Het nieuws van den dag

1718 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 Maart. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mw28913240/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Berîlg#*® /aargang Br 61 2 centiemsn per nummer Brussol, Donderdag 12 Mairt 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG fABONNEMENTEN S ,B[ * ** ™ .i. «ndeM landen Tan het postTerbond » . 80 - SESTUUR EN OPSTEL 9 Zandstraat, 16 ÏELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht tioor Jan HIJYGHB EURE EL DER KLEINE AANKONDIGINGEN Zandstraat, 6 TBLBFOON 7048 AANKONDIGSNGEN S Gevraagdo «b aangobodon plaatsen. 4° bladi., per klei&e reeel .. SO e. In de week. . 60 e. 's Zondags. . 75 c. Id„'s Zondags . .s 40 c. voor 2 graote regels. ., , , , , f_ ui.rm regel rruer ■. 30 c. in de week; s bla<h- Perregel.. S fr. «a 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prre«el 2 fr. In de Kamer ïïet is opreent cuoevig ub ueiiuigij m stmnpas te zien afhaspclen : om eea voorbeeld te < Ln het budjet van den landbouw en van open- < i 'werken heeft nog geen tw©e voile zittingen ! Lomen. Woensdag 4 maart, stemde men om te < Uinnen de web over den arbeid der vrouwen en $ Seren; daarna werd de bespreking geopend, en < den rolgenden dag 's a,vends was ailes uit. Met de ' Udere budjetten gaat bet eveneens. Wij kunnen X uenoeg zeggen, en herzeggen dat da Kamer tan i lUen'prijze haro doening moet veranderen: lia vier g Lnden nutteloos geraasd te hebben over de school- < net die er volstrekt door moest, zijn de roode en î ifce kluchtspelers nu haant je vooruit, om allais ; ilindelings goed te keuren; en het gebrek aan den ■ostelijken tijd, die vroeger schandalig verspild werd, i jjjngt de reohterzij-de ook denzelfden weg in jte < llîitiîi ! 1 Wij gaven straks aïs voorbeeld het budjeti van andbouw op, orndat wij hier op eenige zeer ge-Jnde opmerkingen, die vluchtig in de Kamer v'oor-werden, stounen willen. Zeker is het dat it budjet het bespreken weerd was : ook hadden 42 , iamerheeren hat woord gevraagd; ©doch! om er 1 iiede cedaan ta maken, was er besloten hunne rede ip tien minuten to beperken. Wat kan men in jeu minuten wel zeggen ? 1 De eersto opmerking betreft het aangroeien en hat [erbeteren van onzen vcestapel. Iedereen weet- dat dp cimster van landbouw, M. Helleputte, besloten is te daarvoor te doen wat hij kan, in het bijzcuder iode knobbeltering, die veel sohaide onder de dieren teroomakt, en jaarlijks meer dan 10 miljcuan aan l|bo«ien doet verliezen, krachtdadig te bestrijden. Wij belea tecnemaal het gedacht van den verslaggever, (Jaemdonck,als hij oordselt dat men den zetel zelf lei kwaal moet aantasten, en niet alleenlijk hot jtest-dat door d3 ziokte besmet is. Tegenwoordig leeft dat bcest, als het op hooger bevel afgemaakt lorfl. reeds onzeggelijk veel kwaad gesticht bij le andere dieren van den stal : zoolang men die be-petting niet zal voorkomen, met de stallen zelf irzend to maksn en een bestendig toezicht uit te oeienen, bîijft het werk maar half gedaan. [Syndikaten om de dieren ta tuberculineeren kun-itniiiet genoeg aangemoedigd worden. Vroeger, zoo-li I Van Brussel terecht aanstipte, moest meq liitenaa de inenting waehten om te weten of het etufcerculineerd dier door de ziokte aangedaan was : • amen na 7 uren den uitslag gadeslaan.; en tskosren der nieuwe bestrijdingstelscls zou ons ffjwp geven van België in zeven of acht ;jaren Iffllossen van die vreeselijke kwaal. Wij mo^en pfen niet vergeten dat e"r jaaxlijks ook meeri îs 200.000 menschen sterven van do tering, die h door het vleescli of de> melk wordt voortgezet: f';-5 rat gedaan wordt om het vee gezender tç ufen, zal dus ook heilzaam op de gezondheid iw bevolking werken. Keuwe reglementen zoudon niet overbodig zijn: ® m aile gemeenten zouden zulke: sjmdikaten moe-p bestaan. De kosten zijn niet lioog en beloopeo îatiijks sleehts 10 centiemen per dier, hetwelk daç «eloos getuberculineerd wordt. In geval van na-Wg verkoop van een dier dat door de tering besmeti 1:; ■'rijgt de boer eeiie vergoeding; en indien het tech ongeschikt is voor het verbruik, wordt het Mes ook door het syndikaat zelf vergoed. I Jlet spreekt van zelfs "dat de priiskampen tnsschen F stallen machtig kunnen mede helpen. Het is r-' g 'e moeten bekennen dat veel stallen nog fel te wensohen laten; dikwijls zijn zij ongezond, Pder luokt of licht, ellendig geplaveid, en er ver-/y'!1 veel boesten in: hoe zoa de ziekte darj p allen niet voortzetten? Al het geld, dat aan zulke 'Nampen besteed wordt, is good uitgegeven; en ..." ïl"afe «llarbest indien de toelagen aan de kleine als de groote stallen te bate kwamen. L®.in wijze, waarop de prijskampeû voor het itgeschreven worden, kan er verbetej'ing komen. Lu i?nc^ (^oe*; ver3la*g terecht opmer- ! aat h.eî schier altijd dezalfde veefokkers zijn, L Ver?C ei^ene jaren lang met dezelfde beesten toek^n"S We§'^a^sn- Bovemdien houdt men, in het ennen der prijzen, niet altijd rekening genoeg L ,.e ec"^a weerde der diefen, en men gaeft den |.r; "cJr aan beestc>n die eerder prachtstukken zijn leîn-'r-3 5ac^eTS- Het besta rund is voorzsker dit, meest profijt aaù zijn meester ver-fe h ^ , es1>G molkkoei is deze, die de meeste en ksiffh d vee^eid melk levert, en ziilkei hoei-pwden zouden grondigex moeten gewaardeerd L^^611 veeteelt, die zoo winstgevend mogelijk fan het "ti001 0nze larL(^e^€I1> staat de kwestie ,-l er^ ^er akkers zelf op den voorgrond: il onsU' jaren zijn de nieuwere stelsels pt Oim^gedrongen; en het gevolg is geweest ^etmaal ouw uiterst veel bijgewonnen heeft. ta„ 0M . lle^ben wij doen opmerken dat de weerde 2 , • Ilc'''3ouwvoortbrengsels jaarlijks veel meer «ersfm ' bedraagt: wij staan schier op den H ang onder aile ' volkeren. cet aajiï!] ite"' e0n Sroofc gevaax, dat wij dikwijls Rî door het uitwijken naar pôrins 1 ^°°ger.e nijverheidsloonen een echt^1 teenwn, Vi00r °^ervarene jongens zijn, is er Bs,ar j. » °P den buiten gebrek aan werkvolk. "ikkfipn ware hinderpaal' voor het verder ont-j De'niT v.^ onzeQ landbouw. 7'8^ moe^ tegengekant worden; en Nea d ^er ^eren den stand der boerenwerk» Pden , °i°r behoorlqk onderwijs dat den ge-Pwhet6- -d voaruit helpt en beminnen doet, ■te ]jnr;f/ie^IIlenig'VT3ldigen van den kleinen eigendom lai , en^-> is het volstrekt noodig dat men Mverheid bouw> die de sohoonste en de beste' Kid hiiViVa? 's' M™®11 V0OT den n vifrd ' ^ ^°Pen ^at iûrichten van ea schoolgraad op, dan bu^ea veel daar- toe zal bijdragen, eû daarom vragen wij hier dat de regeering geheel dit onderwijs onzer buitenjongenS vurig zou ter herte nemen. In afwachting moet het gebrek aan werkvolk eenigszins door het verspreideoi der landbouwmar-chienen verholpen worden. Rechtstreeks en onrecht-streeks, door vlugschriften en voordrachten, dienen do landbouwers ten voile ingelicht te zijn over het gebruik der nieuwe machienen en werktuigen buiten en biniaen de hoeve; en daa,rvooir kan het ministeria van landbouw meer dan eenen goeden wenk geven. Onze lezws kunnen gemakkelijk zien dat er veel, en zeer veel, over het budjet van landbouw kor) gezegd worden: Goddahk, wij weten dat de minister onze belangen voorstaat. Hoe spijtig nochtans dat al het noodige in de Kamer niet is kunnen. uiteen gezet worden 1 De eeuwige vijandeit van den landbouw, die vier maanden lang den tijd der Kamer veikwist .hebben, dragen et de schuld van. HIER EN DAAR î ln het Vatikaan, —• Z. H. Pans Pius X ontving | voensdag morgend den apostolielaein vikaris van Ou- ( jaada, met de personen die hem vergezelden. De Wittïe ?atera hadden zich daajbij gevoegd met hunnen overste, j ?ater Burtin. De Paus onderhield zich zeeir. vriendscha.p- , :elijk met zijne bezoek-ers, die ook door lcardinaal ilerry ; iel Val ontvangen werden. De Sdioolwet. — Woensdag heeft de kommissi» ! ,-an wetenschappen en kunstan van den Senaat, het >nderzoek geëindigd der artikels van de Sohoolwet aau-çaande de jaarwedden dier onde<rwijzer.s en onderwijzexes-;en. De wijidgingen, door de linkerzijdo voorgesteld, zijn rerworpen. De kommissia der SSXL — De kommissie ver-jaderde woensdag morgend in het Paleis der Natie, onder voôrzitterschap van M. graaf t'Kint de Roodenoeke. M. Collaart zette zijne bewijsvoering vcort ten voor-leele van het vrooiwenstemreoht, en toonde den vooruit-jang op dat gebied in al de landen. Hij onderzocht het viïuagstuk der kiesbaio vrouwen, bijzonderlijk in En-jeland, Nocrwegen, Zweden en Denemarken, en kwam lan tôt de kwestie van het vrouwenstemreoht in België. M. Gollaert is van oordeel dat men aan de vrouwen het' cclfde idesrecht moet geven als aan de mannen. Indien de vertcgenwoordiging der belangen of deze der beroepsbelangen kon aangenomen worden, zou het mis-schien in dat stelsel zijn dat het vrouwenstemreoht het best te wèttigen ware. Niettemin is het aanneembaar in al de stelsels, zelfs bij het algemeen stemrecht. Indien, zooals er foeweerd is, net stemrecht een natuurlijk reoht is, inoet men er uit afleiden dat het niet mag ontzegd worden ae^n de .helft van het menschelijk geslacht. Indien, zooals anderen het gelooven, het stemrecht een ajnbt is, ziet men niet in voor welke reden men het zou weigeren aan de vrouw, zoo bekwaam en zoo weer-dig heit uit te oefenen als de man. Maar, aangezien de koœmissie zich slechta bezig te jhouden heeft met het provincie- en gemeentekiesrecht, verklaart M. Collaert zich effenaf partijganger van het vrouwenstemrecht, zonder verbindtenis voor de toekomst. M. Waxweiler zou de duistere kwestie der niet-be-lastingbetalers voor de gemeente willen zien opklaren. Dlaaroxn ware het goed ae kiezerslijsten van zekere steden aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen. Verscheidene leden zijn van hetzelfde gevoelen en de kommissie beslist zich tôt de regeering ta wendon voor het bekomen der noodige statistieken aangaande de ne-lastingschuldigen.M. Dajace geeft verslag in naam der onderkommis-sie, die gelàst werd de werkzaamheden van de kominissie der XXXI ta regelen. Na eene gedachtenwisseling tusschen verscheidene leden, wordt es- besloten dat men voorstellen mag overmaken aan het bureel, en dat het programma der wierkaaamheden- binnen veertien dagen zal uitgedeeld worden. . Wie heeït er nog geen? — Wia nog niet in bezit is der eerste afievering van de « BANDDïTENWE-EELD », moet*er maar eene vragen aan de verkoop^rs van ons blad. Dezen zijn gelast de eerste afievering van dit zoo prachtig werk kosteloos af te lever en aan allen die er om vragen, Elkeen is dus verwittigdl De belgea in den vreemde. — De khedive van Egypte heeft de plaat van groot-officier der Osmanié-orde verleend aan onzen landgenoot M. Emiel Verca-mer, raadsheer bij het gemengd beroepshof van Alexandrie,De Eteenbakkerijen. — Het Staatsblad van woensdag kondigt een koninklijk besluit of waarbij de vol-gende bijzondere verplichtiugen aan de steenbakkersba-zen opgelegd worden: 1. Ilet steenbakken kan ten allen tijde geschieden in gesloten ovens, vooraien van een schoorsteen, op minstens 25 meter9 hoogte al de verbrandingsproduc-ten afvoerende; 2. In de ovens, waar aan die btepaling niet wordt vol-daan, wordt het steenbakken sleehts van 15 augustug tôt 15 decemher van elk jaar toegelaten. 3. Het stoken der veldovens wordt sleehts gedurende voormeld tijdvak toegelaten. In de steenbakkerijen, evenwfel, welke sleehts voor een jaaxgetijde toegelaten zijn, mag een veldoven van ten hoogste 500.000 sbeen tusschen 15 juni en 15 au-gustus aangestoken worden. ïïedders van het volk. — Aan het' adres der so-cialistische leiders richt « De Waarheid » het vol,gen- j de: <ï Wel weten wij dat het stbffelrjke den mensch beheerscht, maar het past nooit aan hen die zich aan-stallen als de redders van het volk, dit edel doel aan -te wenden tôt het scheppen van fortuinen voor zich-zelven. 't Is hetgeen met de leiders van « Vooruit » gebeurt. Wij hebben het reeds gezegd en zuUen het nog dikwijs hei-halen, het is hun niet meer te doen om princiepen. Van socialisten zijn ze gewone kruideniers geworden. Het woord socialism doet alleen vau tijd tôt tijd nog dienst doen om hunne wandaden minder hatelijk te doen voorkomen, bij hunne ontwikkelde leden, en om de onwetenden in den waan te btrengen dat ze nog dezeliden zijn van vroeger. > Da roode volksredders zullen moeten bekennen dat deze, die de aangehaaîde regels schreef, hun nummer op zijn duim-ken kent. Hieuwe goudstukken. — Woensdag middag werdea er voor een millioen frank nieuwa goudstukken, met de beeldtenis van koning Albert, in omloop gebracht. 's Morgends was het bestuur der Nationale Bank deîi koning twee exemplarm dar nieuwe stukken gaan aan-bieden, eea msA ylaEnasohea en een me;t iraiischen tekst. Peerden voos? het leger. —- Tôt hiertoe eijn er voor onze ruiterij en artillerie reeds verscheidene dni-zenden peerden aangekocht in Ierland. Nu heeft men aldaar ook ruim 300 trekpeerden gekocht, voor da stukken der veldartillerie. Do prijzen zijn zoo gunstig, dat de schatkist er meer dan 30,000 fr. profijt aan doet. Schitterende hulde. — M. Lepoivre, kartellistischs burgemeester van Lesscn en bijgevoegd liberaal voiles-vertegenwoordiger, moest maandag avoud, in zitting van den gemeenteraad, de burgerlijke decoratie overhandi-gen aan vijf Gasthuiszusters. Die decoratie is de be-loooning van 35 en 25 jaar toewijding aan de arme lijders. M. Lepoivre drakte zich uit als volgt : « 't 1s met algemeenheid zijner leden en met de grootste vreugde dat het Godshuizenbestuur aan de regfering de decoratie gevraagd heeft voor vijf der Zusters van ons gasthuis. Gelijkvormig aan de ministerieele voorschrif-ben, en ook om onze persoonlijke gevoelens te be-vredigen heb ik, dadelijk bij de ontvangst 'der juweo-len, bij de Moeder-Overste aangedrongen opdat^ zij met hare Zusters openlijk, ten stadhuize, in zitting van den gemeenteraad, de 'o'nderscheidingen zouden komen hialen die zij zoo edel verdiend hebben door een leven van toewijding en zelfopoffering. Miju verzoek is afge-botst op hunne nederigheid, doch ik- zou aan mijnen plicht en aan de verwachting der bevolking te kort * komen, zoo ik niet van deze gelegenheid gebruik maakte om hun al den eerbied en bewondering uit te druk- • ' lcen die wij hun ver-.cnuldiga zi]n voor de onschatliare ' diensben welke zij ieaeren dag aan onze zieken en g-ekwetsten bewijzen. Sedert 35 jaar heb ik den on-r vermoeibaren iever en de heldere bezorgdheid onzer kloosterzusters kunnen waardeeren. Daarom juicht de , openbare meening deze oereteekens toe, gewonnen op k het slagveld der liefdadigheid. Ik wensch dat onze Zusters nog vele jaren hunne schoone zending zullen blij- * ven vervullen, tôt het meeste welzijn onzer ongelnk-! kigen. > De redevooring van den burgemeester werd ciapper toegejuicht door al de aanwezigen, bewijs dat elkeen - instemde met de schitterende hulde, door den tegen-r strever gebracht aan de onlooehenbare verdiensten der . nederige Gasthuiszusters. . * ■ . ■ • 4JIT DEN VREEMDE 3 1JV EN GEZjA.JSTT> l Het Lagerhuis. — Dinsdag heeft de engelsche Ka> {mer, in tweedo lezing", met 297 steminôn ^ fee^en 15, r een wetsontwerp goedgekeurd waarbij den _ invoer van vogelpluimen verboden wordt. Da Vereenigde Staten t hebben de baan voor dit verbod geopend. Frankrijk, i een wetsontwerp goedgekeurtt waiarbij de invoer van Europa die geweigerd hebben da conferencie, door Enge-t land voor deze kwestie belegd, bij te wonen. d Het engelsch leger. — Uit eene verklaring dins-.- diîig, in het Lagerhuis gedaan, door kolonel Suly, blijkb a dat iiot territoriaal léger 56,000 manschappen te kort t komt, alhoewel de aanwerving dit jaar de belangrijkste '- wjas 'welke men ooit igekend heeft. Het reservelegeD Q telt 217,000 manschappen. t Engelaad beschikt over een expeditieleger van 162.000 t gewapende en uitgerust-e manschappen; 50,000 soldaten ;, van dit korps kunnen, op enkele uren tijd, rcisveer-dig gemaakt worden 't is gelijk voor welke streek van :- den aardbodem. Naar eene overeenkomst. — In de engelsche par-e lementa.ire leringen is men overtuigd dat. na de laatste l* bespreking over de « home rule in het Lagerhuis, e Ide weg naar eene .vredelievende oplossing van da 'r ierscha kwestie gebaand is, en dat er geen gevaar meer bestaat voor een burgeroorlog in Ierland. Ket laatste misdrijî der sufEragetten. — De " aanslag in de National Ga.lery, te Londen, welke wij gemeld hebben, werd dinsdag voormiddag rond 10 1/2 ® ura gepleegd. De suffragette die, met een bijltje, de ? beroemde schilderij van Velasquea, de « Venus met den „ Spiegel »„ Idoorhakte, weid onmiddellijk aangehouden. Zij werd terstond voor den rechter der Bowstreet geleid, onder de beschuldiging van aan de i Venus >' it voor 10,000 pond sterling schade veroorzaakt te heb-j. ben. Het is zekere miss Mary Richardson. Zij verklaarde -s eene der schoonst-e beeldtenissen uit de godenleer te „■ hebben* willen vernietigen om to protesteeren tegen q eene regeering die, volgens haar, met miss Pankhurst [1 aan te houden, heb edelste bedendaagsch karakter poogt ta vernietigen 1 ! n IN SERVIE j. 450,000 fr. verdweneil. — Van de 680,000 frank, in de agencie der Ottomanscha Bank, te Monastir. in beslag genome-n, tijdens da inneming dezer stad door de serviërs, werden sleehts 223,888 firank aan q- den beve'lhabber van het servischa léger overhandigd. 1- Da fransché en engelsche gezanten, te Belgrade^ heb-a.- ben nu aan de servische regeering eene nota gezon-den. vragend dat zij de ontbrekende som a^n de OttQ-;n mansche Bank, zou uitkeeren. , , >P IN A.Z.JBA.JSTIE C" Albaneesche gruwelen. — De servische minister i van binnenlandsohe zaken heeft van de servische over-" hedeni der grensdistrilOen van Epirus tijding ontvan-gen dat de albaneezen, in de streek van Epirus, door je de grieksohe troepen ontruimd aller lei buitensporig-heden en gruwelen gepleegd hebben. Albaneesche bén-den moorden zonder genade de grieksche bevolkingen van al de dorpen van Nooidelijk Epirus nit. Hon-„ derde christene huisgezinnen, die de grieksche troepen niet hebben kunnen volgen, vluchten op servisch grond-gebied of zoeken eene schuilplaats in het gebergte. o- Da servische overheden hebben ook laten weten dat n- aanzienlijka gowapende albaneesche benden, waarvran de ch înzichten onbekend zijn, in d;e nabijheid van de ser-n- vische grens samenscholen. m De servische regeering heeft, dinsdag, per telegraaf, h- de servische militaire overheden van de grenswacht ; » bevel gegeven de strengste maatregelen te nemen om et nieuwe albaneesche aanvallen te beletten. im ^ IN FUJSL,A.Nr> Woelige betooging. — T.er gelegenheid der 100e 'Ja verjaring van den russischen dicJiter Schwtechenko had-,Rr den er 'dinsdag te Kieff beto'ogingen plaats. Talrijke policieagenten hadden voor oi»iracht gekregen de menigte e,n te beletten oproerige liederen be zingen. Een groot getal studenten zijn aangehouden. Al de bijzondere klassen der hoogeschool waren door de policie be/.et. In het handels-m* gesticht werden er hevige gevechten geleverd tusschen studenten; behoorende tôt verschillende gezindheden. ;ea De gezondheidstoestand van don kroonprins. — let De kroonprins is thans geheel van szijnei beenziekte at. genezen. Hij woonde met zijne familie al de godsdiens-etî tio-e pjechtigheden van don vasten bij. Ilij giug gemak-tn- kelijk en deed de knialingen door de schismatieke kerk, st. waaxtoa hij behoort, ygorgesctevoiv IN ME2C1CO HieuW geveolit. — Nabij Torrcon is er een! ver-woed gevecht geleverd. Da oproerlingen, die de stad aangevîillen hadden, worden verslagen. Naar het schijnt aoudon er 700 dooden op het slagveld g&bleven zija, en werden er nog 700 opstandelingen gelcwetst. Dei troepen van generaal Huer ta rukken op in vijf kolonnen. In vïijheid. — Volgens loopende geruchten ie Luis Terrazas, voor wien de opstandelinlgctn een raatsoenj van 100,000 pond eischten, op bevel van generaal Villa in vrijheid gesteld. Kst lijk van M. Vergara. — Ongekenden zijn het lijk van M.. Vei^ara op het grondgebiod der Vereenigde Staten gaan neerleggen. De ongelukkige is door drie schoten, twee in het hoofd en één in den hais, getroffen geweest; het hoofd was met kolfslagen ver-pletterd en de vingers der linker hand geheel verbrand-Eene kanonneerboot gablokkeerd. — De regee-ringstroepen hebben de « Tampico », de kanonneerbootj van do oproerlingen, in de haven van Tospolo-Bampe geblokkeerd, 't is te zeggen ingesloten, met aan den inkcm der haven de oude kanonneerboot «^Demoorata.»! te laten zinken. IN CHINA. Een missionaris gedood. — Maandag hebben 400 tôt 500 bandieten, dank de hulp van eetn verrader, dis zich in de stad bevond, Lau-Ho-Kou \ingenomen geplunderd. Een noorweegseh missionaris, Freyland, werd godood en een ander, Sa,uia genaamd, werd erg gewond. De bandieten hebben 700 tôt 800 geiweeren en eeniga kanons buit gemaakt. ♦ ûe kfi&cisïïîiijsiramp te TS?âeu De uitputtingswerken La.ngzaam maar gaan de uitputtingswerken ïegen> woordig vooruit. Men hoopte dat woensdag de ophaal-bak van den put n. 1 zou kuiinen opgehaald worden; fjxjch men .is er niet in gesîaagd. Men heeft thans het bovenste van den bak blootgelegd en in den voor-tniddag zijn verscheidene ingénieurs in den put ge-daald om te zien op welke wijze de bak het bestj zou kunnen opgehaald worden- Zulks zal nogal eeniga ïnoedte kosten, want het toestel zit vast tusschen hou-ten balken en zand. In deze omstandigkeden zal ^het, denkt men, niet mogelijk zijn hem boven ta krijgen mat hem aan den bak, die thans werkt, vast te maken. Men zal het natuurlijk beproeven, doch gaat heti niet Ha.n blijft er niets anders over dan dan bak te veirtxrij'zelen en stuk voor stuk op te kalen. In den put n. 2 vorderen de uitputtingswerken goad. Nog enkele meters zand opgehaald en men zal dea bak bereiken. De toestasid van vrouw Desmeth Gelijk wij meer dan eens gezegd hebben, was de to^-s'tand van vrouw Desmeth, die in de ramp haren echt-genioot en haren oudsten zoon verloren had, zaer erg. Da vroiuw was door diu schriklœlijk ongeluk zoozbce getroffen geweest dat men vreesde da,t zij er het leven of het verstand zou bij insohieten. Thans "is haar toestand gelukkig wat gobeterd. Het bezoek dat de koningini aan deze bedrukte weduwe gebracht had, heeft veel bijgedragen tôt, dien gelûkkigen ommekeer. BinacïiSaedsch Mieuws JBraband Brussel. — Een wisselagent der Léon Frédérics fraat te Schaarbeek, M. Edmond Janssans, nam dinsdag ia de Koloniesstraat. een taxi en deed zich naar de Noord-Btatie voeren. Ee&igen tijd na den auto verlaten ta hebben, herinnerde hij zich dat hij een pak, voor rond da 6,000 fr. Weeiden bev&ttend, erin vergeten had.. M. Janssens kent het nummer van den auto niet). Een voerman, in idianst van eenen handelaar der Papenvest, had dinsdag zijne kar eenige oogen-blikken alleen laten staan voor een huis der Laeken-straat, waar hij koopwaxen moest afleveren. Toen hij1 terug buiten kwam, bestatigde hij dat twee pakkea voor rond de 600 fr. ellegtoederen en kanten bevat'-tend, verdwenen waxen. Hetzelfde overkwam een ander voerman, zekeren D..., wonende Godfried van Bouillon-straat, doch het gestolenia had hier maar eene weerdei v<nvn 300 fr. Eene herbergierster, vrouw Dams, wonende ifl de Boschstraat, te St-Pieters-Woluwe1, was dinsdag in gezelschap van een dertienjarig meisje, Adolphine Tel-lier. dat sedert hare geboorta bij,- haar thuis is, naac [Brussel gekomen. Bond den (middéig ging zij eenenl winkel der Vischverkoopersstaaat binnen en liet hetl meisje een oogenblik op het gaanpad waehten. Toen zij buiten kwam, was de kleine verdwenen. Mad. Dama jzoeht onmiddellijk al de straten der Wijk af, doch! vruchteloos. E>r was van het kind geen spoor jneeB ta ontdakken. De policie is verwittigd. Sien krabben is gevaarlijk Menschen die lijden aan eczema, of andere ziekt'efl der huid, zoeken eene verlichting hunner kwaal, door zich te krabben. Ongelukkiglijk kan zulksi het kwaad; sleehts verergereu. Door een weinig Cadum aan ta wenden Izullen de jeukingen ophouden. Cadum kalmeertl en geneest elken brand en jeulcing der huid ; het _ ia een hederfwerend middel da,t, van tijd bot tijd gebruiktl voor eene snijwonde, eene kwetsuur of eene schrab, da besinetting door de gevaarlijke kiemen voorkomt. Cadimt geneest spoedig: eczema, puistjes, wonden, zweren, uiti slag, ruwheid, prikkelmg, speen, enz. Proefdoos, 0.50 fr^ Een jonge wielrijder, Joris Vermeulen, 19 jaar oud wonende Stephaniestraat, 130, is dinsdag avond op 'den hoek der Marktstraat en Antwerpsche Iaan op eene bakkerskar gebotst. Hij bekwam eene erge wonde aan het hoofd. Men hiaeft hem naar 't St-JansgasthuiS iovergebrackt. — Een oud-veroordeelde, V... genaamd, was onaef de bijzondere waa.kzaamheid der policie geplaatst. Mea had hem Vilvoorde lot verblijfplaats aangewezen. Doch zijne echtgenoote weigerde hem te volgen en bleef op den Schaarbeekschen weg wonen. Over een paar dagen vornam hij dat zijne wederhelft betrekkingen had met een anderen kerel. Hij wilde er zich van overtuigen ett kwam d'nsda^ avond in den omtrek van de womng der vrouw op loer staan. De polioie werd hiervan verwittigd en snelda tôt? om den lcerel aan ta houden, doch zoodra deze de agenten zag afkomen vluchtt© hijj wee in de richting der Barricajdenplaats. Do policiebe-dienden achtcrvolgden hem en gingen hem inhalen toen V . opeen3 op de voettrede van eenen' auto sprong. De autovoerder, die niet wist wau er gaande was, stoppa na een honderdtal metars ver gereden te zijn. De vluch-telinç die hierdoor een voorsprong bekomen had op de aoenten, sprong vervolgens op eenen tram, die in da richtin"' der Ste-Mariakerk reed. Ter hoogte der Bo-taniekstoaat sprong V..., die opgevolgd werd door eenen wielrijder, van den tram en liep deze straat in. Hij wierp in zijne overhaasting eene vrouw omver en stormda dan een huis binnen. Met eenige sprongen was hij#op het eersta verdiep en enkele seconden later liet hij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes