Het morgenblad: volksdagblad

1064 0
14 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 30 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7g00j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

7e jaargany. - r i3 «oenscfag r4 januarî i914 ■à MSîiemon kl «IM<T " HET MORCENBLAD ■ mi» mri, r f*"" "*"»■ ""''•m bmhbpww^»- —— I r*^ftanlso»îêi5îïn£e« s I | ie biadzijde. - pcr kleinen re0ei ir. 0.30 I Ipinancieele, • » » »•<» |: Istadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | I Ledamen, » » » » 1.00 I fBegtafenisbericht, VOLKSDAGBl.AD Aile mededeelmgen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpe» Men schrijft in op het bureel van het biad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : 967V— AANKONDIGINGEN : 2&14 A^ônnêmemîien s | Een jaar, Bit. — 9 maanden, 6 fr. S 6 maanden, 4 ir, — 3 maanden, 8 fr. g BU1TENLANP, het port te buiten. Aemkondigingen worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et Ce. 'Office d€ Pu» blicite. 35. iïieuwtraat. te Brussel. katholieKë kerk ___ . .«fjeer Vandeïvélde, laite der socia-ïJiS'ische parti], schrijft'm Le Peu-le eftn artikei, oui de Engelsche l'wieBfeliedenpairtij te vergelijiken met '■fe Belgisehe socialistes che partii. FgTvèrïeden jaar heeït het congres d-sr Krade-Unions, zegt bij, op verzoek W? kat.lioL.oke ferade-u<nl onisfen, de Eres-tie der volledige varwereWiii-Kjng van het lager opderwije van jne dagorde geschrabt. Zekere oitzer vrienden zullen de-tfce houdimsr zonderiing Dsoordee.d IlEbbon «a er g-eep bewoiidering voor Eevoeten. 'M'en zal er ook àtatceffen, ijàte aan andere l&nden zilllen den-IÏcti — aile protestent —- en ze be- ra, alwaar de gotfedfenet waar privaat is. [j Iîd cion kâthoJtâk I&nd &is het on-Le, zou de sociaiisrtische werkli-eden. f'Wrîij de poîitiek van de Engelsohe [jwÙradcn niet kunnen bijtreden, ■ feôirder aan het recht; van wetMge ^erdediiging te verzakem. in de îan-*ten, en in de eemige Ianden waar de âs.aiholieke Kerk en de Gradsdienst ÈWerheerschen, zijn rie werkl eden in j (tyvargroot gélal tegen den God®-■Seost. Zij bestrijden den Godsdiëhst I jomaat hij een werktuâg is in de lljfflnden van de geestelijkheid en van I (te rijke s.andw), omdat hij aan deze 1 lieden het gemak vetschaft het be-krând te bamachtigen en tegen hef ■ijroletadaat op te treden. I i Alzoo met het prolefcariaat zieh I imerdedigen, wil het als siachtoffei-I jacï v&llm. " f Als heer Vanderyelde ons zegtdat ' de GoiMienstt tôt werkfcuàg. dient ,asa de geestelijkiieid ons het be fwmd te veroveren, gel'ef d'an te le-zen dât de kathol'e' en zi'h vereenigd fcebbern om hnnne rechtcn en de vrij-4»»d van de kerk te verdedlgen. i Aïs heer Vanâefrvelde on® zegt dat 'de geesMijkheid "het bewind uitoe-(Eerai;" tegen het pro'etariaat, g.el?ief 'te te lazen dat de gees elifliheid een | data opwerpt tegen aile po.TÎngien tain âe aocialistische partii. D'aï het v«n zijn gelooî te berooven en BBt tet oproer te leiden. b Jn;st de iever van de geestelijk-m verwekt den haat ran vrijmet- ; Wfears of sod ails t'en. Hear Vandervelde, in xijne hoeda-n'gheid van vrijnaetselaair, moet net oogetwijfeld zeer onaangenaam vin-den dat de Pastoor z;iah toawijdlt om de stoffeiijke belangen ziinesr pa.ro-chiancn te behartigen, e\ren ais de zed-elijice «m godsdiensrige belangon. De Ieider van de socialiatiscfee parti], de... vriend van het werkvolk (!) steli; zich in een aardfig daglicht als bi] houdt staan dat de pries ter, eens de H. Mis ojpjgied'î'agen, aich in zij ne woning ais in een toren moet opsIuHen, oiiversstïhïmg aan het lot van de arme lieden ctee hem om-ringen.In de landen waar de protes'an-ten meerdorheid zijn, merkt heer Yamdervelde aan, zijn de werklieden-groopoeringen — leest socialistische — min hevig anticlerikaal dan in de kathoîieke lactden. Hierbij een vsoord u;tleg. Overal waar de katholieken maehtig g en ;eg zijn om tegen het socialisme een kraehfdgen dam op te werpen, in Hoiland en'in Duiisohiand, zoowel ate in Frankrijk, va'lt het socialisme ze aan met gelijk geweld, zooals b.ofc li'berali&me ze heeft aanjgefval'en. In wederdienst levert het protestantisme aan het socialisme, zooals het aan de ongeloovigheid geleverd heeît, een nogal sehoon gotal f ij-treders. Zeggen zij, n:et dat de !ca-tlioliekie Kerk de bijzoaderste Mn-derpaal is aan hunnen voonwtgangV Zij bedriegen zieh niet, wannser zij veroiideirstellen dat de kaihoiieke. Kerk altijd weigeren zal d'an vrede te koopen door d<m 'minsten afstand van hfi,ve Ieering te doen. Die kaùholieke Kerk heeft and?r werk te verrichten, dan zich naar opvoJgenilijke dwalingen te schikken Zij weigert den strijd niet als de zelve noodig îs voor de zegepraal der waarheid. 0, de kathoîieke Kerk heeft maclir tiger aanvallers dan iiet socialisée weerstand gefcoden ; zij beeft. ze over-wonnen en. ze oyierleeffd. De kathoîieke Kerk zadon onder-gang,. de verdwijning van het socialisme beieven. CARLO. OP DB BAAN . vaiscoe munt Tkr&clte aoadSstuJdîeii van 10 £rank, dei >&anech? Repufcliek, en het jaartal 190ï «"ingende, rija te BmsseJ en ourtrefe ir i&ictop. Viischvangst î« vischYangst bij rciddel van zeil- v«mdnd«rt te Oosteiale. û 1907 bracht zij 1,512,017 fr. op ei *ttnii«lerde tôt 970,515 frank, in 1913. fegendeel kloia de opbrengst van des '•Wt, door de stoomsloepen aangecracht. J® 2,577,597 frank in 1907, tôt 3 tnil-555447 frank in 1913. Wer koisgeva5 len S. baron de BToqueville, minister var taiog, heeft een om'/cndbriet gpteekend, tenssande de vergoeding der werkonge-Wen, -waarvan de bnrgcrlijke werklic-fa van bet léger de slachtoffers zouder 'irsiieH xijn. Het departemeiit van ooriog zich oiet verbonden door de 'vvet var 8 December 1903, omdat het niet op-®Bdt als nijverheMehoofd, maar wel aïs 5P®bare' macht. Kiettsmin aanveerdt bel ®pa.rtement het grondbegin der vergoe* ""Ç, in de wet gescbicven ; het /.si werkiieden, in den dienat ge-«féfet, vergoedirigan vei-tecn;'!!, die nooil «ger.zuljea zijn dan door de wet vocr-is, en die dikwijls hooger znlien ziju df werklieden zouden hebben dvir-vermoeden. Wat bet dagtoon aangaat, te kéeren aan- zieke werklieden, het * berckend als volgt : 50 % aan de on-wrnwden, wediiwnaars of van hunne gescliciden personen zonder kinde-2j! 60 %, 70 % en 75 % opvolçeaiijk j5.de' gèriuwd'en, van tonne vronw ge-"^«àon persenr-n of Trcdnvrnàars met een, j?51'' driè ivE me'cr daïi drie kinderen. .le ondïEriehtingen freîden ?4eel\ta voor ,? wstendige werklieden der verseijjllige ; ^sten van het leger, en niet voor de ^ «iijke werklieden. ^ Een g roc te brand /joimag jiacut nwic œu nevige orana Barton Hall, de residenti© van sir John . Smàley, nabij Bury St-Edmonds (Enge-land), in asch geïeçgd. Juist waren tal-rijke gaeten op het buiten ver blijf bijeen, die in avondtoilet het vuur traohtten te bemeesteren. Gebrek aan water verijde'l-de al hunne pogingen. Binnen eenigemi-rniten stond het gebouw geheel in vlam-men.Eene prachtige verzameling echiiderijen van Joshua, iteyiiolds, Peter Leiy, en verscliiilende bekende Néderlandsche en Italiaanecbe meesters, gingen bijna geheel in de vlammen op. Sletfhts enkele sehllderijen, onder andere het beroeirtde portret van Annabella Blake door Reynolds, konden gered worden. De rijke bïbJiotheek bleef in hait-r. gfeheel behou-dSn.De scliade is zeer aanzienlijk. Ook de meeste gasten verloren aîiea, buiten de kleederen en ' juweelen,, . die zfj op het oogenblik van den brand droegen; een der gasten verloor 'zelfs voor • 50 frank aan ju/weelen. fie oorzaak van don brand is o»he-kerk.. Fet gehoiàw, dat-niet minder dan 365 ramen t ?lde. dagteekende uit den tijd ' vàu koningin Victoria. ! r ' 110 Mizsi! soar Mil im\M Uit Sierra I.eone woi-flt- g-eseind dat het weslelijk gecleelte der -s'ad i^reolowii door een lievigen brnnd verwpe-t is en daar-bij ongeveer 100 h ai zen zijn verni Id/Jn-dànks de helabaftige pogingen der red-dei®, kwam een .fanvl'e, uit drie personen bestiifinde, in de vlauirticn om. De sehade i» zèor greot Doet mi n:e;k-w.iardig toeva] brak in het weinige mij-Içn Vf: der gelegen dorp ïor e,ongeveer op hetzellde tijdstip brand uit, waartfoor het dorp uit ongeveer 50 h;ii?je3 bestaan-dé, v&rnîeld werd. Di overstroomingen aan de Oostze la de overatroonide dorpen ie geen ernsiig gevaar geweest voor het leven van de inwoners en zelfs niet voor hun vee.. Desniettemin zijn de aangerichto verwoestingen erg genoeg. Zoover het oog reikt, staat de vlakte binnen de dui-nen oader water of juister onder ijs en sneeuw. Het heeft na de overstrooming hevig gesneeuwd en dezen nacht zeer Lard gevroren. Het sneeuw-ijs, dat zich gevormd heeft, was dezen morgen nog niet sterk genoeg om de ingesloten dor-pelingen aile hulp te hrengen, die zij noodig hadden. Het water onder het ijs loopt niet aï; maar stijgt veeleer nog, omdat door de kracht van het binnenstroomende hooge water de afvoarbedding verstopt is.Daar-entegen komt van boven van beken en rivieren nog steeds meer water toege-stroomd. Solda ton waren bezig een ka-naaj te graven door het zeer lage en zeer amalle duin, om het water gelegen. heid te geven weg te loopen. Het ver-keer kon alleen langs het Oostzeestrand I en buiten de dninen plaats vinden. De wegen staan op vele plaa.tsen meer dan 1 jneter - onder. water Het 6e vrijwel waardeloo® land, dat, ondergeloopen is. De bevolking der geteisterde etreek be. staat uitsluitend uit vissehers op de groo-te meren, die daar zijn en ait menschen, die van de badgasten leven. Een onderwljzer sn Ouitschland veraoord Heer weser, onderwijzer en gemeente-Eecretaris, der gemeerte Qaeidersbach, bij Sarreguemùies (Duitschland) , keewle rond 10 uze 's avonds hniswaarts. Onderwege werd de onderwijzer door tweé mannen aangevallen, die met stokken waren ge-wapend. De ongelukkige werd doogesla-I gen. Er waren verscheidene ooggetuigen, doch zij dierven niet tusschenkomen. De onderwijzer was ' hot houîd ingesla-gen; de hersens lagen bloot. De tanden waren nitgeslagen en de kaakebeenen vermorzeld. De drijfveer dezer laffe aanrand'ing is niet gekend, doch zoer waarschijnlijk hebben de ellendelingen uit wraak gehan-deld.Het slachtoffer, 40 jaar oud, laat eene ■ weduwe met zes kinderen na. waarvan [het jongste enkele maanden oud is. | Een vulcaan-ustlîarsting op Japan Eene gewelôige vuleanische uifbajsîing heeft plaats gehad op het eiiand Sakura-ehima. De etad! Kagochina en de omrin-gen de dorpen staan in brand. De reis van venizelos De Grieksche tnimsder-pTesi'iifent Veni-zeîos is, op zijn Europeesche rondreis, uit Eome te Parijs aangelcon.eu. Voigens buitenlandsche bladen was hij ten zeer-ste voldaan aver zijn bezoek aan Rome en de besprekingen met de leideade staaîs-lieden, onder andere met di San (iiulia-no, den minister van buitenlandsche za-ken. Naair verlnidt zon Venizelos van dezen staaisiïran de verzekering ge^regen, dat Itîlië er in toesteiot aan GTiekenland Temmos,_en Samotraki te laien. Tegelijkertijd zou di San Giuîiano den Griekschen premier duidelijk hebben ge-maakt, dat van een wijziging der Zud-Albaneesche grens niets komen kon, dat Italie en aile ntogendheden zomdefn bûijven bij de grens, zooals deze door do internationale begrcinszmgseomTmsjie te Florence was vastgesteld. De leider der IU-liaansche buitenlandsche zaken, er^ende echtîr de noodzakelijkheiiï dat zekere waarborgen moesten gegeven worden aan de Ghristan-mwoners van de strekem, welke thons door de Grieken moeten or.t-ruâmd worden, wijl zij aan Albanie waren toegewezen. Deze waarbortgen ziiuden, vol-gens de Itatiaan.?che laden, betrefi'ed&n gods-dienst, het ondexwijs en nationdliteiis-I kweftie en, inissebien was hft ook v,el mogelijk dat in dezen streken binnen be-trekkclijk korten tijd administratieve a.u-tonomde, onder souvereittiteit vasi Albanie werd ingevoerd. Maar in deze liad Italie nog de andere belanghebbende inogendheden te r»ad-ple&en, zoo moet di San Gioliano aan Ve-nteelos verklaa.rd hc-bben. en bovendien eischt Italie voor deze "tegemoetkr.vuin-gen" van Griekenland een wedepd>nst. Op de earfl'e plaats vraagt hot t.-^rW-gen, d" i de Gi-iîksclie .regeering de Jici-' lige liatidjons" zal ontwapenen en ^er-hinderen dat andere gewapeiide bendèn zich op den Griekseh-Albaneescbe g e <s . verzamel^n Het Parlement DE KAMER Zitting van Dinsdag, 13 Januari 1914. t Heeqr SchoJlaert opent de zitting om 2 i uns. i DOOD VAN" HEER PET8T De heer VOORZ1TTER deolt het ©ver- ( Iijden mes van heer Petit, kathohek af. ^ gevaardigde van Namen en brengt h-u-ide aan zijn© nagedachtenis. 1 Heeren de BROQUEVlLLE namens de regeering, .MELOT, namens de rechterzij-de, VANDEEVELDE, namens de sooia-ifeten, en HONlNCEX, namen® de fcbenaàen J eluitea zieh aan bij die butde. VBKVO^GKnG TEN LASTE VAIN EEiN ] L1D De heer VOORZITTER geeft lezing i van eene vraag 0m rechterlijke vervol- 1 gingea in te spannen tegen heer Bologne 1 Heer BOLOGNE zegt dat deze_ zaak niets te stellen heeft met de poliîiek en g dat hij gtenzins voornemens is de parle- mentaire onec'hendbaarheid in te roepén j om zich aa® deze vervolgingen te omt- ( trekken. 1 De heer VOORZITTER stelt voor de , kwestie te onderwerpen aan eene com- roiissie van 7 leden, die zal ond'erzosken ] welk ge\"o1-g er aan te geven is. (Bijtre. , ding). ; OfVERSTROOMîNGEfN < Heeren TROOLET ©n van LIMBURG- < STlItUM roepen de aandacht der regee- I ring, op de overstroomi'ngen in het Wa- J lenlaiid. Heer de BTîOrQ UEV1LEE zegt dat de 1 regeering niet op deze ondervraging heeft ! gewacht, om haren plicht te vervullen. ! Bevœgde aanbtenaren zijn ter plaats ' gezonden om te zien wat er te doen ; valt. Heeren D'AïUVlSTEE, VAN MARCK, 1 DEMBEON en GOBLET nemen nog het ■ woord, om de belangen himoer onder- i scheidene anrûndisse-ineBteû voor teepre- ] ken. DE AMBTENAREN IN CONGO ' Heer BRUNE T interpelleert den heer minister van Gol'oniën over de piaatrege-len, welke hij denkt te nemen tegenover den veklioclït, gevoerd tegen de ambtena- -naars in Congo. Heer REN'RIN". — De plicht va a ejen minicar bestaai in het verdedigen zijner j ' onrechitvaardig aangevallen anubtenaren en | in 't straffen van aile onkiesche hande- i ling. j ln geweten dent ik niet te kort te zijn gebleven aan dezen dubbelen plicht. Onze jMïrfeoonlijke twisien moeten niet in Congo overgeplaatet. Ik hoop dat het débat dezen. uitslag bea-eike. De Regeering moet aile geestelijke ©n-derneming beschermen, bijzonderlijk deze der katUolieke mâssionarissen. De ge-schiedenis leert dat de niissionarissen aan de colonie onsehatbare diansten hebben bewezen. Ik weet dat men hun verwijt het overwicht te willen bemachtigën. De geschiedenis van Congo bewijat, dat de mâssionarissen den Staat eerlijk hebben gehoipen in het inlijven der grondgebie-den. Ongetwijfeld in de getâeden, waar de missionarissen lang alleen verbleven, zijn conflicten mogeiyk, wanneer er eene burgerlijke overheid wordt gevestigd, Maar deze conflieten kunnen slechts op ondergeschikte punten rollen. Blijtt de kwestie der Jesuieten. Ik bewees vrosger dat zij geen Staat , in een Staat wilden stichten. Wat betreit de kapelhoeven, men kan de waar de van de methode betwîsten, maar men kan niet ornstig baweren, dat het een aanslag tegen de Staatsonschendbaarheid daarstelt. De Regeering hec;t de afschaffing der kapeihoeven niet gevraagd. De algemee-ne commissaris heeft er 14 in Kwango gesloten. Ik verklaarde toen dat deze sluiting de goedkeuring van den E. P. AJard meded'roeg. Deze bekende achterai dat hij slechts gedwongen toestenide en om andere grootere lcwalen te vermijden. Ik hond oraan deze bevestiging hier te ! herhalèn, ik kreeg er kennis van door een brief van den E. P. Allard aan heer Verhaegen, De overeehkomst van 1906 met den H. Stoel is wel vereenigbaar met ons bup-gcrlijk recht, maar ze beteekent niet dat de tueht der ambtenaars onderworpen is aan de Romeiiischo Curie. Artikei 9 zeg< àlleenlijk dat, zoo er een geschil oprijst, er dan zal onderlian-deîd warden. I ^'oo^ mijn deel, ik richtte mij niet tôt dén H. Stoel ; dat wèto onwelvoegli.ik. i v,-ant voor riiijne - dadén ben ik sleciits het Belgiseh Parlement vërantwoording yerschuldigd. (lia ! Ha ! links) . Onze betrekkingen met de protestant- j che nassionaJiseen zijn voortrefîeîjjk. viet een enkei hunner zal het tegendeel leweren. Er waren altijd protestantsche aissionarissen in Congo, maar sLnd-j 1^13 ;roeiden zij zeer aan, Sedert 1910 bewezen onze parlementai, ■e verhandelingen dat ambtenaars inede-teelingen dedsn aan leden der Ramer : wee doenmenten kwamen dan voor den lag, welke de kat de bel aanhingen: het rersiag van heer Sluys, en de brief 'an heer Waugermée. Heer Sluys stelde voor in de colonie Len ontzenuwenden invloed der missiena. issen te dwarsboomen ; de brief van ieer Wangennée droeg den stempe-1 der joge. Heer VANDERVEIJDE. t— Ik was ver-vonderd dat heer Wangermée in zijnen >rief zekere gebruiken der Loges aan. laalde. Heer RENK1N —< Daarmede bevestigt pij slechts mijne ge^egden, Lichten wij nu nader de feiten toe. vlaar is het dat de missionairiesen ei mder leden. Maar zijn deze fouten e&n->ewijs dat er een vri j mets elaarscoar.plot vas dat het beheer verijdelde ? De Regeering kan slechts handelen na jewozen feiten. Ten andere, een agent verd d,oorgezonden. Maar ik kan mijne igenten niet zitten naar hunne politàeke >vertuiging. De feiten zijn ongelukkiglij k loor de pers overdreven. 'Deze heeft na, nui'lijk het rercht tre-ver te gprek«n. daar niet over de kwestie van tuchi. De missionarissen hebben de poiemàék iiet goedgekeurd. De " Bulletin antkne-;onndque " heeft er nieuwe artikels bij-;evoegd. Ik vat niet aan welke drijf-/eer de achtbare heer Briffant gehoor laamde. Men maakte groot misbaar rond den jrief, welke ik van Mgr Augouard «nt--angen heb. Ik bewonder dezen, maar çecf hem geen gelijk als ik denk dot îij ongelyk heeît. Hij hield vol dat bij het bewijs le*M-Le dat er een maçonnièk complot bestond. De reohtzinmiigheid was niet inzake. Wij verschiiiien over de bcoordeieltag c6ar jepaaMe waar de van zekere feiten. Qve-rigens, het is betreurenswfiairdig were^d-ijken in dit débat verklaringen te zien nengen van een vreemd prêtai die geen lanspraaJs maken kan om in de zaken, 3ns land betreftende, tusschen te komen. (Toej. langs de Linkerzijden.) Heex Brunet beeldt zich in dat de S& suieten een comploot tegen mij gesTae&i hebben en dat Pate-r Cambier den vtid-Ocht Veidt. Niets zal ons de dïnneten ku®-nen doen vergeten, welke Pater Cambier San koste van zijn leven aan de colonie bewezen heeft. (Zeer wel ! rechte). Heer Brifeut verwijt ons aan dieu mis-îionaris geen recht te hebben 1-aten we-iervaren. Ik liad aan heer Duchés®® be-vel gqgeven al de elemanten te vorzaane-!en, waaruit de honding blijken kon *831 ie magistrat®, die het onderzoek nopeai« Pater Oambier hadden gedaao. Dit bevel, ongelukkigiijk, raakt nfcei heer DncheSine, tengevolge van omateo-dighedem. voilkomeo ona.hankelJjk van nSJ-nen wil. Het ° Antivrij meteeliaarPbnHetîj W" dnSât het mij ten kw&de. Het heeft ganach on-gelii k. Het onderzoek is overigens v©B»* iig geweest. Heer Brifaut heeft gezegd de magieti*-ten niet te hebben willen rakea. Ik sai 3us de beschuldigingen tegen heex Detty □itgebracht, niet opnieuw onaerzoeken. Dit onderzoek heb ik overigens in de» Sënaat gedaan. . <■ ' Ik moet mij verdedigen over de be-sehuildiîging, zekere daden ongestraft te hebben gelateh. Wat zou er gebeuren'in-dien een betichte, in laatste rechtbank veroordeeld werd, en zij ne zaak opnieuw in de druîîpers begon te pleiten, raet 6ç pleiirede van zijnen advocaat af te koit-digen ? 't Is hetgeen in de "Patriote * gebeurd is. De beschuldiger van heer Defcry, zekere A..., werd bepaald veroordeeld voor die? te, onzedelijkheîd en dronkenschap. lîjj is ook een leugenaar. Hij heeft schrif* telijk bekend gelogen te hebben. Heer De-try heoft waarlijk ongelijk gehad zooveeî belang in A... te stellen. Indien hij opge-houden heeft aan hem belang te hechten, 't is om reden dat hij onldekt heeft, da't A... documenten aischreef en het briefge-beim schond, om hem schade te berok-kenen. Het is niet omdat A... in de zaak van Stanleyville tegen hem eene getuige-nis had afgelegd; A... was reeds vôAr tez-e zaak veroordeeld geweest; de zar.fc, is bepaald geoordoeld. Uit oogpunt vjtâ îùéht, moet de minister beslissen, daarha liostaat slechts foevlucht tôt het parienjeut Ffadde men dien weg gevoigd,veel kwaed r»are vermeden geweest. De aaiïhnwlende tuswhenko-mst vaut der-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes