Het morgenblad: volksdagblad

753 0
04 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 17 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fb4wh2fj0p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fjaargany.- Nu 3 Zonciag 4 Januari 1914 t cennemen net numrrter HET MORGENBLAD HanxonciigingeR I. s |4= bladziide. — per kleinen re^el It. 0.30 | | Financiëele, » », » » 1.00 g | Stadsnituws, per grooten regel » 2.00 | S Reclafneti, » » » » 1.001 1 Begrafcnisbericht, » 5.00J VOLKSDAGBLAD Aile mededeehngen te zenden «an M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpea Meu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Talafnnn • OPSTELRAAD : ~ AANKONDIGINGEN : 3314 I Afeannementeii s Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. § 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. | BUITENLAND, het port te buiten. Aankondiginge.n worden- ook ontvangen dcor M. J. LÈBEGUE et O. "Office de Pu» bhcite. 35. îsieuwtraat. te Brussel. Politieke eerlijkheid De earielpers en vooral de pro-vinciegaze^es, aanzien het v-oor lien als eene zagfcpraal, dat de 0ch.jo.lwtt vpeer tôt in dïze maand versahoven werd. Zij voégen er heel vrtsugdevol jjij : vor&chcv un.... mis'schien tôt in Jen pruinxmîi.i <1. Eiwel, zij schi;nen gemakkelijk le •retien rai vrojgàtg ta ziin en re-rens ook weiii'.,g ©eriijk- Wani, indien de Kéchterziicle vroe-«er toegestean bée t de besprek a;-j 1er uieuv/c ■Schooùwe: msf eoscn «îitônrewonen z .tijd te verzeaûe.i.caQ vas het al.Ocn aïs gevo'g op ce }itdrukke*i|i.e be.oito de.- .a^'te àu-len, dat zij v/ol vri don d scia oeruii, maar geen o;jsa"uctie ao..dn ge-maakt bébfcen. Ba RiedKerzijae heeft otagelijk ge-had te gëioo ven, dat men o j anderen dezoli.de roahiso-ha/perjae.d, hei-ï;l!de vesrtrouwen ern dezelMe poâ-ieke eerlijkheid kan v n>den, dezij iltoos en in a,les am tegjans revers jewezea heeît. Wij hebben ze dezer tijden voor goed tan 't wk gezlen, d o kaa\e:.u an-len, d e fcôweren en schrijvén, d't îe opposit'e, de cariijke opposi-t-ê, ïefwa'eaevol zich van haré :aak heeit jokwe'-ën Hoo'ang hebben zij, de eene na }en anriere, de beepreking ;der Jckoolwet aiet gerckker, door alkfr-tei drogrcdenen en leug«ns uit te taramen ; ■ hoe hee.'t de eene al die urjnoezeîe- -varie se", ijes n ab herhaa'd, door twintig anderen rceds vo rgi3-bracht en twln :g maal door -do 1;si îtolteken rends den bod:in ngiés a gen ? Boeveio z tiipgen dea- Kamer, tieboeo de t artolmhfi,. on n, et u ii i ^ loo.s met diie flauwiiei en verspi d, tërwnl zoovie'e sociale we sont'-er-pen tetr besprèking geireed l'gger eu weflker s'-emming reeds lang djor eenieder verwaeht -worcsi v En dan 1 om€(n zij barweren. geene o-bsiruetie te zulen ma'eii! Danko-men zij sprekeja van polilie'ie eer-lijkhedd ! Zij juichen «n rospen triomf, oie. • n ; dat na 3 maanden tijd, de School-wet uog naar een vexderen zittijd is moeten verzonden worden en de „ i sociale wet ton, in - t be-'ang der ar- g beldors en klein burgerë, «evaar loo- te pen dees jaar nog gestenid te géra- si ken. ^ Ja. onze tegenstrevers zijn licht a ;evreden, roepen gemakkelijk hoera, j{ en sohijnen de eeriijkhuid- n'et meer je te keiinén. 11 In doze commedie en dit noodlot-tig spsl, vooral door âe socia is en 0 lîitgev'oerd, heb-besa de libéral en, de ^ îrore mannen d e nog darven a n c< sp.raak m'al:en op djn titel regee- |d rin.ï.spartij, hunne medeweràcing ,9re- jv levier d. Na het kar'el van 1910 en 1912 en ^ zijce zv^are gevo gen voor de lin- ^ ketzijden, zal dit spel met de Schto'-wet nog meer de op kruk1 en sprin- h gmeile libera..e partij vexdee.en, en on^redderen, want het blijkt maar v al ■ te klaor, dat zij n'et meer weat wat ze is, nocli waar ze naartee j gaat. Zij nioet erken-nen dat na, deze B comedio voor haar ailes ver oren ,s. 1 inbegrepcn hare polit'e';e e^r. Im- t mers, indien voor ieder rechiscliapen f mensch, het gegeven woard meer is \ dan een' sehrilt, zoo moet ook iedar 1 . eerjlijk meii&ch deze p.a:;tij ver la. en c voor dewelke cle paiitieke oneerlijk-1 [ he'd de, bo'sp ank is «sa den esnèn |'f ch-ef bov efi éîn - • aôdé^eïî te doen ; c spr'Tigon in het verbrek.en van een ï | g'égeven woord. Zij moetén ollendige ' bere' gaaars wazen, om dcor zuil-e ! œiddeJen te trach en meesror e wor-1 J den Zij verwerpen dan oo dj ho-pg- ' < I sic bwiiigen des ands en d^s volks. t ■ He' kartel heeft du; zen den k'e^ers J der tegenpartij to. de kalho ieken d ;en , overs.Jaan. Ij De laatste manceuvers der beide ! linkei-zij den in de Kamers, aullon ] nog meer hunner aankîevers doen : bij ons brengen, CTetrtuigd dat er J maar eene enke'e regear'ngspartij be- 1 ataat : de kathoiieke partij ! ' ' . ' - I ©F im m a an In de papier-ijverheid 't Gaat ook slecht in de Turnhoiitsche ^sp'ernijvetheid, In sommige fabriekeT Word\ twee to-t drie dagen per week n'e ^ewor'rt. De cir.rietane verieonigi'ng doe 't mog^ijke om de slachicrffers te 6tau nen. Qedenki de schoolbns ûen eerst«n Zondag van 't Nieuwjaai weDsclien wii het gelulckig en heilzaam, voora.1 aan de sooedige jongens die, jaar in. ja,ar uit, bewijzen van diepe verkleefd-heid en grenzelooze toewijding geven aar de goede zaak. Zij zijn een onmisbaai element van goed succès bij den school-îenning, en herinneren den Christen Via-oing zijnsn plioht op een oogenblik er eene plaals, waar er met het beste beroep kan gedaan op zijne mild ^loedige jongens, dat zal de Heer nie' oabeloond laten. Hier beneden reeds Ver-wYf.t gij de aehting van al degenen, vviei acftting weerde heeft. Kleeding der onderofficieren te adjudaùiten zijn bij mirristerieel be-duit gemachtigd om de onde tenue voort voor eenen onbepaalden tijd. De onder-officieren van aile wapens en aile diensten zijn gemachtigd, vcor o® uitgangstenue, eene kepi t? dragen vmi hetzelîde model als die van de ad-W ten, met dit verschil dat de goudeE aies rond Het nieuw^e hoofddeksel ver-\angen WOr^t ,joor w0][en ^jQg jn tle klèuy van ]le|. régiment. De grootste brug der Wereld „Ti i-'"' 6* lie"''er zal natuuxlijk in Ame "ka Tiggen, want mon is aan het bou-bezig.•2^s zal' "feteré lane zijn -, nverioTv v.00,ri Se. ««ehl'jke brug en ! ci leiden y'if01'. ^ YI!^"kten die er naartee son mot v~ _'^e^"-Ï0rk al over den liurl Do TJf!Se)' verMnaen. laï 7ijn t), " , e ^ ^ ï-78 met. stroom V^r"g Znl 25 ,"letcrs b&YC" van 62 meie-s Sf'i ^1° wM,e bcbv«n het niai iak ,et hançon(1" gokel'e N» £kS J6"6 '^Po^vlakte Dndanks I Ba Wiesan-viadukt in XWitserland n eet i 3050 meters, De brug va.n den Ohio naar j Kaïro ( Illinois) 3220 xasters ; d© brug van Tiay, jn Sehotlancl, 3257 meters. D'3n;f uwe brug van Nevr-York z>al d'Us al de?e kolosale werken overtrejïen. 1 Rond het Parlement De wet op de Zomiagrust ; Heer Frans Van Cauwelaert heeit zijn gedrukt vertlag meegedeeld, beti-eîfeade het ontwerp, wijzijingen brengende aan de ■ : wet op de Zondagruet in de nijverhei' s-. en handelsondernemingen. De verslaggever kornt tôt het be=luit, en de Commissie heeft er zich eeapaiig — min eene onthouding —, bij aanges o-ten, dat de combinsties om "extra- " te 1 kunnen houden — t.t. Zondags en bij- j zonder veel personeel gebruiken dat in de week geenszins gebezigd worrit, —moe-' ten verboden worden. Buiten de leden der ! inwonende famiiie, mag, gqea fbefc;li„nde i I meer dan 6 dagen per week aan den ar-b-eid gobruiîct worden. De Commissie om de misbrui'.en' te keer te gaan, stclt de uitzônderingen vast.B' i ten do familieleden tôt den 3en graad, zijnde tanten, oomen, nichten en nevei^en buiten de inbuiswonende kpechten ofirei-1 den, mag er niemand 7 dagen aan 't werk gebruikt worden. <% /A IERLA1S/D Het gaat nog altijd der bevolking niet goed. Thans is verschencn het verslag over den loop der bevolking op het ei-land in de jaren 1901-19.L0, en daaruit bliikt dat het gctal inwonors in dit tijd-vak is gedaald van 4,468,501 tôt i mil-lioen 385,421. Toch was bot getal huwe-lijken grooter en dot der geboorten niet zooveel kleiner eu het verschil tusschen geboorten en sterfgevhllen leverde een voordeelig saldo van een kwaart millioen-Er zijn dus weer duizenden en tienôui- j zenden geweest, die in bot eigen vader-land geen brood en geen toekomS't meer konden vinden... Of Home Rule daarin spoedig verbete-rin,g brengen zal ? i i » tj, — JfilZE PATRONAGES Toen de patronage tôt stand is geko-ien„ vergde deze instelling de uitbrei-ing niet, welke zij beden noodzakelij- j arwijs heeft genomen. ' . . 1: De inrichting van de patronage» is uit- ^ egaan va.n dit op de kriètelijke lieE-de „ Msteund denkbeeld: de jeugd vrijwareii j gen den noodlottigen invloed van de raat ! Het grootste deel van den tijd oid't er dus besteed, en terecht, aan ?.rmaak ; ook wordt er soins _ eene kc,'te l mspraak gehouden tôt stichting van do ^ :ugd; en er wordt op gevaakt dat do c ingolioden hunne christeiijke plicliten 1 îar behooren ver vu lie n. c Veel goeds dus hefioen die instellingen c abetwistbaar teweeggebracht. ^ D'ocb aldra zagen onze wakkere v/er- x srs op maatschappelijk gebied, dat, er 1 ;iie leonite bestond in de zaak, namclijk, c it voie jongelingen hun ontsr.apten. En r ermits eîk fe.it eene oorzaak heeit,kwam 1 tan allicht tôt dit besluit„ dat de jonge- c ng, om aan de patronage gchecht te i lijven, er tasijbare voordcolen moet vin- , en. , c Dé patronage moet dus als uitbreiding j ebben: _ , Op maatschappelijk gebic1 : afdeelingen ^ an onderlingen bijstand, spaarkas, vak- j ereeniging en vaks.chooL Op godsdienstig gebied: Bond van he! ' î. Sacrsument, Eerewacht cf Congregatie- , Op wetenschappelijk en opvoedkundig ' ebtod : avondschool of dergelijke inrich-ng. ' Doch hier zal men wollîcht tegenwer- 1 ien, dat velen onzer leden van de pa- '• ronago voor dusdanige instellingen niet ' atbaar zijn. Wij neme.n gereedelijk aan, dat niet al i o jongelingen, die in dp patroiw.ge zijn, i ecl kunnen uitmaken van a 1 deze ver- : chiilende instellingen; dosh dit is Wel 1 inbrtwistlîàar, dat de eenen in deze af- ; èeling, de anderen in g hunne zaak : rullon vinden, en dat men er aldus toe :omen zal een puiic van joiigcdingen te . "ônien, dis den béaten invloed op hun- , le makkears zallen uitoefenen. Om eehter tôt een uitsdag te komen, d'ie verkeiijk aan het beooc4de doel beant-voordt, nioei, 1}»t.» ï.:; onderc zorg ! vorden gewaakt op de vorming van het jestaurspersoneel. Dat bestuur bestaat gewoonlijk uit iriesters en leekcn, en beiden moeten tôt mnne taak worden opgeleid — zoo zij îet alreeds niet zijn. Die opleiding kan cV?n vind'en in maatschappeiijke situdie-cringen, die thans zoowat overal bestaan, vaar er mannen worden aangetroîfen van loorzieht en van goeden wil. Heeft men de kans niet van een dege-ijken maatjschappelijken studiekring, da-n aoeft het personeel zijne opleiding zelf ;e bewerken. W. —• —• Tegen spionage Men boricht uit Sint-Petersburg: De ministerraad heeft een lijst laten jpenbaar maken van de beriohten, die in-ïevoige van de spionagewet van den 8n ; Juli 1912 niet in bladeai mogen worden opgenomen. Het zijn de berichten over voorgeno-men wijzigingen in de bezetting van oor-logsschepen en van vestingen, de vorming van nieuwe militaire afdeelingen, alsmede wijzigingen in het bouwplan voor oorlogsschepen of in de plannen tôt herstellingen aan oorlogsschepen, de hoeveeiheden munitie en andere oorlogs-behoeften, die voor het geval van oorlog gereed worden gehouden, over de betee-kenis van vee'ingen en oorlogshavens in geval van oorlog. Voorts berichten over den bouw van nieuwe vestingen en de opheffing van bestaande vestingen, over de bewegingen van leger en vloot, over den loop en de uitslagen van proefmo-bielmakhigen, in het bijzonder die in grensstreken, over de intrekking van ver-loven, over opdrachten van militairen aard, over het oproepen van verlofgan-gers, over het _ onder de wapens houden van troepen, die hun tijd hebben uitge-tliend, over de verplaatsing ^"an troepen aan de grens en over het bijeenbrengen \an koopvaardij- en oorlogsschepen Het verbod wordt op 30 Januari 1914 voor-loopig voor den tijd van één jaar van kracht. Een îrouwô lio-nd lusschen Limhaus en Neuhaus, in Thu-ringen is een jonge arbeider Forkel, die voor het zieke kind vàn zijne zuster ge-neesrniddelen in eene apotbe<;k ging ha-leny in de hooge sneeuw afgeiiiat, neer-gevallcn en bevroren. Den volgenden mor-gen vonden hvee skiloopers zijn ljjk. Er naast zat de hond van'Forkel, die den beelen naeht bi.'i hem de wacht had gehouden. Eene hand van. den doode bloed-de en was gezwollen. De trouwe hond had namelijk door in die hand te bijten, getracht zijn baas te bev/egen om op te staan. • j }e maaîschappeSIjke verzekeringen Wij ineldden reeds dat de commissie er XV, gelast met het onderzoek van tet wetsontweirp op de maatschappeiijke 'ersekeringen, ba-re werkzaambeden ge-ktdigd heeft. Wij deelen hier eenige be-angrijke bij zoadeorbeden mede over die ferkzaamhedeni De ooiûmissie heeft bet ontwerp der egeering om zoo te zeggen ongeschon-en bebouden. Al de wijzigingen die er an voergesteld werden en er het ka-akter zouden hebben kunnen van schen-:en, werden verworpen. De wijzigingen, ie aaOQgenomen werden, hebben vooral •o'or doel do zekorbeid te vermeea-deren an de aangèslotonen zoo bij de mutua-iteiten als bij de regionale raden, en im aile aani'eiding tôt gescliil te ver-Bij don in. de inr ichting van den geneos-lundlgeii dionst. To dien einde stelt de œûmiséie voor, dat men van de zielcen-.a-sen zou eischen dat zij, ten beloope •an 85% ten m'mste, de betaling zou lekken der ve»rgoedingen en d-er genees-:undige èn apothekerskosten. Zulks zou Qésten geschieden met de bjjdragen der verkende lede.n, er bij gevoegd de in-resten der geplaatste gelden.Die betecliik-:ing komt over een met deze voorko-nend. in de wet waarbij er premies ver-oend worden aan de invaliditeitskaÉj&en. De commissie voorziet, de stichting. in ton schoot van ieder weldadigheidsbu-•eel, ee.ie'r voorzienir.gsaldeeling met bij-: onder budjot. Dat m oet dienen om het ekort der hulpmiddelen van den regio-îalen raad aan te vu^len, en ont, zoo îoodig, do , verzekeringsinriehti^gen van îet district ter hulp te komen. De tus-schenkoms't van den Staat, ten voordee-e der ziekteveTzekeringea der personen çeboren voor 1 Januari 1865,wordt van ?5 op 50 eentiemen gebraoht ; de toelage ,-an 60 osntiome-i. ten voordeejc der ver-iotering tegen werkonbekwaamheid, bij lozelfûo i personen, wordt op 1 frank ge-Dracht.Voor wat den geneeskundigen dienst laogaat, stelt de conamissie de inrieh-,ing voor van eenen raad, samengesteld ait drie afgevaardigden der maatschap-pijen van, ocderlingen bijstand,van twee ifgevaardigde® van het Verbond der ge-neesheeren, van een afgevaardigde van het Apothekersverbond en voorgezeten ioor een afgevaardigde der regeering. De raad zou de inriehtingsvoorwaarden van geneesheer- en apothekersdienst aan ie regeering onderwerpen, die er bij ko-oinklijk besluit het hoogste en laaigste ta.rief zcu van vaststellen. Ook zouden aan den raad al de geschillen rakende de inrichting van don dienst moeten on-'1-erw'Orpen worden, en hij zou als ver-zoener of beoniddelaar opt.reden. De régionale raden zoudén die tarie-ven mogen toepassen in hunne omEcbrij-ving. De mutualiteiten zouden ze moeten aanveerden, op stra-f al hunne rechten op de toelagen te verliezen. Evenwel zouden ze de vrijheid hebben den geneesheer en den apotheker te betalen per aangesloten lid. De routaaKteiten zullen vertegenwoordigd zijn in de régionale raden. De oorarnissie der XV heeft ten slotte voorgesteîd de ouderdomsverzekering on-middellijk, verplichtend te maken, en de verzokoring tegen ziekte en werkonbekwaamheid, te rekenen van 1Q17. •». Versclirikkelilk moonftoonesl Verleden nacht hoorde men te Wieden-bruek, in Westfalië, geroep* in de woning van den bouwkundige Schauerthe. Gebu-ren snelden toe, beukten de deuren in en drongen de kamers binnen. In de keuken vonden zij het lijk van Madame Schauerthe; zij had de keel afgesnoden. Op den trap lag haar zevenjarig dochtertje, dat enkeie oogenblikken later den gecst gaf. In don hof ontdekten men den 17-jari-gen zoon; hij lag in de sneeuw en ver-loor veel bloed. De zoon werd naar het gasthuis overgebracht. Aldaar verklaarde hij, door een onbekende in de duisternis aangevallen geweest te zijn. Hij had langs het " venster 'de vlucht kunnen nemen. De bouwkundige was niet gékwetst en zeg-de geen uitleg over het drama te kunnen geven. De policie heeft hem aangehou-den', maar er besfiaat twijfel of hij zijne vrouw en kindsren heeft aangevallen. Vermoedens vallen op een nnder îami-lielid, die naar Zwitseirland is vertrok-ken.Eene moord îe Breda Donderdag avond vonden voorbijgangers vrouw A. F. Olaessen-Loonen, badende in haar bloed. Met een mes was haar eene diepe snede in het dijbeen toege» bracht. Dfe vrouw was stervende. De da-der, haar man, i= aangehouden. De vrouw is iwoeder van vijf kleine kinderen. t ,—■ ■ ^ Lijkdienst der prinses van Hohenzollern Zaterdag, had te Sigmaringen, de plech, tige lijkdienst plaats van prinses Léo-pold van Hohenzollern, Buiten de zonen der overledene, (fie den rouw leidden, waren tegenwoordig : De Duitsche keizer, koning Albert van België, de koning van Saksen, koning Manuel van Portugal en zijne gemalin ; de prinsen en prinsessen van het Rti-mecnsclie 'konlngshuis : hertog Robert van Wurtenberg, vertegenwoordiger van den koning van Wurtenberg. Prinses Mathilde van Saksen ; prinses Theresia van Beieren -, prins Franz van Beieren ; prins Slax van Saksen ; de groothertog van Raden ; vorst en vorstin van Jfhuxm und TAixis ; vorst von H>o-henlohe-Langenburg : vorst zù Fûrstan-berg ; Mgr. von Keppler, bisschop van Rottenburg. Verder aîgevaardigden van verscheiden^ regimenten, vertegenwocw'digers van bonds<-vorsten, enz. De lijkdienst ha® met groote plechtig-heid plants in de Verlossera Kerk. Dezen avond vertrekt koning Albert te» rug naar Brussel. IN EGYPTE Ook in Egypte is 't nog- geem peàs en vrêe. Volgens het "Hbl.*, zou doOT "t kracht-dadig optreden der Engelscten een ern-stig gesc'nil tusschen lord Kitchenar en den khédive en de Egyptische natiooalis* ten, dat dreigde een gevaarlijke wending te neiaen,' met gelukken zijn uitgevoch-ten. Kitchener had namelijk besloten doot te zetten, dat de voor liefdadige doelein-den bestemde fondsen van de Mohcmme-. daansche ordo der Dakfs, die volgens zijne meening niet behoorlijk besteed werden, door regeeringsambt«naren zouden worden beheerd. Dit lokte beftig vejr-zet uit bij de nationalisten en de khédive sloot zich daarbij aan. Toen werd de kwestie aaxt den Sultan van Turkije ter beslecbtiQg voorgelegd. Dsze beelisto tea guisstf "wwi lord Bachelier.Ingevolgo deze besïteeing werden in den loop der vorige xaaand ambtenaren benoemd, die de gelden na eenige vaken in beheer zouden nemen. Maar jntos* schen waren de fanatieke eiementen een verbitterde agdtatie begonnen, wiet eind-doel was te Oaïro een bloedbad aan te richten op den dag, dat de nieuwe bepa-lingen van kracht zouden worden. Maai lord Kitohener had zijn maatregélen genomen. Een Engeîsche vloot was met spoed naar Alexandrie vertrokken, 3000 matrozen en Qoldaten weaxlen geland, zoo-gezegd als gasten van het garnizoen van CVïro en om de pyramieden te zien, maar feitelijk om de oproerlingen in toom te houden. En dit majohtvertoon wae, vol-do onde geweest, om de booze plannen der nationalisten te verijdeleaa. HUISELKJK DS«MA] De 39-jarig® Jules Garnier, wonend te Clichy, wiems vrouw aan de tering was bezwekem, was te Parijs gebleven met twee kinderen. Hij had zelf de vreeselîj-ke ziekte overgekregen. Daar de genees-heeren hem naar een sanatorium wilden zenden, besloot hij liever te stervein met zijne kinderen, die hij meende eveneens aan tering te zuilon bezwijken. Gisteff-avond schoot hij - zijn twee jongste kna-pen, de eene elf en de andere acbt jaar oud, door bet hoofd «n bracht zich daar-na zelf om bet leven. Toen de oudste zoon van zijn werk weerkeerde, vomd bij de dtio lijken-BOTTSNIiAyp . Spani® Het parlement ontbondea Koning Alfons heeft een besluit getee-kend, waarbij de Kamers ontbonden worden. De verkiezingen zijn vastgesteld in het bogin van Maart, terwijl de nieuwe Kamers den 30n Maart zullen bijeeako-men.De ontbinding ie een gevolg van den strijd in de conserv.atieve partij tusschen de volgelingen van Maura, den vroegeren partijleidor, die zich voorloopig heeft te-ruggetrokken, en die van Dato, den mir nister-président. Saeeuw Hevige sneeuwstormen hebben gewoed in de provincies van bet Noorden en bel Noord-Westen, en zelfs het Zuidea werd niet gespaard. Zoo komen er sneeuwbe-richten uit Carthagena, Almeria en Mnr-eia. 't Is 30 jaar geleden dat zoo n©g iets voorviel. In de provincie Huesca is de kowfe 15 graden onder zéro. De bevolking der dor-oeo in de bergen fe geblokeerd door de-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes