Het nieuws van den dag

1301 0
13 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rf5k932h65/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

E®rtlasie îaargang Mr 10 2 centiemen per nummer Dinsdag 13 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ^bonnementen 2eSm»a,dea. 4£t»nt ~°— *«»«• 8 fraBt Voor Solland ' ' 11 Voor d& andere landea van liât postverbond » .20 - BESTUUR EN OPSTEU: Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEPOON 7948 aankondigingen ! Gevraagde en aangeboden plaatssn. 4= bladi., per kleine regel ., 8De. In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. ld„'s Zondags : «c. voor 2 groote regels. OB . . Iederen regel meer ; 30 c. in de week; bladz., per regel. „ 2 fr. en 3ir« ' 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. Waartoe onze kinders opgeleid ? 'Aile ouders stellen die vraag, aJs hunne kinders I aan het einde van hunnen schooltijd komen ;__dank K gSll de zes of zeven jaren onderwijs, die zij ge-I noten hebben, kunnen deze lezen, sekrijveffi, reke-| nen enz. ; hun verstand is op-en gegaa», en dezelfde I kleinen, die vroeger in het gezalschap van bejaard© I inenschen stil zwegen, eijn groot geworden en begin-I lien ook al een woord mede te spreken. Op hunne f wijze, die dikwijls bedriegelijke droombeelden voor t de werkelijkheid opvat, denken zij zelf op hunne toekomst, en zij vragen aa,n vader en moeder wat ze i later in hun leven zullen moeten doen om hun toood te verdienen? Ja., wat gedaan? er waartoe ame kinders opgeleid? De keuze is lastig, en de ouders zijn er meer dan een lander mede bekommerd. He.t antwoord op die vraag is altijd moeilijk geweest; maar indien het nu meer zwarigkeid bij-brengt. het is negen keeren op tien, omdat de ouders iets anders uit hunne jongens willen kwee-ken dan zij zelf zijn. Daar is het ongeluk : in plaats van ze in hunnen eigenen stand op te leiden, ein ze 'alzoo profijt ta doen trekken uit hunne levens-S lange ondervinding en bijzondere handigheid, zos-| ken zij meormaa-ls uit blinde liefde voor hunne | kinders, eené bedrijvigheid 'die schoioner en deftiger 1 schijnt, maar waarin hunne persoonlijke bekwaam-i hêid nutteloos verloren gaat. Uiterlîjke sçkijn is dikwijls bedrog; en wij kennen meer dan eeli werk-f manszoon, die na met veel voorspraak bureelschrij-p ver geworden te zijn, zelf verstaat dat hij in den stiel van zijn vader veel meer geluk en welstand zou gevonden hebben! i Wanneer zal iedereen verstaan dat de kinders moeten opgeleid worden i» denzelfdan stand als hunne ouders? Voorzeker kan een zoon het verder brengen dan zijn vader; ma-ar het is op voorwaarde van in dezelfde richting te blijven, en de ondervm-ding zijner ouders, die een weergâlooze familieschat is, voor zijn eigen vooruitgang te benuttigen. Een werkman die uit zijnen zoon eenen heer wil kwee-ken, maakt er eenen ongelukkige van, dio op zijne plaats niet is, en veel moeite zal hebben om in een vreemden grond wortei te sohieten. Wij weten fat er uitzonderingen bestaan, maar zij zijn zeld-saam om vinden ; en als- er geén buitengewone be-gaafdheden en een uiterst vlugge geest op het spol stiaan, zoù het, tôt naeerder geluk van ouders en kinders, als eene onwrikhare vvaarheid moeten gel-dan dat ©Ikeen in. zijnen stand moet blijven, om daaJ", en niet eldêrs, zijne baan co breken en zijnen vooruitgang te bewerken. Ijang is dit van zelfs verstaan gewe-est. De zoon was vroeger niet alleenlijk zijn vaders erfgenaam, maar ook zijn opvolger die vaders werk voortzette en verder bracht. De zoon van een winkelier desd de zaken voort en zocht ze door zijne hekwaamheid mear en meer uit te breiden; de zoon van een pach-ter niam van zelfs de pacht over, en wist door meerdere en betere kennissen de uitbating van zijn land winstgevender te maken; een handelaar liet ook zijnen handel over aan zijnen zoon, dien bij daartoe zorgvuldig opieidde; een nijveraar deed het-zelfde, En mest de opeonvolgende geslachten groei-de er een rijkdom aan, die niet alleenlijk in geld bestaat, maar bijzonderlijk in aanleg, kennis en bo-kwaamheid, die aan de familie eigen zijn, en veed meer weerde hebben dan geld en goud. Is het niet sohoon als wij als uithangbord op een nijverheidshuis kunnen lezen dat de zoon met den vader samenwerkt, of dat de handelsfirma se-dert verschillige geslachten altijd in dezelfde familie gebleven is? Ja, het is schoon, en het boezemt vertrouwen in; want zulks wil zeggen dat de on-deri-inding van vroeger met den vooruitgang van Jieden gepaard gaat. en dat de eerlijke arbeider, die den eersten grondslag legde, het huis, dat hij gesticht heei't, aan eerlijke nakomelingen ovei^ela-ten heeft. Men boft soms veel met adel en oude Èfkomst: is er echter iets schooner dan een adel, die op arbeid, eer en deugd berust-, en door iedereen 6an zijne kinders kan overgeleverd worden? Als deze waarheid algemeen zal erkend zijn, zal men een grooten stap gedaan hebben tôt het op-lossen der maatschappelijke kwestie; velen spreken ervan zondei- ze eens bestudeerd te hebben! Om zoo verre te komen, is er meer dpn een© zaak ïioodig: eerst en vooral moeten de taanden der familie nauwer toegehaald worden. Vader en moeder moeten den huiselijken heerd aan hunne kinders lee-ïen lief hebben, en des noods hun gezag doen gelden om het gemeenschappelijk leven, dat de kracht eener familie uitmaakt, niet te latea verslappen. Woior-den zijn hier niet voldoende ; gelijk het spreek-Iwoord zegt: woorden trekken, maar voorbeelden strekk'en ! Zij moeten daâ.rvoor zelf het goed voor-beeld geven, en binnen, meer dan buiten het huis, hymne ontspanning zoeken en vinden. Een heerd, die door vadea- en moeder verlaten wordt, heeft Wernig aantrek, voor de kindexs, die eens dat zij groot zullen geworden zijn., ook, van hunnen kant, hun eigen vermaak zullen najagen, zonder zich veràei !°® v'ader en moeder te bekreunen. Niet s, hoegenaamd ■ mets, kan tegen eene huiselijke opvoeding opwegen. maar hoe is Set mogelijk dat er een gezonde familie-g«st in een huisgezin groeie en bloeie, indien d« aen rQa^aa*r slechts eenige stonden zien, en hunne voldoening elders opzoeken? T8' starkste ,grondslag van dien familiegeest is godsaienst en deugd. Over karte dagen hield de sraatï-minister M. Cooreman te Brussel eene voor-çtraoht over den familiegeest, die splijtig genoeg -België te veel verzwakt is : met eene bijzondere voorliefde sprak hij van den huiselijken heerd, die 600 wa^r heiligdom zijn moet, met Christus als opperstan vorst. Ilet krùisbeeld, dat de beide armer vlan tien stervenden Zaligmalcer uitstrekt om de lajnuie to zegenen, spreekt- van arbfeid, liefde ei KeUsopofforing; ia gerûteensehappelijk gebed, da1 ««in zijne vocten, dagelijks gestort wordt, versterk' Q® «tel, en bet hert veredelt. Voorwaar, het is il Mica familiëa niet, dp.t. >^ader ea oioedeir^UB zullen verliezen, en hun woord nieti zullen laten hooren, als de toekomst der kinders en de keus van hunnen staat zullen vastgesteld worden ! Met het hernieuwen van den christelijken familiegeest, dient ook aile valsohe hooveerdij van kant gezret te worden. Voor een verstandig mensch, die zich door geen oogverblinding laat verleiden, zijn aile s tan den even goed ©n -deftig, als zij goed en eerlijk bekleed worden! Een ieverigei en vooruit-strevemde werkman, die arbeidt voor vrouw en kin-deren, is meer achting weerd dan een rijke mil-jionair, die zijn geld slecht. besteedt. ZooaJs wij hooger zegden, is het geluk hier op aarde verbonden, niet met te veraneleren van stand, maar met dien stand te verbeteren en onverpoosd vooruit te stre-ven op den weg, die onze voorgangers ons aan-wijzen ! Dikwijls hebben wg ïeeds aangetoond hoe nuttig daarvoor een wel ingericht vakonderwijs zijn kan. Een der bïjzondexste redens missohien, waarom emige kortziende ouders een andero bedrijvigheid voor hunne kinders verkiezen, is omdat zij zelf in hun ambacht geen uitweg zien, en met al te veel moeilijkheden te kampen hebben. Hoogst waaKchij-nelijk zou het anders zijn, indien zij vroeger hunne eigene bekwaamheid hadden kunnen ontwikkelen, eh op den w.eg dien zij ingeslagen zijn, al de heer-lijke uitslagen hadden mSgen genieten, die nu aan anderen te beurt vallen. Htinne kinders zijn beter bedeeld, en kunnen in bijzondere berbepscholen het verder brgngen dan hunne oudexs. Op de vraag : Hoe onze kinders opgeleid ?, antwoor-den wij zonder aarzelen: — Leidt ze op in uwen eigenen stand, door een grondig onderwijs, en on-der de hoede van godsdienst en familie! -d? Nienwj aarsgiftea voor des Pans VIJFDE LIJST. — Overdractit der vorigo lijsten: fr. 1G,477„50; M. en inevr. Henri Descbée, 1000; naam-loos, Wi tteren, 100; baron de Bethune, 100; M» E. da Ben, 25; M. en mevr. Alfons Harmignies, 100; M. J. Sovet-, Calmpthout, 100; M. Lucien de Wael, 93,50; M. eu mevr. Nestor Plissairt, Etterbeek, 100; jufvr. Powis de ten Bossche, 100 ; il. Van Autrive, 50 ; M. en mevr. V'ermeulea de Mianoye, Brussel, 100; naamloos, 100; M. Karel Waucquez, Brussel, 100; nievr. weduwe Augustet Beernaert, 100, .M. Emile Ilarmant, Wasmes, 100 ; E .H. Van Lerberghe. pasfcoor, Wevelghem, 40; A .B. C. de H., 100 : M. Georges Speeckaert. 100 ; M. en mevr. Ernest d'Hoop, Brussel, 100; H. D. B., voor het wel-gelukken lan een werk, 25; H. Vader, zegen mij, Wer-vick, 50; liât gestiaht der EE. PP. Jeseiieten, Qee-rfiairdstx;i-gën,' 1Ô0; M .en mevr. Henri francotte, Luik, 100; L .G., Éecloo, 50; jufvr. Eveline De Backer, Lede, 100; een klôoster, KorLrijk, 20; J. S Geeraanisbergem, 2 ; H. Vader, zegen ons allen, Wervick, 20 ; Lede>-gem, 2 ; ter eere van liet H. Hert, J. Winkel St-Eloi, 1 ; naarnloos, 20: Dr Mathé, Rethy, 20; M. Jules Mercier, 20; burggraaf de Goiffer, 10; de geestelijkheid van Thielt, ÏO ; een katholiek van Namen, 5; jufvr. -J. R., Jette, 5 : voor eene geneizing, 4 ; L. if., ter intentie der parochie van Villanee, 5; naarnloos Muuyx' 10; Z. E. H. k-a.n m mile Glouden, Arlon, 10; totaal: fr. 13,660,00. JMen kan de insehrijvingen sturen aan het bureel van het blad o£ aan M. Léo MALLÏS, sekretaris, 7, rue de la Tête-d'Or, Doornik. * —~ HIER EN DAAR De Pauseiiika Nunoius. — Z. Exc. M<?r Tacci Porcelli, Pausenjke Nuneius bij het belgisch Hof, is na eene ai'wezigheid van drie maanden te Brussel teruggekeerd. De gewaardeerde diploinaat, die in Italie verbleven heeft om zijne geschokta gezondheid te her-stellen, is thans allerbest te pas. 2îet eerst© Holbal. —- Het eer s te Hofbal, dat za-terdag plaats had, is. allerschitterehdst geweest. Er wa-ren 3000 uitnoodigingen uitgestuurd aan de ho-jge personen van de politiek, de wetenschappen, de letter-kunde, de kunsten, do nijverheid, den handel, aan de lioogere officiers Van léger en burgenvaoht. Talnjk echter waren zij die de uitnoodiging niet konden be-a.nt-woorden, daar zij eene verkoudheid opgedaan hadden. Niettemin was er toch nog volk genoeg. Vanaf 8 ure was het op de Paleizenpkiats een ona,fgebroken gaan en keeren. van rijtuigen In autornpbiels, die tus-schen twee rijen gendarmen en gidsen doorredeii. ]>e crdedienst was volledigd door policieagenten in groot uniform. In de zalen va,n het koninklijk paleis wemelde het van volk, en de prachtige toiletton, kostbare edel-gesteenten en schittierende uniformen schitterden in het tooverachtig licht. Het feest geschieddo volgens al de regels van het gebruikelijk protokool. ftond 8 1/8 ure deden de koning en de ko'ningin hunne intrede in de « Bla.uwe Zaal », waar de diplo-matische kring gehouden werd. HH. MM. waren voor-afgégaan van graa.f Jan de Merode, grootmaarschalk van het Hof, en van de groobweerdigheidbekleeders. Al de vreemde gezanten bevondan zich daar, opgeleid door Z. Exc. jVîgr ïarci Porcelli, Pauselijke Nuneius, die heenging na afloop van den kring. De koning en de keningin onderhielden zich zeer hartelijk met hunne genoodigden. De vorsten begaven zich vervolgens naar do « Zaal der voorstollingen s, waar talrijke personen gesehaard stonden die verzocht hadden aan HH. MM. vcorgesteld te worden. Nadat al de pleegvormen afgeioopen waren, versche-nen onze vorstan in de > balzaal, onder het spelen der « Coburgmarsch », uitg-evoerd door het muziekkorps van het eerste regiment gidsen, onder de leiding van M. Wal-pot. De koning ea de koningin namen plaats op het verheog, omringd vaa de leden van het *diplomatisûii 1 koi-ps, van de Staatsministersi de ministers eh de groot-1 weerdigheidsbekleeders van 't paleis. De koning droeg het groot-uniform van luitenant-generaal ; de koningin droeg een wit zijden klead, met zilver en kant afgezet en glinsterend van briljanten en peerlen. De hertogin van Arenberg bevond zich in de onmiddellijke nabijheid van ' ons vorstenpaar. Rond 10 1/2 ure werden de genoodigden op ververschingen onthaald. Achter het tweede dael ' van het bal werd er een avondmaal opgediend. Het militaire Huis des Konings. — In het begin zijner regeering besliste de koning dat de officiers, aan . zijnen persoon gehecht als ordonnancieofficiers, dit ambt [ maar drie achtereenvolgende jaren mochten bekleeden. In uitvoering van dien maatregel maakt ma]oor baron ' Ruffin, va.n het le gidsen, geen deetl meer uit van het ' militaire Huis, en zal hij zijn regiment vervoegen. Binnen 1 kort zal ko-mmandant Doutrepoat insgelijks zjjn ambt als ; ordç»naiwieoffioier nsMleggaa. Prinses Louise van België. — 't Schijnt dat men wat te rap geweest is om te zeggen dat al de moeilijkheden tusschen den Staat en prinses Louise _ van België bijgelegel zijn. Opdat de regeering met de prinses onderhandelingen kunne aaiiknoope-n, moeten al île schuldeischers t'akkoord zijn. D © advokaten der prinses doen al wat mogelijk is om eene minnslijke overeen-krfmst te treffen, dooh ze hebben het juist' niet gemdk-kedijk. Kunnen zij het akkoord niet verwtezenlijken, dan zal do rechtbank weer moeten tusschenkomen. Naar er baweerd wordt toonen de schuldeischers zich weinig gieneigd om tôt eene ■'"erzoening te komen. De îidvo-katen der prinses heb;ben evenwel nog lioop. 't Zal nu to zien zijn wat cr zal van komen. Onse missies in Congo. — Da esrw. Pater Iîan-deJce)'n, provinciale overste der Paters van Scheut, in Kasaï (Congo), is benoemd tôt wettelijken viertegen-woordiger der Congregatie van Scheut voor de aposto-lieke prefektuur vpn Kasaï, gedurenda een tijdperk van drie jaar. De aaMtaande kiesstrijd. — Terwijl d© socialis-ten den kiesstrijd zullen aangaan met de vooruitzetting van het algemeen stemreoht als propagandamiddel, zijn de liberalen van een ande'r gedacht. Zoo heeft een dezer laatsten, die daarbœ volmacht had van wege de bijzonderste partijleiders, in da liberala vereeniging valu Seraing verklaard dat het algemeen stemrecht r.iet de voornaamste inzet van den kiesstrijd ma,g wezen. c Zeier heeft het zijn belang, zegda de rnan, maar wo zullen wel moeten aannemen wat de klerikalen ons zullen geven. Onlcgisch zou het ziip. tijd te verliezen met te redetwisten over de wijzigTngen aan het ge-meente- en provin'ciekïesrecht. De liberalo Vereeniging van Luik begeert niet zich af to scheiden van hare leden die met reden het zuiver algemeen stemrecht voor de gemeente vraezen. Andere, meer belangrijker vraagstukken zullen de aandacht- van het land opwek-kec. Eerst, de schoolwet, vervolgens do nieuvve la-sten, ten slotte de flamingantische ovcrdrijvingen. » -0a,t laa,tsta vooral is ©rg ! Na de verklaringen van dien liberaaJ, kunnen do socialisten met hun verzamelen van handteekens in « werkstaking » gaan. Wetgevea.de kieziugen. — Zondag werd te Luik de algsmeene vergadering gehouden van de Katholieke .Asso-ciatie. M. Goblet, volksvertegenwoordiger, deelde mede dat het verbond met de Democratischo Vereeniging her-nieuwd is, voor de wetgevende kiezingen van 1914. ■Wer&ongevallen. — M. baron do Broqueville, mi-nister van oorlog, heeft een omzendbrief geteekend aan-gaando de vergoeding der werkongvallen, waar\'an de burgerlijk© werklieden van het leger de slachtoffers zouden kunnon zijn. Het département van oorlog achti zich niet verbondon door de wet van 24 december 1903. . omdat het nie-t opdrsedt als nijverheidslipofd maar wel als openbare mach,t. Niettomin aanveerdt1 het département het grond'begin der vergoeding, in de wet geschreven; het zal aan do werklieden, in dèn di&nst gekwetst, vergoedingen verle-ehen die nooit lag'er zullen zijn dan door de wet voorzien is, en die dikwijls hooger zid-len zijn da,n de werklieden zouden hebben durven ve» nioeden. Wat het dagloon aangaat, uit te keeren aan zieke werklieden, het is berekend als volgt: 50 o/o aan d8 ongehuwden, weduwenaars of van hunne vrouw ge-scheiden personen zonder kinderen; 60 o/o, 70 o/o en 75 o/o opvolgenlijk aan de ge'nuwden, van hunne vtouw gesoheiden personen of weduwenaars met een, twee, drie of meer dan drie kinderen. Die onderriohtingen gelden slechts voor de besteedige werklieden der verschillende diensten van hat leger, en niet voor de tijdelijk® werklieden.Een îasteraar. —• De socialisten, die echte « kruidjes-jroer-me-niet » en rap, heel rap zelfs, op den teen ge-treden zijn, denken dat zij het recht hebbea elkaen te mogen beleedigen on belasteren. Zoo heeft de « Peuple » het in zijn nummer van maandag gemunt op de klcosterlingen, denkelijk om voor de zooveelste maal te teenen dat de socialisten niet tegen den Godsdienst zijn. Het rood blad beweert dat, moesten de klcosterlingen, mannelijke e:i vrouwelijke, over persoonlijke geld-middelen kunnen beschikken, velen onder hen terug in do wereld zouden komen. Hij die da.t schreef moet een dier snullen zijn wiens kennissen niet verder strek-ken dan om wat onzin ©n lastar uit te krarnen. Aaders, immers, zou hij wetan dat telgen van de adellijkste, van do groctste 'families, vrijwillig afstand deden van eet, en rijkdommen om . zich in het klooster aon God toe te1 wijden. De snul zou dan ook wetan dat onder de klcosterlingen er talrijke helden en haldinnea van zelf-opoffering zijn, die, uit zuivere naastenliefde, jeugd, scliitterende toekomst, wereldsche vermaken, enz., ten offer brengen om zich gansch te wijden aan de op-beuring van het lijdend mensebdom. Nog zou de lasteraar wéten, indien hij niet bekrompen van geest ware, dat er zelfs in zijne partij papenwreters zijn, die gelukkig waren eene klocsterlinge bij hun lijdensbed te kunnen ontbieden. Dat hij eens op inlichting ga., hij zal gods-diensthaters ontmoeben die, in een oogenblik van recht-zinnigheid, hulde zullen brengen aan. de belangloosheid der kloosterlingen. Honden in het leger. — Op bevel van het département van oorlog zullen de mitraljeuzen, in de linie-regimenten, getrokken worden door honden. Er zullen 18 wagenkens zqn per kompania, elk met twee honden; dan zullen er nog vier honden ia reserve gehouden worden, zoodat mon 40 honden zal hebben per 'linie-ragiment. D© kompania der mitraljeuzen zal verdeeld worden in drie afdeelingen van zes gespannen: twee wagenkens met de stukken, drie met plaats voor acht kassen kardoezen, een met vier kassen kardoezen en twee waterbakken. De minister heeft bevel gegeven een eersten aankoop te doen van twaalf honden per regiment. Ook is er last gegeven de hondenhokken °te doen verveerdigen, die men ia iedere kazeme zal noo-dig hebben. Dienstpersoneel in Congo. — Uit de optellins; van het dienstpersoneel in Congo, bshoorend tôt het ministerie van kolonies, blijkt dat er op het einde van verleden jaar 4,614 ambtenaârs, bedienden, agen-ten en werklieden waren. Op dit gebal zijn er 4,139 beigen en 475 vreerndelingen. De aaak Furnémont. —- Het onderzoek t'en laste van den gewgzen socialistischen volksvertegenwoordiger Furnémont is geëindigd. Hij ml voor de korrektion-neele rechtbank van Brussel verzonden worden. Furnémont die, zooais men weet, beticht is van heel kiescho zaken, zal zich wel wachtan voor de rechtbank te versckijnen ; hij heeft zich voor goed in Fraakrijk gevestigd. Binnen kort zal de echtscheiding, door 0a echtgenooto van den lekkerea logegast gevi-aagd, jiit-. gespreksn wwdea. Eene vergissing. — Een heer dien wa nooit' zagen, acoit. noemden, dien we van haar noch pluim kennen, en aan wien we bijgevolg geeno -verplichtiiigeui kunnen hebben, stuurb ons een recht op antwoord. Het, bandelt, over da « Socialistische vlasspinnerij van Gent.,». We zullen ons wel wachten liet op te nemen, daar er hier eene vergissing in 't spel moet zijn. Heel waar-^ schijnlijk was dit schrijven gericht aan een bdad, dat de socialisten sinds' lang veel spel levert, enl waar zo tôt hiertoe nog-' nooit eene ' terechtwijzingi stuurden. Da briefschrijver wrijft ons aan dat we zouden gezegd hebben dat er gebrek is aan « helpsters »] in da socialistische vlasspinnerij. Wij' hebben dat woord niet gebezigd en hoeven er bijgevolg geenei terechtwijzing op te krijgen. 't Past ons hoegenaamdi niet in ons blad reklalm te maken voor de socialistischei inrichtingen. Daarom hebben wij het schrijven, dat « lange wegen » schijnt noodig gehad te hebben om bij ons te ger^ken, eemvoudig dan OVegjt laten ingaaal dien -v^j best oordeelden. i Reisigersverteeer. — Gedurende de maand december: laatstleden hebben de pakketbooten van de lijn Oostende^ Dover 8,317 rsizigers vervoerd (7,287 gedurende de maand' december 1912).- . Gedurende het jaar 1913 warea er 236,474 reizigers, dan als er gedurende het jaar 1912, 193,599 waren. Werkstaking en sinneloosheid. Twea fransche speçialisten, doktoor August Maria, geneesheer-bestuur-. der van het krankzinnigengesticht ta Villejuif, en doktoor R. Martial, hebben eene studio uitgeigeven over do zinneloosh'eid. Zij hebben besta,tigd da,t de krank^ zinnigheid, onder al har© voxmon, gsdurig uitbreidingl neemt in al de berospën, bij "da handclaars, bij de vrije beroepen zoowel als bij de handwerkers. Doktoor îlaria heeft bevonden dat, gedurende de warkstakingj der postb?dicnden in Frankrijk, vel© personen met z,wakka hersens aan den zedelijken schoik niet hebben hunnen weerstaan van de woelingea, ontroeringen an hoofd-brokerijen, voortspruitende uit da staking. Dezelfde doktoor F-egfc nog: « Dikwijls kunnen da zedelijke stoor-nissen, waaraan zekere voorbeschikte personen onder-hevig zijn, hun aaiizetten post te vatten op den oerstea rang, tusschen do leiders of de ingevars van geweid-, dadig optreden. Dat wordt vooral Waargenomen in da gevallen, waar het uitwerksel van den alcool gevoegdj is bîj de verbittéring *der werkstakers !i» Soek geraakte brieven. — Van 1 januari tôt 31) november 1913 werden er in heel het land 8,564 verloren geraakte brieven door de afoenders of de be^ stemmelingen opgeêischt. 'Men heeft er slechts l,99fi| toraggevonden. ^ UST DEN VREEMDE -S.J.V U J. ± iS J.V -U De daitscîie kolonièn in Aîrika. — Het dùitsch ministerie der koloniën heeft de eerste verslagen afge-kondigd van de zending om de grensscheiding tusschen Cameroen en Fransch-Congo vast to stellen. Duitsch Cameroen zal. 790,000 vierkante kilometers uitgestrekt zijn. Zoo neemt Duitschland de 3e plaats in onder da europeesche mogendheden voor wat de afrikaansche koloniën aangaat en verdringt België dat eerst 30,000 kilo» ineters meer dan Duitschland bezat, op de 4s plaats. iZtf &UL&A.XIXE Geen verbond. — In d© regeeringskringen, te Sofia,. wiordt verzekerd dat er geene onderhandelingen aan den gang zijn voor het sluitea vaaj eea' verbond tus« schen Bulgarie en Turkiia. IN De teestand verergerd. — Da oarust! te Valons groeit van uur tôt. uur aan, zoowel onder politiek- als ender militair oogpunt. De kontroolkommissie heei't eene talegrafische briefwisseling tusschen een alba^, neesch hoofdman len den groot-vizier in beslag ga-ncmen, Het doel dezer briefwisseling scheen de voor-toereiding te zijn van een onderhoud tusschen Ismaël Kemal en Izzet pacha. Deze laatste heeft nu bekend dali men hem over twe» maanden den troon van Albanie aangeboden heeft. Hij vcegt er evenwel.bij dat hij' dit aanbod van de hancl gewefcen heeft, verkiarend dat het de zaak der mogendheden is den vorst van Albanie aan te duiden. De krijgsraad in Albanie. — Zaterdag namid-dag werd, te Va.lo>n», een krijgsraad samangesteld, onder het voorzitterschap van kolonel de Veer, bevelhebber'desi genaarmerie. Drie officiers en drie burgerlijke rech-ters maken ook deel uit van den raad. Zondag werd voor dit krijg-sgerecht het procès opgeroepen, ingespan-nen tegen Bekir, bijzonderste betichte, zes turksehe officiers en vijf aanvoerders van albaneesche benden, die te Va.lona, met 200 manschappen aangeko'men zijn, aan boord van de « Meran » en met het doel eene) revolutie te verwekken, ten, einde een musulmansphen prins den troon van Albanië te doen beklimmen. Eeniga burgers zijn ook in deze zaak betrokken. Binnen vie» of viji dagen zal de uitspraak van het vonnis plaatai hebben. Schernmtselmgen. — Sinds eenige dagen werd cr te Polis gevochten tusschen de partijgangers van Essad-i pacha en gendarmeriekorpsen, die tegen hen gezondea zijn. De benden van Essad hebben zondag de neerlaag| gelcdeli. Nieiiwa pogingen* — Uit zekere verklaringen, ga^ daan door de turksehe officiers die deelgenomen hebben aan de mislukte peging tôt inval, te Valona, blijkt dat er nicuwe en ernstige pogingen zullen aangewend woiden. IN RUMENIE De koning ongesteld. — Sinds eenige dagen is de koning van Eumenië door de griep en ©ene catarrhe aangetast. De zieke is bedlegerig, doch zijnen toestamd is niet onrustwekl^end. JEiV FL TJSZjJLRTXs Eene leening van 2 miljards. — De russische ministerra,ad heeft eene leening van 826 miljoen roe-bels of 2 miljard frank goedgekeurd: deze leening moet voor de spoorwegen oan^ewend worden. De gezondheid van dan kroonprii*s. — De csare. vii|tz heeft te Tsarkoïe-Selo het, russische KerstfaesÇ dat 13 dagen later valt dan bdj ons, doorgebrachts. Da( jonge koonprrins heeft er geschenken uitgedeeld aan de soldaten van de verscheidene regïmenten; waarraa hij kolonel is. XTS! TU&.B:iJE De turksehe gezanten. — Generaal Mahmoud-Mouk« tar-pacha, turksehe gezant te Berlijn, is afgesteld, daa.r hij geweigerd heeft tôt derden krijgsopziener te Erzidjian benoemd te worden. Deze bediening zal nu bekleed worden door Hassan-bey, bevelhebber van het 2e legerkorps, die door Riza-paclia opgevolgd wordt. Jfe turksehe regeering is den turkschen gezant ( " " . ' 1 -' ' . ■ v'y

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes