Het nieuws van den dag

1797 0
02 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 30 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z31ng4j55x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BertSgstg jaarjJing Kr I 2 cenf?emsh për nummsr Donderdaq I en Yriîdag 2 Januarl 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Il m imm ua abonnementenî Zss saaanden 4 frank. jaar. 8 Iran Voor Hottand i * ' * * " Voor da andere landen van het postverbond ». 2 0 — - ivOTijœKirsT^fa^ÇSS^^ ifcji «£J SO «mwa-v BESTUUR EN OPSTEL Zandstraat, 16 TE'LEFOON 171 • DAGBLAD Gesticht door Jan HTTYGHE 1BWIW II —M Illima—» IHIII ||||||^—""""™"l™''«»lUlliaiUl» BUREEL BER KLEINE AANKONDIGINGEN : , Gfra In de w Zandstraat, 6 Iederer TELEPOON 7948 ■aBBPMUfcUJmH—BîEgEa—a—aawacsîP— ■ mv. wii M ii «■ vas AANKONDIGINCEN : agda Cil aangobodon plaatssn. 4= bladz., per tleine rejel .. Îflî. eek. ,60c. 's Zondags. 75o. m 'sZondags . ». ....40e. voor2çrooteregels. , , „f -e. . recel ,neer : 30 c. in de week ; 2" bIadz" per regel 2 fr" ea 3 fr' 40 c. 's Zondags. Reehterlijke herstell., pr regel 2 fr. aMzgiMaBMaaMMaMBMnMalHr.uwiMMMBnwMMaaMWMBajaanMij Tt>r gelegenheid vaa KIElT,BJ.4.in znlii ouzo bnrcelen Iiedeo gesloton zijH) en zftl o Mad dus morgon niet Tcrsclïijnen. Zalig Xieuwjaar ! Het «Nieuws van i<len Dag» .treedt vaadaag in. het dertigste jaar vaa zqn leven; en voor de der-tigste maal ook biedt het aan zijne lezers en leze-xesseri de hertelijkste wenschen van zalig en ge-lukkig Kieuwjaar. In iederen huiskring, waar vader, moeder en. kinders eliîander dieu ouden en eliriste-iijken wensch toestu.ren, sckuiven wij ons bij, om van den Hemel « Gails zegen op al hunne wegen ï af te smeeken, en on te vragen dat het jaar 1914 voorspoedig weze voo.' ons vlaàmsch katholiek volk. Onze lezers weten dat het gemeènd is van onzentwege en oprecht: sedert riertig jaar maken wij om zoo te zeggen deel van, al de huisgezinnen, waar ons blad om zijn cliep geloof en zijne onversckrokkene volks- en taallic-fde in eere staat; en in het innigste van ons hert zijn \jij fier over het vertrouwen dat zij ona steeds gesclonken heçben. Ook is het als vtiend van den hilze dat wij vjindaag nog eens herhalen: — Zalig il gelukkigjNieuwjaar ! Moge het beter en voordeeligtr zijn dan het jaar dat nu in de eeuwigheid geva.len is ! , Onder menigvuldfe opzicht fis 1913 een beroerd jaar geweest, een par van wreeden oorlog in het buiteniand en vanonrust in liet binnenland. In de Balkans hebben duâsenden en «uizenden kloeke jon-gelingon hr.n levei) op het slîigveld gelaten: men schat ze op meer lan 300,000 slachtoffers ; en de geldelijke verliezeniwbrden op nieer dan zes miljards beraamd. God spajb ons van zalke ontzettende be-proevingen ! De qorlog is in1 den vollen zin des yroords een afgrijsèlijke geesel, (die zelfs bij de over-.winnaars de droèvigste rampcn verweki ; en v.'i kunnen niet begriipen hoe iemand den oorlog oj zijn eigen kan ^foorstaan! De militaire lauwerer ^orden eilaas ! gçplukt op de, grafsteden der ge-snemelden, en zijil geweekt in dë tranen der moeder s En toeh! in 't jaar 1913 hebben wij ons maanden 4ang moeten afvragen of België in geen algemeeneri ptrijd ging mede^esleef>t wordfn. Hetgeen in het sehierei.iand der Balkans gebeurde, werd immers met îiijdige oogen belcjerd door de feroot > 'nogendheder van Europa die) in den duîk de eene tegen de iiudero werkten, eht facer dan etns gedreigd hebber het zweerd uit de jscheede te trekken. Op zekere oogenblikken .stonfcda de zaken zoo erg, dat de twee groote verbonden. ille de euror>e4che staten in twee groepen scheiden, t op het minste teeken den veld-tocht wilden begfcien : niemand zou dan de toe. komst van ons vskerland kunnet voorzien hebben treiukkiglgk bleefjlie uiterste rcmp ons gespaard maar als droevigej. weerklajik fin al die oorlogs fexuchten en als Jjevolg van de kolossale bewape. Éingen onzer daitiche en franseke naburen, ztigen .vrij bij ons op hetjonverwachts liet alleman soldaat invoeren. In de te^»nwoordige omètancligheden weegl die nieuwe krijgslpt bijzonder z\4aar op onze finan-Cïën: God geva dit de oorlog dsjïrmede voor altijc uit onze geweste: geweerd blijwl Alsof die buifce landsohe moeiljjkheden nog geei 6V arigheid genoe^ aanbrachten, hebben de liberalei 3n de socialisten —• die eeuwige volksvijanden — ons land in rep en roer willen j zetten door eem algemeene werksi king, die ook eeie algemeene uit hongering van het volk moest medeslepen. Zij dedei zulks, zoogez^d' 3m het afschaffea van het meer voudig stemrech af te persen van de regeering maar feitelijlc om een groot getal «entevredene sofcia listen, die klaar den in het valscu spsl der roodi kopstùkken, met geweld onder het dwingelandsjul te krommen, en te doen buigen o! bersten. Danl aan de kra.chtcia iigheid der Kacho.ieke werklieden die hunne ooren jesloten hebben voor die hatelijk opslokerij, is de rerkstaking met een bsspottelijkei sisser afgelooper alleenlijk de oiïelukkige werk stakers hebben înger en ellende geleden. Zullei zij nu ten mins 1 het masker hunner roode ver cti'ukkers aftrekk( .1 Wij hopen van |a;; en de streng rekening die te ( ;nt vereischt wordt van de socia listische leiders, iat het ons vooraien. Arme dom pelaars, die zicîi door ongenadige bedriegers heb ben laten uitbuitn, en veel te lafig onder huon klauwen gelegeni. lebben ! Ook in de afi^aansche kolonie van Congo, dii Da vier jaar wai.tens eindelijk dodr Engeland er kend is, hebben de logeknechten van aile kleu de keppen bijeen |>steken om onze koeno missionaris sen te belasterefen in ailes te dwarsboomen. Ho-. ia het mogeiijk bider het bestuux van eenen katho lieken minis er de Koloniënî Het is nochtans alzoo en meer dai éénheerschap kan nu nog straffeloo het prieste: kleed met zijne eigene vuiligheid be sr^euren. H ;t is rolstrekt noodig dat er in 191 doelmatige maategelen getroffen worden om d xechten der die klaar en duidelijk i. liet wederlajndsch verdrag van Berlijn door aile be schaafde staten Sgwaarborgd zijn, tegen de hatelijk aanvallen der Lôfo te vrijvvaren! De missionarisser die uit liefde vai God en van de zielen hun eige: leven slaclitofferei, moe^eu sceun vinden bij de bel gische oyi-lieid ; en zelfs onder stoffelijk opzich kunnen zij veel h<lpen tôt liet opbeuren der negers Indien onze Koloiie meer zendelingen en min vrij metselaars in hasn dienst had, zou zij. haar jaai lijksch budjet m>t geen afgrijselijk tekort van 2 of 30 milj'ïen nii-eten sluiten! Het jaar, 191.^, lat ons zooveel last niedegebrach heeft, moest ons ten minste eene goedo schoolwe bezorgen, 3n de schreeuwonde onrechtveerdigheic .waaronderj wij, latholieken, al sedert 80 jaar ge bukt gaaiï uit fejt wetboek doen verdwijnen. Ail soholen gîijk vejor de wet, en aile meesters en leei Jingea gelijk ja plichten en rechten: dit is on ^ schoolprogramma, dat de lcatholieke minister M. în Poullet, grootendeels in zijn wetsontwerp overge-as nomen heeft. Het spijt ons te moeten zeggen dat de wet er nog niet door is, ter oorzaak der schan-dalige tegenkanting der roode en blauwe dwars-«5 drijvers, die scholen zonder God en meesters zon-dei- gelocf aan iedereen willen opdringen. Streng zal liet volk die kerels beoordeelen en hun in de kiezing van Mei aanstaande, rekenschap vragen van die hatelijke houding. In de eerste weken van 1914 in moet eciiter, tôt spijt van wie het benijdt, de school-;r- wet eindelijk gestemd geraken : dit vragen en eisehen e- wij, in den naam van het katholiek geloof, dat ts e- lang verstoken gebleven is van zijne grondwettelijke )r, rechten ! ■©- Alleszins hopen wij dat het jaar 1914 beter zal >m zijn dan het vervlogen jaar 1913: in vrede wen-: sôhen wij door onze werkzame bsdrijvigheid den 14: vaorspoed des lands te kunnen bevorderen, de volks-k. lievende wetten, die wij uit ganscher kerte voor-^e staan — zooals de wet der sociale verzekeringen. ao de wet over de goedkoope woningen, de wet ovei ns het krediet van landbouw en kleine burgerij, enz. — ne door de Kamers te zien sternmen, en iedereens wel-te stand onder de leiding onzer katholieke regeering at te vermeerderen! l^s De mensch leeft eciiter niet alleenlijk van brood, ns zooals Jezus Christus in zijn Evangelie zegt, maai ook van Gods woord, van godsvruoht voor zijne in ziel en zedelijkheid in zijn leven. In ons katlioliels Ylaanderenland verheugen wij ons tegenwoordig ir een aangroeienden bloei van godsdienst en Kerk et nog nooit is de leering van bisschoppen en Paus met meer eerbied en ciiristene onderdanigheiel be-Q- jegend geweest; en veel afgedwaalde sehapen, die 2n zich buiten den. weg der waarheid door de roode de volks bedriegers had den laten misleiden, komen met ds vreugde hunne verlorene vrijheid in onze katholieke ,e- rangen weélerzoeken. Ah! voorzeker kan en zal het -e3 jaar 1914 een zalig en gelukkig jaar zijn, indien wi; 'r* krachtdadig en met iever de hand aan het werk vij slaan om in ons bijzonder en openbaar leven, te °P huis en op do straat, aan onzen voorvaderlijker eû katholieken godsdienst de plaats te doen bskleoder Ie* die hem teiekomt. Katholiek in ailes en boven ailes rs- is de leuze die ons het geluk naar ziel en lichaan en waarborgt; en in dien geest herhalen wij aan ai. en onze lezers onzen hertelijken nieuwjaarwensch: — ;et Zalig Nieuwjaarl S Nieflwjaarsgiftea \oor dea Paus EEESTE LIJST. — Zijne Eminenoie Kàrdinaal Merciei aartsbisachop van Mechelen, 1000; Z. D. H. Jlgr Stille Mans, bisschop van Gent, 500; Z. D. H. Mgr Waffelaert bisschop van Brngge, E00; Z. D. H. Jtlgr Walravens bisschop van Doornik, 500; Z. D. H. Mgr Heylen, bis schop van Namen, 500; Z. D. H. Mgr Kutten, bisscho van Luik, 5U0; Het Nieuws van den Oag, 200; L'Ami d l'Ordre^ 100; de Bien Public, 10Q;de Courier de Bruselleî 100; de Courier de l'Escaut, 100; Het Fondsenblad, 100; d Pays Wallon, 100; M. Bosseeuw, volksvertegenwoordigei ïhienen, 100; M. Van Zeebrceck de Nethen, 100; uievj Moyersoen ran den Hende, Aalst, 100; M. en mev) Lannoy Stikelbr.ut, ICortrijk, 30; naamloos, Peruwel; 50; M. en mevr. Nicolas ùoblet, Luik, 100; naamloos Haasdonck, (Waes), 50; M. en mevr. Dupont-Michaaj Lincent, 100; de Damen der H. Pamilie, Helmet (Brus sel), 100; de Damen der H. Familie, Xhielt, (West Vk 10U; de Damen der H. Familie, Brussel. 100; de Dame der H. X^ainilie, Berchem-Antwerpen, 100; graaf Hippc lyte d'Ursel, Boschvoorde, 100; M. en mevr. Achie Èemtm, Aalst, 50 ; M. V. Callebaut, Kidder van he II. Graf, Dendernjonde, 200; mevr. douairière d'Udt kem d'Acoz, Wanfercée, 100; M. de Thomaz de Bo; sière, kamerbeer van Zijne Heiligheid, 100; M. Eiebreclit: Brussel, 100; tle Damen van Maria Coloma, Mecbeler 100; M. en mevr. Picns, Gent, 100; M. de Meester d 'Éavens'téin, 100; M. en mevr. Severin Percy. 100; A Martial Crombez, 100 : M. en mevr. Wauters de Bestei feld, Bergen, 25 ; M. Karel Woeste, staatsminister, 10C douairière do Melotte de Noidans, 100; M. en mevr. d Pierpont Surmont de Volsberghe, 100; M. Van Cut.sen Delcroiï, Edinghen, 25 ; M. en mevr. Van Vaereuoergl Mit thé, Donderhautem, 25; M. en fflevr. Mallié, 2; L. D. B., Halle, 5; A. O., Eigenbrakel, 5; Mijn Jezn Bermhertigheid, Rousselare, 20 ; naamlocs. 1 : H. Vadc. zegen roijne familie, 5; C. en E. V. H., 5; N. D., Sin1 Gilis, 1; een geabonneerde, 5; E. P. Nederbrakel, 1 Victor De Maertelaere, Mishawaka (Amerika), 10; 01 bekend, G ; Opdat de schoolwet spoedig zou gestem worden, 0,50; ter eere van den H. Antonius, Molenbeel 5; H Vader zegen en genees ons, 20; E. H. Antheunii pr., Berlaer-bij-£.ier, 5; naamloos, Orp, 5; Hulde aa het H. Hart, 2; E. H. J. Maes, onderpastoor, Bevert Auûenaerde, 5 ; M. Claeys-Verdonck, Heyst-aan-Zee, i Totaal fr. 6,991.50. Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel va het blad of aan M. ï.eo MALLIE, sekretaris, 7, ru uw loi i«ie*uur, —————— + HIER EN DAÂR Hûfrouw. — Het Hof heeft voor tien dagen den rou aongenumen, ter gelegenheid van het afsterven de koniL'gin-moeder van Zweden. Nisuwjaarsxvensokoa. — Ter gelegenheid van tl hernieuwing des jaars ontvangen wij van onze medewe: kers, briefwisselaars, depothouders en verkoopers u het lancl gulhartige nieuwjaarswenschen. Het is 01 niet mogelijk ai de wenschen die ons toekomen afzoï derlijk ta beantwoorden. Daarom wenschen vrij, bij deze-, wederkeerig aan 1 onze goede en trouwe medevverkers, briefwisselaars, d< pothouders en verkoopers, een zalig, gelukkig en voo spoedig nieuwjaar ! Be revolutio in Mexico. — Elken dag verneme onze lezers in ons blad, droevige bijzonderlieden ovi den bloedigen burgeroorlog die Mexico verscheuri In « De \ laming >- v.n aees week zal men eene schooi plaat vinden, waarop eene groep oproeriingen afg beeld sta;xt, die een regeeringsgezinde komen te fusi jeeren. « Do Vlaining » deelt 0011 een welgelukt portri mede van de honderdjarige van ïper, Natha.lie .v'erc leœan. De openbara macht in Congo. — Het Staatsblad van woensdag kondigt het koninklijk besluit af waarbij het contingent der openbare macht in Congo voor 1914 vastgestelci wordt. Voor de landmacht zullen 3,750 in-boorlingén aangeworven worden. Terug1 uit Congo. — De stoomboot « Anversvillo » is .woensdag morgend, ten 6 ure, uit Congo te Antwer pen aangekomen. Ilet vaartuig was bevlagd ter eere vai goUverneur-ge.neraal Henry, die zich aan boord bevonc met zijne echtgenoote en zijne dochber, allen in goede gezonetheid. De overtocht is goed geweest, bekalve il de Noorclzee, waar een sneeuwtempcest gewoed heel't Er waren 114 passagisrs aan boord, waaronder 5S va1 eerste en 56 van tweede klas. De lading bestond uii eene groote partij erts en rtjf kilos goud, voortkameikde ran de Kassaïmijnen, De passagiers wisten weinig of geen nieuws te ver-tellen. Ailes is rustig in het zwarte land. De ijzerenwe; der Groote-Meeren gaat met groote snelheid vooruit. Met hoopt met het leggen der lijnen tôt aan kilometer 21-aanstaa.nde maand gedaan te krijgen. De petrolmaat schappi) boopt tegen de lente gereed te zijn met de be - voorrading van Opper-Congo, langs de buizenlegging vai Matadi tôt Stanley ville. De laatste hand wordt gelegi aan de inrichtingen en de petrolschepen zijn goreec om in dienst te komen. Blufltei'S. — Om den slechten indruk weg te nemen onder hunne volgelingen teweeggebracht door de roodi leiders die rechtzinnig bekenden dat de socialisten il 1913 achteruit geboerd hebben, komt de « Peuple » ool met een overzicht ran. het verloopen jaar voor dei dag. 't Is een artikel dat overloopt van bluf. He 'jaar 1913, zegt het blad, is het jaar der . « algemeeni werkstaking » ; het zal daarom in de herinnering blij ven als het jaar dat getuige was van den heldhaftig sten strijd clie ooit geleverd werd. Men moet zijn' lezers waarlijk aanûan voor de grootste dut3en van de: : aardbol, om ze dergelijken onzinnigen kost op te dis schen. Om de kroon op zijne blulferij te stellen, voeg 1 de « Peuple t. er nog bij : « 't 1s door de « algemeen werkstaking » dat de grondwetsherziening op weg is. Tôt hiertoe hoorden we nog niet da.t iemand ze 7.0 tegengekomen zijn. DenkelijK ligt ze ergens, in voll ' veid, onder de sneeuw bedolven en is ze doodgevrozei] De fcelgische vissche.sv.ojt. — Op het einde vai het jaar 1913, telde de belgisclie visschersvloot 45( . sloepe*n en 17T schuiten, die binnen de belgisclie water; l visschen. Ziehier de vei'deeling: Oostende: 2ï> stoom slec p'netbooten, k) motorvisscliersbooten, 63 zeàlschepei van ten minste 25 ton, 70 kleine sloepen en 158 schuiten waar van'3 met motor. Blanicenbergne : 60 sloepen,waar van eene groote en G met motor. 6 schuiten. De Panne • 88 sloepen, waar van 6 groote. Heyst: 68 sloepen, waar van 3 groote. Zeebrugge: 20 kleine sloepen, waarvai 7 ' et tti ^er. Nicuwo» »rt ' ' V|.ten, waarvan. 3 jïToot en 9 schuiten. Oosltluinkerke: 16 sloepen, waarvau ', groote en 2 schuiten. Cos\'de : 8 kleine sloepen en • schuiten. De vloot is in het afgeioopen jaar vermeerden , met vier eenheden; vijX visschersbooten, waaronder een , stoomsleepnetbuot, zijn vergaan doch zonder ongeiukkej van personen. Er zijn drie stoomsleepnetbooten en een 0 motorsloep meer dan in 1912. Eene maatschappij za p binnen kort zes nieuwe stoomvischkotters aanwerver '• BaiikbaarîieicL — 't Is bij de socialisten dat me ' de dankbaarheid moet gaan zoeken 1 Een der kopstul; ken zegde over eenige dages in eene openbare vergs '• dering. in het Volkshuis. te Brussel: « De eerste se ■' cialiscen waren versieLen lieden, met ruwen en enge geest; hunne propagande was soins zeer onaangenaan ;j 't Waren mannen met beperkt verstandvermogea. tei wijl nu... » En hiar begon de spreker te pochen o '» de windhane.n, die op de lauweren rus ten van de eerst Q socialisten met « ruwen, engen geest. en met beperk " verstandvermogen s.. Zoo gaat het bij de rooden: di den weg bianden voor anderen, die het vuil werk vei ' richtten, worden bejegend met. ondank en smaad. Noci tans, als het waar is wab de spreker vertelde ove de eerste socialisten, dan hebben het meerendeel dt '» rootle leiders van heden hun niets te verwijten. Zie l» maar eens de kollektie die in de Kamer zit; ruwe e p enge geesten met baperkt verstandvermogen zijn er nie te kort. Maar... ondank is des werelds loonl e' Lafaards. — 3Ien weet dat er maandag avond i i- den antvverpschen gemesnteraad eTge tooneelen plaal i- hadden. Onder de schorsing der zitting is het er ne ruwer toegegaan. Het kainoiiek raadslid, M. \ ande s Birgh, werd" in de lcleedkamer brutaa,l beleedigd, gi -, duwd en gestompt door een liberaal heorschap cL nochtans v. il doorgaan voor een welopgevoed man. N; ; tuurlijk verdedigde de aangevallene zich, doch hij s ton 1- ail een tegenover 30 sectaiissen, die maax dan moe d hebben als ze in overwegend getal zijn. M. \ ande Bergh werd langs aile kanten geduwd, ten slotte te 1, gronde geworpen en onder de voeten getra.pt. De iiljera, n lafaard, die het spel in gang gezet had, verbaastl i- zich verschooning te vragen aan het slaclitolïer ! '1 i, Antwerpen wordt het geval fel besproken en do dei'tk bevolking is het eens om hare veracucing uiL te drui ken voor de apachenzeden, door het kaxtel in de a gemeenteraad ingevoerd e — Gezsgenû bestuur. — Sedert de kartellistsn h< _ hestuur der pro\incie Henegouw in handen hebben, zij de belastingoetaiers er goed geleverd. De provinoia bêlastingen zijn er '.'an 2,735,000 fr. geklommen ti 5.600.000 i'r. of het dubbel van vroeger. Nu heeft c p'rovincieraad, als nieuvvjaarsgeschenk aan de belastini ^ betalers, een nieuwe taks gestemd van 1 p. h. op hi r kaelastraal inkomen. Dat zal zoo maar rond het ha miljeen in de bodemlooze kas brengen. Terzelfder tijd en om de edelmoedige inwoners va e Henegouw te bedanken over hunne goedwilligheid. e goedziukkigheid, hebben de kartellisten besloien eer nieuwe leaning aan te gaan van 1,800,000 fr., die zes 13 waarsckijnlijk in den ioop van 1»14 op drie miljoc L* frank zal gebracht worden. De inwoners van Henegou zullen nu met fierheiel kunnen zeggen dat ze leven e stemmen in de provincie waar de provinciale belasti 3' gen het hoogst zijn. Dut zijn de weidaden van een bestui r" dat met de belangen zijner kiezers bukkesprongen maat Nu, in Henegouw moest men de kartellisten aan hi roer brengen. Die niet hooren wil moçt maar voele: -[ Onze artillerie. — Vanaf den 1 meert 1914 zull< ie al de veldbatterijen van het belgisch leger gelijkvorm samc-ngesteld zijn uit vier stukken van 75 millimetei J. In Duitschland bestaan die batterijen uit zes stukkc. in i'rankrijK, daarentegen bestaan ze slechts uit vi kanons. Ons land heeft het voorbeeld van onze zuide buren gevolgd. Laat de Pruissen nu maar komen 1 UIT DEN VREEMDE IN FFULNK.H1JK Een anarchist veroardeeld. — De anarchist Cap. marly, beticht van soldaten tôt ongehoorzaamheid aan huDne oversten opgehitst te hebben, werd elinsdag, dooi de boetstraffelijke rechtba.nk van Parijs tôt 1 jaar gevang en 100 fr. boet veroordeeld. Aan Eluas-Lotharingen. — De municipale raad van Parijs heeft, dinsdag namiddag, in zijne algemeene vergadering, besloten dat er een beeld aan Elzas-Lotha-ringen op de Place Lafayette, te Parij3, zal opgericht worden. ; Xeizerlijks dankbaarlieid. — De keizer van i Duitschland, willende de verkleefde zorgen beloonen: v.aarmede de luitenant-kolonel von Winterfeld, gowezen geattacheerde bij het duitsch gezautscliap, te Parijs, T te Grisciies, het voorwerp geweest is, heeft een zeker | getal decoiaties en persoonlijke geschenken verieend. Men v,eet elat de luitenant-kolonel von Winterfeld, t:ij-dens ele groote legeroefeningen van het fransoh leger, het slaohtoffer van een erg automobielongeiuk gewor-( den is; na lang in doodsgevaar verkeerd te hebben, j is hij tha,ns van zijne • verwondingen hersteld. Baron von Sclieien, duitsche gezant te Parijs, heeft aan M. Etienne, minister van oorlog, een portrît des keizers overhandigd. Er werden dekoraties toegekend aan generaal Graziani, kolonel Dupont, en aan verschei-, den© officiers va.n den staf; aan den prefekt en aan 1 den algemeenen sekretaris van het département "Tarn-' en-Garonne;' aan de burgerlijke en militaire genees-; heeren die den gekwetste verzorgd hebben; aan den 1 burgemeester van Grisolles, aan de gendaimen ein den ^ veldwachter. 5 Wilhelm II heeft niemanél vergeten. Aan den arma van Grisolles heeft hij eene som van 6000 fr. gesenonken. Dinsdag is de prins von Eulingen-Wallerstein, geiast * met de dekoraties en de geschenken te overhandigen, te 1 Montaubau aaugekomen. De prins, die sekretaris van ■ het duitsch gezantschap te Parijs is, begaf zich on-^ middeliijk naar Grisolles om de personen te be-< ' loonen die in den gekwetste belang gesteid hebben. 5 Mad. Massot, bij wie de luitenant-kolonel verzorgd wordt, J heeft van den keizer een praohtig theeservies ont« vangen. Bo politiake toestand. — Het schijnt dat eene t groote oneenigheid bestaat tusschen M. Poincaré, pre-; sident der fransche Hepubliek, en de leden van heti . nieuw ministerie. Men is, in de politieke kringeu te Par^s, het eens om te gelooven dat do radi&ilen, l die het ministerie sauienstellen, M. Poiucaré willen dwingen als staatshoofd af te treden. - Erge muitsrij. — Uit luclochina wordt geseind dat : de bemanning van den franschen kruiser '. Dupleis », te Saïgon geankerd, in opstand gekomen is. 280 matrozen 1 zouden geweigerd hebben aan den troepenschouw deel 3 te nemen; zii zouden dan in de macbienenkamer gevlucht L zijn waar zij hunne officiers met briketten dreigden ta i dooden. 1 's Anderdaags zouden de muiters 's morgends ook ge-e weigerd hebben op te staan, daar eefi der officiers ta i streng is, zeggen zij, en het voedsel veel te wenschen e overlaat. De kommandant van den kruiser, die voor het I oogenbiik te' Angkor verblijtt, en de admiraal der vloot-afàeeiing, werden per telegraaf verwittigd. In het fransch ministerie voor zeewezen, zegi. mua dat dezé Q geéchicdenis' de overdrijving is van eene kleine muiterij, den 16en november op den " Dupleix > uitgebroken. Men verwaciit het veislag van den iidmiraal dat eeriang tei _ Marseille moet aankomen. n 1JSJ nVXTSCH.ljA.NJC '• In het Elzasser Parlement. — De zaak van Sa-verne blij ft, m Elzeis-Lotiiaringen aan de orde van P den dag. Voor din^tlag aanstaanue, opening van het e Elzasser Parlement zijn, door de socialisten, met een t licht te begrijpen deel, twee ondervragingen aange-e vraagd over de v-oorvallen te Saverne. Een dezer on-dervragiugen iuidt: « Wat heelt de stadhouder van L" Elzas-Juotliaringen gedaan om de buitensporigneden dei r miiitairen te Saverne te beletten, en welke vvaarbor* r gen kan hij geven dat zulke bi utaliteiten zich nieij 't meer hernieuvven kunnen. » n Men verwacht eene weelige zitting. IN ITALIE Be « Giooonda. a — Aeuigaande het verblijf dot « (fiooonda a te Home wordt tlians nog het voigende n vernen^en. Ben laatsten dag ,der tentoonsteliing van ,q de schilderij was de toeioop van het volk zoo buiten-S gewoon groot dat men de poorten van het, paleis Far-n nèse moest sluiten. En, o:n voldoening te geven aan de menigte die, luidkeels, eischte dat men haar de ^ <t Giejconug, ;> zou toonen, was men verplicht de schil-^ derij op een der baikons van hefc. paleis ton toon: c] te stellen I "■ Dinsdag avond heeft de « Gioconda » Italie ver-n laten om in Frankrijk terug te keerem. Meer dan hon« II derd duizenel personen poogden te Milanen, de toe-■° iating te bekomen om het meesterstuk van L.eonardo ® da Vinci te zien. Doch slechtj een vierde van deze e menigte kon in het Brera^Museum, daar de ingang slechts langs eene zijdeur mogelijk was. Woeiige too-nceieii haoden plaats ; de grond lag vol hoeuen ea 11 stokken. Men schat op honderd twintig eluizend het getal personen die, te Milanen, tijdens de dagen van da ■t teLtooijsteiling voorbij de beiaamde schilderij getrok-n ken zijn. le De schilderij is woensdag namiddag ten 2 ure 40. >t te Parijs siangekomen en onmieldellijk ' naar ele Schooi le van Schoone Kunsten gevoerel. ?" IN 'jL TJUK.IJE ît If Be kw_3.Î3 dei* eiianien. — ilangaande de Balkan-aangelegenneden iiebben de m®geneltiedeu van het Drie Q Verixind dinsdag eene nota aan Engeiand overnandigd, Q en zulks als antwoord op de nota van den engelschen minister van buitenlandsché zaken, sir Edward Grey. ,r Deze laatste nota handelde over: lo de omruiming van n Zuid-Albanie door de grieksclie troepen; 2o de kwestip der eilanuen. Het Drie- \ erbonel neemt aan dat de ontruiming verj daagd worele tôt ronel 20 januari. Over de kwestie der ' eihuiden eler Egeïscne Zer is nog geen besluic genomea,-f Men weet nog niet welke uitslagen ele oneierhanua-^ lmgen zullen opleveren cbe thans tusschen de turksche ' regeering en do kanselarijen druk aan den gang zijn. Zaï Turicije eenige der ciiandeu t'erug krijgen ; Zal da sultan slechts een deel zijner heersehappij behouden, •n welke hij tlian3 nog over een groot deel elezer edandca 'S bezit ? 's- Het k.m nog al wat duren vooraleer deze TOgen zul. l: len beanlwoord worden. ?r Men zegt dat Turkije van zin is, om zijne aanspratik op x* de Egeische Eiianden te steunen, eene vlootbetcoging to houden, waaraaa het Etroot, tanUerschip n Iiio-de»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes