Het morgenblad: volksdagblad

697 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Juli. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/542j679x74/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

7 Jaargang, M0 204 Woetisdag 29 iuli 1914 2 censiemen het rsummer HET MORGENBLAD AanSconaigingen s 4e bladzijde. — per kleinen regei fr. 0.30 FinanciëeJe, » » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regsl » 2.00 j Reclamsn, » » * » 1.00 | Begratenisbericht, » 5.00 VOLKSDAGBLAD Aile mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationaîestraat, 54, Antwerpen -M eu schrijft in op cet bureel van hetblad eu op allé Postkantorea Telefoon ; GPSTELRAAD : 9ST. — AANKONDIGiNGSN : '0814 jlUsonnemenfem s ft | Een jaar, Bit. — 9 maanden, 6 fr. I 16 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. 1 1 BUITENLAND, het port te buiten. Aankondigingen icorden ook ontvangen door Af. J. LÈBEGrUE et C°. «Office de Pu* blicite, 35, JSieMiotraat, te BrusseL 00RL0G TUSSCHEN OOSTEN RIJK-H ONG ARIE EN SERVIE IS UITGEBROKEN Proces van Madame CAILLAUX. De betichte is vrijgesproken De Ofitruirnigig van Belgrado S Belgrade ligt op eeu uitlooper van een ^ steil gebergte, tusschen de Sawe,die vain j ffest naar Oost loopend, in den Donau \ ïtroomt, en den Danau, die opdatpunt g naar het Zuidoosten loopt. De stad ligt c seer geschikt voot eene vestimg uit den r ouâen tijd, thans eehletr zouden de O'os- " tenrijksche Donau-monitoren, die voor âeiniln gereed ligg/en, de stad en water ? nog aan oudervvess'chie vestingwerken j; rest, tôt puin kuanâii schieten, Daar \ komt nog bij, dat Belgrade op de Noor- J delijke punt ligt van eon driehoekig z stuk Servisch gebied, dat door Oosten- ! rijksch-Hong&a<rS'eh gebied wordt omge- { ven. Onder bescherming van de Donau 1 flottille zouden derbalve troepen zoowel > ie Sawe boven Belgrado als den Donan beheden Belgrado kunnon oversteken en zich ten Zuiden van die stad kunnen J verbinden, waardoor de hoofdstad va® * île rest van liet land zou worden afge- ^ sneden. Aan dat gevaar liebben zich de . Servische overheid en de Servische J troepen door snel weg te trekken, ont- c trokken. Daar langs de heele Noordelij- j ke grens Servie uit dergelijfce ériehoe-ken besta&t als die bij Belgrade,zal het ! Servische leger zich waarschijnlijk eerst < Zuidelijker, in het dal van de Morawa, J te weer sfcellen. Volgens de Kolnieche Zeitung staat in 3 Sarajevo het 15de Oostestijks-cit-Hon- j gaarsche Legerkorps, dat naar het Noor- . dea a&nsluiting heeft met het 13de leger- j korps, hetwelk Agram tôt standplaats heeft, en naar het Oosten met het 4de legerkorps in Budapest' en liet Tde in Temesvar. Eet 16de legerkorps in Ba-gusa is bestemd om alleen dan aan den veldtocht tegen Servie mee te doen, als ; Mointenegiro zich bij Servie aansluit,wat ; wel schijnt te zulfen gebeuron. Bovein-dieo is nog het l'3de legerkorps in Ze- ' venburgen ter beschikking. Deze troepen bebooren aile tôt het ge-meenschapptelijke leger. In Hongarië en : Groatië bevinden zioli bovemdien de Hon- ; vedi^troepen, die, gelijk beken.d,een staand ; leger vormen met koa'fcen diensttijd. D« . "Kotoische Zeitung" axjht het waarschijn lijk, dat Oostenrij k-Hongarie van heS Koorden en het Westen, met omderachei-dene afzonderlijko legermaohten tegen Ser-vië zal oprukken, dat de Serviërs daarentegen met lx>trelckelijk slecbts zwakke krachten den vijandelijken op-marsch. zullen trachten te verSrageo^hun liooîdleger op de Unie Iiragujewate-Nisch zullen samentre'dcen. In het Noorden van Servie zjjn geen vestingen van beteekenis. Ntech moet een moderne vesting zijn, die nog onlangs is ver s ter kt en feitelijk bestemd was een aanval van Bulgarie tegen te houden. Met boiajJgeRCoiscStap en wjîs® veE'îtllcSîtsngcîi [ DuitschlanJ slaat onvoorwaardelijk ach-ter Ooslenrijk-IIongarié. Ook in het leven van state'n, zegt de Germania, zijn eri oogenbîlkken waarln het nuttig, ontwar-rend en geruststellend is. om op vin zelf t sprekende dirtgen vastlieradon nadruli te S leggen. Zoo zal meii het in dit Oostenri,jksch-1 Servischo geschil slechts met voîdooning kuniien l)egroeten, dat Duitschland zijn plichten als bo'Ddgenoot gaai'ne en bij voor-uaat op den voorgrond plaatst. Zij baru -ten op de zoogenaamde iractaten van het Drievondig Verbond, waarvan de volledige inlioud totdusver niet bekend ge-taaakt is. Zij beginnen met het Duitsch-Oostenrijksche tractaat, dat in 1S79 gesloten I* is, eerst voor vijf ,iaar; maar tegelijk kvvam I men overeei!, dat het steods automatiscli voor drie j^ar verlengd zou worden, indien niet in de'eerste maand van liet laatsto jaar van het tractaat nieuwe onderhandelingen Reqpend werden. In 1882 sloot Italie zich"bij het verbond aan door twee traotaten, die liet te eener zijde met Uuitaçhland en ter andere zijde met Oostenrijk sloot en die daarna in 1889 tôt, de slujting van het eerste eiRenlyko tractaat van het Drievoudig Ver-■>ond tusschen de drie mogendheden leid-den,Het zal op het tegenwoordige oogenbl»1' belangstelling wekken, dat daar bepalingen over de Balkan-politiek in voorkwamen, die gelijlce rechten voor Oostenryk en Italie moesteh vexzekelren. In 1891,1902 an iaatste-li,jk met Nieuwjaàr 1913 is het Drievoudig Verbond opnieuw verlengd. Bij delaatste geleseniieid waren de mededeelingen over clen tijd van hernieuwing tegenstrijdig, maar de TriDuna erkende, dat het weer voor 7 jaar was aangegaas. Deinhoudvan de tractaten is, gelijk ge-zegd, nooit geheel nekend geworden. Maar het Duitsch-Oostenrijksche tractâat vau bondsrenootschap van 7 October 1S79 is den 3den Kebruari 1888 openbaar gemaakt. In de inleiding verkiaren de monarchen dat zi,j voor de veiligheid van liun rijken en de rust van hun volken onder aile omstandig-heden liebben te zorgen en daarom besloten liebben, een verbond van den vrede en tôt wederzijdsche verdediging aan te gaan. Artikel 1 laidt: Mocht tegen verwachting en tegen den oprechten v/ensch van de twee hooge con-tracteerende partijen een van de twee rijken van de zijde van Rusland aangevallen worden, dan zijn de hooge contracteerende partyen verplicht, eikaar met de geheele krijgsmacht van hun rjjk bij te staan en diensvolgens den vredé sleclits te zàmen en in overeenstemming met-elkaar te sluiten. In arc. II wordt het geval behandeld, dat t Duitschland of Oostenrijk-Hongarié in een t oorlog met een andere mogendheid dan Rusland ffewikkekl zou worden.Ook daarin worden slechts verplichtingen vastgesteld, ! in geval de bondgenoot wordt aangevallen, niet als hij aanvalt. Valt een derde mogendheid den bondgenoot aan. dan behoeft de andere contracteerende partij dien aanval-' 1er niet bij te staan, maar hij moet « ten 3 rninste een welwillende onzijdige houding 3 jegens den hoogen medécontractant be-i waren ". Het artikel vervolgt dan : a Indien echter in zulk een geval de aan-5 vallende mogendheid van de zijde van Rus-t land, hetzij in den vorm van actieve samen-werking, hetzij door militaire maatregelen, die den aangevallene bedreigen, mocht ge-steund worden, dan treedt de verplicliting van wederkeerigen bijstand met do voile " krijgsmacht ook in dit geval dadelijk in 1 werking, en de oorlogvoering van de twee - hooge contractanten zal ook dan gemeen-I schappelijk zijn tôt aan de gemeenschappe-a lijke sluiting van den vrede. a Uit den tekst van de bovenvermelde be-:S palingen van het tractaat blijkt zegt de Ger-. mania dat de beslissing. of iiet gescliil tus-a schen Oostenrijk en Servié beperkt kan , worden, in han'den van Rusland is. Zonder ° Rusland is er voor Duitschland geen reden, 13 om zich met handelend optreden in dat " gescliil te mengen. a Pas wanneer andere mogendheden, met naine Rusland, voor Servie met de wapenen partij kiezen, zou hot « geval van bondge-a nootschap » (casus foederis) voor Duitsch-n land inlreden en zou het zich aan Oosten-s rijks zi,ide plaatsen. u Ook in het tegenwoordige oogenblik, zoo besluit de Germania, zal de bondstrouw van Duitschland en Itaiiè jegens Oostenrijk-. Hongarië onwankelbaar blijken. | Dat mag men zich vooral in het buiten-I land voor gezegd houden, al is en blijft het a [ ook onze wensch, dat Oostenrijk erin siagen zal, gelijk het zijn voornemen is, zijti zaak ^ 1 alleen tôt een bevredigend einde te brengen, . | wat men op de heele wereld te beter moet , ; en zal begrijpe.n, daar de Donau-monarchie ' geen ùitljreiding van grondgobied beoogt, ; I maar alleen do handhaving verlangt van ® | een onwrikbaar recht op gerechtighei'1 De sterkîs tler Ooslenrljksohs en Servisch 3 levers Zjèliier een kott overzicht van de sterkte door Oostem-yksche en Servische légers, ©osïossr.'tû-'iiiosserapiô: Steand leger , . 398,943 Reserven 501,057 Land weer, is!e ban ...... . 330,i.00 •> 2"8 ban 500.000 i ianvullingsreserven ..... 000,000 S,330,000 Seî'ïic Staand leger . . 29,505 lst0 bail IS?,095 2J= b.-n 102,898 sij.b.an . . 81,844 403,000 De Oorlogsverklaring Uit Weenan ssinï men : De « Officie! », in eene bijzondere . aitgaa?, kcnciiyi den tekst der oorlogs-verklarîng af, wsfke is opgesfeld als , volgt : «De Koninklijke Regeerïng van Servie, nie! op voidoende wijze hebuende gsant-; woord op de nota, haar beste!d dcor den Oosîenrijkscheti gezanï ta Belgrado, ' in datovan 23 iuli S9I4-, ziet de Ksi-zeriijke en Koninkiijke Regeerissg zich i verplicht zelf te waken op de vrijwaring - zijner rechten en te dien einda de huip ' der wapenen in te reepen, Oostenrijk ; beschouwi zish dus ais zijn de op voet i van oorîog met Servie. i » De minister van buitaniandsche zakea ; van Oostenrijk-Honiiarië [ » (get.) BERCHTOLÛ. »> 1 3e oarJog zou ossîs S aaE»e 's mopge&is, gSiœsjSag, XBJBI «eirkiaapdl lien berich-t ons uit betrouwbaa'e br-on. ) dat de oorlog om 6 ure, Dinsdag mor- - gen, zou ver-klaard zijn, ] Essrsïe boising ! Berlijn, 28. — De "Vossische Zeitung" meldt uit Weenen, dat gevechteu plaats gï-epen op de Drina-rivier, van de grens, - tusschen Oostenrijk en Servie. Servisch» - vrijwilligers kwamen op verschiliende - punten over de rivier. De Oostenrijksche , troepea vuurden hunce wapens a£. Het bericht voegt er bij, dat de mo-ï bilisatie van 't Servische léger zeex snel 3 vandcrhand gaat. Men meldt groote troe-l penbew^ing in 't sandjak van Novi-Ba-3 zar. Koaing Nicolaas is met de regeering naar Bogoritza. C Isa BelgiS " Biussel, 28. — De afdeeling rulterij, J wéike, naar jaariijksche gewoonte, in 't kamp van Beve^loo verbleef, heeft bevel ï gèkregen heden haar garnizoen te ver-voegen.(. De lansiers, die de gidsen te Brussel 3 vervingen, hebbc-n de hootdstad in be-stemmiug voor Luik verlaten. In de gemeenten waar troepen moeten - legeren, hebben officiers opmetingen ge-daan in de scholen, met het oog op het o onderdak brengen van binnengeroepeii a klassen. - Vcrîi-ek «2er Ssr^iscSte oSficëeren uit Ltsik t Tengevolge van bot Oostcnrij ksch-Ser-n visch gescliil hebben de ofîicieren van het Servische leger, welke in den vreem-'' de verblijven, bevel ontvangen, zich bij ^ hun korps te vervoegen. Hier, te Luik, e werd dit bevel ter kennis gebraeht door ^ heer Joë Hogge, consul van Servie, en Zondag had het vertrek plaats van een n commandant, heer Bogdanovilch en van twee kapiteins, heeren Cbokoratsen on fi Soubatitch. Deze ofîicieren zijn met den trein van 6 u. 50 m. naar Parijs vertrok-ken. bij deze gelegenheid, had eene klei-ô ne, docli ind'rukweldiende betooging plaats in de Gnilleminsstatie. Eene kleine groep Servische studenten van Italiaansche ver-13 gezeld, hebben de Servische otficieren tôt ■~l in de statie begeleid, voorafgegaan van )0 een Servisch vaandel, aan welks vlag,een >0 Italiaansch vlagje was vastgespeld. Op j0 hunnen doortocht werden zij geestdriftig - toegejuicht. Vôôr hun vertrek richlte >0 heer Joë Hogge, in naam van hunne ter stede verblijvende landgenooten en van )5 hunne aanwezige Italiaansche vrienSen, )5 eene korte, doch van vaderlandsliefde tril-38 tende rede tôt hen. Commandant Bogda-44 navitch, diep geroerd, sprak eenige wcor- - den van dank. Heden en morgen, zullen de andere Serviërs Luik verlaten- &ssn onze SBostergreess w Sinds gisteren. heeft men gendarmen ge-plaatst langs de . Oostergrens. Daarenbo-ven waakt in den toren van Henri Cha- pelle dag en nacht een telegrafist. De s j Duitsche bedienden van Verviers hebben Ç* Maandag morgen bevel ontvangen zich onmiddellijk naar hun garnizoen te be- II! > geven. Teis paSeise De koning, van Laeken komend.is te C£ > half 3 dezen namiddag ten paleize van z( ■ Brussel aangokomen. Z. M. ontving onmiddellijk M.de Bro- rl quorille. IU i >ia een lang omderhoud met den mi- e( . nister van oorlog, ontving de koning st heer Davignon, die het einde van het di onderlioud met het cabhratshoofd bij- ki i woonde. p; î Riiiisiere'aad ; Te 8 ure, 's avonds had ten paleize ^ . van Brussel een bij hoogdiringendheid bijeengeroepen mlnisterraad plaats, onder fj voorzitterscha.p des konings. I De ïnî*erha.tl6ûàie toestand werd bespro-keoi en verschoidene maatregelen werden bij hoogdringendheid genemen. j , De ministerraad, die door al de leden s der regeering werd bijgewoond, duurde ? tôt half 11. » di Gemeenteraad te Brusssi Oî'stcss-saêsa Heer Camiel Huysmans (soq ) uit naam van coilega's uit de drie groepen stelt de volgeude ordemotie voor : " De gemeenteraad van Brussel, pijii-lijk ontroerd 'tloor de gedachie der vor-'a sehrikkelijke gevoigen die een Europee-^ scho oorlog zou na zioh sleepen drukt de hoop uit, de verzeeningsgeest den Zl B geast van gev/eld te zien beteugelen en . dat de belanghebbende regeeringen ailes .j zullen doen wat in hunne macht is, om y een oorlog te vermijden (Zeer wel op n . al de banken.) p M. de burgemeester Mas antwooirdt al3 ; volgtk Ik breng hulde a^n de edelmoedige i gedaehte, die de motie van M. jSuysmans i beziolt. Het is het voornemen van den raa<L j niet in eene zaak van internationaar ,j recht of in geschilien o?A<en- de mogend- < heden tusschen te kornen. Maar liet is niet minder waar dat het cous niet moet r: ■j oatzegd zijn, op een zoo ernstig oogen- le blik als het huidige, de j&em te verhef- t« îen in naam dar openbare denkwijze, □ wicr tolk wij zijn. h >. De inotie-Huysmans wordt bij eenpa- p !t rigiheid aangonomen en de zitting gehe- g □ ven. n / »*•« S Voor heden, Wcensdag, om 8 ure, P ^ 's avohds, was er in den Cirkus, On- derwijsstraat, te Brvfeteër, eece siocia- 8 " listische meeting bolegd, onder voorzit-1 terscliap van Eœiel Vaiidervelde. )' ; Als sprokers vermeldde men personen û ■1 ait verschiliende landen. \ r la Usaitesislamsfi ny 1 Bafcogcstîjen ssa OirJtschlsn^ g 3 De groote Duitsche bladen geven voort-a durend bijzondere edities uit, welke gre-1 tig ge'ezen worden. (i Prins Hendrik van Pruisen, die van deze week den zeilwodsti'ijd bij Cowes o zou bijwonen, gaat niet, om deu ei'nst à s van den Europeesehen toestand. Hij gaat n p naar Berlijn. k Te Munchen kwam het Zondag avond r tôt hevige uitbarstingen. Door dat eenige n personen, die tegen het spelen van het e n Oostenrijk volkslied betoogd hadden, af- li P ge.anseld waren, had de waard last ge-S geven geen volksliederen te spelen. liet h e publiek was hierover zoo ontstemd, dat v r het tôt liancltastelijkheden overging. Allés g n werd kort en klein geslagen. De marme- ( i> ren tafels gebroken, de stoelen in elkaav 1- getrapt, en de verlichting gebombardeerd. d i- Ten siotte gelukte het de policie het lo- v :- kaa 1 te ontruiinen, maar uit verschillige t< n deelen van de stad kwam het gepeupel d opdagen, dat reeds gehoorf had. dat er li wat te doen was, Duizenden belegerdea het café. Ten siotte werden van een in aan-bouw zijnde huis, in een automobiaf steenen gehaald en aile ruiton ingewor» pen. De gasten vluchtten uit hot hôtel. Om 4 ure 's morgens vergçheen do policie en 30 bereden agenten waren noo-dig om de straat te ontruimen. Het g®, heele spectakel had 5 uren geduurd. Maandag middag kwam het voor hel café weder tôt nionwo opaiooijos. Duizenden stonden voor het huis, waarvan tôt de viorde verdieping geen enkele ruit meer heel was. De monigte ver-maakte zich moL een strooien pop, die een Serviér' aan den galg moest voor-stellen. Een liandelsreiziger uit Berliju, die het waagdc een afkeurende opmor-king te makon, kreeg onmiddellijk een pak slaa.tr en viuohtte in het huis.Toen vorspreidde zich het garucht, dat eea Serviër belcedigende uitlalingen gebezigd had, en nu ontstond opnieuw speetakol, Men wilde, dat do man uitgelaverd werd Het kostte de policie de grootste - moeitg hem in be3cherming te neraen. Op' eea automobiel, waarmede hij naar het po-liciebureel gereden word, hagolde het steenen on stokslagen. Een polieiocons-missaris kreeg een pak slaag. Eindelijk begon het te stortregenen, wat een einde maakte aan de opstootjes. ¥sr don Gezien den politieken toestand zijn ail» stoeten, betoogingen en meetingen ver-boden.§ss Fraœkirajk fâoucS vaar Pas-âjs Uit New- York bericht men dat een mik lioen dollars in goud naar Parijs ge-zonden is. t'îjçsekssHe reïa ^Président Poincaré en eerste mihistei V iviaiii zullen Kopenhagen en Christiania nîet bezoeken, zooals eerst in het programma voorzien wae. Ze zullen morgen om 4 of 5 ure te Duin-kerken aankomen. i Erge betoogingen te ï Parijs : ooo sta xa. lio,VLc3.i.3à g;.® ja ; l^e revolutionuii',e vereenigingen te Pa- - "ije hadden 'gisteren avond hunne hand-langers opgeroepen, om op de boulevards ■ te gaan betoogen tegen den oorlog. , Verschillige patriotische groepementen hadden daarop hunne leden bijeengeroe- ■ pou »m op die anti-miiilarisc':e uitda-. gingen te antwooi;den. De policie had noodig geoordceid biizontîore ordemaatre-gelen te nemen. Wachten te voet en te paard hadden post gevat aan alie hoe-' ken der straten, op de boulevards uiV gevende. Tôt negen uren bleef alies kalm, doeii van af dit oogenblik werd het gedurig t drukker. De menigte schoolde vooral sa-men voor de bureelen der groote bladen. v Weld<a hoort men kreten opgaan : "Weg met den oorlog ! Onmiddellijk snoWen de agenten toe en houden de luidste en op-gewondendste schreeuweis aan. De tegenbetoogingen blijven niet uit. Leve Frankrijk ! " scbreeuwen de pa-triotten.i De eei&ie ernstige schok grijpt plaats ; op de Place de la République,waar drie : à vier dnizend betoogprs in botsing ko-t men met de policie. Agenten worden kwetst en talrijke aanhoudingen gebeu-I ren. : De manifestanteoi vluchten in de calés t en in de huizen waar de politie hen ach- - lerna zet. Eene tweede botsing valt voor on den t boulevard des Italiens, waar municipale t waehten te paard tôt eene charge over-3 gaan. Wat iaier, eeniopstoot voor het - Crédit Lyonnais. t He?r Guichard, bestuurder adjunct van . de municipale politie werd erg in den - vinger gebeten, heer Jean Bon,volksver-3 tegenwoordiger voor DevaHois-Perret weid, 1 duchtjg afgeranseld door de agenten dîq r hem voor een belhamel aanzagen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes