Het nieuws van den dag

1541 0
12 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4m91835665/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BerHgsfejaargang Hr 9 2 centiemen par nummer Zondag (I en Maandag 12 Januari 1954 wîîrwi'f ..ub^KbfriAiik:^ . /;.v .. . yt.Tï Mi.imnani HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen î fes maanaen 4 ftnfe. —*»'"*• 8 (nu Voor Bollaad •- ' * * * ~ Voor d« andere Iaaden Tan het poatvcrbocd ». 20 - BESTUUR EN OPSVEL ! Zaadstraat, 16 TBLEFOON 171 DAGBLÂD Gesticht door Jan HTTYGHE BUREEL DER KLSINE AANKONDIGINGSN, : Zandstraat, 6 TBLEFOON 7948 aankondigingen i G8»rassdfl en aangeboden plaatsen. ^ bladz., per kleine recel .. 30 a. In de week. . 80 c. 'sZondaw. 75 e. |d »s Zondaes ; <0e. Toor 2 groote regels. Itdtrtn regel meer : 30 e. in de week; " bladz., Per regel. . 2 fr. en 3 -r. <0 c.'s Zondags. Rechterlijkeherstell., prregel 2 fr. ËLfiEIEEN STEMRECM I Onze lezers herinneren zich nog hoe de socia-[lister, verleden jaar hemel en aarde bewogen hebben om het «algemeen stemrecht» af te persen var de rewering. Het «algemeen» stemrecht bestaal in Beteië sedert meer dan twintig jaar; alleenlijk hetïeen zij niet konden lijden, was dat zekere klas-sen" kiezers, die bewijs geven van meer vooruit-zicht en bekwaamheid, of — zooaJs het bij de huisvaders het geval is — van grootere verantwoor-deliikheid en lasten, iets meer te zeggen hadden en twee of drie stemmen moehten uitbrengen. Ver-stand en persoonlijke verantwoordelijkheid tellen voor de roode volksvijanden niet: zij willen rech-ten zonder plichten, om des te gemakkelijker, gelijk sij zelf bekennen, op de schouders van hunne be-drogene slachtoffers naar hooge postjes opgetild te worden, en dan hunnen ijzeren arm te kunnen ongestraft op iedereen neerdrukken. Het werkvolk IVEit « Vooruit » te Gent weet ervan te spreken. De wind blaast echter tegenwoordig in hunne zeilen niet: sedert liet mislukt uithongeraarswerk, dat zij met hunne « algemeene » werkstaking van den 14 april 1913 vruchteloos tôt stand wilden brengen, gaan de oogen der arbeiders open, en de kopstuk-ken zingen zelf een toontje lager. Het is oprecht kluchtig- ze aan het werk te zien; en eenige bs-kentenissen, die hun in eene vlaag van rechtzinnig-lieid ontvallen, zijn goud weerd. Bij tijd en stond zullen wij ze later onder hunnen neus wrijven. Wij bedoelen hier hoofdzakelijk hetgeen gebeurd is in de Kommissie der 31 raadsleden, die door de regeering bêlas t zjjn de kieskwestie voor de ge-neenten en de provinoiën te onderzoeken. Die Kom-nissie is nu al vijf of zes keeren bijesn gekomen; sn het zijn meestai liberalen en socialisten die er let woord gevoerd hebben : wie zou het gelooven ? «emand onder hen heeft het zuiver algemeen stem-echt met « één man, ééne stem » durven voor s tel-an, zelfs de fameuze waalsche citoyen Destrée niet. îod weet nochtans of hij in roode meetingen haantje ooruit was om de lichtgeloovige mijnwerkers op e jagen en aan te hitsen, en om dat zuiver alge-aeen stemrecht als eene sooi-t van aardseh para-lijs af te schildexen ! De roode miljonairs begee-en ten anderen altijd dat hunne volgelingen zich aar hunne woorden schikken, maar niet naar mnne werken : boven den ingang van. den rooden rinfcel zouden zij overal moeten schrijven: — Hier opt meri FTederik. In strijd dus met hetgeen in al de socialistische ■ergaderingen aan het bedrogen werkvolk wijs ge-aaakt werd, was iedereen daar, de socialisten even ls de liberalen, te akkoord om te zeggen dat het uiver algemeen stemrec.ht wijzigingen en verbstei-tagen noodig heeft. De roode professor der univer-iteit van Brussel, citoyen De Greef, verklaarde zelfs lakaf dat het ons naar onbeschaafde tijden zou redervoeren, en tegenwoordig als een gevaarlijk kin-ersj^el moet aanzien worden. Dit komt nog al oed ovea-een met hetgeen een a-ndere socialist ens gesdhreven heeft : — « Overal wa.ar het alge-leen stemrecht tiestaat, is het een afschuwelijk ding; imx wij roepen toch : Leve het A. S. 1 in de lan-len waar bet nog niet ingevoerd is ! » In a-ndere roorden, het is een oneerlijk middeltje om he<t toofd van het volk op hol te brengen: God zij Irnik, het Vlaamscbe volk laat zich zoo licht niet tedriegen. Zieliier de bijzonderste verwijten, die de roode n blauw© heeren zelf aan hun «zuiver» algemeen temrecht toesturen. 1). — Het houdt geen rekening van de verschei-lenheid der belangen, die in aile beschaafde sa-nenleving de hoofdrol spelen: in plaats van orde ® tucht, brengt het eene algemeene verwarring roort-. 2). — Het laat het bestuur der openbare belan-'en over juist aan hen, die het volk best' kunnen 'pstoken, maar hunne bestuurlijke bekwaamheid linst bewezen hebben. _ 3). — Het stelt vroeg of laat eene blinde poli-iek, die de partijgenooten alleen bevoordeeligt, in teats van een verstandig beheer, dat voor den 'oorspoed van al de burgers zorgen moet. ^ij zouden er nog andere ongemakken kunnen «jvoegen: hetgeen nu in zekere socialistische ge-Menten van Henegouw en Luik gebeurt, toont dat r .geene ergere en bardvochtigere dwingelanden ijn dan de roode volksvijanden. Is het niet om tunne dwingelandij ook elders te kunnen opdringen, ia,t zij het liuidig kiesstelsel veranderen willen? n het groot-hertogdorp Luxembuxg, waai een zeer ^gewikkeld cynsstelsel nog in voege is, zijn zij Tel tegen het algemeen stemrecht, omdat het volk, lat er diep katboliek is, seffens een einde zou itellen aan de tergende heerschappij, die zij nu, 'amen met de radikale godsdiensthaters, ongestraft °P het land kunnen uitoefenen! Het spreekt vail zelfs dat de roode bladen, ieder , ' dat de kieskc?mmissie vereenigt, er vuur en ^lani tegen spuwen, en niet verre zijn van de libe-i aie en socialistische leden als verraders te aanzien. . oc" staan de zaken zoo en niet anders : iedereen 's gedacht dat heit «zuiver» algemeen stem-'c, onaanneembaar is, en kost wat kost moet verbaterd worden. loeger hebben wij, volgens de zeer gebrekkelijke e edeeling die ^et publiek gegeven wordt, il «en gedaan dat de liberale heer Prins de kie-.ers m yier klassen wil rangschikken, volgens hunne ^•Kwaamheid, hunnen rijkdom, enz. : degenen, die ?een byzondere verdiensten hebben, het is te zeg-',en', groote meerderheid der kiezers, zouden 1 eents het vierde der raadsletien mogen kiezenl e is, m een anderen vorm, iets gelijk het meer-ou g :iesstelsel, dat wij nu hebben, met de ver-^enwoordiging der belangen erbij : De liberale bee-r jamtjeru tracht het algemeen stemrecht te verbe-eren, met bijzondere kandidaten voor den rijkdom, 16 neteEschap en den arbeid te doea voorstellen: 1 er zofu. altijd een derde van elke lijst moeten ge-kozen wotrden. Citoyen De Greef zoekt ook de noodige verbetei-ring in de vertegenwoordiging der belangen: om hem te believen, zou de Kamer met 192 leden, altijd voor een vierde van 48 leden moeten toegekend ; woxdcn aaxi den landbouw, voor een ander vierde aan de nijverheid, voor nog een vierde aan den handel, en voor een laatste vierde aan de weten-schappen en kunsten! In elk vierde zou er nog ean onderverdeeling moeten komem, volgens den grooteren of minderen welstand en rijkdom : nooit hebben wij, om de waarheid te zeggen, zulk een verregezocht stelsel ontmoet : het komt ten andei'en wedei'om op een verdoken meervoudig stemi-ecbt neder. Citoyen Destrée wil het A. S. « verbeteren », met nevens de gemeenteraden, die volgens heit stelsel «één jman, één stem» zouden gekozen zijn, bijzondere komiteiten in te richten, die zich met de groote openbare diensten, lijk het onderwijs, de wegenis, enz., zouden bezig houden. Waaxom niet in eens erkend dat het A. S., op zulke wijze moet gewijzigd worden, juist omdat het geen bekwame en verstandige mannen naar het stadhuis dreigt te zenden, maar wel heerschappen, die in de liberale of socialistische gemeenten de hevigsten zoudesi zijn in hunnen godsdionsthatenden. pai'tijstrijdî Een kiesstelsel, dat den gemeenteraad min of meer onder voogdij moe;t doen stellen, is op voorhand in België vea'oordeeld, ten ware het geheel anders op-gevat werd! Elk bezadigd roan, bij het zien van den warboel, dien ïnen ons in die kieskommissie opdisc-ht, zal voorzeker denken : — Het eenvoudigste, en ook het wijste, ware te behoaiden hetgeen wij nu hebben? De socialisten die het volk geerne opruien met liun zuiver algemeen stemrecht, bekennen zelf dat het moet verbeterd worden: weinu! het is op voor-hoxid al verbeterd ; en met al de leugens der roode volksvijanden moeten wij geen uitstaans hiebben. HIER EN DAAR Xa het Vatikaan. — Van 6 januari tôt 26 decem-bor 1913 zijn er te Rome 159,930 bedevaarders geweest, die. allen den zegen van den H. Vader ontvinge.n in de groote openbare gehooren. Velen dier bedevaaoniers kwamc-n uit irranlcrijk en uifc andere landen van Europa en zelfs uit de Vereenigxiei-Staten.. Ken ziet dat de soetarissen er mot in gelukken de geloovigen der katho-lieko v/ereld van den Paus af te rukken. Aai% liet Eof. — Vrijdag avond werd, er in het' paleis van lîrussel, door den koning en de koningio, een dîner aangeboden aan prins Adalbert van Pruisen. De uilge-nooaigdan waren Z. Exe. Al. de Below Saleske, gezant van Duitsehland te Brussol, on eenige graotweerdigheid-bekleeders. t Do Iconing*. — Niettegenstaande het slecht wedef heeft de koning zaterdag morgmd eene wandeling te peerd gedaan in Ter Kainerenbosch, Prinselijks reiaiger. — Prins Adalbert van Pruisen die de gîst geweiesb is van onze vorsten, is zaterdag namiddag, ben 5 ure, uit Brussel naar Kiel vertrok-ken, waar hij in garnizoen is. I>3 prins werd rma.r de Noordstatie vergezeld door giaaf Guy d'Oultremonfc, Eidjudant van het paleis. Pater Verbicst. — M'en weet dat te Pitthem in den zomer het standbeeld ingehuldigd werd van Pater Ver. biest, in die gemeente ge-boren in 1623 en gestorvefn in China in 1688. De geleerde belgisohe sterrek undigo wa^ gçdurende een 20tal jaren bestuurder van het observa-torium te Pékin. Alhoewel er reeds eeuwen over zijn afsterven heengegaan zijn, blijft de nagedachtems van Pater X orbiest in het uit/gestrekte China in aooge cer. Do chineesche g'ezant te Brussel heeft nu aan onze regee-ring een ha^odschrift overhandigd, uitgaande van" de joDge republiek en waarin er eene schitterende hul'te gebracht wordt aan den beweondfin geleorie, rriestar, jezuiet en missionaris. • Eens gift van keizGr WiilieLm. — De duitsche katholieken, te Brussel gevestigd, gaan eene kerk bou-wen in de nabijheid van het « Gesellenverein », Pletinekx-straat. Dank aan edelmoedige gifton heeft men den grond kunnen aankoopen. Keizer Wilhelm van Duitsehland heeft nu eene sodi van 10,000 mark gesehonken voor den bouw van het nieuwe katholieke kerkgebouw. HuMo uit den vraemde. — Sir Ceeil Hertslet, algemeen konsul van Engeland in België, heeft een verslag opgeraaakt over onzen handel en nijverheid, gedurende het jaar 1912 en een deel van 1913. Hij bestatigt niet alleen eene groote uitbreiding gedurende dat tijdverloop, maar ook nog den gestadigen bloei van den belgischen handel en nijverheid. « België, zegt sir Hertslet, neemt eene merkweerdige plaats in den wereldhandel in; het is thans in heel de wereld geroemd als een weeiderig nijverheidsmidden ». Men ziet dat de vertegenwoordigers der grootste landen hulde weten te brengen aan den oudernemingsgeest van ons kleine België, dat meer en meer de baan der welvaart opgaat. Do katholieke regee-ring, die reeds 30 jaar ons land met zooveel wijs be-leid bestnurt, heeft voorzeker haar deel in de hulde van sir Hertslet. De moedwillige leugenaars, die be-weren dat de katholieken het land naar den afgrond leiden, kunnen het verslag van dea engelschen konsul eens overknauwen. Garnizoensveranfiaringen. — De volgende garnl-zoensveranderingen zullen geschieden, op de hierna ver-melde datums. 13 januari: sehool van het llo linie, van Ath naar I^euvon; 20 januari: 2e bataljon -i-an het le linie, van Bendermonde naar Ath; 20 januari: school van het le linie, van Ath naar Dendermonde ; 27 januari : staf, 4e en 5e vestingbataljons, kompanie der mitral-jeurs van het le linie, van Gant naar Ath; 31 ja.nuari, lo groep van het 2e artillerie, van Beverloo naar Lier; 31 januari: staf, 3e en 4e bereden batterijen (reserve) van het 2e artillerie, van Mechelen naar Lier. Arin bloedje. — Een sooialistisoh senateur komt een schocn kasteel aan te koopen, met prachtig park, sei'ren, vijver, moeshof, autostandplaats, remisies voor 12 rijtuigen en stallen voor 11 peerden. Het arme bloedje heeft er maar 125,000 fr. voor betaald. Zie, wa dragen de roodjes niet in ons hart, maar één recht willen wij hun toeh laten wedervaren: 't is dat zij er eene leer in stellen in niets, hoegetnaamd niets, een stap achteruit te gaan .voor de echtste kapitalisten.. Brussel-Seehaven. — Binnen kort zal de inhuldi-ging der brusselsche zeehaven plaats grijpen. Van nu af hebben de liberalen en socialistische bladen reeds schrik dat men Z. Em. kardinaal Mercier zou vragen om de haveninrichtingen in te zegenen. Volgens die bladen ware zulks eene uitdaging aan de bevolking der brusselsche omgeving, « die zoo diep anticlericaal is >. De roode en blauwe kribbelaars verwarren hun janhagel, Ûat met de zeehaven niets te maken heeft), met de personen die er recbtstreeks belang bij hebbein. Wil men het gevoelen van die menschen vragen, zeker is het dat de groote meerderheid er niet alleen zal aan houden, maar er stellig zal op staan de nieuwe zeevaart-inrichtingen te doen inwijden. Dat onze antiklerikalen het maar eens wagen, gelijk in welke haven der wereld, de afschaffing der jaarlijk'sche zeewijding te vrageaa, ze zullen een postje pakkenl Ophitsingen. — Het Verbond der Katholieke Kringen zal zijne jaarlijksche vergadering houden te Bergen, den 19 en 20 april aanstaaaide M. Woeste, voorzitter, zal er eene belangrijke redevoering uitspreken. De socialistische c Peuple » is van nu af reeds bezig zijne handlnngers op te hitsen. Het blad zegt: « 't Is of twee stappen van de Jemappeslaan, waar de werkers voor de zaak der politieke gelijkheid vielen onder de kogels der burgerwaent, da.t M. Woeste zijne uitda-gingen tegen de grondwetsherziening en het algemeen stemrecht zal laten hooren, en rechtst-reeks het pro-letariaat zal komen beleedigen. » Wat de roode ophitser vergeet te zeggen, 't is dat de werkers, die door de burgerwacht neergeschoten wer-den, de slachtoffers waren van de socialistische op-roerstokers, die zelf te laf waren om te doea wat ze van die ongelukkigen wilden gedaan krijgen. We zouden eens willen weten sinds waDneer de kathot lieloen, in hunne vergaderingen, de gedachten die hnn lief zijn niet meer mogen vooruitzetiten en verdedi-gen ! Ook vragen we, sedert waiimeer eene vergadeiriug van mannen, die allen dezelfde politieke gevoeien3 be> lijclen, eeDe uitdaging geworden is? Als het zoo is, dan plegea de rooden niets dar uitdagingen, want ze beleggen de eene politieke vergadering op de andere, om hun wraggelend kraam nog wat aaneen te houden. Doch het doel van de « Peuple » is hier zijne handlangers te Bergen op te hitsen tegen de katholieken, die twee clagen tering en nering in (de stad zullen breDgen. Hel spel va,a den ophitser zal echter niet lukken, do deftige be-volking zal het wel weten tte verijdelea. Seevaartrecîitbanlï. — Binnen kort zal de Kamer uitspraak moeten doen over een wetsvoorstel tôt stieh-ting eener zeevaartrechtbank. Deze zou samengesteld ziin uit eenen voorzitter en twee technische bijzitters en zou tuchtstraffen uitspreken in koopvaardijzaken. De voorzitter zou gekozen worden onder de m.3gistraten die bijzonder !op de lioogte zijn der zeevaartkwesties, ofwel tusschen de griffiers der handelsrechtbanken in de haven-steden. De bijzitters zou men kiezein tusschen de zeelca-piteins, de zeevaartingenieurs, de eerste loodsen of de visschersbazen. De rechtbank zou liaren zetel hebben te Antwerpen, doch zou zich ook mogen verplaatsen naar andere havens. Ifogal esr.9 klacht. — M. Bongers, katholiek ge-meenteraiadslid van Antwerpen, heeft bij het gerecht eene klacht ingediend tegen den welopgevoeden citoyen Terwa^ne. Deze zou M. Bongers, in voile gemeente-raadszitting. uitgescholden hebben voor t krapul î. Daar Tcrwagne, ongeiukkiglijk voor de belangen der ant-werpsche bevolking, volksvertegenwoordiger is, zal aan de Kamer eene toelating tôt vervolging moeten ge-vraagd worden. De dikke citoyen mag van geluk spreken dat hij er z:al vanaf zijn met eetne rechterlijka vervolging. Iladde hij onder de knuisten moeten vallen van den .->mid Bongers, 't woord « krapul _> zou hem diep in den gorgeil gezakt zijnl Poerdenhandol. — Gedurende de elf eerste maan-den van het jaar 1913, werden er in België ing<v vwrd: 26,087 dienstpeenden, 201,263 slachtpeorden en 2,296 veulens. Die uitvoer bedroeg: 27,168 peerdm en >5,103 veulent, , Eindelijlt! — Een die een zucht van verlichting en tevens van voldoening geloosd heeft, is M. Paul-Emiel Janson, zoon van wijlen Paul Janson. De man liad, bij de laatste wetgevende kiezingen, de beenen uit zijn lijf geloopen om Kamerkandidaat te kunnen zijn te Brussel. Hij werd weggecijferd voor een eerste broek-ventje, dat sedert dan in de Kamer reeds meermaals de ooren gewasschen werd. Later poogde Janson eene kandidatuur te veroveren te Luik, dan weer te Namen, doch telkeas botste hij er neven. Nu heeft men zich over hem ontfermd te Doornik, en hem eene plaats op de lijst aangeboden; Janson aanveerdde met open ar-rnen. Valt hij nu niet door de mand met de kiezing, iets wat bijna zeker is, dan heeft de mandatenjager eicdelijk zijn doel bereikt. tTit 't socialistisch uitbuitershol ! — Onder dien titel geeft « De Waarheid >, het orgaan van den gent-schen « Vrijen Socialistenbond >, een artikel dat wijst op de toestanden in de socialistische vlasfabriek van « Vooruit... » Daarin Komt, onder andere, het yolgende voor: De haspelaarsters hadden 2 centiemen opslag ge-vraagd per haspel, doch zulks werd door het bestuur ge-weigerd. Toen wilden de vrouwen dein arbeid .staken; Anseele kwa,m naar de fabriek en begonf te onderhanjdelen,' doe'h wieigerde ook den opslag. Eene der haspelaarsters zegde hem: « Gij kunt ons niets geven, maar gij allen kunt rijden en rotsen in automobiel en goeda sigaren roo-ken, terwijl wij hier staan knoeien en werken voor hongerloonen. Dat blijven wij niet verdragen. Vroe°'er hebt gij ons gcleerd en opgehitst om naar de bureeîen der fabrieken te gaan en onze eischen te verdedi^en; welnu, nu doen wij dit en wij worden hier afgescheept nog veel brutaler als elders, want hier is het met ionzen arbeid dat gij allen menheeren speelt. » Na lange beraadslaging kregen de haspelaarsters « één oentiem » opslag, doch op deze voorwaarde, door Anseele opgegeven: « Gij moet allen uwen naam en adres geven; die niet vereenigd is in Vooruit moet zich laten vereenigen of anders worden. zij weggezonden. Gij moet zelfs lid worden van de Broodmaatschappij en al uwe aankoopen in Vooruit doen in onze winkels. > Da « Waarheid », na de feiten aangehaald te hebben, laa.t er op volgen: « Dat is dwingelandij, 'n schand-daad waarop wij de_ aandacht trekken van de heeren werkopzichters. Dat is_ het stelsel der banmolens welke vrC'egere jaren zoo erg in zwang was en waar « Vooruit > zoo erg tegen opkwam, en terecht. Nu malren iij zich aan hetzelfde plichtig en daar de wet het t banmolen » straft, dringt een onderzoek zich op >. Als de feiten, idoor de « Waarheid » opgegeven, echt zijn, is het, dringend noodzakelijk dat de werkopzichteis zich daar eens mede bemoeiea. Opgepast ! — Wij trekken de aandacht onzer lez erg op de verzamelaars van handteekens, die overal van deur tôt- aeur zullen gaan om op hunne lijsten tel doen teekenen. De roode « commis-voyageurs » in handteekens zullen natuurlijk geene schoone woorden sparexn om huja doel te bereiken. We raden dan ook elkeeni aaa naar hunnen prietpraat niet te luisteren, en da verzamelaars heel eenvoudig de deur voor den neus dicht te slaan. Ontwakmg van hst liberalism. — De liberale pa.rtij ontwaakt, niemand twijfelt er aan. In de meestfl plaatsen hoort men niet meer van liberalen spreken en, daar waar ze nog min of meer iets zijn, liggen ze over-hoop. In de provincie Henegouw ontwairen de liberalen1 zoo goed, dat zij in minder dan veertien dagen, tijds twee hunner dagblaclen ophielden te verschijnen, bij gebrek aan lezers. Als onze blauwen zoo voorc blijve^ herleven, zullen ze weldra volkomen. uitgesterven zijn. ——— « — Jaarwedde der onderwijzers Wij ontvangen den volgenden brief dien wij volgeerna opnemen. De vraag, die erin voorkomt, schijnt ons niet overdreven; en de opslag van 300 frank die aan de verdienstelijke onderwijzers zou toegekend worden, ware wel een doelmatig middel om iedereen3 iever aan te vuren. De Kamerheeren zullen, vooraleer hunne eind-stemming uit te brengen, de zaak: voorzeker grondig overwegen, en ze volgens de belangen van het onderwijai zelf weten ta schikken. Ziehier den brief. « Hoe spijtig dat M. de minister Poullet zijne prach-tiga schoolwet niet bekroont met den stoffelijken toe-i stand der onderwijzers te vex'beteren! , Zekerlijk deze is, voor de jongeren vooral, merkelijk verbeterd door do huidige voorstellen. Doch, met onze beginwedde van 1200 fr. zijn wij verre van in 't aardseh paradijs, tegenover andere ambtenaars, wier diensten met recht en reden beter gewaarSeerd worden: 3) de gendarmen met 1360 fr. aanvangsjaarwedde; 2) de pikeurs van den ijzerenweg met 140 fr.Xl2=1680 frank minimum, en met terugwerkende kracht tôt X december 1912 ! 3) de gemeenteontvangcrs. Tengevolge der wet van 1 mei 1911 staan het grootste deel onder hen aan liocger beginjaarwedde dan wij, onderwijzers, die in onze fdaâ 5 tôt 6 maal zooveel uren afmattende,n arbeid ta verrichten hebben, zonder nog rekening te houden van do voorbereidingen der lessen, de regelmatige studie van ziel- en opvoedkunde, het opma.ken van conferencie-werken die grondige studie vereischen, enz., dit ailes buiten de klasuren nog te verrichten. De « Bulletijn der gemcenteontvangers », nr 27, jaar 1912, bl. 496 tôt 499, goeft de volgende jaarwedden als minimum op : 1) gemeente van 5200 inwo- 2) gemeente van 8950 inwo* ners met 81330 fr. ont- ners met 129534 fr. ont-vangsten : vangsten : In West-Vlaanderen fr. 1200 In West-Vlaanderen fr. 1600 Antwerpen 1357 Antwerpen 1797 Braband, Namen en Limburg 1800 Limburg 1400 Braband 2008 Henegouwen, Luik Namen id. en Luxemburg 1600 Henrgouwea id. Luik id. Luxemburg id. En in die twee zelfde gemeenten, als type genomen, zal de onderwijzer aan 1200 fr. beginnen: moeten wij waariijk zoo verre van hen afblçven? Voegen we erbij, dat al de pogingen van het «Verbond der gemeenteontvangers » voortaan strekken om de voor-deeligste jaarwedden algemeen te maken in gansch België, t. t. z. voor de eerste soort van gemeenten (5200 inw.) 1600 fr. minimum, voor de andere kla3 2000 fr. 1 ! 1 En de onderwijzer met veel meer werk en last, zal in diezelfde gemeenten 1200 fr. ontvangen. Hoe jammer, niet waar? Ik weet wel dat de aanvangsjaarwedde van 1200 fr. don-derdag laatst al gestemd werd: er ware toch nog middel om de onderwijzers voldoening te schenken. Zou de heer Minister in een der voigende artikelen der wet geen prernie van 300 fr. (zijnda het verschil tusschen do 1500 fr. minimum van de congreswenschen te Etterbeek en do voorgestelde 1200 fr.) kunnen toekennen aan de onderwijzers, die met onderscheiding hun onderwijs en opvoeding geven? 't Zou een veel mindere uitgave vergen, en de waarde van het ondeirwijs in 't algemeen) zou er veel bij winnen. De neerstige gewetens voile opleidors der jeugd zouden zich hoogst gelukkig achtcn en ten uiterste voldaan en beloond. Een belanghebbende onderwijzer. ■<^ — Nienwjaarsgiften voor des Fans VIERDE LIJST. — Overdrachti der vorigo lijstenj 12,191,50 fr. ; La Métropole, 100; Gazet van Antwerpen, 100 ; La, Presse, 100 ; E. H. Gahide, aalmoezenier van het gevang, te Bergen, 50; ter eere van Zijne Heiligheid. 50; M. en mevr. Etoile Anthony, 100; A. Z., Antwerpen. 2ÔÔ; naamloos, Wetteren, 100; E. B. D. Van Suyt^ rustend pastoor, Merckem, 30; J. V. Thienen, 50; aan Pius X, opdat O.-Xj.-V. van Lourdes mij geneze, 100; ÎS. A. Viande Velde en familie, Seevergem, 60; ter eere van de H. Maagd, P. J., 1,000; A. M., Namen, 100; M. en snevr. Visar-t de Bocarmé, Temploux, 100; dei Zusters van O.-L.-Vrouw, Namen, 100; baron de Montpellier, gouverneur, Namen, 100; graaf en giavin Henri d<i Meeûs, 100 ; M. del Marmol, 100 ; M. en mevr. Renfi Fraeys, Brugge, 100; voor de bekeering van een familie-lid, id., 100 ; baron en barones G.-J. van Crombrugghv de Looringhe, id., 100; baron P. van Cromfaragghe de Looringhe, Iohtegem, 75; M. Eelix Corner. Kortrijk, 200 ; M. en mevr. Tercelin de Eabricio, 100 ; M. Nollée dp Noduwée, geheim kamerheer van Z. H., 100; M. em mevr. van Overbeke, 100 ; de H. Vader zegene onze familie,; R. T., 40; doktoor Dumont, Wervick. 25; baron de la Rousselière, Luik, 100; Mgr. Schoolmeester, deken ^',an het kapitel, id., 100; Mgr Herzet, «caris-generaal, id., 50 ; Mgr Boven3, vicaris-generaal, id., 50 ; mevT. Garlier d'C)deigne, 100; de damen Benedictynersen, Luik, 100; Z. E. H. kaaunnik Robeaux, Namen, 20 ; naamloos. Brugge, 1; M. en mevr. de Meurisse, Moerkerke, 10; E. £., 10; M. Dubois, Ram;ioul, 5; eene gelukkige zi?Ij . der veelvuldige communie, 5; E. II. Kercnkofs, Chaud 4 fontaine, 5 ; E. H. Lemmens, Luik, 20; H. Vader, zegen' onze familie, Rousselare, 20; F. V., en G. S., Nieu-poort, 20; C. U. Bergen, 20; naamloos, Leuvan, 20; A. M. M. M., 5; P. Vi., X<essen, 2; God helpe ons, Ledieberg, 1; J. U. B. B., 5; M. Oonsson, Berchem,.5; onbekend, Kortrijk, 5; God zegene de patronage « God helpe ons *, Vielsalm, 10; om de genezing..., Cf. Bi., 5 ; M. De Ooninck, rustend aalmoezenier, Jette. 10 ; C. El Merchtem, 2; naamloos, St-Ninklaas. 5; A. D. C„ Oost-ham, 5. Totaal fr.: 16,477,50. Men kan de in3chrijvingen sturen aan het bureel van het blad of aan M. Lso 12ALLIÉ, sckretaris. 7. rua da la ïête-d'Or, Doornik,.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes