherpor • weer de scheidingelijn tusschein waar- - heid en dwaling, tussehen licht en don-ker, en, wat hetzelfde ook is, tussehen ■ Leven en doud. En ook dit jaar kon men • verwondenl soibs zijn, lioezeer die lijn - verdoczeld was.cn jçcrvaaad bleek voor iti'CJim- ^ ■ ■" 1 '.J1 , '■ . -, Jfc, "V* Bij het bcsfiinr van de lîerk verîooT de Paus dit jaar drie raadsiieden vaa uitstekende beteekenis: cardinaal Oreglï» dit Santo Stefano. de dG;en van het H. Coiloge, en de casnerlengo, cardinaaj Vives y Tutto, die, bet m als een hnlde g'ezegd aan de nagedachtenis van dezen man uit één stuk, zich letterlijk dood werkte, en de veal gœmade, maar juiM door die versmading ëchitterender zich steeds afteekenende figuur van cardinaaî Rampolla del Tindaro. Kiet minder ge-voelig was voor den Paus het veriiee ook van zijn vicaris voor het bisdem Rome, cardinaaî Pielr<^ Kespighi. Als medewerker in den meer verwij-derden zin van het woord, verloor de H. i Vader den primaat van Spanj-3, cardinaaî lAguirre y Garcia, Weenea'a aartsbisschop en cardinaaî Nagl. i Maar met het verlîes van asooveie raadsiieden en medewerkers, ging de beraden-! heid niet verloren en de steun. | Integendeel in veel gelulckige feiteo zal , de H. Vader dit jaar opwekkinig gevoçden ! hebben en hernieuwing van kracht. Bij het geven van een kort overzicht tst den binnenlandschen toeetand in enkele landen, zullen wij nader gelegenheid heb-; ben op deze feiten terug te komen. Hier herinneren wij alteen aan de Ter-I blijdende beweging, die zich in Bulgarie merkbaar roaakt, naar eene vereeniging : met het geestelijk wereld-middenpunt Borne, en aan de bekeering van den vroe-igeren "paus" der Jacobieten, het boofd | der Syrîsche monofysieten, patriaroh Ab-dul Massiali, van wiens bekeering zoo-veel verstrokkendo, zegenrijke gevolgen vorwacht worden. De r a m pen in 1913" "Voor degenen, die belang stellen il» wat het afgeloopen jaar aan rampea ge-braclit heeft, volge hier een overzicht van de ergste dier voorvallen: 6 Januari — ontploffing aan boord van het Franseh oorlogsschip "Massena" ; 8 dooden. 2 gewonden» 11 Januari — instortii^ van een hwîs m Rome; 11 dooden, 4 gewonden. 18 Januari -— stranding van het stoonj. schip eronèse", op de opaansche kust; 43 personen verdronken. 21 Januari — Overstrooming vaa een I rjvier bij Medina; 350 pelgrims verdron' ken. 24 Januari — instorting van een wa-renbuis in Mo Kinney (Texas) ; 35 -doo-den, 13 gewonden. - 25 Januari — vergaan van de Koor-sehe bark "Agda"; 12. man verdronken. 2 7 Januari — vergaan van den Ham-burgsclien drieroaster "Pangarri"; SO ma» omgekomen. 25 Februari — ontploffing în de har venwerken van Moesol (&panje) ; 30 dooden, meer dan 100 gewonden. 27 1< ebruari — hrand in een hôtel va* Ohama (Ver. St) ; 50 dooden. 0 Maart —■ ondergang van deDuited» torpedoboot g 178; 69 man der berna»-n,ng kwamen om het leven. 1 Maart — dynamietontploffing in d« haven van Baltimore; 43 dooden, 60 wonden. ■ 10 Maart — aardbeving in Guatemala; nonderden dooden, vooral in de stad Giin i. quilaya. , 24 Maart — wervelwind in Nebrsska; nonaerden mensehen omgekomen. 25 Maart — overstrooming in Ohio, I». diana, Illmois, eaz.; ongeveer 2 à 3000 omgekomen. ^ i 0ntPl°ffing in eene by Pittsburg : 100 mijnwerkers IcwanleA om het leven. JLMe-" T Vergaan van eene Portug«er sche visschersboot ; ». ma n verdronkaru • —' Ontploffing in eene njiîn ' 16 mUnwerkea:s gedood, . Al01- —' Instoriinig van eene tribn. ne in Dongbeach (Californie), 60 doo. den. 2o Mei. —, Ont^offing van destoora-boot Newada " in de haven van Smvr-na ; 300 dooden. 15 Juni. —, Aardbevingen in Bulgarie-honderden dooden. ' * 25 Juni. —, Spoor-^egongeluk bij Ci-tawa : 15 dooden, tairijke gewonden. 26_ Juni. - Ontploffing in eene rneeî. fabriek van Buffalo ; 40 dooden. 60 ga. wonden. , 12 Juli. — Botsing van twee "lecfrîacho trams tusschon Irun en San Sébastian-8 dooden, 40 gewonden. 13 Juli. —, Treinbotsing bij T.os Angeles : 12 dooden, 50 gewonden. 14 Juli. —, Ontploffing în eene mWn bij Aubin (Frankrijk) ; 20 mijn werk ere werdjn gedood. \i J udi- Vergaan yan het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes