Het nieuws van den dag

1536 0
07 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3tz3m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG B35I ëSJ »*«••» i aeonnementenï lZes maanden 4 franfc PïB '"E- 8 frank. Voor Holland * 11 ~ Voor ds andere landea van het postverbond », 20 — . Vil m ui- i ■ n-M "»• BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticbt door Jan HXTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN : Govraagde en aangeboden plaatsen. 4» bladz., per kleine regel .. M «. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. te >s Zondags . , . . . , . <0 e. voor 2 groote regels. , -, Udtrtn regel meer : 30 e. in de week ; 2 bladz" per regel 2 fr. en 3 fr. <0 c.'s Zondags. Reehterliike herstell., prregel 2fr. Een nuttige les Op Nieuwjaar heeft de Koning, buiten hetgeen hij aan de Kamerheeren over den treurigen toestand van Congo zegde, ook aan de afgeveerdigden van den Senaat eenige waarheden voor oogen ge-legd. Iedereen kan er zijn profijt uit trekken; en liet is zgk0r dat ds vorst min voor de aanwezige toehoorders sprak dan voor geneel xiet, ueigis(ch volk dat den volgenden dag reeds zijne woorden in ai de dagbladen ging lezen. Als een grondwettelijke Koning noodig oordeelt eenige vermaningen te geven, dan moet de zaaic v .a rasîtfgpn aard zijn. 7m is zij inderdaad, en de vorst, die gelijk ieder burger, het onbetwistbaar reçht bezit van vrij en vrank zijp gedacht uit te drukken, heeft, naar ons inzien, gelijk gehad eens klaar en duidelijk ts zeggen wat hij denkt. _ ... Aan de senateurs, die hem een zalig nieuwjaar kwamen wensclien, sprak de vorst over de verdeeld-heden, die het land in verschillige partijen sclieu-ren. Dat er in België « politieke » groepen zijn, die in Ivamer en Senaat elkander bestrijden, en door den strijd zelf elkander bewakèn en intoomen, is teenemaal volgens den geest der grondwet; het is zelfs daarom dat onze voorvaders in 1830 het par-lementair regeeringstelsel aangenoinen hebben. Zij dachten immers dat 's lands regeering, welk zij ook weze, een gedurig toezicht van wege hare tegenstre-vers noodig had orn altijd op het goede spoor te blijven; en ingezien eene algeheele vrijheid in België heeischt, voorzagen zij dat die vrijheid zelf haren weerklank zou hebben in het inxichten van verschillige politieke partijen. Het is werkelijk zoo ge-beurd; en gelijk Koning Albert aan de senateurs herinnerde, daiik aan onze vooruitstr'evende grondwet, heeft België alzoo sedert taohtig jaren voor-spoed en vrede beleefd. Het is dus het bestaan van « politieke » partijen niet, dat te beknibbelen valt : ûeenl het is het misbruik dat zekere politieke lieer-schappen rnaken van de vrijheid, die in de grondwet uitgeveerdigd staat. Wij moeten ailes zeggen gelijk het is, dit misbruik is tegenwoordig groot en soms onverdrage-lijk, en sedert 1847 is het diep bij onze tegenstrevers ingewoekerd. In 1847 hebben de liberalen eene partij gesticht, die eigentlijk niet meer « politiek », maar ongodsdienstig zijn moest, en het inderdaad gewor-den is. In plaats van de vrijheid van geweten te K. en. de Katholicke iverk te laten gerusfc en oi.gestoord voor hét heil der zielen werken, hebben de liberale kopstukken van dien tijd met aller-hande kuiperijen den godsdienst bevochten en onze vrijheid willeii verbeuren. Papenvreterij was het eer-ste en het laatste woord hunner wijslïeid; en ondei den drang der vrijmetseiaarsiogE heeft België zelfs den akeligen schooloorlog van 1879 moeten beleven. Ttgenover de liberale partij, die aile politiek sohiei vaarwel gezegd had om vlakaf godsdiensthatend te worden, is natuurlijk onze katholieke partij tôt stand gekomen, die als allereerste artikel van haai programma het beschermen en verdedigen onzei godsdienstige vrijheid afkondigt. De schoolwet vas II. Poullet is daar een eenvoudige toepassing van. Al wie de zaken reohtzinnig inziet, moet erkennen dat de liberale partij, met ongodsdienstig te worden. de grondwet van het land trouweloos verraden heeft' Sedert twintig jaar zijn de socialisten nu ook Verschënen ; en hunne paru,, ac e'ven ongodsdienstig is en voor de Loge moet buigen, is bovendien nog vlakaf révolutioiwr : zij wil e.gendom, familiç, ko ninkdom en vaderland afschaffen, om ons ondei den ijzeren arm van eenige dwingelanden in eene halve barbaarschheid te doen vervallen. Sedert lan^ hebben zij aile wettig gezag, aile vrijheid en onz( grondwettelijke instellingen over boord geworpen Op den naam van « politieke » partij mogen die kerel: geen aanspraak maken : zij zijn eene revolutionain en godsdiensthatende partij cLe he„ werkvolk schan dalig bedriegt en on^cii„uig uitbuit. Gelijk de zaken nu staan, is er in België slecht; eene partij, die aan Vorst, Vaderland en grondwe getrouw gebleven is, en oprecht eene « politieke : partij uitmaakt: het is de onze; en juist omdat wij katholieken, als politieke pajrtij, alleen staan, ii buiten ons aile regelmatig bestuur dés lands on mogelijk. De kiezers zien het wel; en juist daaron hebben zij ons in Juni 1912 zestien stemmen meer derheid gegeven: God weet wat er anders zou ge beurd zijn ! Onze getrouwheid aan de grondwet i: onze eer en onze macht, want wij alleen zijn bekwaan al de vraagstukken, die de tijd medebrengt, be hoorlijk op te lossen. Om slechts een of twee voor beelden aan te halen, wij, katholieken, mogen me fierheid roemen op de sociale wetten, die seder twintig jaar zoo voordeelig geweest zijn, aan dei minderen man, en toch onbermhertig door liberale: en^ socialisten tegengewerkt zijn. Met dczelfde fiei heid mogen wij roemen op de vlaamsche wetten, di nog zullen verbeterd worden, maax ons reeds o menigvuldig gebied voldoening geschonken hebber Sprekende van de liberale partij heeft Leopold ! de gtichter van ons stamhuis, eens gezegd dat z eene zandbank is, waar er niets op te bouwen valt zij is altijd eene zandbank gebleven; en de rood bedriegerspartij is nog erger; het is eene sooi van modderpoel, waar aile slachtoffers in een diepe afgrond verzinken. Welnu! in zijne aanspraak tôt de afgeveerdigde van den Senaat heeft Koning Albert geklaagd ov« dien jaxnmerlijken toestand, en hij heeft gelijk. Pa: tijen, die waarlijk « politieke » partijen zijn bewijze dienst; maar partijen die de grondslagen van or eigen bestaan ondermijnen, en voor niets andei ïeven dan om de vrijheid der katholieken te ve nietigen, revolutie te stoken, familie en eigendoi te ontred^eren, en de zielen der kinderen te b derven, jal zulke partijen zijn heilloos en voere ons regelrecht naar hei ong Vik. Tndien zij ooit c «penbare macht in handen hadden, dan ware hi gedaan met ons duurbaar vaderland. la verhevane beW.ooïumgBû heeft onze vors-t c dit gevaar gewezen. — « In een land, zei hij, zou men slechts kinderen van hetzelfde vaderland moeten vinden. Nboit zouden de verdeeldheden den vrede mo^en schenden, of de burgers verdeelen in zaken waar wij het allen ééns moeten zijn. Hetgeen wij van onze vaders geërfd hebben, is een rijkdom, die de maoht van het belgisch volk uitmaakt, en geen gevaar loopen mag ». Koning Albert bedoelde klaarblijkend onze nationale instellingen en de grondwet, die zoo hatelijk door blauwe en roode volks-vijanden onder de voeten getraot worden : nog eens gezegd, wij, katholieken, wij zijn alleen om de vrijheid in België staande te houden! En dit is eene schoone zending, waar wij nooit zullen aan te kort komen. Be les.die de Koning op bedekte wijzei aan de roode en Mauwe logep^rtij igegeven h&sft, was welver-diend : zal zij echter baoeii.' Wij zouden het willen, maar wij twijfelen of er met de kopstukken die uaar hooge postjes loeren en in valsche politiek hun profijt vinden, nog iets te doen is. De woorden van Koning Albert zullen echter beter onthaald worden bij zooveel bedrogene werklieden, die nu het valsch spel hunner roode dwingelanden beginnen in te zien, en zick meer en meer van hen afscheuren. Die ongelukkigen behouden, God zij dank, een recht-schapen hert, en zijn in de laatste ùjden bij ons, katholieken, hunne redding komen zoeken : dooï hunne eigene ondervinding weten zij nu dat er elders niets anders dan bedrog en leugen te vinden is. Eerlijke volks- en vaderlandsliefde is te huis bij ons, en niet bij de liberale en socialistische vijanden. HIER EN DAAR Aan het Koî. — Kapitein Davreus is ordonnaacie-ofi'icier benoemd van den koning. De Scîioolwet. — lleden herneemt de Kamer dus hare werkzaamheden. De bespreking van de Schoolwet staa.t aan 't hootd der dagorde. Eenige dtfgoiaden van do linkerzijden hitsen hunne vrienden der oppositie op om eene nieuwe onderbreking der bespreking uit te lok-ken, ten einde eerst het koloniaal vraagstuk te onder-zoeken. We durven hopen dat de regeering ditmaal geene toegevingen meer zal doen. Lang genoeg wachten we op de stemming der Schoolwet en nu, dat de Kamer er reeds half weg mede is, moet ze er maar ineens mede vooruit gaan. Be herbergen. — M. Goethals, volksvertegenwoor-diger «an Kousselare-Thielt, heeft op het bui'eel der JKutber "een wetsvoorstal neergelegd, wijzigende de ope-niugstaks op de herbergen, vastgesteld door de wet van 12 december 1912. Het voorstel van M. Goethals stelt ook eene vast ta stellen taks in op de geestrijke en gtgiste dranken. De openbare gozondheid. — Eenige volksvertegen-woordigers, behoorend tôt de drie verschillende politieke groepen, hebben een wetsvoorstel neergelegd, strekkende om de bui'gerlijke verpersoonlijking te ver-leenen aan de maatschappijen, die ziçh bezig houden met de openbare gezondbeid. Ortzijdig! — De socialisten, zegt de « Peuple >, willen volstrekfc onzijdig blijven ten opzichte der godsdienstige kwestie. En om zijn gezegde te staven, trekt het blad omniddellijk achtex die regels een Paus in het belachelijke. Wat zou het wezen indien de socialisten nu eens niet onzijdig waren op godsdienstig gebied',' De « Peuple » liegt gewoonlijk zoodanig, dat hij !s morgend.5 rood wordt over hetgeen hij 's avonds drukt! ; Op den s^oorweg. — Krachtens eene ministerieele beslissing is het nieuw stelsel van bevordering, bij het personeel der Staatespooiwegen, in. voege sinds 1 ja-nuari 1914. Vanaf dien dafum trekken al de werklieden de bezoldiging, die zij zouden bekomen hebben indien de nieuwe loonschalen hun hadden toegepast ge-' weest vanaf het oogenblik dat zij in dienst traden bij het beheer of de maatschappij, volgens het geval. Men 5 weet, inderdaad, dat de wei'klieden der overgenomen : maatschappijen in de bevordering begrepen zijn. De . nieuwe maatregel van den minister van spoorwegen zal weer vele gelukkigen gemaakt hebben. > Een proeftrein. — Het département van spoorwegen ; had den 1 october laatst, voor eene proel'neming van > drie maanden, een nieuwen. trein ingericht. Deze ver-trok den zaterdag uit Yper riaar Brassel ten 3 ure 49 namiddag, met terugkeer den zoadag ten 8 ure 54 's avonds. Die trein was bijzonder ingericht voor de soldaten der rijschool van Yper, die alzoo gebruik kon- 1 den maken van het zondagverlof. Et was nu kwestie geweest dien trein ai" te schal'fen, daar de kosten te hoog liepen en de soldaten er weinig gebruik van maakten. 5 De minister heeft nu echter besloten de proefneming i voor drie maailden te hernieuwen. Hunne werkinanslieïde. — Het hoofdorgaan ^ der ' belgische socialisten kondigt de lijst af der inschrijvin-^ gen. die in eene maand tijds inkwamen voor de « slachtoffers » der werkstaking van de rijtuigmakers. De mil-1 liojfinairs, senateurs, voiksvertegenwoordigers en andere I difcke ingezetenen der roode partij hebben zich wel ge-- wacht nog een centje te geven. Het bedrag hunner e « edelmoedigheid » in vier maanden tijds beloopt 40 fr. p Het socialistisch onderwijzend personeel van Brussel t. heeft 37 fr. gegeven en eenige anderen dopten 10 fr. af. Met zulke giften zullen de « slachtoffers.» niet veel boter op hun brood eten. Een deel van het anderhalf millioen van Bebel zou hun nu allerbest te pas komen 1 e De statie der Groendreef, te Brussel. — De t minister van spoorwegen heeft aan al de belangheb-n bende gemeenten eenen omaendbrief gestuurd, om hen te verwittigen dat de goederejistatie der Groendreef, te Brussel, in dienst blijft. Men weet dat er spraak was die statie af te schaffen; gezien het groot verkeer, zoo ' bij <3.e aankomst in Brussel-^ oord als bij het vertrek, kan er van die afschaffing geen kwestie meer zijn. Het II behoud der statie zal belangrijke werken voor gevolg s hebben, daçir de ligging moet verhoogd worden om haar 'S met de statie van Brussel-Noord gelijk te brengen. De r- barreelen in de Vocruitgangstraat, op de Gaucheret-n plaa.ts en op den Antwerpschen steenweg zullen verdwij-. nen ; overal zal een viaduc in de plaats komen. Men zal ook een viaduc maken op de Zennelaan; deze zal ,n d.erwijze gebouwd wo.den dat het een eeht kunstwerk zal zgn. ^ De statae dêr Groendreef zal deze van Turn-en-Taxis vervangen voor wat aangaat het vervoer der werk-■p liedea Nieuwjaar in de post. — Zij die denken dat hel .gebruik van bezoekkaarten te sturen met Nieuwjaaj afneemt. zijn deerlijk mis. De brievendragers van df groote post, te Brussel, hebben van 30 december 1911 tôt 5 januari 1914 niet minder dan 1,500.000 bezoek kaarten rondgedragen in de brusselsche omgeving. Mer merke wel op dat dit slechts voor één enkel postburee is. In de groote post Jiomcin alleen de briefwisselingen die men vindt in de postbussen binnen de grenzen de; hoofdstad. Wat de zichtkaarten aangaat, in vijf dager werden er 330,000 uitgedecld. 't Is ook bestatigd dai er met Kieuwjaar veel meer gesloten brieven waren dar VTOfcger. v Gedurende de maand deeember werden er in de grootf post, te Brussel, voor 310,000 fr. zegels verkocht. Danl aan de goede leiding van den postmeester, was er ge durende de dagen rond Nieuw-jaar geene overlasting. D< dienst. is zeer regelmatig gegaan. Evenals aile jaren was het leger der brievendragers versterkt door soldaten, ge kozen in de regimenten grenadiers en karabiniers. Di' jongens kweten zich zoo goed van hunne taak, dat z> allen lof verd'ienen. Aan de landverhuizsrs. — Aan de belgische werk lieden, die van zin zouden zijn uit te wijken naa: Amerika geven wij het volgende ter overweging: He blijkt uit eene onlangs gedane mededeeling aan lie ministerie van buitenl'indsche zaken, dat het belgisc! konsulaat, te New-York, de nandacht trekt der belgisch landverhuizers op de weinige waarschijnlijkheid die e. bestaat werk te vinden in de Vereenigde-Sta.ten. Me] bestatigt dat thans talrijke werklieden, nog maar sindi korten tijd aangekomen, verplicht zijn naar Europa teruj te keeren, omdat er gebrek aan werk is. Ds amerikaan sche nijverheden dooiworstelen dezen winter e:ne xrisii en de gevallen van werkeloosheid zijn talrijlc. Een zeke bewijs van de crisis is het groot getal spoorwegwa gons die ongebruikt staan. Terwijl er in 1912 op he spoorwegnet der Vereenigde-Staten een tekort was vai 36,000 wagons, waren er op 15 december 1913 zoi maar 57,000 die niet in dienst moesten gesteld worder Onze belgische werklieden zien dat de uitwijking naa Amerika niets verlokkends biedt. Dat ze dus goed ui de oogen zien en niet te lichtveerdig handelen. Ze watertanden. — Op het laatste congres de nederlandsche socialisten, te Zwolle gehouden, werd aaj de roode voiksvertegenwoordigers verbod opgelegd dee te maken van een ministerie. Eenigen echter hunkerei naar een ministerspostje, en die laten de kwestie nie los. De leiders van de socialistische partij zijn te Am sterdam bijeen gekomen, om opnieuw de kwestie te be spreken. Men is echter niet tôt akkoord gekomen, ej nu heeft men eene kommissie aangesteld die de zaal opnieuw moet onderzoektn. Tien tegen een zullen zij di willen minister worden, de overwirnaing behalen, wan Troslstra, de opperleider, die zoo graag den geborduurde; frak zou aanschieten, lost geene streng. Ze zijn zo nederig de roodjes I We zien het hier genoeg in Belgit waar zij volksvertegenwoordiger, schepene en nog wa meer worden, ailes voor het geluk van hunne volge lingen, die nu nog niets meer nebben dan vroegei terwijl de leiders het dubbel en dik winnen. De sigaar. — *t Is dees jaar honderd jaren geledei dat de sigaar, die reeds in het zuiden volop gerook werd. ook in voege kwam bij de noordelijke vclkerer Tôt 'dan toe hadden onze voorouders zich vergenoegi met pijpen rooken en snuiven. Zoodra echtea* de sigaa verseheen, viel ze aanstonds in den smaak en me] weet hoe ontzaglijk veel van die geurige of stiakstok ken er op onze dagen in rook opgeblazen worden. W i nog eene nieuwjaarsigaar over heeft, kan ze nu op rooken op de gezomdheid van haar eeuwfeest 1 Modelbestuurders. — Men zou heele kolommen kur nen schrijven over de geldverbrassingen en oneerlijk heden, die gepleegd zijn in de verwereldlijkte gods huizen van Jumet bij Charleroi. De feiten zijn zoi wraakroepend, dat zelfs de liberale bladen der streel er met de diepste verontweerdiging over spreken. Arm' weesjes sliepen met twee en met drie in bedden vaj 70 centimeters breedte ; zij droegen schoenen die aan een gehouden werden met groote nagels, welke de voe ten der kinderen kwetsten. De raadsleden der geds huizen zetten nooit een voet in de gestichten. D bestuurder, die thans op het punt staat afgesteld t worden, belcleedt zoo maar drie vet betaalde posten waaxover er geen toezicht uitgeoefend werd. Zoo wer< er in tien jaar geen enkele inventaris meer nagezien noc geteekend; ook werd er verwaarloosd de gitien te ont vangen, geschonken door edelmoedige personen. In he register der processen-verbaal is er een da.t door de] gemeenteraad valsch erkend werd. Het dienst jaar w _'r< gesloten met een tekort van 22,000 fr., alhoewel. d: gemeente tusschenkomt voor 36,000 fr. De rekenin; van 1912 sloot met een tekort van 22,380 fr. ; noc a tans had de gemeenteraad 44,000 fr. aan toelagen ge schonken. Nu moet de gemeente nog het tekort aan vullen, zoodat ze voor een enkel jaar 66,360 fr. be taalt 1 Er dient nu opgemerkt te worden dat het kartellistiscl gemeente bestuur reeds van over vijftien maanden op d hoogte was, van wat er in de godshuizen omging. D kartelbroeders hebben gezwegen, omdat zij zelf in foute: waren, daar zij blijlcen gegeven hebben van slecht beheerders. Liever verspilden zij het geld der belasting betalers, dan bandelend op te treden tegenover hunn hartelappen die in de godshuizen smeerden en teerde ten nadeele der arme weesjes en behoeftige lieden. Ge lukkig zijn de bandietenstreken toch aan 't licht gekc men, en zal er eindelijk een einde gesteld worden aa: het noodlottig bestuur. De veiligheid op ase. — Een amerikaan, woonachti te Vallejo, in' Californie, heeft een toestel uitgevondei dat veel bijdragen zal om de gevaren op zee te vei minderen. 't Is een toestel van rotographie cioor radie grafie, dat slechts 's nachts kan gebruikt worden e: dat in een spiegel de weerkaatsing geeft van al wat e omgaat in een omtrek van verscheidene mijlen. He toestel kan bevestigd worden aan den mast vaa ee: vaartuig, en zou groote diensten bewijzen met Dotsinge: te voorkomen met andere vaartuigen of met ijsberg;! welke veelal met mistig weder voorkomen. .De uit vinder is een gewezen bediende van het bestuur va: draadlooze telegraaf. Het nieuwe toestel zal, op beve der regeering van de Vereenigde Staten, oneterzoeh worden door deskundigen van het zeewezen. Duitsche prins. — Er was eerst gezegd dat prir Eilel-Frederik van Pruissen, tweeden zoon van keizt Wilhelm van Duitschland, die maandag te Brussel aai kwam, dinsdag terug naar zijn land zou v'èrtrekken. 'I prins heeft eenter zijn bezoek met een dag verlengd e zal maar heden woensdag naar Duitschland afreizei UIT DEN VREEMDE ; 1jst d1ditsci3.zja.nd Ket procès von Heutter. — Voor den krijgsraadl ^ te Straatsburg, in de namiddagzitting van maandag, kwam en verscheidene jonge duitsche officiers in 't voor-< deel van kolonel von Beutter getuigen. Eenige bur-gez'S kwamen bevestigen dat zij door de militairen mis-1 lsandeld geworden waren. Uit andere getuigenissen blijkt! ' dat eenigo betoogers binnenmonds de « Marseillaise » 1 gezongen hebben; terwijl anderen zeggen den kreet van « Vive la Erance! » gehoord te hebben. De getuigenissen van de militairen zijn in vollei tegenstrijd met deze van de burgerlijke getuigen. Een der bijzonderste getuigenissen was deze van den ! burgemeester van Saverne. Deze bevestigde dat de be-! volking van Saveme volstrekt kalm was. Hij zelf heefti' verscheidene jonge luitenanteu gezien, die op straati =■ eene uitdagende houding namen. De stedelijke policiei ; had al de noodige maatregelen genomen om de orda te handha ven. Een duitsche onderzoeksrechter, die den avond vaa' . 28 november, langs de straat kwam, 't is te zeggen . toen de 3cldaten uitrukten om de « meuigte » voor l de kazerne van Saverne uiteen te drijven, kwam ver-; klaren dat er schier geen volk te zien was. Hij heefti ! niemand hooren roepen; maar hij heeft gezien hoe 3 de soldaten werklieden aanhielden. r De keizerlijke prokureur Ivrause werd vervolgens ala ! getuige opgeroepcn. Deze bekende dat er tusschea j het volk zekere vijandschap tegen den kolonel heerschte; r maar hij bevestigde dat er den 28 november al nietj 1 veel meer volk dan gewoonlijk op straat te zien was.-. Hij heeft een luitenant hooren roepen : « Slaat er op I »j r Een rechter, M. Brandt, bevestigde dat niemand in! de straten riep, en dat er niet meer dan vijftien) ; personen op de plaats, voor de kazerne stonden. i' Luitenant von Eorstner, op zijne beurt onderhoord, vertelde dat hij op straat uitgejouwd werd; dat hij 1400 smaad- en dreighrieven of po-stfcaarten ontvan-gen heeft. waarvan 300 uit Saverne, en dat hij wel J dertigmaal « Vive la Erance ! » heeft hooren roepen. Er dient opgemerkt te worden dat de tweede be« tichte, luitenant Schadt, een 20jarige jongeling, een' lijdzaam werktuig was in de handen van kolonel von r Reutter. Deze bevool hem al de menschen die laoîl-î ten aan te houden en hij hield degenen aan die hij* veronderstelde gelachen te hebben I J In de zitting 's'an dinsdag morgend kwam eene duit-sche dame, die sinds eenige jaren te Saverne woont* zekere road. Elbers, bevestigen dat de soldaten door de bevolking gesmaad werden. Zij zegt dat eene pre-1 mie van tien mark uitgeloofd was aan hem die het) ^ meest den luitenant von Foîstner zou beleedigen. Zij 0 vwgde erbij dat een socialistisch werkman, van Mul-t houso .gekomen, aan een werkman van -Saverne ge- 1 zegd had: da.t zijne makkers van Mulhouse fcouden 3 komen om de inwoners van Saverne te helpen den luitenant in 't water te werpen. Deze getuigenis schijnt een diepen indruk op derl krijgsraaa gemaakt te hebben. ' Bij de opschorsing der zitting, kwamen de aanwezigei officiers mad. Elbers de hand druklcen. Men begint te voorspellen dat het procès meti de J vrijspraak van de betichten zal afloopen. t De Landdag van Elzas. — Dinsdag voormiddag . werd, te, Straatsburg, de wetgevende zittijd van de l Tweede Ivamer van Elzas-Lctharingen geopend. De of-r ficieele zitling tod plaats in het keizerlijk paleis. De i stadhoader heeft eene redevoering uitgesproken. De eer* - ste zitting had plaats in het Parlementsgebouw, ten s 3 ure 's namiddags. Een zot plan! — Een duitscher, zekere Dr Jlolenaar, denkt hel 'middel gevonclen te hebben om de vriendschap tusschen Duitschland en Frankrijk te herstellen. Hij .- heeft een plan opgevat dat zoo gek mogelijk is ; - « Duitschland zou een gedeelte afstaan van fransch Lotbaringen dat nog fransch bleef. Het gedeelte dat > reeds den duitschen invloed onderging en Elzas, dat ^ steeds germaansch was, zou aan Duitschland blijven. i Maar noch Erankrijk, noch Duitschland hebben hua i natuurlijke grenzen bereikt. Dus zou Erankrijk het fransch gedeelte van Zwitserland en België mede inlijven. Aaq - Duitschland kwam dan duitsch Zwitserland. Vlaamscù-België, alsook Holland toe, dat volgens dien fameuzea 3 dokter, tet in 1648 aan Duitschland behoorde. s Duitschland zou aan zijn nieuwe bondsstaten een zekere , autonomie of zelfbestuur laten, doch voor de binnen-1 landsche aangelegenheden alleen. Belgisch-Congo zou !i broederlijk verdeeld worden tusschen Duitschland en Frankrijk, terwijl Engeland zou worden stil gehouden t met de toekenning van Sumatra. Het overige van da i hollandsche koloniën zou aan Duitschland worden toe- 1 gekend, evenals het moederland zelf, dat, overigens, te Jangen laatste, niet meer in staat zou blijken te zga om zijne koloniën te verdedigen tegen een japansche overrompeling ! » Het ergste van al is, dat dit plan ernstig wordt opi genomen'in Duitschland en zelfs bijval vindtI i1si 2 xjïw.ije1 Dq hervormingen in Anatolië. — De onderbande-' lingen duren, te Constantinopel, voort tusschen de rus* \ sische en duitsche gezantschappen en de turksene regee-" ring, aangaande de hervormingen in Anatolië. Men is reeds evereengekomen dat de mogendheden eene lijst vaa 2 algemeene opzieners zullen voorleggen, gekozen tusschen " de onzijdige landen. De turksche regeering zal in deze e lijst eene keus doen. Een punt blijft nog te bespreken, a namelijk te weten welke middelen er dienen aangewend te worden om de hervormingen te doen uitvoeren die door de algemeen-opzieners zullen gevraagd worden, in 1 geval het turksen gouvernement deze hervormingen niet zou toepassen. De ambtenaars. — Zooals men weet heeft het = ministerie van financies eene maand wedde aan de turk-1 sche ambtenaars betaald. De ambtenaars van het ministerie van binnenlandsche zaken hebben eene maand hunner achterstallige jaarwedde afgestaan, om bij te dragen 1 aan de vergrooting van de turksche vloot. De v'Iooc. — De turksche drukpers verklaart dat; Turkije op zee Griekenland moet overvleugelen, en dafi 1 er daaroin nog meer gioote oorlogschepen dienen gekoehtj te worden. De bevelhebber van den kruiser « Hamidié >, Reouf bey, is benoemd tôt bevelvoerder over den super-dread* ^ ncu'ght t Sultan Osman ?, den gewezen « Reo-de-Jart , neirO'. j> i n bulgarie, De Riinistsi'ieele krisis. — De gekozenen der land- 3 bouwerspartij, de talrijkste groep der oppositie, in de bui-r gaarsche Kamer, hebben maandag eene vergadering ge-i- houden om te beraadslagen over den toestand, voortgc* e sproten uit het ontslag van het ministerie. Zij hebben q besloten geene ministers te leveren, geene verbindteni3 i. aan te gaan, geen ministerie, het is gelijk hetwelk, ta Beril sîs jaargang Nr 5 2 centiemen per nummer Woensdag 7 Januari 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes