Het nieuws van den dag

1144 0
15 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z13z2q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DerfJgste Jaargang Nr 12 2 centiemen per numme HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTENI jes bmeSsdl 4 frânfc - Pss .jaar. 6 fraai ^ooi Holland < • > ~" il aniar# lantlen van het postverbond » . 80 — BESTUUR EN OPSTE Zandstmt, 16 TELSFOON 171 L1 DAGBLAD Gesticht door Jan HtJYGHE BU REEL DER KLEME AAÎÎKONBIGDÎGE Zaadstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGiNGEN t N , Gevraasda en aangeboden plaatssn. 4« bladz., rer kleine regel .. 39<s. In de week.. 60 e. 's Zondags. . 75 c. H >s Zondags ; «a., roor2grooteregels. _ ' , , #t. ledtrvn regel meer : 30 C. in de week; ~ ^ladz., Per^261. • 2 fr. ®l 3fiP« 10 c. ?s Zondairs. RftphtprlîiVp hprsitAll ■n'ppopV 9 ff.. I Siesparade Jincen drie maanden is het kiezing voor de Kan I jedereen weet het ; maar indien het uit iemands K èclit gegaan ware, de soeialisten zouden er I jeker doen op denken. Die eeuwige volksvijan I beginnen immers opnieuw hun valsch masker I Tolksliefde aan te trekken; en zij, die sedert ja H en jaren met hunne ongenadige dwarsdrijverij al I goede wetten tegenhouden en den kostelijken I der Kamer op wraakroepende wijze verspilien, se I nen nu op het onverwachts met een vurigen « I bezield. Zij zouden nu geerne ook 's morgends I telea, en nog voor de maand Mei de drie wet | stemmen over de goedkoope woningen, over de m; K gcbappelijke verzekering, en over de bescherrr I der kindschheid. Het is spijtig dat citoyen Fu: I mont zijn ontslag van Kamerlid gegeven heeît en [ land uitgevlucht is : die laatste wet moet hem bijs I der ter herte liggen. Xamens de roode kluchtspelers en in overeenst I ming met de liberalen heeft citoyen Vandervelde I derdaad dit voorstel durven doen. De groote ba I der partij waren, den dag zelf, bijeen gekomen I krijgsraad te houden onder malkaar; en als wa I zij door de hand Gods getroffen, in plaats van I volkslievende wetten der regeering voorts tegen I icanten, of te « saboteeren », zooals men zegt, I zij er nu vurige • voorstaanders van geworden: W; I ean is die ommekeer te wij ten? en hoelang zal Het is niet moeilijk oui raden. Zonder profeet I zijn, voorzeggen wij dat hunne bskeering zal dt I jaist, tôt op den dag der kiezing : dan zal het I zijn: en do dubbele kwestie der goedkoope wonin I en: der maatsohappelijke vefzekeringen zal nog e I voor twee jaar in het dak geschoven worden. I de regeering, die zij nu zoogezegd willen vo I stuwfn, de bespreking zal trachten te beginneu, zu' I zij, lijk altijd, honderd uitvluchtsels vinde'n I « neen » te kunnen zeggen, en om de wonden I volks voorts te laten bloeden: het is daar de leei I van hunnen rooden patriark Bebel, die in zijn on K lijk stieltje anderlialf miljoen gewonnen had. In afwaclïting zullen zij bij den minderen i I pronkeh met het voorstel van citoyen Vanderve I îien oud viaamsch spreekwoord zegt : als do vos I passie preekt, boer, waclit uw gauzen; om het I den doorslepen rooden lieer toe te passen, zeg I wij: als de volksvijanden de volksliefde predil I Çûrkiieden, weost \-oarzichtig, en doet usve oo K wgenvvijd open. Er sch.uilt onraad. onder, en gei I het spel is een onbeschaamde kiosparade. — Ziel I Jfaarom : Sedert eonigen tijd zijn de roode kopstukken v. I selijlc in het nauwe, want sinds hunne mislukte « I geœeene » werkstaking draait hunne winkel i I meer. Te Brussel, te Gent en elders regent het < I slagbrieven van arbeiders die zich niet langer n I laten uitbuiten en uithongeren, en dio vinden I hun zuurgewonnen geld voor iets anders die I moet daa om de glorie van dezen of genen roo I miJjonair te bevorderen en om paleizen van < I miljoen te bouwen. De minste werkmanswoning I het kleinste pensioen ware hun veel meer well I daa de geslepen taal van Vandervelde of de ijze I aJin \-an Anseele; en na al het onhebbelijk kon I foes dat in de laatste tijden min of meer aan I liclit gekomen is, laten zij den boel schieten: I hebbea voorwaar geen ongelijki Van aile kanten wordt het bovendien onder I neus der roode bazen gewreven dat zij, en zij aili K de sekuld dragen van het eindeloos verdagen I wetten, over de goedkoope woningen en over de ■ ciale verzekeringen. De ontwerpen zijn al lang nei I gelegd, en de officieele verslagen zijn gereed I ïullea niet meer uitblijven: indien de roode kei I in plaats van maanden en maanden te razen ovei I kiezing van 1912, over de werkstaking, over ■ àlgemeen stemrechi, over de rijtuig- en hoedenmal I van Brussel, enz., en in plaats van gedurig naari I loepingen te eischen en de schoolvvet te verda I «a de bespreking ervan in 't lange te rekken, eei I hun ambt vervuld en voor het goede des lands I werkt hadden, al hetgeen nu nog in de laden I Kamer aan het slapen ligt, ware sedert lang gesti I «n eene afgedane zaak. Het werkvolk, dat nog I dikwijls ixt enge koten en vuile steegjes wo I vraagt nu rekenschap aan de roode bedriegers ; I kleine burgers en handekiai's, die er te v&el zijn i I ded.zin der soeialisten, en onbermhertig door I Mstreden en gebroorlroofd worden, vragen ook I isnschàfj; en de mindere man, die met de hulp I dea Staat voor zijnen ouden dag een klein pens; I ^i-gareij en vooruitzicht heeft op de pijnl I tijden van ziekie en vverkonbekwaamheid, eisclit ■ Kkensekap van.de vijandschap, die hem door de rc K kopstukken bewezen werd. Waarom zijn die we: K niet gestemd? Ja, waarorn heeft de socialistis I wsdrijverij ze sedert jaxen en jaren tegengeliouci Ûp die vraag valt er maar een enkel antwoor< K S^ven: die wetten zijn niet gestemd, omdat de rc I Jwssaitbuiters ze met wxllen gestemd zien. Zij I iinmers het lot ran den arme niet verbete I ■Jûaar het yoor hun eigen profijt, verergeren, I Jem Jes te geinakkelijker te kunnen opjagen en I Une waahopige woede drijven. Dan halen die I l^^iigen de kastanjen uit het/vuur, en de oo: I "c^stukken smullen ze' op. I wt is de waarheid, maar de waarlieid is I «eigk dat zij niet mag gezegd zijn. De kunst bes I m lxet akelig werk, waarmede zij bezig zijn, a I ^nder den duim voort te drijven, maar in schijr I wlaagen en het voordeel van den minderen : I '°ot le staan. Zij zouden er boven op zijn. indiei I . \ so*lul^ die op hunne eigene schouders weegt, 1 (t'n afschudden om ze op een ander te sclnir I 'et à julfit hetgeen citoyen Vandervelde in de Ka I gttraciit heeft te doen. Of hij echter iemand daar I <>m den tuin zai leiden, is een andera kwestie; I ^'rklieden zijn zoo onnoozel niet en zien khar c I wgea,. Eeae yolksiiefdaj die( dri^ aiaai voor de kiezing ontwaakt en geen daden, maar ij woorden geeft, is eene menschenfopperij en < zotte kiespara.de, meer niet. Ler: Hoe zou citoyen Vandervelde van vreugde ge- gesprongen zijn, indien onze eerste minister, M. ons Broqueville op het voorstel van 's morgends ien sociale wetten te bespreken, « neen » geantwc van had 1 Hij verwa.chtte er zich voorzeker aan ; en ren meende dat de minister zou gewezen hebben op de korten tijd die ons nog van de kiezing afscheidt tijd die door de schoolwet, de netelige Congozaken, bij- sten-men der budjetten, enz. schier geheel en gai •ver zal ingenomen worden. Daa zou het rijk socialjst ze- heerschap, dat met zijne roode konfraters altijd ten volkswetten op de lange baan heeft doen schui tat- tegen de katholieke regeering kunnen gedonderd ] .ing ben, zooveel als zijn hert'lustte, om zich ze •né- als een vurigen volkavriend op te hemelen. Hij het echter mis in zijne berekening. — 1k vraag opr< l0n- niets beter, antwoordde de minister; ik vind dat er buitengewone pogingen moeten aangew îm. worden om die wetten er nog voor de kiezing < in- te krijgen: M. Vandervelde moet zich slechts zen het bureel verstaan. om Daarmede was de man op zijne plaats gezet. Im ren soeialisten eindelijk bekeerd zijn en de> voornoc: de wetsontwerpen willen gestemd zien, is het mi< te dood eenvoudig» zij moeten maar stil blijven, zijn werk der andere leden niet bslemmeren en vaai iar- zeggea aan hun gesehreeuw en aan hunne onge het nierdheidl Haar op voorhand weten wij dat zij niet zullen doen: hunne vraag was enkele kiespar; te ota no2 eens ^et vo^ te hedriegen. Zulke looze s .ren ken pakken niet meer bij ons 1 uit ' * Nieuwj aarsgiftea Yoor dsa Paus Als ZESDE LIJST. — Overdracht der vorige lijs 3rt- fr. 19,GG0; « i>e Denderbode », 5; ruevr. de Diest, }on naamloos, Louizalei, 100; il. Le Paige, volksverte 'J"' vioordiger, en mftvr. Le faige, 100; jufvr. Maria fia , Biussel, 100; M. Helleputte, minister van lande 3 en epenbare werken, 100; M. en mevr. Alfons in3 wilghen, St-Nikolaas-Waaa, 100; M. en mevr. G eer" scbalck-Vercruysse, Waasten, 100; B. H. Beheyt, pas van O. L. Vrouw, Kortrijk, 25; de Zusters van de V( aan nig-ing der HH. Herten, Kijvel, 30; Z. E. H. kan a lde. Goetrials, Gent, 200; mevr. Eirmin Vercruysse, Kort de 100; ItesideCcie v;m O. L. der Vlaandera (EE. orl Jesuieten), Gent, 100; jufvr. Julienno Bovj'n, Ee< ,, 100; jufvr. Van Naoïnen, St-Nikolaas, 100; M. J Liebbiecht, sénateur, Gent, 100; douairière Alfred 'en' haeghe, id., 100; A. en E. V. M., jNTukerke, 100; bi ;n en barones Bf. v ander Briiggea, Wielsboke, 100; de îecl rièro ilorel de Wéstgaver, Gent, 50; M. en mevr. Kej lier d'Out Moc-rcghem, Alâriakerke, 50; naainloos, Ee< 50: Z. E. II. kanunnik Van lieqkem, Gent, 50; n ,eo_ wed. Legrand, Brussel, 50; M. L. Legrand, id., 50; M , Legrand, id., 50 ; M. H. Legrand, id., 50 ; onbekend, . " Z. E. H. kanunnik Roclandta, 100; M. del Fosse lieu d'Espierres,' Doornik, 50; M. en mad. A, del Foss >nt- d'Espierres, id., 50 ; broedersclia,p der daanen derde- c teer lingen van St-Éranciscus, id., 25; jufvr. if. Koul9t, dat 10(3 ; een #oude pastoor van Henegouw, 20; M. B. nen bilde, notaris, Salfelaero, 10; naainloos, Brugge, den ^°d zegene mijne familie, id., 4; D. 31. Geraxdi, V. E., Heleh, 5; H. Yader, bekom mij de gratie mijnen roep te kennen, 2; O. van der Espt-, Couokel-5; voor de gelukzaligverklaring van Zuster Benediktf :om C. D. V. D. G., 20; E. H. Daine, rustend pa.9l ren Mruoour, 20; E. IL De Beule, pastoor, iiariakerke, naamloos, Gent, 5; L. L. S. A. E. M., id., 3; H. Va het zegen ons, id., 20; eene meid, 5; Joris Vande Putte zij eene familie van Mont-St-Aubert, 2; Juliette en Oa rina. Doornik, 5; voor het welgelukken, 3; H. Va deu genees mij, een kind van Maria, 1 ; opdat twee kl ;en kinderen zouden weervinden..., 2; God beacherme n '' fajrilie, Doornik, 2; naamloos, 10; L. G. Ere, 5. der Totaal : fr. 22.350 so- ■ ler- Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel of het blad of aan M. Léo MALLÏË, sekretaris, 1, ejg de la Tête-d'Or, Doornik. hdi HÏER~ËN DAAR :ers laf. In h.ût Vatikaaa. — Kardina;il Van fiossun " benoemd tôt voorzitter der bijbelsche kommissio, »..? veivanging van wijlen kaxdinaal Rampolla. Kardi J Bisletti volgt den afgestorvene op als beschermheer Se" bet oppersta instifcuut voor gewijde muziek. der jmd In het automobielsalcn. — De koning heeft wc dag namiddag een bezoek gebraeht aan het XITIe j. tomobielsalor., in het Jubeljaarpark. Z. M. wa§ , ' gezeld van luitenant-kolonei graaf de Jonghe, staf cier, en van kominamlant Doutrepont, ordonnancie taar oier. De koning kwaai ten 2 ure stipt per automi hen in het Jubeljaarpark aan. Hij werd ontvangen door re- burgemeester van Brussel, door graaf de Lieilekarke, i van zitter, en door de loden van het uitvoerend komi oen de gebruikelijke voorrftelling-eii, wenschte M. de îjke dekerke den koning welkom, en bedankte hem, in gepaste woorden, voor zijne belangstelling voor het v i ondernomen door de Sj'ndikale Kamer der Automo De koning bleef zeer lang in de tentoonstelling: bezoeht afzonderlijk elkeu s stand » en liet niet iche de tentoonstellers hartelijk geluk te wenschen. en1? 1 Gelnkkigfe stervelingen! — De citoyens Des 0<jp Pastni en Hallet bevinden zich op dit oog^nblil -, Zwitserland, waar zij de overprachtige winterlandso 1 ' pen gaan bewonderen. We misgunnen het die he reu' niet, verre van daar; ze zitten met de duiten ei om hebben gelijk dat ze .er van genieten. Maar red tôt ware het, van hunnen kant, dat ze in openbaie on- gaderingen en meetingen een anderen toon aan: ijke gen dan dieu ze gewoonlijk bezigen. Immers, daar s keu ze alsof zij zelf ook arme proletariërs zijn, zoo meeten zwœgen en zweeton om hun korstje te rLr,j. nen en die zich niet de minste weelde kunnen r,ocrloven. En zeggen dat, als die rijke bezitters aan 't liegen zijn, er nog dutsen gevonden wo ■ t'e die hun toejuichen! De wereld wil waarlijk bedr aan zijn [ î zij :on_ Prinsas Louise vaa Belgis. — De advokate: ^en • EC'lu'deischers van prinses Louise van België bon eene nieuwe sainenkomst gehad, om te pogei mcr akkcord te geraken. Verscheidene nieuwe sohuideisi née hebben zich deen kennen; een hunner eiseht 7 mil : de eea andere 5 miljoen. De advokaten zijn van oo loor dat dio eischen overdreven zijn, en dat mea wei .den vveraettkojBSi aal kaaae» ' ' dele De kommi33ie der XS.X1. — Woensdag mor »ene hield de kominissio der XSX1 eene nieuwe vergade onder voorzitterschap van M. den graaf t'Kinfc de Roc c_ beke. Er werd eerst gemeld dat M. Orban eene u V* 'hreide nota zal opmaken over het kiesstelsel dal ^ in de laatste vergadering ontwikkelde. "e Men hoorde daarna het vervolg der meedeeling >ord M. Prins, over de inriohting van het gemeentekiesn hij M. Prins dringt eerst en vooral tuin op de gi den voordeelen, die voortspruiten uit de beroepsklasset en der kiezers. Het organiek algemeen stemrecht vi malckelijkt den keus der bevoegde mandataxissen isch ^Por vorming van de- beroepsgroepen, laat het , het ekonomisch leven der gjineente te doen uitschi tscù yeje g,meenten heeft het zuivor algemeen stemi de voor gevolg dat de eene kias door de andere ovei ven, digd wordt, en gewoonlijk is het de minst ondervinc leb- rijke klas die de opperheerschappi) heeft. Het st .ven van M. Prins bestaat in taksen. ïe Dresden en te C i-3 bevolking die lciesrecht heeft, verdeel 'cht bercepskategories. Het doel der verandering van ook stelsel.moet strekken om aaji de gemeenten hun , bestuur te behoiîden, en hun beheerders te verzei ona Qp jjoogte zijn van de tegenwoordige vereiscl loor JVlaxweilcr deed uitscbijnen dat heel de kwestie met kieshervorming berust in het goed bestuur der gi steden. Van dit standpuot uitgaande, ontleedde spi lien eerst5 volgenj de statistieken, het bestaande kiesst nde 611 toonde aan dat het meervoudig stemrecht nie lde! noedige waarborgen oplevert. Men moet die waarbe niet zoeken in de regeling van het kieskorps, maar w het bestuur zelve. De volgende zitting zal binnen * tien dagen gehouden worden. ma- ° E het Ter overweging. — Uit de officieele verklari lde, van den franscheu minister van onderwijs blijkt dat < t.r(> da private lagere scholen in Frankrijk 1,118,704 licgen zijn, verdeeld over 14,464 scholen, tellende 3, kla&sen. VYordt hét privaat onderwijs afgeschaft, dai de fransebe Staat zich genoodzaak zien ten minste 2. klassen te stichten, berekend aan 40 kinderen per Daaruit zou, volgens de Stâat zelf opgemaakt heeft, ten: uitgave vocrtspruitea van 416 millioen; de Staat 100 ; daarin moeten tusschen komen voor 183 millioen gen- depajtementen en de gemeenten voor het overige. bûu, nog zou men 25,000 onderwijzers en onderwijzert ouw moeten hebben. Aan den gemiddelden taks zou men ! Ver- voor 53 millioen 400,000 fr. moeten vinden, niet t odt- rekend do vergoedingen voor verblijfplaats en wo toor ovenmin als de pensioenen. :reo- Die cijfers zqn voorzeker heel welsprekend. De vi inik digers der ucrwereldlijking hebben er ongetwijfeld i rijk. aan gedacht. Ook znilon onze belgische bestrijders PP. het vrij onderwijs niet nagedacht hebben op wat do :loo, ting der vrije scholen aan de belastingbetalers zou ko ozcf 't Is nochtans wel het doel dat do liberalen en d< Ver- cialisten rechtstreeks of onrechtstrceks najagen' iron -— 111 ,uai'. Eea gftlîik ! — Een lioerale volksvertegenwoori -y.™ Klaagt en treurt omdat het kartel tusschen roode: ■l,j0 blauwen bfina. overal verworpen wordt. ,De man : ievr! 4 Do liberalen kunnen niet terug aan het bewind £ men en er aan blijvon zonder den steun en de n 200- working der soeialisten. j Ziedaar in eenige woo " ejJ heel do cnmacht van die tweo partijeu uitgedrukt. j et vocr de liberalen een ongeluk is, kan voor het ^.ju_ niet auders zijn dan een geluk, en wel een groot g jd 't Zou inderdaad lekker uitzien met eene regee die in ailes en voor ailes den steun en de n y), werking zou noodig hebben der vergruizers van a Jq! redelijka toestanden. 't Land zou bliksems spoedig olt[ dieperik inrollen! , Hieuwe segel. — De nieuwe spoorwegzegel '' ' 56 centiemen is in voege. Hij zal dienen voor de p£ van 3 kilos, vaa taxief 2, tegen terugbetaling , ' zenden. der, . :.5; Op dea spoorweg. — De mist en de sneeuw v tha- oorzaak dat er woensdag morg&nd op heel het s; der, wegnet eene ware ontreddering heerschte. Al do eine non oadergingen aanzàenlijke vertragingen, zoodat ùjne voor de rcizigers weer eene echts ellende was. Voon 't is niet aangenaam met zoo een weertje op reis te j: .00. ilaar als het moet, dan is er niets aan te doe; het besi. is dan maar al zijn geduld te behoudei rue Een procès. — Onze iezers zullen nog den 1; aaiisiag niet verge ten hebben, waarvan de katho volksvcrtegenwoordiiger Colfs het slach'tdffer was Brussel, cenigo dagen vôôr de kiezingen van M. Colfs heeft een procès tôt Schadevergoeding j ;s sparmen tegen da stad Brussel. De zaak zal den 6 ieb in aanstaande voor do reclitbank opgeroepen worden ûf,al Pholien, substituut van den prokureur des konings van ^en van ''et opeubaar ministerie bekleeden. 1 Woeste en Duplat zullen pleiten voor M. Colfs. stad zal verdedigd wor<Jen door Mr Duvivier. >OTîS - Wl 1 "• au- Weerkundige statie. - Men gaat te lîavei ver- (Oostende), in do duinen eene weericundig© statie offi- rioht-eu. Ze zai voorzion zijn van heel het noodige w 0fr;. schsppelijk materieei, naar de laatste vereisohten. ,5;el zal er een post van draadiooze telegrafie inge den worden, voor de ontvangst van het uur en vai ,00r. buitenlandsohe wesrkundige snelberic.hten. tei t. Vroeger ea na. — Een socialistische leidei ?" Borinage, voiksvertegenwooi-diger, klaiigt in een da' we,_ over het gebrek aan vertxouwen dat in zijne ] y?heerscht. « Wij vervullen gewetensvol onzen piicht, ?(: do kiager, wij leveren veei werk ai en toch vvorde p verdacht. We worden in ailes en over ailes beknib ^ we moeten uiterst behendig zijn om da strikken te wijken uie ons gesjaamien worden. Men bespiedt trée men ziet ailes na en zelfs verdenkt men ons be • ià kingen te hebben met ajidersdenkenden, aan wit iiap- ^ ïiart'j verraden. » eren ^10 socialistische volksvertegenwoordiger moet t zc niet verwonderen over die verdenkingen. Over een eliik tigtal jaren liçpen mannen, met de voeten <loo ve'r^ scboer.en en het haar door de klak stsden en di jlcy»- a-^ om propagande te maken voor de a partij der iPrë_ lossing ». Dio havelooze kerels van vroeger, ziji \jie dikke, vot-te heeren geworden, die er fameus warn wjn. inzitten en die hunne coliectivistische gevoelens ir ver. biuuenzalc gestoken iiebben. De werkliedcn zijn na 700 lijk verbaafd te zien dat dezen, die vroeger r rdca c'a,'; eigendem diefstal is, dat iedere bezitter een buiter is, nu zelf eigendoinmen hebben en dus bezitters geworden zijn. Ook besluiten de werkl met te zeggen dat een socialistische leider, die î en zelf eerbieuigt, er bovénal aan.houdt in den v heb- kaas der cooperatieven en andere der roode inricht tôt te gerakeu, oiwei vol^vertegenwoordig'er te wordet îhers ja, de tijden zijn veranderd en de menschen ool joen, zoo komt het dat de werklieden geen vertrouwen rdael hebben in de lieden die hun vroeger in het vuur ji eene tegen de kapitalisten, waary»b zij aelvea echte « Bieas gsweîdsa s^a,f- maïua—iwi im mini ■un m—aaata—BBB— ï6n.d Vf s protesteeren ! — Aangaande het geval met dai ring, haspelaarsters in de socialistische vlasspinnerij, heeft' den- « Vooruit s ons weer te pakken gekregen. Hij wijdti itge- ons een artikeltje dat overioopt van heerlijke bewoor- i hij dingen, die fel naar de riool rieken. « Vooruit > ver«i wijt ons dat we « zoo gaarne onze bladvulling zoekea van in al wat rot is s. Dus, als we het blad goed ver- :cht. staan, is de socialistische vlasspinnerij rotï Wat en cote ook van zij, wij hebben zulks nooit beweerd, we zija ■ring gewoonlijk heel wat deftiger in onze uitdrukkingen. We srge- protesteeren krachtdadig tegen de aantijgingen vaa en, « Vooruit j; wil hij dien dunk over zijne eigen inrich- toe tingen hebben, 't staat hein vrij, wij we onthoudea om' nen. onze meening er over uit te drukken. . eclit » ■wel- Een na te volgen voorbeeld. — Om de braspartijeni Ling- van den Verloren Maandag te voorkomen, hebben de elseJ herbergiers van eene der brasselsche voorstedea eefl icm- lofweerdig besluit genomen. Zij hebben, t'akkoord met< 1 in hunne kalanten, de » nieuwjaarsgift > afgeschaft die kies- telken jare op dien dîg geschonken werd. Het bedrag' zelf- van wat ze anders uitdeelden, werd in de kassea vaa eren goede werken gestort. Dat voorbeeld diende het aaasW iten. jaar overal navolging te vinden. • oote Een warboel. — In het arrondissement Doornik,- ,ej.er heerscht, in vooruitzicht der aanstaande wetgevende kie- ejsel zingen, een echte wajboel in het liberale kamp. MenI t weet dat de liberale associatie eene kandidatuur aan« r,en geboden heeft aan M. Paul-Emile Janson, van BrusseL al°ia zich verhaastte te aanveerdea, daar hij reeds overal reer- olders buitengekegeld werd. Vele liberalen weigeren die kandidatuur goed te keuren, daar zij vinden dat iû. Janson niet van voldoende gehalte is om hunne belaugea Qgen in de Kamer te gaan verdedigen. « Van je vriendjeai ;i- in mot j' het hè » 1 De misnoegdheid is zoo groot, dat er' leer- eene lijs t van afgescheurde liberalen zal voorgedrageU i,216 worden. i zal ♦ 1 j£? U5T DEN VREEMDE eene 2N FRA.NK.R1JK. z^u Het bureel dsr Kamer. — Dinsdag werd M. Descha- '.y 0 nel gekozen tôt voorzitter der Kamer met 379 stemmea a op '405 stemmers en 388 uitgebrachte st-emmen. Zija, kmr" tut endervoorzitters gekozen: MM. Etienne, Dron ea " Avigagneur ea priester Lemire. Deze laatsto is in open-, orst" strijd goraakt met de kerkelijke overheid; zija ' blad « Le Cri des Flandres > is in interdiktie gesteld^ j en hij zelf heeft tôt heden, donderdag, tijd om zich aani iooit 7,^no over^e^ t® onderwerpen, wil hij niet eveneena van m interdiktie gesteld worden. Met M. Lemire tôt onder- Eluj_ voorzitter te kiezen heeft de anti-clericale meerderheid; ,lcIl' der fransche Kamer eene betooging tegen de kerkelijke ' ' overheid willen houden. ' " Nog altijd de « Gioconda >. — M. Geri, de oud-heiilsopkoopur van Elorencië, aan wien Peruggia da ' iiger - fiioconda s ta koop kwam bieden en die do aanhou- 1 en ding ^n den dief en de teruggaaf van het meester- segt: stuk aan het muséum van den Louvre bewerkt heeft, ko- spant een procès in tegen den franschen staat; bij! lede- vraagt 100,000 frank schadevergoeding voor zijne moeite.' rden M. Geri heeft 25,000 fra.nk belooning ontvangan vanl Wat de Maatschappij der Vrienden van den Louvre, en vaa" land d0 regeering "do rozet van Officier van Openbaaj On. îluk. derwijs, en hij is daarmede niet tevreden. ring, Eene politieke moordaanslag ta Parijs. — Woens- lede- dag voormiddag kwam een onbekendo in de woning vaa 1 de generaal Cherif pacha, Ponystraat, 11, te Parijs, e» den vroeg aan den kam«rknecht, Ismaël Hakki, den generaal een brief te willen overhandigen, waarbij eea gehooe gevraagd werd. Do knecht deed opmerken dat zijn meester vaa zoo vroeg niet ontving. De onbekende loste een revolver», .kjes schot op Ismaël Hakki, die getroffen werd. Verscheidene ver- dienstboden kwamen toegesneld en losten, op hunne beurt, verscheidene revolverschoten. M. Salil, schoonzooa van Cberif pacha, kwam ook toegeloopea eu schoot daa' aren ;ndringer dood. Op het lijk vond men eene som vaa' poor- 235 frank, een amberen rozenkrans, zooals bij de musul- t^ei" mannen in gebruik is, en een Coran; esn brief aan hetj ^ het adres van den generaal, doch slechts een wit papier vaar, inboudend; verder twee revolvers en een dolk. De oai ■aau- bekende, die tôt de begoede turksche klas schqnt te 1 eu behooren, was klaarblijkond van plan dea turkschea '• generaal te dooden. tffon Cherif pacha is een der leiders van da radikale partij lieke vaitl '^urkije- Hij was vroeger gezant te Stockholm. Hij is, , in zijn land, ter dood veroordeeld. 1912. IN PORTUGAL, inge- Werkstaking. — Do bedienden en werklieden vaa ruari de portugeesche spoorwegen hebben, woensdag morgend, . M. den arbëid gestaakt. De dienst is ontredderd. ' ^al US! BVL.&A.R1E. iIMcs j3e De nieuwe bnlgaren. — De optelling der bevolking van het nieuw bulgaarsch grondgabied, door de militaire overheid gedaan, heeft de volgende uitslagen op- ■syde gcleverd : op- Bulgaarsch Thracië telt eene bevolking van 494,19Q ïtan- inwouers, waarvan 225,000 mannen; bulgaarsch M-j.ce- Uok denië heeft 175,070 inwoncrs met 42,500 mannen; het rient arrondissement vaa Mustapha Pacha telt eene man- i de nelijke bevolking van 4,000 zielen ea eene totale be- ' volking van 33,130 invvoners. uit IN RTJMElSriE ;blad Ontslag van h9t ministerie. — K. Majoreseo, ia.rtij eerste minister, heeft dinsdag avond het ontslag vaa zegt gansch het rumeensch ministerie aan den kening over- q we hacdigd. jeld; IN TXJRKIJE ont- j)e kiezyigen. — De wetgevende kiezingen zija on- °n9, bepaald veMchoven. Men denkt evenwel dnt de turk- trek- sc.j10 Kamer in dea loop van de maand mèert zal kuanea ' WIJ vergaderea. In het leger. — Enver pacha, zet de « verjoa- zica giEg 5 der kaders vaji net turksche leger ieverig voort. -Win- ûio oadergeschikte officiers zija op pensioen gesteld, " de alsook 200 burgerlijke bedienden vaa de 410 die het irpen ministerie vaD oorlog telde. VXir" Eene aanhouding. — Kolonel Hazif, gewezen op. 1 nu perbevelhebber van de genie, die krijgsgeattacheercwl 'Pjes bij 't turksch gezantschap te Weenen was, is woens- den dag te Constant inopel aangeliouden. Sien weet nog niet tuur- w-at hem ten laste gelegd wordt. :epoin Nog een niouwe kruiîer. — De turksche regeering uit- zou den italiaanschen kruiser « San Marco > gekocht, zelf en dinsdag reeds eene nieuwo afkorting betaald hebbea. ieden Mahmoud Mouktar blijîi, — De turksche regee- zich ring heeft woensdag besloten Mahmoud-Mouktar pacha ettea te behouden als gezant te Berlijn. IN ALBANIE en Elbassan ontzet. — Maandag morgend werd er nabij meer het dorp Godeiesci slag geleverd tusschen de onregei- >egen matige benden en de gendarmen van het voorloopia pioi- bewind. De benden werden uiteen gedreven en de 3taa Altw-ss&n die £«vaw iièg bestoii»d te worden, ontze.W ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes