Het nieuws van den dag

1141 0
19 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 20 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x05x63ch0m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Deriigste jaargang Nr 16 2 centiemen per nummer Zondag 18 en Maandag 19 Januari 1914 t.,.—-. -.1. n1vi,«li.lgg5; HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN? Zés maanden 4 Iraat ' * Pi» '"»• 8 frank. Voor iiolland . . » 11 — Voor de auclere ianden van het postverbond » » 20 — BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gestieht door Jan HTTYGHB ■!■■■ i ■mm. uni m mm i m ri il ~n—rrr-rr—m— BUREEL DER KLEÏKE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEPOON 7948 AANKOND1GINGEN s Govraagda en aangebodan plaaisan. 4e bladz., per kleine resel .. 30 -S lu de week. . 60 c. 's Zondass. 75 c. Jd 's Zondags . , 40t voor 2 groote regels. " ' , „ ledaren regel meer : 3Q c. in de week ; " ' ^er 40 c. 's Zondags. llechterlijke herstell., prregel 2 fi Bestaat er eene ware zedenleer zonder God? Op. die vraag antwoorden wij, katholielcen die onze ïedolijlce plicbteu ernstig opnemen: — Neen! zonder God die het goede loont en liet kwade straft, is er geen zedenleer rnogelijk. Al wie het bestaan van den goddelijken wetgever loochent, loochent ook de wet die door hem uitgeveerdigd werd en in het diepste vd.n ons hert geprent is. De gebaden Gods verliezen hunne kracht, indien God, die deze ge-boden gesteld heeft, buitengecijferd worit: en het js uilzinnig de gcbodîn te willen staande houden. eu t-evens het bestaan of het gezag van den goddelijken gehieder te loochencn. eene gaat aood-zakc-lijk met. het andere te zaraen en het min-st9 kiad vat die waarheià zonder eenige mosits. Wij vpelen bavendien zeer duidelijk in ons eigen gaweten, clat wij slec.hts oin Gods will-e on^ moeten afhouden van aile kwaad, zelfs als -wij door nie-mand gezien zijn: vrij kunnen immers de tegeii-woordigheid niet ontvlnchten van God, die ailes ziet en al onze daden vclgens de regels zijner ge-recbtigbeid, eens oordeelàn zal. Met de hand op het hert, moet elkeen reclitzin-nig getuigen dat het zôo, en niet anders is : God die ailes kent en vroeg of laat loon naar werken geven zal, is alleen ma.chtig genoeg om ons altijd, zelfs in de hevigste aanlokkingen, binnen de gren-zen onzer plichten te doen blijven! Daarom hebben wij altijd gezegd dat eens school van ongeloof ook eene school van zedenbaderf is : een kind dat buiten do vrees van God opgebraoht is, zal niets anders meer vreezen dan de gendarmen en de straf der menschen; en als hrj beiden ontloopen ka>n, fiert liij zijne liertstoohten bot. Tegen zulke heldere waarheden vermag do leugen-teal der godsdicnsthatende bedrieg&rs hoegenaamd niets : ook eiseht de overgroote meerderheid der belgische ouders, juist omdat zij hunne kinders in eer en deugd willen zien opgroeien, dat God in do school de eerepiiats beslâ en dat de priestcr in den catecliismus de geboden van God voorhoude. Het is ton anderen om onze zonen on dochters das te beter van al ongeloof en zedenbederf te vrijwa-rea dat wij, overal waar het noodig is,, vrije katho-lieke schoien stichten, en er het onderwifs in ailes met den godsdienstigen geest bszielen. Bit is ons fe&t; d.at Wtj nooit zullen afstaan. En toch! iri tegenstrijd met die lca.tholiek& lee-wier waarheid zich van zelfs aan ons ver-stand opdringt, heeft men nu eene nieuwbakken. zedenleer uit.gedaoht zonder God. In en buiten de Kamer is zij al door roode en blauwe sprekers en sohrijvelaars verdedigd geweest-, en in opgeblazene woorden als de uitslag der hedendaagsche weten-seliap opgehemeld. Ronkende redevoeringen kosten echter niets, en den boom moeten wij oordeelen naar zijne vruchten. De vruchten zijn de stijgende nifedadigheid der jeugd, waartegen elk land nu moet bijzondere wetten maken, de onnoembare en nataurtergende ondeugden, 'die den huiseJijken heerd zçlf bezcedelen en zekere volkeren, zooals Frank-rijk. letterlijk doen uitsterven, alsook de wraakros* p^nde schandalen van kerels die gelijk onze belgi-sclie citoyen Furnémont hun vaderland moeten uit-vluchten.Welk is die nieuwerwetsoJie zedenleer, die regel-recht tôt zulke wandaden voert en toeh door de godsdiensthaters van aile kleur aangepredikt wordt ? Zij bestaat niet meer in het goede te doen on het fcwade to laten, omdat God die wet gesteld heeft ea aile overtredingen straffen zal : neen ! zij bestaat in zelf te doen gelijk meestal door de ande-rea gedaan wordt, Zich voegen naar do doening, •lie' algemeen in zwa.ng is, zich laten medeslepen °p den weg die door anderen ingeslagen wordt, en geen opspraak verwekken : dit zou onze zedelijke plifcht zijn! En vermits God in het vergetelbôek gésohoven wordt, moeten wij ons niet afvragen of zulks hem, al of niet, bcliaagt en of hij het loo-Qen of liet straffen zal ; neen I op veel goedkoopere wijze is en blijft men eerlijkl Men moet maar doen gelijk de anderen, die er niet al te nauw op zien, En zoo doen zij inderdaad. Het zesde gebod van wd, met de trouw in het huwëlijk en de eer der farailie die ermede beschermd werden, wordt als eene verouderde zaak uitgekreten, en hoonend durft msn ons ïeggen, als wij tegen zulke rnonsterachtige leering opkomen : — Dit is misschien volgens uwe zedenleer, maar niet volgens de onze! Hetzelfde geddt foor het gebod dat stelen en aile onrechtveerdigheid verbiedt: in dezes plaats heeft. men nu een nieuwe spreuk en een gemakkelijkeren regel uitgevonden : — iedereen handelt alzoo: ik mag het dus ook wel doen? Het is sedert lang eene gekende waarheid dat de 'njde.nkers meestal beginnen met vrij te leven : indien het zesde en het zevende gebod niet bestonden, zoaden er voorwaar zooveel godsdiensthaters niet fvw naar eene nieuwerwet-sche zedenleer zonder jod zoeken ! Wij weten dat er uitzonderingen zijn, ?? dat zekere ongeloovigen een eerlijk leven leiden. det is gelukkig voor hen dat zij de werkelijke gevol-gen uit hunne eigene princiepen niet trekken, en wi] zeggen daarop: zooveel te b&ter! Maar de onder-mdmg be'wijst dat er gewoonlijk tôt het uiterste gegaa.n wordt: is dit de zedenleer, die zij aan ons iaamsgh volk willen voorleggenî Hier herbalen wij eene vraag, die wij vroeger reeds an de blauwe en roode bedervers gesteld hebben ^trader ooit antwoord te bskomen :— Hoe gebeurt het * ,f er bij ons een Judas te vinden. is, die zijne ii'C ff1 verraac^'' en °P zijn bebelsoh begint t© leven, vl) met 0Pene armen door de logepartij aan-liit Wor<^t- Het antwoord is nochtans gemakke-J5®. te geven: zulke kerels zijn daar op hunne P aats én waâr zij zijn rhôètéà 1 Bij oas zijn zij aiet meer te huis omdat onze zedenleer op God steunt, het goede van het kwade onderscheidt en ernstige plichten oplegt! Somtijds gaan de ongeloovige predikanten nog een step verder in hunne zedenleer zonder God, en zij vatten ze te zamen in de afschuwelijke leuze : — Iedereen heeft het recht zijn eigen leven te léiden en te doen wa.t hem aanstaat ! Zoo luidde de groote spreuk der beruchte discipels van den spaanschen anarchist Ferrer, die men in Frankrqk als wilde en scliadelijke dieren heeft moeten afmaken : wij bedoelen Ecnnot, Garnier, Carrouy, en Oie. De fran-sohe overheid heeft met geweld die onmenschen doen verdwijnen, omdat aile samenleving onmogelijk was met- zulke kerels: hetgeen zij beweerden was nochtans alechts het uiterste gevolg vaji het loo-chçnen van Gods gezag. Eene zedenleer zoader God kan en moet daar leiden; want eens dat men van gijne rechtveeidigheid geea rekening meer houdt en de oogen ap het tegenwoordig leven beperkt zonder eene gaddelijke e-n hoogere wet als grondslag onzer plichten te eerbiedigen, moet men natuurlijk het vermaak çn het voldoen van aile begeerten als het. opperst» goed beschouwen. Om het te be.maolitigen. zal een menschenlevep. dan niet meer tellen. De frahsche anarchigten hadden het inderdaad zoo verre gebracht. Men zoekt tegenwoordig naar middels om de aan-groeiende misdaden die ons dagelijk.? vexme>ld wor-den, krachtdadig te keer te gaan. Dit is wel en zeer wel ; maar men moet. zoeken waa.r er te vinden. is. Een zedelijk en godsdienstig onderwijs, met God op de eerepbats, is het allereerste middel. Eene zedenleer zonder God bederf t immers de landers va.n hunne prille jeugd af. Meer dan ooit moet die waarheid door iedereen overdaoht, en erkend worden, want op schoolgebied wordt de strijd heviger dan vroeger, en ton. allen prijze moet hij door ons ge-wcnnen worden. < De Cemmissie der Beurs van BrusseS Deze Comruissio uib elf leden samengesteld, wordt door hei gemcientebestuur der hoofdstad benoemd onder de kandidateu door de wisselagenten der Beurs voorge-dragen. Krachtens de wet, de koophandôlsreciitbaak berit het reclit. eveneens eene volledige lijst aanvra-gers tôt dit ambt voor fce dragen, dooh or wordt. geen gajbruik van dit voonreclït gemaaict. zoodat de wiasel-agenton do volstrekte zekei'heid hebben nunne geko-zenén altijd en onveranderlijk tôt de/.e weerdigheid te zien verheffen. De Commissie wordt ieder jaar ge-dec-ltelijk vernienwd; de leden voor een tijdverloop van drie jaar aangesteld, raogea één jaar na hunne uittreding herkozen worden. Ieder aan\Tager moet door twintig wisselagejat.on worden voorgesteld ; in geval het getal der aan\Tagers het getal der openstaa.nde plaatsen niet overtrel't, worden deze zonder kiezing als leden dezer inriebting uitgeroepen. Et bestaat ook eene beroepseommissie van zeven leden, jaarlijks door het kollegie van burgemeester en schepens der stad aangesteld, en gekozen onder de wisselagonten die voorafgaandelijk van de Commissie der Beurs deel gemaakt' hebbon; zij beslist onweder-roepelijk over al de gevallen en klaohtea haar voor-gedragen.De leden der Comrnissie zijn volslagen haer en meester over ailes wat de Baurs aanbelangt. Zij regelen den gang der zaJcen, o«fonen het toezicht over de verhan-dt-lingen uit, stellen de wisselagenten aan dewelke ze des-noods inogen bestraffen, opsehorsen ot afatellen, aan-veorden oi' weigeren de aanvraag tôt insohrijving der fcitels van nieuwe sooieteiten; bezitten onbeperkte rnaciit over ailes wat gaat en keert in de Beurs. De beslis-singen der Comrnissie over zaken en personen der Beurs zijn en blijven van kracht; inen mag evenwel in beroep • gaan bij de beroepseommissie, dewelke alsdan onwederroepelijk haar oordeel velt. De Beurs van Brussel heeft eene reusaohtige uit-breiding genomen : hot bedrag der ingeschreven beurs-titels bereikte in januari 1910 reeds 12 1/2 miljards frank, en is in de drie laatste jaren met eenige miljards nog tcegenomen ; een belangrijk getal akties en obligaties voor inlandsche en uitheemsche societeiten wcirden jaarlijks op de beurstafel ingeschreven, iederen dag voor miljoenen frank titels in de Beurs verhan-deld, men koopt en verkoopt voor kolossa.le sommen, opslag on afslag wisselen zich af en volgen zioh cp, soins zoo plotselings en zoo onverwaohts, dat winsten en verliezen aile gedacht en berekening overtreffen. De Beurs is het rijksgebied der geldmacht, daar komt het goud van aile kanten toegestroomd, daar stapeien zich op in ontzaggelijke hoeveelheid de rijkdommen van geheel een land en tevens van de naburige volkeren. Daar leeft en beweegt een leger van geldmannen, van bankiers en wisselagenten, daar jagen honderde en qmZende menschen op winst en fortuin, wagen liunne geldsommen, sems zoo roekeloos en zoo lichtzinnig, en velen ondergaan dikwijls sohrikkelijke verliezen. Een streng toezicht over do Beurs is van het aller-grootste belang en van de allereerste noodwendigheid. Dit toezicht valt in de bevoegdheid der Beurscommis-eie, uitsluitelijk aangesteld om de doelmatige en de noodige schikKingen en verordeningen te trefien ten einde aile bedrog, aile onrechtveerdigheid te voorko-men, te verijdelen en te bestraffen. De inschrijving ter beurstafel behoeft. enkel te worden toegestaan aan de maatschappijen die genoegzame waarborg van goed be-stuur, grondi^e inrichting" en deugdelijkheid aanbieden. Vooral do uitheemsche ondernemingen, in verre en onbekende landen ontstaan, soms door gelukzoekers en gewetenlooze winstbejagers tôt stand gebracht, behoeven niet blindeliners, zonder onderzoek, en nog splinter-nieuw in de Beurs aanveerd te worden. Nochtans, in de laatste jaren, werden op de Beurs van Brussel de titels van zeer gewaagde, straf wan-kelbare en zeer gebrekkig ingerichte en samengestelde societeiten ingeschreven, dewelke, na korten tijd, deer-lijk schipbreuk gingen, en kolossale verliezen aan onze laiidgenocten berokkçnden. Vele vreemde maatschappijen, namelijk uit Amerika. en andere landen van ovérzee, werden met bitter weinig onderzoek, met jam-œfcriijko lichtzinnigheid, met uitzinnige haastigheid op onze Beurs plechtig onthaald, aiom hoo^geprezen en opgehemeld; duizende spaarders lieten zich verleiden door hun hoogen intrest en vooral door de. lofzangen en boîsartikëlen van vetbetaa-lde aanprijzers. Helaas\ deze zoo winstbelôvêadè wêèràen zijn meestal sc.biomelijk afgevallen, sommigen zijn geheel om zeep geraakt-, en ,1 de verwoesting in de beurs hunner aankoopers aange-richt, gaat aile gedacht te boven ! Men zou gewaand hebben dat een leger plunderaars en roovers over België ware losgebroken om de spaar-gelden onzer landgenooten buit te maken. Zulks ge-schiedt volstrekt straffeloos ; niemand heeft iets ge-ho&rd, iets gezien dat met de wet of de eerlijkheid tegenstrijdig was; al wie te zorgen en te waken had, wascht zich de handen en schijnt plotselings met blind-heid en doofneid geslagenl! Intusschen, de ramp is ingevallen, de verwoesting aangericht, en de miljoenen onzer landgenooten zijn voor altijd verdw«nen ! I In de Beurs, de tucht, de waakzaamheid, het toezicht, laat. sohromelijk veel te wenschen. Wie daar op bedrog, dsugnieterij en oneerlijkheid aa3t, kan langs meer "dan één heimelijke weg straffeloos ontsnappen. Nochtans, nergens is meer waakzaamheid, strengheid en toezicht vereiîcht dan in de Beurs, waar dagelijks miljoenen verbandeld worden, en de fortuin des land grootendeels vertegenwoordigd is. De klachten over hetjjeen gedurende deze laatste jaren in de Beurs is voorgevallen worden algemeea, en laten zioh luidruchtig hoorçn over geheel het land. Men vraagt zich ai of de Commissie der Beurs wel op de hoogte harer opgelegde taak is geweest. en of geene grondige hervormingen in de samenstelling dezer inrichting niet volstrekt. noodzakelijk geworden zijn? Hedendaags hoort men langs alie kanten spreken van ; allerhandè oneerlijke en loensche middelen in het werk gestelct om in zaak van beurstitals kolossale winsten op te doen, om titels die enkel a,ls pandpapier gelden tôt hooge prijzen op te jagen, om de spaarders te plun-deren en duizende slachtoffers te maken. Een finan-cieel weekblad werd voor de burgerlijke rechtbank van Brussel gedaagd otn te verantwoorden over allerzwaarste beschuldlgingen tegen aanzienlijke beursmannen uitge-bracht. De advokaat in zqne pleit.rede voor de reaht-ba.nk zei: «Talrijke miljoenen der belgische spaarders gingen verloren door de lichtzinnigheid of door de kwade trouw waarmede zekere titels op do Beurs werden ingeschreven ». Zijne' volgende zinsnede was zoo schromelijk g-epeperd dat de neus van zekere beursheeren geweldig lang zal stralen I ! Grcndige hervormingen in het bestuur der Beurs van Brussel zijn vaai hoegdringende noodzakelijkheid. Vooreerst, de Beurs van Brussel is volstrekt geene stadszaak. het is g»eno zaak die uitsluitelijk de hoofdstad aanbelangt ; het is eene nationale zaak, waarin geheel het land belang heeft en nauw betrokken is. Daarom behoeft de Beurs van Brussel rechtstreeks en uitsluitelijk door den Staat belieerd en bestuurd te worden, en de-"hoofdstad zou daar niets mogen in te zien hebben. Overigens, het gemeentebestuur van Brussel, samengesteld uit geuzen van aile kaliber en so-cialisten van eerste soort, die het meerendeel def zittingen in onderlinge twisten en krakeelen nutteloos verkietsen en het zotsppl onzer \vetgevende Kamers trachten na te apen, laat onder bestunrlijke opzichten schromelijk veel te wenschen, en schijnt zich met de financieeie belangen onzer landgenooten en de zaken hunner Beurs weinig of niet to bekommeren, hetgeen waartoe de vereischte bekwaamheid en bevoegdheid hun teenemaal ontbreekt. Bens hot wonderbaar gemeentebestuur van Brussel met klank en krachtdadigheid uit do Beurs buitengecijferd, dan moet de Comrnissie der Beurs van onder to boven hervormd, en aan den invloed der wisselagenten heel en gansch ontt.rokken wOrden. Do Staat die lieer en meester behoeft te spelen over de Beurs, moet ook alleen het recht heoben de leden der Commissie aan te stellen, buiten de tus-schenkom.9t van bankiers en wisselagenten. Noch wis-selagent, noch bankier, noch geldspeler ware ooit kie-zer, noch kiesbaar voor de benrscommissie. Wat be-spottelijko zaak, dat dezen die eene strenge bewaking broodnoodig hebben, de bewakers van hun keus en van hun hert eigenhandig mochten aianstellenl De Commissie behoort uit erva.ren, gewetensvolle, „ beproefde en. bevoegde mannen samengesteld te worden, namelijk uit magistraten, handalaars, n^veraars en bekwame vak-mannen, die met onbeperkte rnacht bekleed, doch onder volslagen persoonlijke verantwoordelijkheid, de zaïcen dei Beurs beredderen, en strenge maatregelen treffen, opdat ailes duizendmaal treffolijker en ecrlijker dan voerheen worde afgehandeld. Eeno uiterste strengheid, een voorafgaandelijk diep-grondig en volledig onderzoek ware vereischt betrekkelijk het inschrijven van nieuwe titels op de beurstafel, bijzonderlijk voor de uitheemsche societeiten, die eene driedubbele voorzorg vergen. Alzoo zou de inschrijving ter Beurs voortaan als eene aanbeveling en als eene waarborg gelden, terwql de gevaarlijke, en slechte societeiten voortaan voor altijd afgewezen en buitengeslo-ten zouden blijven. Do inschrijving ter Beurs zou altijd de openbare uitgifte der titels van verschbakken societeiten moeten vooraigaan. Ook de beursverhandelingen dienen 3treng bewaakt en nagezien. evenals de werkzaamheden der geldmannen, zooals : bankiers, wiss&'aganten en andere tusschenloopers van aile soort, waarvan sommigen als echte roofvogels te werk gaan, en eerder ac-fiter do grendcls dan op de Beurs eene plaats woerdig zijn. Een bestuur van papieren en strooien mannen, die daarbij doof, stom, la m en kreupel zijn of dikwijls gebaren zoo te zqn, zulk kluchtspel w.ordt een dreigend gevaàr voor do nationale fortuin en eene rampzaligheid voor het land. Hedendaags worden de archieven of bewijsstukken der beursverhandëlingen en der kwotaties, enkel gedurende drie maanden bewaard ; daarna is ailes vernie-tigd, en alzoo aile spoor van konkelfoe3 en deugnieterij voor eeuwig uitgevaagd ! ! De beursschuimer3 nebben seffens de koord achter den knoop! Wanneer zal eindelijk de groote kuisch in de Beurs geschieden? ! De bevolking der Aarde Da totale bevolking der wereld bedraagt, volgens de laatste statistieken, 1 milliard 700 miljoen menschera. In 1910 waren er 1 milliard 560 miljoen, 't zij eene vermeerdering \-an 1-10 miljoen in drie jaar. De openbare schuld beliep op de totale som van 211 milliard 800 miljoen, waarvan 160 milliard 137 miljoen voor Europa, dat alzoo een weinig banijdensweerdig; record slaat. Azië volgt met 19 milliard, in 1820, dus min dan 100 jaax geleden, bedroeg de openbare schuld slechts 36 milliard. -Mien ziet ckit men met reuzea-schreden vooruit gegaan is, iets waaxover men nu juist niet veel reden h«eit om zich te verheugen. De spoorwe-gen beslaan eene uitgestrektheid van" meer dan een miljoen kilometers. De cijfers van den wereldhandel gaan aile gedacht te boven: 203,314,788,694 l'r.; invoer: 105,084,539,568; uitvoer: 98,206,240,126 fr. Tergeleken met de cijfers van 1911, is er op die cijfers eene vonneerdering aan te stippen van 17,604,095,928 fr. HIER EN DAAR A an het Hoî. — Do koning en de koningin ontvingea zaterdag morgend, ten 11 1/2 ure, in het paleis van; Brussel. pr;ns Antoon van Orléans en van Braganzfl, zoon van den graaf d'Eu, kleinzoon van den hert-og va-a Nemours en kozijn van onzen vorst. De prins, die ia het paleis ontbeten heeft, is luitenant bij het 9e regi-ment huzaren van het oo3tenrijksch leger. De koning ont-ving denzelfden dag, in afscheidsgohoor, kapitein Kelly, vlootgeattacheerdo bij het oostenriiksch gezantschap te Brussel. Aangeslag'en estwaren. — Gedurende de eerste helft van januari werden er, op bevel van de toezicht-diensten op de estwaren, te Brussel, aa.ngesla.g6n, als ongeschikt voor het verbruik: 7 koeien, 7 pes»den, S schapen, 5 kalveren, drie verkens, 1 os, 1 spe.enverken, alsook versohillende stukken ossen-, koeien-, kalfe-, schapen- en varkenvlaesch. DsLarbij nog eene groote hoeveelheid cervelas en worsten, vcor een gezamenlijk gswioht) van 7,984 kilos. Werden nog afgakeurd voor het verbruik: 2,405 stuks gevogelte en wild, wegende tg. zamen 1,071 kilos, 1,322 kreeften, 1,0.00 oesters, 560 kiloa mosselen, 1,360 kilos slakkenhuizen en 2,690 kiloa ver« schillende vischsoorten, Boterhandel. — De belgische invoer van botier, gedurende de maand november 1913, bedroeg 510,224 kilos, waarvan 464,848 kilos uit Nederland. 'u Is eene ver-meerdering van rond de 79,000 kilos, op den invoe® van november 1912. De uitvoer bedroeg slechts 73,793 kilos ; daarvan gingen 72,691 kilos naar Frankrijk. Eletspraat. — t De burgerlijke liefdadigheid is bankroeb s, zegt de s Peuple s, en hij jammert over het. lot der ongeluklcigen, die door het gure wint-er-weder te lijden hebben. De sociaUstische liefdadigheidi zal voerzeker geen bankroet maken, om reden dat ze niet bestaat. Wat de libe.ra.le liefdadigheid aangaat, het beetje dat er ooit was, is verdwenen, sinds er rijke liberale burgers gevonden worden die het geld der armeit ôpsmu'len. Op dat gebied heeft de « Peuple » dus gelijk. Wat nu de katholieKe liefdadigheid aangaat, dez« is bloeiender dan ooit, en 't ia vooral bij weder gelijk wij nu beleven, dat zij haren weldoenden invloed het) ineest laat voelen. Duizenden en meer ong'elukkigen worden thans voortgeholpen door de katholieke, ohristelijkei liefdadigheid. In aile middens waar de ellende als meest terés tro.ont wordt ze door do zorgen der ka.tholieka( edelmoedigc- harten verbannen. Neen, de christelijke liefdadigheid 'is niet boneroet, zulks getuigen de duizen-den en duizenden die haaj.- zegenen en in haar hunns redster begroeten. Nooit ook zal ze bankroet slaan, omdatl het gebod der naastcnliefde, waarvan ze uitgaat, zaî blijven vooxlbestaan tôt op het einde der eeuwen. In plaats van te ja-mineren, vVat niets oplevert, zoul de « Peuple > beter doen de socialistische kapita.lisi ■ ten wakker te schudden, on hun op hunne plichten W wijzen tegenover het proletariaat. 3Iaar, jaweî, het rood orgaan weet dat er bi] die heeren-gezellen niets losl te krijgen is ; bij hen is h?t hart in de schoenen geza.ktl< Ze zijn maar liefdadig als het afgaat van de openbare» besturen, waiarin zij nesteien, en dan is het er nog naar. Dtan zullen ze nog eene telloor soep weigeren aan kinderen, wier misdaad bestaat in het schoolgaan in katholieke gestichten. Jammeren en weeklagen, datl is het zwak der socialisten, maar geven? Dat ziet ge vaa hier! Nqg lie ver bouwen ze paleizen met het geld vaa dezen wier lot ze nu beklagen, dan een centiem ta gevea tôt leniging hunner eliende. In het leger. — Generaal De Witte, de nieuwq bevelhebber van de ruiterijaMeeling, bevattende de gid-sen, de jagers te peerd, de lansiers, de bereden artillerie en de karabiniers-wielrijders, gaat ex met den ruwem borstel door. Hij meldt dat er aile dinsdagen en vrij-dagen krijgsoefeningen zullen plaats hebben voor dal drie wapens. Zij zullen over het algemeen duren van zonsopgang tôt zonsondergang, zonder n.aar de kazernef terug te keeren. Do generaal zegt ook nog da.t faefi goed zou wezen er nog nachtmanœuvers bij te voegen, met doorwading van vele rivieren. Waarom niet da troepen verplichten dag en na.cht te been te ziia en 's morgends van vijf ureî Enge gsdachten. •— Do « Soir"»1 die een Vlatning op den neus heeft en f'.iio in aile kwesties even « onzij-< dig » is, denkt in zijne hooge wijslieid dat heel België zich bepaalt tôt de stad Brussel. Moedwilli" verdraait' hij de dracht der vlaiunsche wijzigingen, die voorge-steld worden aan de Schoolwet. Te Brussel, zegt hefc blad, wensclien en wagen al de huisvaders da,t da v&ertaal voor het onderwijs hunner kinderen het fransch' zou ziin. Ware dat nu zoo — hetgeen evenwel niet is —• dan nog zou de « Soir » moeten rekening houden der steden en gemeenten van het land, waar de wenschea der ouders heelemanl anders zijn. Als de kinderen hua vlaainsch grondig kennen, dan hebben ze nog al dea tijd om fransch te leeren en zullen ze het ook veel rapper vast hebben, omdat z© zullen begrijpen wat mea hun aanleert. Het i onzijdig"> blad weet ook nog te vertellen daf een persoon, die niets dan vlaamsch kent, een vreeun deling is in zijn eigen land en een « onvolledig buri ger ». Maar die mensch kan zich toch doen verstaaa door de drie vierden der belgische bevolking! Hoe moet men dan een VVaal betitelén die niets, maar niets daa zijne taal kent? Overigens, een Vlaming die door den aard zijner bezigheden beseft dat do kennis van beti fransch hem nuttig kan wezen, zal zich de moeito niet ontzien die taal aan te leeren, en het zal hem zelfs niet al te lastig vallen, omdat zijn geest heel toegankelijk is voor het opdoen van kennissen. De Wa.-lén, die zien er gewoonlijk tegen op vla&mseh te leeren, maar toch willen ze in Het vlaamsche land de vette postjes veroveren en er den hoogen toon aanslaan, zooala[ de « Soir », die van vlaamsche toestanden zooveel weet als een chineesche buildrager. Zullen de Vlamingen eindelijk inzien dat ze hun eigen zelven in het gelaafc slaan, wanneer ze hun geld geven aan bladen die hunnei taal gedurig belagen? Cinéma. — De amerikanen, die altijd praktisch' zijn, hebben een nieuw middel uitgedacht om den handel ia blanke slavinnen te keer te gaan. Die maatschappijea tôt. bescherming dur ]onge meisjes hebben cinemafilms aangekocht, voorsttllende de toonèelen waarin men ziea kan' aan welke slechte behandelingen de jonge vrou-wen onderworpen zijn, die zich door ellendige schurkea laten verlekken. Die films worden door de bescherm^ maatschappijen kosteloos aan de cinemabestuurders af-gestaan. Zouden omze belgische vereenigingen tôt bescherming der jonge meisjes ook alzoo niet kua.nen ban-delea?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes