Het nieuws van den dag

1392 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 Juli. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pv6b27r32z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dsrtigste Jâargiang Nr 177 2 centiemen per nummer Brussel, Zondag 28 en Rflaandag 27 Ju!11914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen : les maanden ■ 4 frank. " 0 Peejaab. 8 fraak. I voor Holland * • H — Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DÂGBLAD G-esticht door Jan Ht!YGHB BUREEL DER ELEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 aankondigingen i Gavraagde en aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel. •, 30 c, ' ^ de WeeL\. 9 C- ,'s Zon?a8s- 75 c- Id„ 's Zondags ; 40 C. voor 2 groote regels. leâeren regel meer : 30 c. in de week; ^ bladz-> Per regel. . 2 fr. en 3 fr, 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. leî ieesf van den asbeld Gelijk ieder jaar, is de arbeid verheer-ijkt geweest in de nationale feesten van let land: met reeht en reden wordt hem 1i)i1 le esreplaats vergund; en met aile echte nolksvrienden hebben wij met- eene inni-!8 untroering den allereersten dag onzer açlerlandsc'lie plechtigheden aan de ver-liensten van ons werkvolk zien toewijden. iciring Albert met zijne twee zonen, den iertogr vlan Braband en den graaf van flsanderen, was met een schitterend ge-<olg. ook hul^e komen brengen aan den .rbeid en aan de arbeiders ; twee ministers, tlM. Hubert en Ilelleputte, hebben er het roord gevoerd; en zooals onze lezers in îet breedvoerig verslag dat in ons blad mehenen is, zullen aangemerkt hebben, iet was onder de daverende toejnichin-;en der hooge personages, die het feest jijwoondcn, dat er een welverdiend eere-,eeken aan meer dan 9.000 arbeiders toe-rekend werd. Fier zullen zij die decoratie >p hunne borst mogen dragen, want zij jetnigt van hunne persoonlijke weerde, en au trouwen en neerstigen dienst, die aan ie belangen van land en familie bewe-sfe werd. Arbeid veredelfc den mensch : het moge iandarbeid of geestesarbeid wezen, dit ioet niets ter zoïke; en wij hebben altijd jeoordecld dat de eeltige handen van :en werkman iedereens eerbied afdwingen. ils diepgeloovige katholieken, die de shristene waarheid altijd getrouw blijven herinneren wij ons bovendien dat Jezus-C-iiristus, de Zocwi Gods en de stiohter der Katholieke Kerk, jaren en jaren een lastigen timmermansstiel beoefende en zijn dagclijkseh brood in 't zweet van zijn aan-schijn geëten heeft. In al wie dien last declen moet, vereeren wij eene bijzondere gemeenschap met den goddelijken am-badhSsma-n van Nazareth, en het feest van den arbeid wint er eene verhevene weer-digheid bij, die een oprechte katholieke tfea beseffen kan. Het is alsof het hand-w !. dat in de akelige tijden van het M&aidoia veruohl en misp-rezen werd, pool' Christus* voorbeeld eene goddelijke {rive verkregen had, voar dewelke de groo-ten dezer aarde zich nu eerbiedig moe-ten nederbuigen. Arbeiders van allen aa.rd hebben wij in onze nationale plechtigheid vereenigd, gezien: werklieden, bedienden, landbou-wrs^dienstknechten uit a-lle streken van België,^ en die het. puik onzer werkende rias uitmaken, kwanien er de hulde ont-rangen van de hooge afgeveerdigden des limds. Die hulde is geen aalmoes, verre ran daar! het is iets wa.arop zij recht hebben, het is een blijk der openbare dank-torheid ten liunnen opzichte ; en in dit algeheel erkennen der bewezene diensten, verbroederen do hoogere en lagere sta.n-den in den vollen zin des woords. Uit de wgen der nieuwe gedekoreerden blonk er °en gevoelen dat niets gemeens heeft met den soeialistischen haat en nijd: het was e® gevoelen van bewuste perso'onlijke Sferdigheid, die door iedereen hoogge-sclia.t, en met een eereteeken openbaai prkondigd werd. Kog cens gezegd, het was de ware ver-tesrlijking van de werkersklas, het echt eest ma den arbeid. "Wij steunen hierop, omdat de roode volksvijanden sedert eeni-te ]aren een ander feest trachten in te rengen, dat zij valschelijk met den naam »an « feest des arbeids » bestempelen, dat eigentlijk de verheerlijking is van «gunst en oproer, en het feest der roode <;^elanden, die hunne ongelukkige "lachtolfers onder hun juk gekromd heb-® en hun eigen gezag willen ophemelen. iet is het ^fameuze feest van den eersten dat door eenige baldadige stoeten ? onzer steden onteert, en in pJaats van tôt meerderen iever en neers-|igea vlijt aan te sporen, de herten en zie-ea van het werkvolk nederdrukt en ver-1-1 ' en ^en tjzeren arm der kopstuk-11. noo zwiaarder voelen doet.. De op-hetooging van den eersten mei th haat en nijd aan, en is alleenlijk tlw ^olksbedriegers uitgeàacht, om 'Senstrijd en burgeroorlog in ons land Cioen woeden. Goddank! jaarlijks zien J tue hatelijke beweging afnemen, ter-]i net waar feest van den arbeid, dat SBntnZei rLa^^°J?'ale feesten gevierd wordt. t• ' s c'e venijnige aanhitsingen der so-■ isten, gedurig in luister aangroeit. Volfl ■ r ^e^'3en wij met eene bijzondere nvY°!niug de re<ievoeringen der heeren il H fS ÎLlbert.en Helleputte aanlioord. Ter) di0 m'nister van arbeid en nij- |i^6lcl is sprak den Lof uit van den arbeid. trrm be^waamheid, vooruitzicht en UltiirT 5epaaxd gaat. De waarheid, die wi; liik i 'lan onze ^ezers voorhouden, name-l'iianri de en het kapitaal geen teVm ?aar vrienden moeten zijn , iwerd IheT;11? door ^em ei"kend; en zoo is liifa.„Ilaerdaad- (->m ^et geink en den voor-Van ^ant^ en volk te bewerken. Ujir"i overeenkomst tusschen beider iasiVi-i e, nationale leuze « Eendraoht foi- .ma ^ J> komt hier ook ter toepas-c- ^ant het kapitaal, dat alleen staat en door den arbeid niet bevrucht wordt, brengt niets voort, en de arbeid zon-der ka,pitaal, dat de machtige uitrus-ting der hedendaagsche nijverheid be-, kostigt en de "uitheemsche concurTenoie volhoudt, is eveneens tôt het verval en tôt de onvruchtbaarheid gedoemd. En als wij van den arbeid sprekenv bedoelen wij den arbeid der handen even wel als den arbeid des geestes : een verstandig bestuur, een diep doordacht overleg, een vlijtig handwerk en het noodige kapitaal moeten samengaan om iets duurzaarns te kunnen stiohten. Tegenwo-ordig spreekt men te veel van rechten, en te weinig van plichten : het eene is nochtans van het andere onaf-scheidbaar. In de verheerlijking van den arbeid moet er van beiden spraak zijn : en juist ocmcljat de werklieden, die met de nationale dehoratie vereerd werden, nie-inands rechten miskennen en hunne eigene plichten kwijten, mocht de minis-ter hun uit gansclier harte geluk wen-schen : — Gij brengt vrede mede, zoo sprak hij, en geen ooi'log, omdat gij de stem uwer plichten aanhoort ! Het-geen M. Hubert over de arbeiders dei nijverheid zegde, werd door den heer Helleputte op de landbo/uwers en op aile arbeiders van den buiten toegepast. Eere faan hen, want de voorspoed van ons land is grootelijks aan hen te wijten; en het godsdienstig geloof dat hen altoos bezielt, met het helder doorzicht van hun-nen geest geeft ons de zekerheid dat zij de valsche drogredenen der roode volksvijanden met misprijzen altijd zullen van kan te wij zen. De nitbundige toejuichingen, die de hel-den van dit arbeidersfeest begroet hebben, toonen ten overvloede dat ons land niog niet rijp is voo:r îiot socialistisch bedrog: de arbeid wordt bij ons geeërd en hooggescha,t. Vrede en overeenkomsb, die iedereens rechten eerbiedigen en vooir geene plichten achteruitdeinzen, zullen noo.it bij ons de plnats moeten ruimen voor de roode dwingelandij van hen, die in haat en nijd hunne eigene glorie zoeken te bewerken. HIER EN DAAR Betooging Léo de Laiitsliser©. — Het is heden zondag, dat te Assche de huldebetoo-ging aan de nagedachtenis van Léo de Laats-heere, minister van justicia zal plaats hebben. Deze huldebetooging zal bestaan in de onthulling van een gedenkteeken in de kerk, Het komiteu zal ten gemeentehuize door deij gemeenteraad ontvangen worden. N'a eene aan-spœaak van M. De Ooster, burgemeester, en een ant-woord van M. Eeakin, minister van koloniën, voorzitfcor van het komibeit, zal de stoet zich naar de kerk begeven waar de Eeetor Magniîicus der Katholieke Hoogeschoo] van Leaven, Mgr Lodeuze, eene redevoering zal uitspreken. Na een antwoiord van den Z. E. H. pastoor-deken Leyten, zal de in-huldiging van den gedenkzuil plaata hebben. Dankbas.rEeid! — Tôt de 142 Broeder-scbelen, door het besluit der fransche re-geering opgeheven, behooren ook de inrich-tingen, door kardinaal Lavigerie in Algerië gestichts. Een dezer scho-len t-elde als leer-ling den huidigen minister Viviani, die er door Broeder Bevocatus werd onderwezen, op-gevoed en later, van een studiebenrs voor-zien, aaax het lyceum van Oran gez-onden. Eelpen zijne weldoeners uitidrijven, dat schijnt voor Viviani een « blijk van dank-baarheid geven » te zijn! Hf&ar 't Sasip. — De rekruten van dç hioogesehoolkompanies zullen zich, zooals iedei jaar, in augusti naar 't ICamp van Beverlcre begeven om het krijgsonden-ichfc te ontvangen pGardeiîhandel. — In de maand juli werden er in België ingevoerd : 223 veuleus, 2584 dienst- en 799 slachtpeerden. Voor de zes eerste maanden. van het jaar bedraagt de invoer: 25,665 peerden, tegen 23,956 vooi 't zelfde tiidperk van 1913. Het totaal inge-voerde veulens bedroeg 1,267. Da uitvoer in juni was: 2,714 peerden en 148 veaileaas ; daarvan werden 1,600 en 78 bangekocht door Duitechland. Voor de zes eœrste maanden bedroeg de uitvoer: 16,388 peerden. en 1,267 veulens. Runders, schapen en gaitssi. — Invoer in de maaad juni: stieren, 758; ossen. 651;. ka.lveren, 825; koeien, 949; veerzea 1,123; schapen, 4,906; lammeren, 2,601; gei-ten, 3. Voor de zes eerste maanden var het jaar bedroeg de invoer: stderen, 3,028 1 ossen, 5,657; kalveren, 3,500; koeien, 11,793 veerzen, 7,012; seha.pen, 57,711; lammeren 15,507; geiten, 1,823. Innige vriendschap. — In een stal vai een boer leefden twee paarden en eén os vele jaren lang te zamen. Dieht bij de paarder 'stand de os, die om zijnen hoogen leeftijc niet meer ïn het veld kon werken en iede ren dag zijn dood kon vervvachten. Zijne meeste tanden waren uitgevallen en de noç overgeblevene waren te stomp, om het voed" sel te vermalen. Op zekeren dag merkte df boer op, dat de paarden dichter bij hur . zwakken makker gingen staan en dat d< ois telkens den mond open dood. Bij nauw-keuriger waarneming nu ?;ag de boer, dat d< paarden hooi uit de ruif trokken, dit kauw den en het dan met de tong in den monc van den os staken. Met haver deden zi 1 hetzelfde. Dit voederen duurde zoo weker lang tiot. de oude vriend eindelijk den laatstei i adem uitgeblazen had. V Het H.Sakramentscongres te Lourdes Vrijdag was het weder overheerlijk te Lourdes en nog immer stroomen er vreemdelin-gen toe. Van in den vroegen morgend reeds oieden de straten en ongewoon gewemel van volk, dat zioh ter kerke naar de grot be-, geeft. Vooral in de grot, waar de kardinaal legaat donderdag en vrijda.g de mis gele7,j3n heeft, heerscht eene boiitensewone drukte. Mgr Dubois, aartsbissohop van Bourges, droeg vrijdag de pontifikale mis op. De vergadering der priesters Om 11 ure had in de basiliek van den Rozenkrans de vergadering der priesters plaats onder het voorzitterscnap van Mgr Richard bisschop van Auch. De Z. E. H. kanunnik Lamérand, van het bisdom Kamerijk, lid van het bestendig komiteit, gaf lezing van een verslag over de diocesane regionale H. Sa-cramcntscongressen. De vergadering eindigde met eene redevoering van Mgr Charost, bisschop van Bijssel, die handelde over de maat-schappeliike w-eldaden van het H. Sacrament des Autaars, da menigvuldige en dagelijksche ' Communie. . In de belgische aîdeelîng Van. 9 tôt 11 ure vergaderde de belgische afdeeling. De toeloop was ongeveer dezelfde als dena vorigen dag. be-haJve dat men hier en daar een vreemdeling hoorde of bemerkte, die ongetwijfeld eene verkeerde zaal waren binneege komen. Aan het burpel bemerkte men ZZ. EE. HH. kanunnik Vanden Gheyn, van G^nt, voor-zitter; Tharcisius en Vandevelde. van Na-men; da EE. PP. Langendries, Lintelo, Dti-rant en den voiles ver te ge-nwoordiger M. .Va-len tin Brifaut. M. da graaf de Kenesse nam het eerst het woord en deed de noodzakelijkheid uitschijnen de voelvuldige communies in de patrona.ten aan te wakkcren. De spreker somde ook vOTscheidene middels op om tôt dit doel i te geraken. Eene drukke bespreking volgde waaraan MM. Dallemagnei, van Luik, Delahaye, van Antwerpen en de Liedekorke van Bochefort, deelnarnen. Bezoek van den kardinaaî-legaat Bond 10 ure 15 bracht Z. Eminencie de lca.rdinaal Granifco di Belmonte een bezoek pjan de belgische afdeeling. Hij was verge-®îld van 31gr Hoylen. Zijne Doorluchte Hoog-weerdigheid de bisschop van Namen, nam onmiddellijk het woord. Hij toonde aan welke liefde en vereering de belgen Zijne Heilig-heia Bius X toedragen en hoe gelukkig zij zijn hem toe te juichen in den persoon van den Legaat. Het daverend handgekliap dat zijne korte aanspraak beantwoordde en de geestidriftige ova.tie, welke den kardinaal gebracht weid, bewezen genoegzaam dat Mgr. Heylen waarheid sprak. Aanspraak van den kardinaal Zijne Eminencie bedankte en herinnerde vcrvolgens zijn verblijf in België in de hoe-danigheid van nuncius. Tevens herdacht hg ook het eueharistisch congres te Namen, waaraan liij tijdens zijn verblijf deelnam. « Ik bedank u ook voegde de kardinaal erbij, in naam van den H. Vader, die de belgen niet alleen door hunne betoogingen, mnar ook door hunne werken kent; de belgen zijn de grootste vrienden van den Eaus en hetl is ook van België dat hij in de dagen van beproevingi de meeste blijken van ge-hechtheid ontvangt. » Zijne Eminencie sprak vervolgens over zijne persoonlijke genegenheid voor de belgen, die hij tijdens zijn verblijf te Brussel heeft leeren kennen. Het is in België dat hij het gelukkigste geweest is ; het ohristen voorbeeld der belgen deed hem het meeste goed. Eindigend bedankte hij de belgen nogmaals voor hun hartelijk onthaal en verzocht hen zijne eerbiedige hulde te willen overbrengen aan Z. Em. kardinaal Mercier en de andere belgische bisschoppen. Hij zegende de aan-wezigen en vroeg hen veel te bidden voor de naties, die onder godsdienstig oogpunt minder bedeeld zijn dan België. « Ik geef u mijnen zegem, zegde hij, moge hij u behou-den wat ge zijt: het voorbeeld der katholieke weield ». De Z. E. H. kanunnik Van den Gheyn bedankte den kardinaal-legaat voor zijn bezoek aan de belgische afdeeling en voor zijne gevoelens ten opzichte van België. Om 11 urei verliet Z. Eminencie de afdeeling.De damenafdeeling Om 2 ure hielden de damen hunne afdeeling. Dezo was voorgezeten door Mgr Martin de Gibergues, bisschop van Valence, die verslag gaf over het H. Sacrament en den bijzonderen invloed der vrouw. Zijn overtui-gand woord en zijn eerbiedweerdig voorkomen maakten een diepen indi-uk op de aanwezigen. De wereldsche vrouwen kregen er harde waar-îxeden te hooren. De begaafde spreker sprak ook over de liefde tôt den arme-, die men in de H. Communie pat. De algemeene vergadering Om 4 ure had op het plein voor de kerk, onder het vcorzittêrschap van Z. Eminencie kardinaal Avocat de algemeene vergadering plaats. M. Valentin Brifaut handelde over de plichten der mannen ten opzichte van het H. Sakrafnent. M. Satsavuli, een spanja&rd, die beurtelings frlansch en spaansch sprak, bekwam een groo-ten bijval toen hij verklaarde dat de taal v^elke O. L. Vrouw bij hare verschijning te Lourdes gobruikte, half fransch en half spaansch was. M. Jacquier, van Lyon, kield eene prach-tige redevoering over de H. Sakramentseon-gressen te Loujrdes. M. de dokter Le Bec, sprak over de wonderbare. genezingen te Lourdes, i Na de vergadering had de H. Sakraments-nrocessie plaats voor de grot. Een telegram aan den Paus Kardinaal Granito di Belmonte had het vol-gend telegram aan den H. Vader gestuurd: «Kardinaal Merry del Val. — Borne. Tien kardinaals, meer dan twee honderd aartsbis-schoppen en bisschoppen en verscheidene dui-zenden congressisten, op de openingszitting vlan het. eueharistisch congres te Lourdes ver-gaderd', juichen het woord van den Paus over het H. Sakrament des Autaars toe en bieden hem de hulde hunner diepe vereering, hunner, kinderlijke verkleefdheid en geheele onder-werping. Zij beloven al de pauselijke wenken te volgen en hun heil te zoeken in het H. Sakraments des Autaars, opdat ailes hersteld werde i?a Christus. Zij vragen ootmoedig den apostclieken zegen voor hen en voor de werken van het congres. (Get.) Kardinaal GRANITO DI BELMONTE, Antwoord van Z. Heiligheid De Paus zond het vôlgend antwoord, waar-van er op het begin der algemeen vergadering van vrijdag lezing werd gegeven: « Kardinaal Granito. di Belmonte, pa,uselijke legaat te Lourdes. « Op het plechtig oogenblik dat, onder het vooizitterschap Uwer Eminencie, omringd van tali'ijke kardinaals, aartsbisschop'pen, bisschoppen en eene menigte congressisten te Lourdes het 25e in,ternaticna:a.l H. Sacramentscongres giehonden wordt, op dien gezegenden dag, dat meer dan ooit. het gedaeht in het hart van al de katholieken naar het Devcorrecht land der Onbevlekte Ontvangenis, de stad van Maria gericht is, vereenigt zioh de Paus met de congressisten van aile werelddeelen toeg'esneld om het H. Sacrament te loven en het eene groote, algemeene hulde van •geloof en liefde te brengen. Hij bedankt Uwe Eminencie en de congressisten voor hunne gevoelens van kinderlijke genegenheid en zendt uit gianscher harte voor hunne per-sonen en voor hunne werken den a.postolieken zegien. Hij bidt de Onbevlekte Maagd de zie-len, de volkeren en de naties, Franlcrijk in 't bijzonder, tôt onzen goddelijken Zaligmaker Jezus-Christus te leiden en met hem inniger te vereenigen. (Geteekend) Ktardimaal Merxy del .Val. —■— <* Met Ultimatum van Oostenrljl aan Servie Se OosîenrïjBc In gansch Oostenrijk-Hongaiië WordÊ het ultimatum dat aan Servië gezonden is, met geestdrift onthaald. Men weet. niet wat Servië zal antwoorden, doch in de diplomatieke krin-gen denkt men algemeen dat Servië onmoge-lijk het ultimatum zal kunnen aannemen. Tusschen het publiek is men evenwel van een Jinder gevoelen, en gelooft men vast dat Servië eindigen zal met toe te geven. Eene zaak sohijnt minder klaar: Oosten-rijk-Hongarië wil zijne betrekkingen met Ser-Iviië eens en voor goed regelen en neemt geene vreemde bemiddeling aan. Een voorstel tôt tusschenkomst eener bevriende mogend-heid, Engeland bijvoorbeeld, zou niets andors dan den toestand verergeren.- De oostenrijksche diplomaten wenschen het gesohil tusschen Oostenrijk en Servië baperkfc te zien, en om dat te bekomen mag Oostenrijk op zijn bondgenoot, Duitschland rekenen. Ailes hangt af van de houding welke Bus-land zal aannemen, en dat valt nog moeilijk te zeggen. De russische poli'tiek in het Oosten eischt hetl behoud van een maohfcig en zelfs aanval-lend Servië. Nochtans de uitdrukkelijke ver-zekering van Oostenrijk dat het geene inpal-ming van servisch grondgebied beoogtl, mag te Sint-Petersburg als vôldoende geruststel-lend beschoiuwd worden, om eene schielijke russische tusschenkomst 'te voorkomen en al-zoo een grooten europeeschen oorlog te be-let'ten.Nochtans mag men verwachtîen dat de russische diplomatie zal pogen tdjd te winnen, ,met bijvoorbeeld te vragen dat de uitstel voor het antwoord van Servië op het ultimatum van Oostenrijk, zou verdaagd worden. Nochtans oordeelti de oostenrijksche druk-pers, zonder onderschéid, heti gesteld ,ulti-mait,um als gewettigd. Be oosîcajpîjkcrs iEen groo!tl getal oostenrijkers, te Berlijn verblijvend, hebben per tielegram bevel ont-Fangen onmiddellijk naar Oostenrijk terug te keeren. Zij zouden voor zaterdag avond 10 ure, de regimenten moeten vervoegd hebben waarbij zij als reservisten ingelijfd zijn. Het betreft, voor 't. oogenblik, slechts dé reservisten van het laatste jaar. Eten groot getal hunner waren vrijdag avond reeds uit Berlijn vertrokken. Dniîseiie meëâeeliag aan Franhrijk De duitsohe gezant te Parijs heeft monde-ling's aan de fransche regeering de zienswijze over de oostenrijkscli-servische krisis meege-deeld. Deze zienswijze kan als volgt- samen-gevat worden: Indien Busland tusschenkomt, zal Duitschland op zijne beurt tusschenko-men.De duitteche gezant te St-Petersburg heeft aan M. Sascnoff, voorzitter van den rus-sischen ministerra.ad; dezelfde verklaring ge-daan.Algemeen besch.o.uwt men den oorlog als onvermijdelijk, en op' de Beurzen van Parijs, Berlijn en Weenen zakken reeds eenige weer-den vanj 6 tôt 12 punten. De zuider slavonen protcstceren De vereeniging- van zuider slavonen en 'tze-ken richtten heden, zondag, te Fredenen (Hon-garië) meetingen in tegen een gebeurlijken oorlog met Servië. Verscheidene leden van den Reichsrath moeten tijdens deze betoo-ging het woord voeren. De tzeeksche dagbla-den van Praag1 vcrklaren zich tegen den in-ho'ud der oostenrijksche nota. 1 SBet laatsîe woord blijSt aan Fr&ns-Jozef Te Weenen zijn er nog veel personen die hopen dat het geschil op vredelievende wijza zal opgelost werden en dat Servië voldoening zal geven. De keizer Frans-Jozef hoopt even< eens dat de vrede zal kunnen behouden blijn ven. Men verneemt van een personagie van: het gevolg des keizers dat de grijze vorsb gezegd heeft, nadat hij vernomen had welkea indruk de nota op heit land maakte: « Er zal geen oorlog zijn, indien Servië het niet wil I i> Deze verklaring komt overeen met de mee-ning van bevoegda personen te Weenen en van de regoetingsgezinde drukpers van Wee-< nen. Deza bladen slaan een zeer gematigdea' toon aan. Vaderîaxatilscîie betoogingen Eir hebben te Weenen groote vaderlandscKa boteogingen plaats gehad. In vele openbare! gebouwen en voor den gedenkzuil van Te-( getthof. In verscheidene provinciesteden wa* ren zaterdsg soortgelijke betoogingen inge-4 richt. De H. Stoel Heti feit diat de oostenrgksche regeerïng • Elan d'en H. Stioel de nota, aan Servië geaon-den, meegedeeld heeft, doet het gerucht in omloop komen datl Z. H. de Paus persoon-lijk bij keizer Era.ns-Jozef ziou ItusschenkomeA in 'tl belang van den vrede. Rîïîîsesalë mobltiseert Volgens berichtien uit Bucarest toegekomeHs heeft Rumenië de mobiiisa.tie aijner broeperi b^onnen. Men zegt dat deze mobilisatie tegen Bulgarië gerichti is, doch men weet niefl of zij het gevolg is van de laatste grens:-geschillen, ofwel da:t zsij tôt doel zou hebbea Bulgarië in bedwang te houden, in gevaî van een oorlog tnsschen Oostenrijk en Servië. De bulgaarsche officiers die zich in eenâ badstad van den omtrek van Weenen bevon-den zijn vrijdag tiorug onder de wapens ge-roepen.Grîeîceiilaîiâ Griekenland heeft' aan de bulgaarsche re« geering laten weten diat ih ^eval van oorlog! îtlusschen Bulgarië en Rumemë, met het doeî heti braktsiat van Bucarest ta weigeren, hetf nietl onverschillig blijven zal. Monténégro De voorzitit-er van den monflenegrg'nscheH ministerraad heeft verklaaid, zelfs voor dat/ de oostenrijksche nota afgegeven werd, dati Monténégro in alla geval aan de zijde .vani Peivië zou jstaan. Sesse raadgeviïîg De duitische minister van buitlenfendscHiS tz&ken te Berlijn heeft een onderhoud ge-lhaid met de gezanten van Servië en van1 Diuitschland. Men denkt' dat hij Servië aan-i geraden heeft voldoening aan Oostenrijk te geven. Vrijdag namiddag, bij de opening der hon-^aarsche Kamer te Budapest, heeft graafl Tisza, voorzitter van den ministerraad de weti-gevende vergadering aangekondigd dat de gezant van Oostenrrjk-Hongarië, te Belgrado^ eene nota aan de servische regeering over-handigd heeft en dat deze nota te gelgker tijd aan do gezanten der mogendheden die het Balkansverdrag onderteekend hebben, ge-2jonden geworden is. Graaf Tisza voegde erbijl dat de nota niet aanvallend, noeh uitda^end is, doch dat Oostenrijk-Hongarië, bewust dat da ;voetstap door de levensbelangen van de oostenrijksche-hongaaxsche monarchie en ma de hongaaxsche natie vereischt> al de ge* volgen ervan zal dragen. Deze verklaring werd geestdriffcig SEoë« gejuiçht. Gràaf Audrassy, namens al de groepen Van de oppositde, verklaarde dat de toestand ten opzichte van Servië onhoudbaar geworden is.,' Hij voegde erbij dat op dit oogenblik, ds op'pcsitie onverminderd haren plicht zal weteB te vervullen. Daarop werd de zit'tïng itjatl clins dag ftan< slt'aande opgeschorstl. , | In bel bossaarscis Parlement Die gezant* van Oostenrijk-Hongarië te BëR> gïado, baron von Giesl, heeft bevel gekregen onmiddellijk, met gansch het personeel va» het gezantschap de servische hoofdstad te verlaten, indien de servische regeering voor zaterdag avond, 6 ure, niet liet wefcen datl zij aan Oostenrijk volledige voldoening geeffi, op al de punten die in de notai van 23 juli vermeld zijn. Becaaâslaging Onmiddellijk na de overhandiging van Bel oostenrijksche nota begaf M. Patchou, voorzi'fi-ter van den ministerraad, vergezeld van den (minister van openbaar onderwijs, zich b^l den kroonprins van Servië, die onmiddellijk den minister van oorlog onfcbood. Er werd een ministerraad gehouden, die verscheidene uren ûuuide. De leiders van de oppositiepar-tijen werden voor vrijdag avond, ten 9 ure, bij den kroonprins ontboden. Verscheidene clagbladen van Belgrado werden in beslag genomen. > De « Samoirprava > van Belgrado, orgaan van het gouvernement, verklaart dat de nota zeer zware voorwaarden bevat en slechta ©an zeer korten tijd voor het antwoord toiestaat. Het blad voegt erbij dat de toestand als zeer erg mag .beschouwd worden., De âEîâruiSi te Lozicicn De diplomatieke kringen te Londen bescholî» wen ook den toestand als zeer erg. De kort-heid van den tijd welke aan Servië gelaten wordt om antwoord te geven, schijnt aan te duiden dat Oostenrïjk niet genegen ia londerhandelingen te openen. In dit geval,' schijnt de oorlog onvermijdelijk. De kwestie te weten of het oorlogstooneel zal kunnen beperkt- worden, hangt af van de houding welke Rusland nemen zal. In andere diplomatieke kringen van Londen ziet men dien toestand nog zoo zwa<rfj niet in. Men oordéslt daar, inderdaad, dat Servië in grondbegin de oostenrijksche eischen knta eanveeitlen, " do'-'î1 tegelijk kan vragen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes