Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

3426 0
28 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Februari. Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren. Geraadpleegd op 25 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tb0xp6w71f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 29** îaargang nr.2% 10 Gentlemen t)et nummer van 6 bMzijden ■ Abonnement : Fr. S.- 28 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. - Hoofdopsteller : Aug. MONET. "TorryQ TTTR " IDE! BETJK:BLAE"R - PROEFT ZEŒïIfcTS Laurent SWOLfS als Wagner^zanger Hedenavond treedt dits de heer Laurent Swoljs weder op in de Vlaamsche Opéra. Swolfs is een der degelijkste en der meest geliefde artisten, die ons Lyrisch Tooneelooitgehad heeft sinds sijn bestaan. IVie herinnert zich niet meer zijn af-scheidsvoorstelling — met <■ Genesius » — wanneer hem uit naam van gansch het getronwe publiek,een praclitig eere zwaard werd aangeboden .* Swolfs Vf as vier jaar aan onze Opéra verbonden : van 1902 tôt içoô. In den nieuweu schouwburg trad hij op, den openingsavond (77 Oktober IQ07) als " Merlijn » in « Herbergprinses » en nog eens als « Waller » in de "Meesterzangers « in het seisoen içio-içil. Nu wij hem tertig ztillen zien, als « Siegmund » in de - Walkure » — die altijd aijn beste roi geweest is — in af-wachting dat hij hier « Parsifal » optreedt, — willen 70e er even op wijxen, wat Swolfs in het bijzonder als Wagner zanger te beteekenen heeft : 1. « Vliegende Hollauder « (Erik) creatie te Lyon (1909) . 2. « Lohengrin », gespeeld te Antwerpen, Lyon, Nice, Vichy. 3 « Tannhàuser », te Antwerpen, Lyon, Nice, Aix-les-Bains. 4 « Tristan en Isolde » in Concert-vorm te Nancy (1912) 5. « Rijngoud » (Loge) in de Opéra te Parijs (1913) 6. « Walkure » (Siegmund), creatie te Antwerpen, Brus sel, Nice, Opéra te Parijs 7. « Siegfried », creatie te Genève 1910. 8. « Godendeemstering », creatie te Nice 1913. 9. « De Meesterzanger; », creatie te Antwerpen en Nice, gespeeld te Lyon. 10 » Parsifal », te Antwerpen [creatie 1914. t De Waalsche Haan en « Het Lied van heer Halewyn» De "Express» van Luik, het hoofdorgaan van de hondsdolle Wallomsanten, dat tusschen al zijn artikels ei atiketjes een haantje zet, nad. naar aanleiding van de opvoering van « Heer Halewyn » in de Vlaamsche Opéra, deze kardinale stupiditeit ten beste gegeven : " — Ah! die s.rme Vlaamsche Opéra is dus rteds genoodzaakt, vertalingen op te voeren van vreemde vrerken en... horresco referens (sic) — zich te verlagen tôt het opdisschen aan zijn gewone bezoekers van voortbrengselen, ontstaan uit de medewerking van Iwee. . sales Wallons (resic). 0 Hiel ! O Corem.ins, O Cas-telyn, roert uwe asch niet bij dergelijke abomi-natie ! Laat er ont liever om lachcn, de goede Vlaamsche broeders geven ons daartoe zoo weinig gelegrnheid .' » Deze vertaline; van het Waalsche hane-gekraai is van Het Laatste Nieuws, dat het artikeltje van de « Express » liet volgen door deze zeer juiste opmerking : « Bewijs dan al een dienst aan de goede Waalsche broeders, om daarna op dien toon aan^esproken leworden. Wij zouden daarover wel die meening van de hh Solvay en Dupuis willen kenneit ! » Naar aanleiding van dezen twist ontving Het Laatste Nieuws van den heer Lucien Solvay, den schrijver van het libretto van « Heer Halewyn » den volgenden brief: Waarde Vriend, Er wordt roij een aitikel uit uw voortreffelijk blad medegedeeld, waarin het uiterst onbehendig geschrijf van de « Express » van Lnik wordt weer-gegeven naar aanleiding van « Het Lied van Halewyn », een oppra van Albeit Dupuis en mij, dat de Vlaamsche Opéra van Antwerpen dezer dagen opvoerde. Mijn medewerker en ik kunnen de ongepaste beschouwingen van het Luiker blad niet genoeg betreuren. De h. Fontaine verriclite een vaderland-sche daad door ons werk aan te nemen, en wij zijn hem daarvoorzeer dankbaar. De legende van Halewyn is Vlaamsch ; het was maar billijk dat zij in ,t Vlaamsch werd gespeeld. en wij zijn er gelukkig en fier over, dat zij eerst in die taal is opgevoerd, dank zij de kostbare medewerking van mijn vriend Hubert Melis, die haar zeer goed vertaald heeft. Er komen hier geen Walen te pas in deze zaak. Er zijn alleen Belgen in betrokken, en -t geldt eerst en vooral Belgische kunst. Door ons werk te laten opvoeren, heeft de h. Fontaine het aldus verstaan, evenals wij. De belachelijke beschouwingen van de « Express » zijn dus geheel misplaatst, en wij betreuren ze dan ook. Aanvaard, waarde vriend, de betuiging van mijn oude vriendschap. Lucien Solvay Als afstraffing voor de - Express » kan dan nogal tellen, vooral wanneer men weet dat de heer Solvay lid is van de redaktie der Etoile Belge die in Wallingantenfurie, aan de « Express » al heel weinig punten vôôrgeeft. Ter intencie van dit laatste blad—en van de Wallinganten in 't algemeen — kan hier nog wel bij gezegd, dat onze « arme Vlaamsche Opéra » ailes behalve de werken der Walen noodig heeft om te kunnen leven. De toestand is precies omgekeerd. Voor de Waalsche toondichters is de Vlaamsche Opéra nog de éénige kans op levensbehoud. Als een Waalsch toondichter werkelijk wat kàn— zooals dat met de heeren Louis Delune en Albert Dupuis het geval is. — dan heeft hij nog de kans om door die « Sàles flamins » uit de vergetelijkheid te worden ontrukt. Op hun Waalsche broeders behoeven ze daarvoor niet te rekenen : Die begrijpen vooreerst geen zier van ware, ernstige kunst en zijn nooit in staat geweest om ook | maar de kleinste kunstinstelling behoorlijk op zijn pooten te zetten en in 't leven te houden. Laat de Walen zich tevreden houden hun verdiende faam van handswerkliê : De kunstenaars, dat zijn wij, de Vlamingen. Dat is altijd zoo geweest, en dat staat nog met op veranderen. En als er dan toevallig eens een wââr kunstenaar uitjjebroed wordt onder de vleu-gèlen van de Waalschen haan,—nu,dan zullen de Vlamingen ook altijd verstandig en verdraagzaam genoeg zijn om het werk van dezen kur.stenaar aan de wereld te doen kennen. Zoo verstaan wij nu eenmaal èn de kunst èn de vaderlandshefde. En laat den « Express » dan maar razen, dat wij kiekens zijn : Een kieken kraait wei niet. maar het legt eieren. En ge ziet wel, dat op tijd en stond de Walen h(,el fier en dankbaar kunnen zijn, als ze de?e eieren mee mogen komeniopra-pen.A. M. De Spaansche Viieg Het nieuwe blijspel van de heeren Ber-trijn en Van der Horst aankondigen, doet op dit oogenblik zijn zegevierende ronde door heel Duitschland. Als schier aile goede kluchten hebben twee schrijvers eraan ge-werkt. Zij heeten Arnold en Bach. In Holland, waar het door het gezel-schap van den Stadsschouwburg van Rotterdam gespeeld wordt, gaat het niet meer dan voor de uitverkochte zalen. Maar dit enorm succès neefc het te danken aan zijn Edelachtbare, den burgemeester van Délit, die het noodig geoordeeld had. onlangs de opvoering van De Spaansche Vlieg in zijn goede stede te verbieden, Barbarossa, de geestige maar onbarm-hartige tooneelrecensent van de « Telegraaf» zegt erover, naar aanleiding van de eerste opvoering door de Rotterdammerste Amsterdam, Zondagavond : Van dien Delftschen burgemeester begrijp ik niets. De klucht is volstrekt niet schuin al is zij nu niet bepaald recht, platheden komen er niet in voor, op het allerlaagste wordt niet gespeculeerd, er wordt geen knoop en geen druksluiting los ge-maakt en aile toileUen der dames zijn gesloten van onder tôt boven. Zelfs je grootmoeder zou je er mee naartoe kunnen nemen, vooral als ze een tikje doof is. De historié komt hiér op neer, dat een mos-terdfabrikant in zijn jeugd een herderskwartiertje gesleten heeft met een danseres, « Spaansche Vlieg » genaamd. Eenigen tijd daarna ontvangt hij een brief van de dame in kwestie en er bij inge-sloten een portret van een babv, met op den achterkant het vers : Hiep, hiep, hoera. Hier ben ik, Papa ! Vijf- en- twintig jaar later speelt het stuk. De mosterdfabrikant is getrouwd, een achtenswaardig man geworden, en zijn vrouw, van zeer streng-zedelijke beginselen, is présidente van een zuige-lingen-vereenigiging. Door allerlei omstandigheclen raakt het geheim van het « Hiep-hiep-hoera ! » bekend en wat blijkt ?... Dat in het stadje nog meer achtenswaardige mannen 25 jaar geleden en der-g'elijk portret ontvangen hebben en gedurende al dien tijd moeder en kind geldelijk gesteund hebben! Natuurlijk komt er een jongmensch te voor-schijn — 't is v. d. Lugt Melsert, en gij moet hem zien met zijn zoet, gedwee gezicht, waarin hij toch eenige listigheid heeft weten te bewaren — en door een goedbedachte truc vliegt hij elk6n ouden heer, dien hij tegenkomt, om den hais met de woorden; « Hiep-hiep-hoera ! » enz. Dit is de opzet. In de uitwerking zijn de beide Duitschers Arnold en Bach zeer gelukkig geweest en het gevolg is, dat de stampvolle zaal gisteravond gedonderd heeft van den lach. Voortreffelijk spelen de Rotterdammers dit soort werk. Henri Poolman, als de mosterdfabrikant, is kostelijk en zoo zijn Henri Moriën, die een jong, onvervaard advocaat voorstelt, Hunsche en Ver-voorn. De roi van v. d. Lugt is niet groot, maar door zijn spel is het dè roi geworden. En hij bereikt dit bijna geheel door stil spel. 't Is onovertrefbaar. Voor den regisseur, Henri Poolman, heb ik aile respect, want hij verstaat de kunst dejonge meisjes, mejuffr- Ligthart en Van Oleffen.zôo te doen spelen De Heer Bernard RUYSBR0EK Dottderdag a. s worden dus de heer en Mev. Ruysbroek gefeest. Zij hebben voor deze gelegenheid Het Zangersfeest-, gekozen, een der kostelijksre blijspelen van het oude Duitsche repertorium, dat sedert vele jaren niet meer werd opgevoerd. Vooraj sal « Fanny's Sonnet » gaan. het lieve stukje van Maurits Sabbe, waarin Mev Ruysbroeck zoo mooi-gemoe-deli/k de roi der oude tante speelt. De heer en Mev. Ruysbroek worden door het publiek zeer gaarne gezien en hun feestavond zal dan ook, als naar gewoonte, volkomen gelukken. alsof zij sinds jaren het métier beoefenen. Moet ik nog zeggen, dat Mevr. Van Eijsden al haar leven-digheid aan het kleine rolletje van de zuigelingen-presidente gaf ? Het succès was geweldig, de zaal viel meer-maal door elkaar van de prêt en het slot werd een ovatie, zooals me maar zelden bijwoont. Brave burgemeester ! 4* 4* De «Spaansche Vlieg» beleefde in Duitschland en Oostenrijk al méér dan 3oo voorstellingen. Reeds is ze den Oceaan overgevlogen en beleeft in Kanada triomfen zonder voorgaande in de klucht-spelgeschiedenis. Hier kan wel degelijk van een wereldsucces gesproken worden. In den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg « Mijn Oam uit HoSlandl » — De Va&tenavontivertoaniftigen Lodewijk De Schutter heeit blijkbaar geen ander doel gehad met zijn « Oom uit Holland » dan te doen lachen, en dat doel heeft hij bereikt ; zelfs zoo goed als ooit maar één Vlaamsch bijspelschrijver het bereikt kan hebben. En dan heett, op de beste Vlaamsche blijspelen de klucht van De Schutter zells dit nog zeer achtenswaardig voordeel : dat ze niet naar gestooide sa-vooien en afkokend waschgoed ruikt. De humor van De Schutter is van een beter gehalte, en daarom twijfelen we eraan, of, voor het gewone publiek der maatschap-op den buiten, zijn stuk wel ooit zoo sterk inslaan zal als het dat hier doet. Want hiér zells heeft nog een boel echte grappigheid niet gepakt, omdat ze aan te fijne draad-jes hangt. Het groot gebrek van « Mijn Oom uit Holland » is dat het te haastig gemaakt werd. Dat merkt ge er dadelijk aan. Het GROOT E MA G A ZIo h EN VAN NI EL WIGHEDEN m g V1BIBI A ■ m m n| gs m MEIRPLAATS, 33 ANTWERPEN. A i gMMÏltf 1 ! rentoonstelling van Bloemen. Handschoenen. Kanten, Reukwerk !■ 11181 w W 94 m B U t Vraag onzen cataloog aan al de kassen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Antwerpen van 1895 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes