Het nieuws van den dag

1411 0
04 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4f12f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnements s les maanden 4 Iront Pus jaar. S frank. Voor Rolland > * * * - Voor de anUere landen van het postverbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TBLEFOON 171 % DAGBLAD Gesticht door Jan HTTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN*: Govraagde en aangaboden piaatsan. bladz., per kleine regel .. 311 «. In de week. . 60c. 's Zondags. 75c. Id„'s Zondags «Oc. voor 2 groote regels. m Iederen regel meer : 30 c. in de week ; ** bladz., Per re8Cl 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. ONS PROGRAMMA UilU J. Xl-WUXUXl.J.ïi.lïi.X^. Met. het stemmen der schoolwet zal er een be-| lang-rfik deel van ons programma verwezenlijkt zijn: [ onze iezers weten genoeg dat de vooruitgang van I le:, pnderwijs, gopaard met eene opreclite vrijheid fn de keus der soholen, ons aauw ter berte lig-' gen. De groote verdienste van M. Poullet bestaat in het eerste te bewerken, zondar het tweede. dat met de rechten der ouders en met onze duurbare gewetensvTijheid in nnuw verband staat, eenigszins te'kranken. Spijts al de dwangpolitiek der liberalen en socialisten is en blijft België een vrij land, waar de' ouders voor hunne kinders de onderwijzers kie-zen, die hun best aanstaan. "Wij hopen dat de Kamerheeren, na hun nieuw- ■ jaarverlof, de bespreking der wet, die al drie maanden duUrt. niet lang meer zullen rekken. Als wij zien in welke vluclit de gewichtigste budjetten gs-stemd worden, oordeelen wij met M. Wauwermans, die kçt onlaags nog vlakaf in de Kamer zei, dat men op nuttelooze kijverijen tijd zou kunnen be-sparen. oia het pan ernstige zaken te besteden. Die wijze raad dient aanhoord te worden. Het is hier echter noodig te zeggen, dat de schoolwet. slschts een éénig punt is van. ons programma: in 1912 hebben wij, katholieken, aan de kiezers een volledig stelsel van volkslievende hervormin-gen en nuttige verbeteringen voorgelegd, dat ons 16 stemmen meerderheid weerd geweest is. Wij hebben hun dan gevraagd of zij oene politiek van gods-dienstigen vrede en van zedelijken even wel als vtau stoffelijken vooruitgang in het land wilden zien voortzetten: tegen de rood;© en blauwa Loge-knechten, die van eene hatelijke kerkvervolging droomden en aile maatsckappelijke maatregels hard-nekkig dwarsboomen om den minderen inan des te gemakkelijker te kunnen ophitsen, hebben die kiezers ons programma verkozeoa. Welnu ! Wij weten dat be-lofte schuld is : ons programma, dat weldra met de schoolwet ten deele zal als wet uitgeveerdigd worden, blijft voor al de overige punten hetzelfde; en onze vijanden die onzen gang op aile wijze trach-ten te belemmeren, zullen ons nooit e©ne> enkele verbintenis doen verlooehenen. Daarover is gebeel de rechterzijde het met de rogeering volstrokt ééns, en ter wij 1 de liberalen nu met hunne roode vrien-den in krakeel leven, en hun monsterverbond van over fcwoe jnjar 'aobier overaJ opzeggen, heerscht er in oirzo rongen eene volmaakta eendracht, die ons macht geven moet. Het volk mag "de katho-lieke partij betrouwen, en iedereen we«t het. Om duidelijk te zijn, welke zijn de hoofdpunten van ons programma? In de Ramer heeft M. Woeste eens geaegd dat onze godsdienstige vrijheid er liet allereerste ar-tikel van uitmaakt : dit is de zuivere waarheid, en mag door niemanld uit het oog verloren worden. ij hooren niet geerne zeggen dat onze ka.-tholieke partg een godsdienstige — of « confessio-Heele:> — partij is, zooals eenige kortzieaide en vxeeaachtige %Tienden somtijds beweeren: waarom voert zij dan het woord « katholiek » in haren naam ? i-ulj^e manier van sprekeii^, die ons godsdienstig vaandel min of maer schijnfc te vedooeheneu, kan missohien aan den eene of den andera oolijfc uitge-ûacht scbijnen: zij komt met de waarheid niet overeen, en valt niet in den smaak van het volk, dat het woord «katholiek» maar in een enkelen z\n opvat. A\ij ook, wij houden van geen dubbelzin-nigheid. Voorzeker vragen wij, als katholieken, niet het minste voorrecbt, omdat wij de vrijheid van Igodsdienst, die in ide grondwet gesohreven staat, eerlijk opnemen en getrouw naleven. Van onzent-■wege hebben onze nationale instellingen niets te vreezen ; aile onvaderlandsch werk verafschuwen wij : | kunnen onze politieke vijanden hetzelfde zeggen? Maax de vrijheid, die aan andersdenkenden gewaar-borgid is, willen wij ook op ons zelf toegepast zien : wij willen vrij leven en sterven volgens de* voorschriften van den katholieken godsdienst, die ae eenige ware is, en waarin wij geboren zijn. Dit willen en eischen wij ; en juist omdat de liberale en soeialistisohe godsdiensthaters ons de vrijheid Willen ontstelen, hebben wij de katholieke partij 1 gesticht, die als allereerste doelwit heeft het be-schermen onzer godsdienstige vrijheid, en het af-slaaii van allen vijandigen aanval. Ook zeggen wij ' Kloar en^ duidelijk da.t zij in dien zin «confes-sioneel» is en blijven zal : nooit zullen wij onze ■vrjheid laten verbeuren. Dit is het eerste hoofd-Brtikel van ons programma. yrijwaren onzer godsdienstige rechten stre- en wi] voor het welzijn van het volk. van de kleine ngers ien van den werkman ; wij streven voor en voorspc«d mn nijverheid en landbouw; en ailes gedaan worden om den welstand van ieder- p-hp'i zo?we"' mn minderen maa als van de be- „.,.e bergers te vermeerderen, heeft op voorband i °"trekte goedkeuring. Diep zijn wij overtuigd i Ide ttîv a klassenstrijd, die de armen tegen het 3Litn îii ^et liarnas jaagt, noodlottig is aan dien nn i i 0!?<^a^ meest erbij lijdt en boven- uithiiîto , ï261611 arm TOn onbermhertige roode een wptV V3 •'^e^ va^sc^1 belangen van van zii niet kunnen overeen komen met deze wiar S s: in de gemeenzame onderneming, d^t>Sû S£u^enwerken, is er ook voor aile bet ide ïL.l' ?u 111 gaheel ons nationaal bestaan is !den voorQn i 'j11 g1"00'6 kleine burgers met van eeheel w T6rklieden en met den bloei s i het land mnig verbonden. z^n vo^e recht toekennen en al de 5s "iltiid riô yvtoûvm m6^ elkander verzoenjen God vu /îJ 1 ^ ge^eest der katbolieke partii. het katholiW- ze^ s0dort 30 jaren van fraan om m + ^Stuur ma.cbtig genoeg vooruit ge-vsed 's-oedq t i, st^geiIld inkomen der budjetten wii kfnnpn hebben kunnen verwezenlijken, maax kathnHpi- ,nof v°oniit, en met den steun van het ! ae resa"ins aog veel f Aan het werkvolk en1 aan do kleine burgers dienen ' er goedkoope en gezonde woningen versebaft te' wor- 1 aen : de plaag der oiigezonde huizen, waar er zoovee) kwaad ondeF zedelijk en stoffelijk opzicht inwoekert ! heeft lang genoeg in onze volkswijken gewoed. Onze Iezers woten dat de wet om een© nationale maat-. < schappij met den steun van den Staa,t daarvoor ' in te ricliten, sedert merkelijken tijd gereed ligt: ' indien zij nog niet gestemd is, valt de scbuld op de ! hatelijke dwarsdrijverij der liberalen en socialisten, 1 Het werkvolk moet ook verzekerd worden- tegen f ziekte, werkonbekwaamheid en ongevallen : 'het voor- s stel ligt wederoim gereed en wordt verder in eene c bijzondere Commissie onderzoebt. Met het verstandig \ bebeer der regeering. die overal den voorsp>oed van i landbouw, handel en nijverheid bebertigt, is het ' te hopen dat de inkomsten • van het land, binnen ® korte jaren, groot genoeg zullen zijn om de uit-ga,ven dier volkslievende wet te bekostigen. Vcor de kleine burgers en voor de landboijwers moet een' beboprlqk en gemakkelijk krediet inge» Ç riebt worden; allen moeten leeren in eene onder- c linge samenwerking en in het stiebten van ver- 3. eenigingen en vakbonden, hunne eigene kracbt ver- ^ dubbelen, om met den steun van den Staat, in de j gebeurlijke moeilijkheden te voorzien. \ Om de wetrkstakingen, die zooveel ellende ife- g rokkenen en de arme arbeidersfamiliën uithonge- 3 ren, te voorkomen, zijn de verzoeningsraden brood- - noodig. Eene wet, die nog kan verbeterd worden, 1; is al door den minister van arbeid opgemaakt, en 0 wacht wederom op eene stemming der Kamer. ^ Al die hervormingen moeten en zullen er door, C tôt spijt van de godsdiensthatende volksvijanden, ? die ze gedurig tegenkanten en dwarsboomen. Hun ! spel mag niet eeuwig duren l £ DE REDEVOERINQ ? DES KONINGS S i Hetgeen koning Albert met de ontivangst van Nieuw- ri Jaar aan de afgeveerdigden van de Kamer gezegd heeft. (; fcan niet ernstig genoeg overwogen worden: ailes, of n echier ailes geldt onze afrikaansche kolonie. wier er- k barmelijke toestand nu iedereens bezorgdheid — ook (deze des konings — verwekt, en ten allen prijze moet verhclpan worden. Als eeoï uitheemsc!\e kolonie op een 1 budjat van 50 miljocn, oen te fco-t îvee^t vaji 20 of 30 ' miijrm, dan gaat zij rêeht nâ,ar den aigrond. Het is ffcitelijk daar de vermaning ,die koning Albert aan het land heeft willen geven; en àl wie de zaken. goed opvat. Ç moet vioden dafc hij gelijk heeft. Q De tijden van onbezionnene geestdrift, waartegeni wij f ons over zes jaar zoo onfclewimpeld verzet hebben, zijn sedert lang vervlogen; niemand durft nog een woo-rd ^ reppen vau de s-chatten goud, die vroeger voor onze & oogen schemerden, omdat al die rijkdommen ijdele droombeelden waren; en droomen is beirog. Nu ievert men, om spijts ailes te bewijzen dat de oneindige jî Congokolonie l&ter, veel later. iets goeds woxdein kan, Vaarvoor wij ons nu met de noodige opofferingen te getroosten hebben. Bit is ten minste reohtizinnig ge- v spreken, en in plaats van ons over zes j£àr met h*>l- n kîiakeude beloften in slaap te wiegsn, e'n ons dan door n wijlpn Leopold II dien zwaren lasC op onze schouders n te iatsn sch,uiven, zou metn ons altoos diezeltde op- e rechte taal moeten toegestuurd hebben. De waarheid S zeggen en aan elkeen zijn reclit toekennen {s en blijft in ^ aXles de beste politiek. v Het is beter laat dan nooit, en koning Albert heeft gelijk toen wj vlakaf verklaart: Voor wat mi} betreft, ik heb een sterk vertrouwen in de toekomst onzer afrikaansche kolonie, er zijn jaar onuitputhare. natuur- r lijku rijkdommen en er is *.en onmeetbare grond, die f" door vele en schoone rivieren en stroomen besproeid , wordt. Maar dit koloniaal werk vraagt wilskracht. en 5 nadenken, balangloosheid en in het begin bijzonderlijk onbaatzuchtige opofferingen. » Zoo is het inderdaad, en wij weten nu ten minste wa&raan wij ons mogen Z .Verwachten: vooraleer te handelen moeten w_ij de zaak vi twee maal bepeinzen. t< Om ailes te zeggen zooals het is, vooraleer op Nieuw-jaar zijn woord aan het land te laten hooren en geld ■— veel geld — voor Congo t© vragen, moet de koning ook ailes rijp bedacht hebben. Verleden jaar heeft v' (nen ions pas Jiet alleinan soldaat opgelegd, en, als pî «eerste gevolg daarvan ook de zware geldlasten, die. . de beer bevie in beide Kainers heeft doen stemmen. fj Wij zijn nog onder den indruk van de diepe verandering, Jiie op bet onverwaiohts, en niet zonder geweld, aan het land opgedrongen werd; en zie: nu komt, onze . congoleesche kolenie, die verre va,n geld op te brengen 11 in adlerbitterste ellende zuoht en de hand uitsteekt om van het belgisch moederland eene jaarlijksche toelage van verscheidene miljoenen als aalinoes af te smeeken. Voorwaar, wij versta&n dat de koning de zaak ernstig t< opneemt. Hij beeft er met zijne ministers meermaals gi (over gesproken, den toestand gewikt en gewogen en zooals M. de Broqueville ons over eenige weken reeds K liet voorzien, heeft hij eene wet aangekondigd om den e: toestand van Congo in het vervolg beter te regelen. z< Wat zal die wet bevatten? si Zij zial zeker ,gewichtige wijzigingen hrengen in de koloniale wet, die het fciestuur van Gongo ingeriohtj d beeft. en wel te recht! Iedereen weet da,t die kolo- 1e niale wet nog ten tijd© van Leopold II opgemaakt is d en in eenen geest van wantrouwen jegeps zijne vorige k-onbeperkte alleenbeerschappij, die de groote mogend- heden van Europa ten» zeerste verbitterd had. Eens dat e< België den Congostaat overnam, heeft het zelf willep je meester zijn, zonder altijd rekening te houden van den t< onmeetlijken afstand die ons van Afrika afscheidt en b Eonder veel gezag aan den koning te verleenen, heeft, ei Ihet geheel net behieer der kolonie gegevèn een minister, die uit zijn werkkabinet van Brussel al de o: noodige bevelen moet uitveendigen en \ieiantwoorde- ei lijk is voor de Kamer. Meermaals reeds hebben wij ge- toond dat zulk een regeeringstelsel bespottelijk is, om- ti da,t de minister niet ailes weten kan en het uitvoereaj a; zijner bevelen niet genoegzaam ftan nagaan en bewaken, v Hetgeen met de ka.tholieke missionarissen gebeurd is. d geeft de proef op de som en bewqst in het bijzonder b hoe de vrijmetselaars, die in Oongo zelf van dien9t zijn, juist het tegenovergestelde doen van hetgeen de mi- o: nister bedeelt. Baarbtj kost zulk bestuur, dat een dubbel personeel vau ambtenaars vergt — een te Brussel en aen u in Congo —- schjomelijk duur, ea, onze kolonie heeft geen geld nutteloos te verspillen. d Hat ia klaar dat h&t kolooUal bestuur, aiet in Brus- a sel, maar in Congo moet zijn. met eene werkelijke macht, die voorzeker te Brussel moet bewaakt worden. miaar toch zelfstandig genoeg moet zijn om op het gepast oogenblik, zonder eerst naar België te moeten schrrjven, de noodige maatregelen te kunnen treffen. Alzoo doen de Duitschers, de Engelschen, de Fransohen, enz., en zij hebben dan ook veel min ambtenaars noodig bm beter en degelijker -werk te verrichten. Hetgeén koning Albert daarover gezegd heeft, verdient aller goedkeuring. De tijden zijn nu immers veranderd, en wij leven onder het bestuur van Leopold II niet meer. Toen *Ûe koloniale wet opges.teld werd, heeft België ook besloten zijne eigene schaitkist teenemaal af te scheiden van de congoleesche schatkist. Om ons tôt do overname over te nalen, had men immers zooveel vergulde leugens rondgestrooid dat ons land er het praktisch besluit uit getrokken had, geen enkelen cent te geven aan eene kolonie, die, volgens men beweeids^ sohier niet wist wat gedaan met ail hare rijkdommen. Wij herinneren ons neg hoe Leopold II over die schei-ding van beide schatkisten ontevreden was: het was echt&r beslist en bleef besiist. In plaats van rijk te zijn, was Congo echter doodarm; en eens dat er een einde gemaakt was aan den batelijken dwangarbeid der zwarte inboorlingen, was het uit met a,lie geldwinsten. De schuld begon te stijgen, en het jaarlijksch budjet is een afgrond zonder bodem gewordan. Wat nu gedaan? België moet tusschenkomen, zegt de koning, of ten allerminste zijn eigen krediet aan Congo verleenen, opdat de kolonie het noodig geld aan een gcedkooperen prqs zou kunnen bekomein eens dat hare sohulden door ons land zelf gewaarborgd zijn ! Dit is veel, en zeer veel, gevraagd, en toch, nu dat Be-lgië in de oogen der gamsche wereld met Congo belast is, kunnen wij er anders uit? Voor wat ons aan-gaat, wij zouden liever, mits klare en duidelijke voor-waarden eenigen tqd lang een jaarlijksche soin aan Congo voorschieten : het krediet van beide landen ver-mcngelen, staat ons niet veel aan, ea wij hebben liefst in eens te weten met hoeveel wij er van af zijn. Zeker is het dat de Kamerheeren klaar door hunne oogen zullen moeten zien, als deze wet in do Kamer zal voor-gesteld worden I Wij spraken straks van: klare en duidelijke voorwaarden die moeten geëisoht worden: zij betreffen het bestuur zelf, dat niet voor het welzijn van deze of gene, maar voor den vooruitgang des lands op stevige g»andslagen moet gevestigd zijn. Zij betreffen ook de vrijheid der katholieke priesters, wier helden-n#ced men nu weder begint op te hemelen: dit is wel; maar in Congo zou men moeten ophouden van ze tegen te kanten: dit ware veel beter! Wij zijn gereed om het noodige ta doen ; maar voortaan willen wij in ailes klaar zien. ♦ Toewpng m het jaar m het IL Hart De plechtigheid van vrijdag1 avond, in de aloude en prachtige Ste-Gudulakerk, te Brussel, was waarlijk in-drukwekkend. In gansch den uitgestrekten tempel bleef geen plaatsken onbezet; de kerk was letterlijk opge-kropt met mannen van aile standen en van allen cuder-dcm. Adel en burgerij, hooge aimbtenaars en kleine bedienden, neringdoeners, ambafchtslieden en werkvolk zaten, in opeengepakte reeksen geknield voor het hcer-lijk verlicht Hoogaltaar, om Gods zegen over het nieuwe jaar en over al wat den katholieken belg duurbaar is, ai te smeeken. Op het hoogkoor hadden plaats genomen: Mil. Da-vignon, minister van buitenlandsche zaken; Hubert, minister van nijverheid en arbeid; Van de Vyvere, minister van spoorwegen; M. De Sadelcer, staatsmi-nister; M. Nerincx, eerste ondervoorzitter der Kamer en een nogal groot getal Kamerledfen en plaatsvervan-gende vclksvertegenwoordigers ; verscheidene sena.tors, waartusschen Mgr Keesen; leden van den fahriekraad, voorzitters en bestuurleden van katholieke genootschap-pen en vereenigingen, hooge ambtenaars van verschil-lende ministeries en al de voornaamste voormannen der katholieke partij van de hoofdstad. De plechtigheid begon ten klokslag 8 1/2 ure. Mgr De Wachter. hulpbisschop Zqner Eminencie officieerde, bijgestaan door den Z. E. H. Van Goubergen, pastoor-àeken van Schaarbeek en E. H. Babus, eersten on-ierpastoor der parochie. Aan het hoogaltaar bevonden zich eveneens : de ZZ. EE. HH. kanunnikken Mgr Evrard, pastocr-deken ra,n Brussel; Kips. Gevers, Van Messem en Coche-teux, en eene talrijke geestelijkheid, waartusschen de vertegenwoordigers van de verschillende kloosterorden ier hoofdstad. Tusschen de gelocvigen zag men ook talrijke af-vcerdigingen der Broederorders van den brusselschen ?mtrek. Na het « Adoremus s en het « O Sanctissima > door liet volk met bewcnderensweerdige juistheid aangeheven beklcm de E. H. Rooses, onderpastoor van Ste-Gudula, ien predikstoel. Het volk bleef geknield tijdens de korte kanselrede, in de fransche en vlaamsche talen gehouden. Het sermoon De E. H. Kooses hield het volgende sermoon: '« De zoo luisterrijke betooging van dezen dag is tegelijkertijd eene huide, eene dankzegging, een sméek-^eued.Wij zijn hier samengestroomd om onzen Heer en Koning te groeten, hulde te brengen aan zijn Heilig 3n Goddelijk Hert wezenlijk tegenwoordig op het altaar sooals hij in den Hernel 'troont — hulde aan den on-sterfelijken Koning aller eeuwen. Wij kwamen hier ook ter kerke om God te be-ianken voor al de weldaden die hij zoo mîld ver-leende in 't afgeloopen jaar aan ons zelven, onze kin-ieren en bloedverwanten, aan onze werken, aan onze toninklijke fa,milie en aan ons dierbaar Vaderland. Eindelijk ook voegen wij onze handen te zanien in sen smeekgebed: als ware, vrome christenen, vragen ja smeeken wij den Almachtigen en Oppersten Meester : ons leven en gezondheid te verleenen, grati» en bescherming, volheraing in onze gevoelens van trouw în verkleefdheid aan Christus onzen Heer. Als christen huisvaders verlangen wij van Hem voor >ns en de ons toevertrouwde kinderen zijn H. Geloof în zijne aanbiddelijke Wet kloekmoedig te belijden. Als kinderen van België komen wij bij deze prachtige betooging plechtig verklaren dat wij ons geheel aan Hem toewijden, dat wij Zijnen H. Naam zullen cerdedigen en zgn rijk zullen uitbreiden. Wij willen iat Hij over ons heersche door den godsdienst, waar-borg van rechtveerdigheid, oi-de en ware vnjheid. H. Hert van Jésus, wij betrouwen op U, bewaar ons den vrede, bescherm onze koninkbjlce famille en gansch Belgenlana dat zich op dees oogenblik aan U tcewijdt. » De E. H. E.ooses las vervolgens, in naam van de dnizendtallen aanwezigen, het Gebed voor België, de »kte van tgewrjding va» het, jaar i*an het H." Hxirt. 3 De processie Vervolgens had de indrukwekkende processie roncl b do kerk plaats. Verscheidene honderden mannen gin-1 gen,v licht dragend, het jVllerheiligste vooraf. Achter de geloovigen kwamen de kloosterlingen, de geeste- > Iqkheid en de kanunnikken. Het II. Sakrament werd ? gedragen doot Z. D. H. den bisschop. Het baldekija 1 werd gehouden door de bestuurleden van de Brus-r scische Katholieke Studentenvereenigilig; de miniators 1 en eene eerewacht studenten sloten de schoone on grootsche processie. Het was slechts met groote moeite î da.t de heerlijke godsdienstige botoogiûg zich een weg s door de opeengepakte geloovigen kon banen; het ; « Adoro Te », de « Magnificat » en vervolgens het l « Tantum Ergo » werden door duizenden stemmen aan-; geheven, en toen Mgr De Wachter den plechtigen zegen met. het H. Sakrament gaf was bij velen de za-ligo ontreering zoo groot, da,t zij onmogeiijk hunne trnnen bedwingen konden. Na het zingen van de sehoone kantiek « Loué soit > à tout instant, Jésus au St-Sacrement », dat als een dond,er onder de gewijde gewelven weergalmde, liep ; de overschoone plechtigheid ten 9 1/2 ure ten cinde. i Nog eens heeft het christen volk van den brussel-; schen omtrek aangetoond en bevestigd dat godsdienst-zin en onvvrikbaar geloof geene ijdele • woorden in do hoofdstad zijn, en dat, verre ran af te nemen, de • geheohtheid aan God en Vaderland van dag tôt dag > te Brussel sterker en steviger wordt. i Ple-chtigheden, zooals dezen van vrij.dag, zijn troos- > tend, aanmoedigend en hoopvol: België zal, België wil het ka.tholieke België blijven I HIER EN DAAR 25. H. de Pans. — Niettegenstaande het vochtig jaar-getijdo verkeert Z. H. Paus Pius X in uitmuntende gezondheid. De Heilige Vader verklaarde aan zijne ge-netsheeren, die hem op Nieuwjaarsdag kwamen bezoe-ken, dat hij voor de eerste maal sinds langen tijd in dees seizoen niet lijdend was aan rhumatism. En hij voegde er bij : « Ik bevind me allerbest. » In de vati-kaanscho kringen werd dat nieuws bevestigd, en zegde men dat Z. H. volkomen hersteld is. In het Vatikaan. — Naar er gemeld wordfi is or voorzien in de opvolging van kardinaal Rampolla. Kar-dinaal Ferrata is btenoemd tôt selcretoris der Congregatie ran het Heilig Officie. Kardinaal Bisleti is groot-prior i benoemd van Mialta; de kardinalen Billet en Lugaiji zijn benoemd tôt leden van het Heilig Officie^ Vlcamsch in 't onderwijs. — Er begint zich, langa katholieke zijde, tene beweging af te teekenen teol " voord^ele van de vlaamsrhe v.'ijzigingen die aan d« schoolwet voorgesteld ïijn, en wai rover wij onlangs, in een hcofdartdkel, breedvoerig gehandeld hebben. Zcndag aanstaande, 11 januari, beleggen de Katho1-lieke Vleamscho Landsboad, het Davidsfonds, de Ka*-tholieke Vlaamsche Oudersbond, de Nederlandsche Bond, de Katholieke Vlaamsohe Arrondissementsbonden en de vijf Oud-Scudentenbonden, van Antwerpen, in het Mee-tinglokaal van 't Vleminckveld, eene groote volksver-gadering, waarop aile vlamingen van het land uitge» noodigd worden. De moedertaal zal en moet in Vlaandexen de voertaal van 't onderwijs zijn! Droevige gevolgan. — Zooals men weet werd M. Vanden Bergh, katholiek gemeenteraadslid te Antwerfwn, verleden maandag tijdens de schorsing der raadszittiûg door een liberaal ten gronde geslagen. De vrienden van den brutalen rakker, 30 ia getal, vielen allen bovenarms op M. Vanden Bergh, die geslagen en ge-,stampt werd. Than9 is het katholiek gemeenteraadslid1 bedlegerig ten govolge der geleden mishandslingcn ; hij heeft een geweldigsn stomp bekomen in de hartstreîk, en de geneesheer heeft volkomen rust voorgeschreven. De laffe schurkerij der aanvallers heeft dus arger ge-volgen dan men vermoedde. 't Zou die kerels altooa niet zoo gemakkelijk kunnen gaan. Ze zouden, als ze neg zoo brutaal optreden, eens op iemand kunnen stooben die het hun met de vuist duchtig zou doen bezursal Besmettelijke veeziekten. — Ziehier den toestand der besmettelijke veeziekte gedurende de eerste helft der maand december laatst: Het mond- en klauwzeer' deed zich voor in 60 gemeenten, op 105 ervea, hebbendei samen 1,095 aangetaste- hoorndieren, 19 sehapen, II geiten en 489 verkens. De hondsdolheid kwa.m voon in de proVincie Nainen, te La,forêt, op 1 hoorndiar, en te Rochefort op 1 hond; een verdachta hond wei\i afgemaakt. lu 't geheel waren er 15 gevallen van koolziekte met doodelijken a,floop, 11 gevallen vaa milt-en i van boutvuur. Haatdragende rekels. — Te Marcinelle kunnen de socialisten hunne woede maar niet verkroppen, omdati do liberale gemeenteraad eene onderwijzeres beno^mde die haar diploma behaalde in eene katholieke normaal-school. D© liberale gemeenteoverheden worden in de roode bladen ongenaaig afgezweept en bêlastert. 't Is zoo ver gagaan dat schepene Leclercq de socialisten gedwongen heeft een recht op antwoord in hun lasterblad cp te nemen. Hij doet de rooden treffende waarhedan slikken, die als zoovele kaakslagea zijn aan hun hatelijk en broodroovend sectarism. De socialistische théorie in bestuurszaken kan als volgt samengevat. worden: niet alleen mag men nooit tôt een openbaar ambfi benoemen een kandidaat die de lessen eener vrije sciiool gevolgd heeft, maar men moet onmeedoogend zijne loop-baan breken, in geval hij reeds in dienst was voor de komst der socialisten aan het bestuur. Zoo zijn de jaco-bijnen die gedurig zeeveren over het sectarism de® katbolieke regeering! Ze weten nochtans goed dat,' na 30 jaar katholiek bestuur, het meerendeel der openbar® diensten nog altoos krioelen van anti-katholieke be< dienden ea ambtenaars. • 11 Aîbrekers. — De stad Amsterdam woEdt sinds langen tijd bestuurd door eene liberale meerderheid. Ksnschet-sen.d is het, voor de oude nederlandsche liberalen, dat men in de hoofdstad nooit eene gemeenteraadszittingj opent, zonder eerst gezamenlijk een gebed gedaan te hebben. De tekst van dit gebed werd opgemaakt in 1851 en sinds werd het omafgebroken v66r de opeaing der zitting opgezegd. Was er al eens een godloachanaax tusschen de raadsleden, dan had die verstand geuoegj om zich tegen die loffeiijke gewoonte niet te yerzettenj hij kwarn aan maar nadat. men met het gebed gedaan had. Sedert eenigen tijd hebben de socialisten hunna intrede gedaan in den raad. Om nu weer eens te bewijzen dat ze niet tegen den godsdienst r.ijn, willen zij het gebed afschaffen, dat altoos zoo hoog in eers sto-nÛ bij verschillende geslaohten van liberale manda. ta.ri?sen. Willen is wel iets, raaai kunnen, dat is aeluk» kiglijk nog wat anders I — J Deriigste jaargang Nr 3 2 centiemen per nummer Zondag 4 en Maandag 5 Januari 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes