Het nieuws van den dag

1447 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 Juli. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qv3bz62m28/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oerîfgste jaargang Kr 174 2 centiemen per nummer Brussel, Doiuierdag 23 Ju3l 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABQNNEMENTEN t iss maanden • 4 frank. 0 Pra jaa*. 8 iranît. Toor Holland • • . • • 9 • 11 Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstxaat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTTYGrHE œœrr-7rar*îï;TGtf ? BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7048 AANKONDIGINGEN : r Gtvraagde en sangeboden plaatsen. Gewone, per kleiuerecel* « • S0& In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. W >s Zondags ; 40 e. voor 2 groote regels. * , , _ _ Iederen regel meer : 30 c. in de week; bladz., per regel. . 2 fr. en 3 n\ 40 c.'s Zondags. I Rechterlijke herstell., prregel 2fr. I Het Land van Belofte Het ziet er lief uit in Frankrijk! I>i I fend, dat van natuurwege op aile wij» I beiïunstigd is, vruchtbare gronden en kos I telqke delfsto-ffen bezit, op de Middel I landsche Zee en op den Atlantischei I Ooeaan uitgestrekte en prachtige kustei I heeft, die van zelfs een weergaloozen lian I del verwekken moeten, — zulk een lan< I vernit onder aile o-pzichten. Het vol! I sterft uit, handel en nijverheid kwijnen, d I landbouw gaat te niet bij gebrek aan ar I men, en moet door vreemde inwijkelinge] I Voortgeholpen worden. Door Engelanc I Duitscliland, en zelfs door het kleine Bel I gië wordt het aohteruit gestoken, en onz I zuiderburen, die over eene lialve eeuw noj I ailes in Europa te zeggen hadden, gerakei I boe langer hoe meer op den achtergrond Vroeger gold het als een princiep ei I eene algemeen erkende waarheid, dat e I sonder Frankrijk's toelating geen enke ■ kanonsckot in Europa kon gelost worden I nu loopt de voorzitter der Republiek or I hulp en onderstand naar Engeland ei ■ Rusland, met wie de Franschen lange: I tijd overhoop lagen. Als hij met hen eei I verbond verkrijgen of vernieuwen kan, i I hij overgelukkig, en God weet of die be ■ scherming aan. de Eranschen duur komt t I staanl In de schatkist zijn er jaarlijks hondei ■ den miljoen te kort; in geheel de werel-I is er nochtans geen land waar de belat I tingbetalers zoo ongenadig uitgeperst woi I den! Van 's morgends tôt 's avonds bc I taalt men de rechten, die de Staat o I ailes heft. Over korten tijd werd er no I eene leening van bij een miljaid laange I pan; en het gevolg daarvan was dat e I r;ederom nieuwe belastingen moesten ge I -lagen worden. Het jaarlijksch budjet be I draagt er over de vijf miïjaxds ; en al wi ■ het land zoo vreeselijk ziet achteruitboe I ren, vraagt zich met sohrik af aan wien I vimgers al dit geld plakken blijft, en waa ■ raen in Erankrijk eindelijk naartoe jgaat I Het grootste deel onzer zuiderburen be ■ treunt er zich echter niet om : zij danser I laohen en feesten gelijk zij altijd gedaa: I iiébben, en zij zeggen voor hunne reden I Het zal altijd zoo lang duren als wij zelf In de laatste jaren meenden zij den gas I afgeschoten te hebben met hun leger: me I voile miljarden werden er kredieten ge I stemd voo-r het budjet van oorlog, zooge I zegd om geheel het land met on.neem.bar I îorten te bedekken, om splinternieuw ma I terieel te koopen, een ontzaggelijk lege I op de been te houden, in een woord, or I geheel de militaire uitrusting van Frank I rijk zoodanig te versterken, dat geen enkf I vijand er zou kunnen aan roeren. Al d I iransche jongelingen kregen daarom be I Tel van drie jaar lang onder de wapens t I blijven, en onze lezers weten ,nog wel ■ mmoer er te dier gelegenheid verwek I TOrd. Onder den drang der socialistei I die feitelijk meester zijn in Frankrijl I scheen het op een zeker oogenblik dat hc I ging spoken in het land ; maar Ruslane I dat, om Duitschland te tergen, Erankrij ■ onder zijne bescherming houdt, kwam c I tusschen, en de driejarige dienstplicht i I lu in voege. Geheel het militair 3pel was echter kt I medie, en in den franschen Senaat heei I een senator de heer Humbert, ailes ui1 I jebraeht. Het fransche leger, waaïmecl I sr zoo onzeggelijk geschermd werd, ve] ■ ieert in een jammerlijken toestand : tucl I ïestaat er weinig, maar het bederf is < I ongehoord. Ordelooze massa's soldiaten zij I er, maar de kanons en de houwitsers on I breken. De fransche mortiers zijn o>ude: ■ wetseh, de forten deugen niet, de solda,te I iebben juist een enkel paar schoenen; c I fensche draadlooze telegi-aaf hangt ai va I het dmtsch toestel van Metz : kortom, h< I îransch leger gelqkt ^ian een gebroken «toi] I *vaar niemand op steunen mag. De eerst I minister Yiviani bekende dat het waar wa I en beloofde beternis. Sedert 40 jaar beli I Ten de ministers altemaal beternis ; maa I ïelfs indien zij het opreeht wildeo, w; I tunnen zij met een bedorven yolk, wier I Terval zij zelf bewerkt hebben? I In Frankrijk schijnt ailes letterlijk i I liigen te vallen. De kapitalen vluchte I het land uit, naar België en Zwitserlam I waar zij meer in zekerheid zijn : men hee: I litgerekend dat er sedert een jaar me< I fen anderhalf miljard uit Frankrijk ve: I fl^enen is. Voor wat het onderwijs Èiai I ë^at, men heeft met schrik dit jaar moi I bestatigen dat er 33,140 ongeletterc I soldaten 5n het fransch leger zrjn, € I Joehta,ns bestaat de schooldwang al sede: I ™ jaar bij onze zuiderburen. Welk zoaide I tag onderwijs mag er daar wel aan c I volkskinderen gegeven worden? Het get; I E^boorten vermindert, en zooals wij hoogi I zfgden, het land sterft uit: alzoo is h< I Setal rekruten, dat over drie jaar in 19] I llog 249,000 bedroeg, in 1913 op 193,0( I Ecvallen. En nochtans wordt het « ail ■ Ean soldant » strenger dan ooit toegepas I ® allereerste en onontbeerlijkste rijkdo I ^n een land is wel zijn rijkdom in voll ■ ^r gaat men in Frankrijk henen? Er is eene zaak die in Erankrijk gedur. toeneemt, namelijk de kerkvervolging en 1 de dwingelandij der vrijmetsela.rij. Kerkgoed stelen en kloosters uiteen ja-t gen is dagelijksch brood: over eenige dagen 2 zijn de laatste kloosterscholen, op bevel . van den ministcr, met geweld gesloten ge-. weest. Met dwang worden de kinders nu i naar de « wereldlijke » scholen gejaagd, i waar er van God of van zijn gebod nooit . spraak is ; bovendien zijn de meesters er 1 meestal socialisten, die met voorliefde den i ka.tholieken godsdienst aanranden, slechte 3 boeken in de handen hunner leerlingen . stoppen, de tuchteloosheid aanprediken, ! hert en ziel der kinders bederven, en in dit akelig werk door de overheid aange-. moedigd en beschermd worden. Er is zelfs 3 eene wet aangekondigd om zulke « wereld-r lijke d scholen nog meer te beschermen, J natuurlijk tegen de klachten der ouders, en tegen de katholieke scholen die nog x zouden kunnen bestaan. r Eene ongeloioflijke zedeloosheid, die ge-1 heel het land en volk uitkankert, is het : onvermijdelflke gevolg daarvan geweest. a Gelijk de .heidensche gruwelen over 19 i eeuwen de Romeinen en de Grieken naaj i den afgrond gevoerd hebben, om ze ein-: delijk in het vuilste slijk te doen verzin-s ken, zoo .ook wordt Era,nkrijk door zijn - eigen bederf naar een stinkenden mod-3 derpoel en naar het algeheel verval ge- leid. Nu en dan breekt het bederf eens uit : over vier maanden hebben wij alzoo j het scliandaial van madame Caillaux be-leefd. Die Madame Caillaux heette zich .. de echtgenoote van minister Caillaux, maar is eigentlijk de afgescheidene vrouw p van een ander: onze lezers weten nog y hoe zij koelbloedig den dagbladschrijvei ! CaJmette is gaan vermoorden! Wij zijn r benieuwd om de uitspraak der fransche reohtbanken te vernemen ! Edooh 1 voor . een schandaal dat uitbreekt, zijn er hon-e derden, die gestopt blijven, en waarvooi . de hoogste personages de oogen toedoen. s Uit dien droevigen toestand onzer fran-r sche zuiderburen dient er voor ons, Bel-? gen, eene les getrokken te worden. Frankrijk is het land van belofte voor -, liberalen en socialisten ; en de roode ci-i toyen Yandervelde spreekt even geerne lais • de liberale heerén den lof der '« fransche ] beschaving » uit. Wij zien waar die lek-i kere beschaving naartoe leidt ; en wij we-t ten ook wie ze in Belgie zoekt in te - planten I God spare ons voorwaar van dit - fransch bederf; en als katholieken, moe-e ten wij ons tegen dien uitheemschen in-r vloed verzetten uit al onze krachten. r ^ 5 HIER EN DAAR ® In liet Vatikaaa. — Z. Em. kardinaal - Meary del Yal heefti 7,on.dag, aan het autlaa] e vian St-Pietersstoel, de "bisschopswiidmg toege k diend aan Mgr Bonaventiura, Cerretti, de nieu- ;t we apostiolieko afseveerdiçde voor Austra- t lie, met verblijf te Sidney. Mgr Cîerret'ti is d< serait» titularis, dJaar de apostolieke afveeidi- I ging nog maar paa gesticht is. Na zijne wij-. dling werd de nieuwe bisschop in gehoor ontt J' vtangen door Z. H. Paus Pius X. k De Heiîîge "Vader verleende denzelfden d'a« !r nog gehoer aan Mgr Sontag, aartsbisschoj .s van Ispahan, apostolieke afgeveerdigde ir Perzië. De leden van eene ïtJaliaaiische ver ©eniging en hunne families, samen rond d( ~ 8,000 personen, werden zondag namiddag toe 6 gelajfen op den St-Damaskoer, %vaar zij dei aegen van den H. Vader ontvingein. Z. H e was bijgesfcaan door den kaidinaal-beficherm •- heer der vereeniging. it ^ — :r Troonbeklimming1. — De perzisohe ko-n lonie, te Brussel, was dinsdag in feest t'ei gelegenheid der troonbeklimming van dei nieiïwen shah van Perzië. 2. Exe. Mahmoud Khan, gezant van Perzië bij het belgisel II Hof, lontving de leden der kolonie alsool ■e talrijke belgische hoogg-eplaatste personen, on n der anderen M, Dtavignon, minisitler van bui :t tenlandsche zaken, de leden vian het d'iplo Cj ma'tdek koa-ps, de Staatsministers en al d< ■q ministters. Graiaf Jan de Merode, groot-maar g schalk van het Hof, ging den perzischen ge ' za.nt de gelulrwenschen des konings aanbiedën ter gelegenheid der troonbeklimming val r' Z. M. Sultan Ahmed Cîhah. 's Avonds ga-f Z. Exc. Mahmoud Khan eer is .groot feestmaal, vraaraan onder anderen deel namen: Z. Exc. de Pauselijke Nuncius: de mi n nisters de Broqnev-ille, Davignon, Berryer n Hubert, Helleputte. Yande Vyvere en Renkin j de gezanten van Frankrijk, Duitschland, Eu menië, Spanje. Denemarken, Brazilië, de Ar ; gentijnsche Eepubliek, Ouba, Mexico, Uru îr guiay, Turkije, Ita-lië; graaf de Merode; MM l"" Duporifc, 'eerste voorzitter van het Verbre i- kingshof; Terlinden, prokureur-generaal bi 3- hetzelfde hof; Beco, gouverneur der provin [e cie; luitenant-generaal de Selliers de Moran n ville, overste van den algemeenen legerstaf rt Hollevoeti, prokureur des konings ; de Boye de Dour, arrondissementskommissaris ; ver . " scheidene hooge ambtenaars uit de ministe ® ries; do verschillende konsuls van Perzië il " België. enz., enz. îr Z. Exc. Mahmoud-Khan stelde een heil it dronk in op het belgisch vorstenhuis en o] .1 de gcede betrelckingen tusschen Perzië ei )Q België. M. Davignon antwoordde met een heil o. dronk op don nieuwen shah. ï Xa het feestmaal had eene onbvangst plaats ' welke vereerd werd met' de tegenwoordigheii III vian den lord-mayor van Londen en zijn ge : : volg, aangeleid door M. Max, burgemeestei De feestelijkheden wtrden gesloten met ee: ig praoJnfeig kunstconcertv De koninklijke familie. — Daar de ko-ning thans te Brussel weerhauden wordt, heeft hij er aan veirzaakt z-ijn verblijf te Oostende te verle-ngen. De koninklijke familie zal haren intrek nemen in het kasteel van Laeken. Vak- en liuishoudonderwijs. — Op 31 deeember 1913 werden er 733 inrichtingen voor vakonderwijs door het département van nijverheid en arbeid gesteund. Zij worden in-gedeeld als volgt: Ônderwijs voor me»jes : Valascholen, 42; vak- en huishoudscholen, 20; huishoud- en va,ksoholen, 8 ; valdeergangen, 32 ; leerwerkhuizen, 23 ; huishoudscbolen en klassen, 226. Deze laatsten worden verdeeld als volgt: gemeentelijke huishoudsoholen, 25; vrije huishoudsc-holen, 48; gemeentelijke huis--hcudklassen, 44; huishoudklassen aan Ban-genomen lagere sohol-en toegevoegd-, 2; vrije huishoudklassen, 107. Onderwijs voor jon-jgens : Hoogeie bgzondere scholen, 18 ; nij-verheidssoholen en leergangen, 112; tiijver-heids- en vakteekenleergangen en soholen, 73 ; kunstambachtscholen (St-Lucasscholen inbe-gi'epen),13 ; koophandels- en taalleergangen, 29'; va.ksoholen, 70 ; vakleergangen, 15 ; leerwerkhuizen voor de beekthoutverij, 13; leerwerkhuizen van verschillenden aard, i ; vakleergangen en leerwerkhuizen voor wevers, 33. Er werden 52 lagere huishoudse.holen of kl'as-sen overgebracht maar het dsparbement van wetenschappen en kunsten. De seeviescherij. — Het « Arbeidsblad1'» meldt dat de zeevissoherij', zoowel het zeil-sohipbedrijf als het stoomsc-hipbedrijf, in februari, maart en april te Oostende mer-kelijk meer opgebi-acht heeft dan in het-zelffle kwartaal van 1913. Zulks nog niet-tegenstaande het kalm weder de zeilsohe-pen in april dikwijls belemmerd heeft en alhoewel de prjjjzen in die maand aanzien-lijk gedaald zijn. De meerweerde voor de vier eerste maanden van dees jaar bedraagt 177.116 fr., en is bifna uitsluitend te dan-ken aan de belgische visschersvloot. Met Pascheu geschied(fe het opnieuw aanmonste-ren van het oostendsohe personeel zionder moeilgkheden; de zeilsohepen koaden de noo-dige manschappen vinden'. « ' De vruchten dar algemeens werkata-kingf. — Een koe-lmijîibestuurder van Bergen, een man die om zijne zakenkermis algemeen gewaiardeerd worâti verklaaxt dat de krisis die thans door den handel en de nijverheid moet doorsparteld worden, toe _ te schrijven is aan de algemeene werkstaldng. « Tôt op Jiet eimde van den eersten trimester vian 1912, zoo zegt diie lcoolmijnbestuurder, gingen de zaken goeà. De aankondiging van de algemeene werkstaking versclirikte elk-een. De nijveraars, evenwel, waren er niet al '• te zeer door 'temeer geslagen. Alhoewel wij hier nog nooit eene âlgenaeene werkstaking hiadden, wisten wij wel wat de werkstakin-gen zijn en wij overdreven de uitslagen er Man in *b geheel niet. Maar onder het publiek en in de na.burige landen waarmede wij zaken doe-n, was de onfcroering zeer levendig. De algemeene werks'ttaking veroorzaakte aan de belgische nijverheid en aan den handel een over-gro-ot nadeel. Zij ontstoma in de tweede helft ■ van april. De socialisttische kopstukken, _na ■ ze aengçpredikîti te hebben, poogden er zich ■ ten Blottis tegen te verzetten, dooh het was ■ te laat-, Als de opebokers de nijverheid hebben ; willen treffen, daii zijn zij er ten voile in ge-- luktl, wlant pedert dan zijn de zaken fel ge-• daald. » Wie zijn nu de ergstle slachtoffers van de krisis? Zonder twgfel de werklieden, die nu ; hun dagloon zien verminderen olsook de werk-i diagen. Die larme verdwaalden zullen nu wel i weten dat zij al hun leed te danken hebben ■ ajan de ellendelingeu, die hen tôt de nood-i lottige staking ophitsten. | Tegen do alcoolplaaj. — Als er ia de Vereenigde-S'tlaten eens van hoogerhand een 1 bevel uitgeveeréigd woKlt, gaat men er met den ruwen bors'tel door om het te doen na-leven. Het bekende bevel van Staatssekretaris Daniels, ftlot verbaiming van aile alcoolhou-1 dende" dranken aan boord der schepen va<n de vloot, is thans van kraoht geworden. 1 Iedere officier of inindere, die in het bezit gevonden wordt van aloool bevattende dran-. ken, zal schuldig verklaard worden aan wan-gedmag en aïs dusfdanig streng gestraft worden. De bevelvoerende ofificier van elk schip wordtl verantwoordelijk gasteld voor de ,uit-| voering van de veroraening-. # Staatkundig Overzicht BULGAR1Ë De bulgaarsche minister van buitenlandsche zaken heeft den rumeenschen gezant te Sofia bezocht en hem voorgeeteld eene internationale onderzoekskommissie over de laatste grensvoorvallen aan te stellen. Rumenië zou de leden der kommissie mogen kiezen onder de krijgsgeattacheerden bij de vreemde gezant-schappen te Bukarest en te Sofia. De ru-meensche gezant heeft ook een onderhoud ge-had met den voorzitter van den bulgaar-schen ministeirraad. Het gesprek liep ook over de greins voor vallen. SERVIE Dte toestand tusschen Servië en Oostenrijk-Hongari'ë geraakt van d&g tôt dag meer eD meer ges,pia.nnen en moet men) de berichteu gelooven die uit Servië toekomen, dan zou een oorlog nabij zijn. Oostenrijk zal dees week eene nota sturen aan Servië en deze nota zal eenvoudig een ultimatum zijn, waarbij het s'tdpte waaiborgon eischt dat de servisch« - bewegmg in Bosnie-lierzegowina zou ophou-den. Het servisch gouvernement zou verpiichl , zijn binnen de acht en veertig uren en oj 1 voldioende wijze te antwoorden. Weigert hel - dan schijnt esn oorlog onvermijdelijk. En ii dit gevaî zou het er wat schrikkeiijker uit- i zien dan tijdens den Balkanoorlog. Berst ei ' yooral zou Duitschland Oostenrijk ter huli snellen en Eusla-nd zom nattuurlijlc Servië niet verlaiten. Engeland Erankrijk en Italië zouden in het geschil tqsschenkomen en wie weet zou Turkije niet 'trachten van de gelegenheid ge-brulk te malcen om terug in 't bezit van zijn verloren land te komen. Gelijk men ziet zou er eene algemeene europeesche oorlog kunnen uit voortepruiten. 'Iîe|t> is te hopen dat zulke ramp. die eene sohande zou zijn voor de beschaafde wereld, zich nooit vcordoet. PERZIË De kroningsfeesten van den Shah' te Téhéran heoben een grooten geestdrift verwekt in gansoh Perzië. Na do gebruikelijke eed-aflogging in het parlement en de plechtigheid in den moskee ontving de Sihah het diplo matiek korps en al de weerdigheidbeklee-ders, die door den regent voorgesteld werden.RUSLANB Het admirïialschap te St-Petersburg heeft de 600 fransche zeelieden van de vloot, welke den président vergezelde, een feestmaal aan-geboden. De Marseillaise en het russisch volkslied werden gespeeld. Na het diner had een© tooneelveitooniug plaats. Intusschen waren de officiers der vloot op het stadhuis aan een banket vergaderd. Alvorens St-Petersburg te verlaten, heeft M. Poinearé er ook aan gehouden zich naar het stadhuis te begeven, waar hij ontvangen werd door den burgemeester. Na in de feest-zaal ©enige russische muziekstukken gehoord ta hebben, verliet de président faet stadhuis. Hij werd docr de menigtei, die zich voor den ingang verdrong, toege-juicht. Om 11 ure 30 's avonds, scheepte hij zich in aan boord van de « Alexandra » die weldra wegvaarde, verlicht door de straal-lich-fcein vam dei Standard. Van op de kaai juichte het volk « Le-ve Frankrijk 1 Leva Poincaré. » Woensdag morgend heeft de président der Eep-ubliek den keizer een bezoek gebracht in z^jn zomerverblijf. Hij werd er insgelijks 'ontvangen door de keizerin, pmringd van den kroonprins en van de groot-hertoginnen Ol-gia^ Tatiana, Marie en Anastasie. De keizer heeft M. Poincaré vervolgens naar het pa-leis van Peterhof gebracht voor het trat-bijt door den c-zaar aan de officiers der fransche vloot aangeboden. — Volgens officieele gegevens waren er maanclag te St-Petorsburg 110.000 stakers. Deœo doorliepen do straten met roode vlaggen en zongen oproerige liederen. Het tramver-keer moest omderbroken worden. Da betoo-gera wierpen met steenen naar de policie ©n drie oîficiers en elf agenten werden ge-wond. In eenig-e gevallen heeft de policie revolverschoten moeten lossen om het volk uiteen te drijven. Niemand werd gewond doch 45 aanhoudingen werden gedaan. 's Avonds hadden erg© woelingen plaats in de Wiburg wijk. Betocgers wierpen een tramcar omver en toen de policie wilde tus-sohenkomen werd er van uit d© vensters geschoten en met steenen geworpen. Drie agenten wçrden gewond. Dinsdag hielden duizenden stakers eene ver-^■adeiring in de Viborgwijk. De policie kwam tusschen en verzocht de menigte uiteen te gaan. Voor aile antwoord werd er met steenen gew'orpen. De kozakken werden ontbo-den en naidait dezen fcweemjaal met looze kardo-ezen geschoten hadden, stoof het volk uiteen. Op eene aindere plaats hielden de stakers een tram tegen en dwongen de reizigers uit te stappen. Een twintigtal rijtuigen werden op verschillig© punten der stad omg-e-wcapen.Ta Reval zijn de dokwerkers ia staking gegaan Zij vragfai loonsopslag. — De bedienden van de elecfcriciteitfabriek van Bakou en hab personeel der stedelijke waterfilters zijn in staking gegaan. De stad is hierdoor bedreigd zich weldra zonder drink-baar wa,ter te be-vinden. Men heeft een be-roep gedaan op de genietroepen om in den toestand te voorzien. MAROKKO Eenige maïoklaanen ha/dden maandag muil'-ezels gestolen 'ten nadeele van den oiderne-mer van bruggen en wegen. De îiroepen gingen •op zoek naar de dievenf en ontdekten eene gansche legerbende. Een gevecht had plaats. 7 spanjaards werden geclood en vier gewond. Versterking daagde weldra op en de vijand werd uiteengedreven. In den namiddag vielen de inboorlingen sol-daiben vlan de genie aan die nabij Buxseliam sloben graaiden. Daar de vijand zeer talrijk was moest de lartilierie tussclienkomen om hem op de vlucht te drijven. Een derde gevecht had woensdag plaats en de spanjaarden verloren nog 4 dooden en 5 gekwetsten. MEXICO Het gerucht waa dinsdag te Washington in omloop dat geneTaal Villa voornemens is af te breken mat Carranza en een onafhan-kelijken staat te stichten op zijn eigen. Deze Staat zou de drie Staten van Sonora, Chi-huahua en Coahuila be-vatten en hij zelf zou er dicta tor van zijn. Ondanks de bevelen van Carranza zou hij reeds begonnen zijn met belastingen te> innen. — Do gezanten van Engeland en Duitschland hebben te Mexico eene ronde gedaan om hunne landgenooten aan te zetten zich te vereenigen, uit vrees voor een aanval van generaal Zapata. HAÏTI Men heeft te Washington de mogelijkheid besproken eener tusschenlcomst der Vereenig-de-Staten in de cnlusten te Haïti, aangezien , deze er groote verliezen hebben ondergaan. ■ Alhoewel er nog- geen enkel maatregel geno-. men werd, denkt men dat het noodig ge-worden is dat de europeesche mogendaeden tusscheukomen. Het zeeleger is reeds ge-. mobiliseerd te Guantanam en wacht enkel i op een bevel om naar Haïti ,te yertrekken. SQEŒRSCZSSXSX £3558 «JSr.-y —3 t . I ( ... •■./iT' .rt/l ' T.' . , — . ■ —mJT De Nationale feesten te Brussel Het NacbtSeest in "t Fark Dinsdag avond, van 8 tôt 11 ure, is hefl Nachtfeest in het Park van Brussel allerbesti gelukt. Het onweer was weggedreven en een» meer inadembare lncht had voor de druk-konde hitte plaats gernaakt. In de midden« drevetn, tooverachtig schoon bij middel van! duizendtallen gekleurde electrieke gloeilamp» jes verlicht, krioeldo het van volk. Men kon er letterlijk over de koppen gaan. De groote graspeiken waren door hondenden gezinnen; ingenemen als « parterre » gebi-uikt voor hetf bljwonen van de feestelijkheden dis er plafita t adden : Concerten door de muzieken van de le en 2e regimenten carabiniers, oinema-vertoc.ningen van vaderlandsohe en congolee» sche films, en eindelijk een prachtig vuur-< werk rond de fontein afgestoken. De beeldi tenis van koning Albert, in vuurwerk, en de knetterende « bouquet » werden dapper toege juicht. Ailes liep in de beste orde af< De verlichting van de ope» bar e geboui wen was ook zeer schoon. De feesten van woensdag Ten 8 ure 's morgends werden de getoruî-» kelijke salvos door de artillerie van het le« ger gelwst. Ten 10 ure werd, in de Voorhavea ran Brussel de internationale regatten voos| zeil- en mo-torbootea veortgezet. Veel be* langsteilenden waren opgekomen. i Beloonïngen voor daâen van moeâ en zelfopoflering Woensdag voormiddag, ten 10 1/2 ure, had in de groote zaal van het Paleis der Akade-t miën, te Brussel, de pleeàtige uitreiking plaats van de belooniagea voor daden van moed en zelfopofferiag. De prachtige zaal wais volzet en er heerschte eene drukkende hitte. Op het verhoag hajdden plaats geino-men: MM. Berryer, minister vaai binxienïaxudr-sohe zaken; de "luitonant-generaal baron Don-ny, st-afofficier des konings ; de algemeene secretaris de la Vailée-Pmissain ; de gene-raal-majoor Del tor go ; de algemeene bestuur-der Deiardin, van het jmnisterie van binnen. landsche zaken ; de algemeene bestuurder Seeger, van het ministerie van buifcsnlandsche zalcen; MM. D'hauwe, Deav&al, Rotoert, Guel-to-n, Simon, Kervyn, Bauwens en Lannoy, hooge ministerieele ambtenaars, allen in grooti uniform. Verder de vooi-zjbters van de verschillende Reddersmaabsohappijen met hunne vaandels. Op den aohteffgroâd van het ver-hoog bevond zicih het muziek van het régi-! ment belgische jagers der burgerwachfc. , Redeveeriog van M. Berryer De plech'tiige zitting, die Ijij allen welkd haar bijwonen een blijvenden kidrulc, het gevolg eener ïnnige ontiroering, achterlaafi, werd' geopend door eene schoone redevoeying van minister Berryer. In treffende bewoerdingea bracht hij hulde aan degenen die zich door heldhaftige daden, in 'b afgeloopen jaar, on-derscheiden hebben. « Het zij mij toagelaten, vervolgde de &eht-hate minister te herinneren hoe groot1 de eer-bied onzer voorvaderen voor het Padderschap was, deze christene instelling die de oorlog-zuchtage zeden van de middeleeuwen rei-nigde. Van een ridder werd, onder andere, geëischt dat hij overal goed zou stichten en avérai de onrechtiveerdigheden herstellen. De ridder was de man van allen die hulp noodig hadden, en van hem mag geaegd worden : « Hij luisitert overal of hij niet om hulp hoort roepen ». Dez-o woorden passen u ook, Me-vrouwen en Msgnheeren, u de moedigen van de hedendaagschen tijd. 'Ja, gij zijt in waarheid de hedendaagsehe ridders I Gansch het land moet zich verblijden over de groebsche feiten die wij heden herdenken. Maken zg niet deeï uit van zgne ovexgeërfde eer; zijn zdj niet eene echitterende betoo^ing van den goeden wiï vam. een voKc 1 Ds boom worcït geoordeeldi naar zijne vtruchten, en de moedigen mai hunne daden. » Hier moest de minister zijne redevoeringV in fransche taal uitgesprokon, onderbreker(l daar de komst van de koninklijke familie,i iÊe met haar gevolg in drie gala-koeteeq het Paleis van Brussel, in de onm.iddelhgilîM( nahijheid gelegen, kwam te verlaten. Be KoninlkliiKe Famille Ten 10 ure 40 verschenen de koning, 'de koningin en de prinsen Leopold en Kaxel in do koninklijke loge. Hu-nne Majesteiten *n Hunne Koninklijke Hoogheden waren veige-|zeld van : adjudant generaal Jungbluth, o>ver« ste van het Militair Huis des konings ; generaal Maes, commandant Preud'homme ; baron de Woelmont, groetmaester van het Huis der koningin; graaf d'Oultremont, adjudantj van het Paleis, en de barones de la Faille, eere-dame. De koning droeg het groot-unifonol vaa generaal-opperbevelhebber ; de koningin droeg een wit toilet, met lichte blauwe mantilje en witten hoed met witten aigFettie. De prins-jes, in hunne witte mariene-kostummekens, waren, zooals altijd verrukkelijk. Bij 't verscliijnen van de keninklçke familie stonden al de aanwezigen recht en juichten geestdriftig, een paar minuten lai^, terwijl het muziek de « Brabanço-nne^îj speelde. . , Het vervolg «1er pHecbtig&eid Wanneer de koninklijke familie gezeten WHfl» zette M,. Berryer zijne redevoering voort: « Aûel, huigerij en volk vormen het leger van het goede; de maatschappelijke rang doet er niets toe; is het niet voldoende een hart te hebben en dit na-rt te lafcen spreken? En uit Vlaanderen, uit Walenland, uit steden en dorpen komtn ûe lieden met een moe-dig liart hier toegestroomd, om beloond ta worden voor daden die den nationalen trots uitmakein en gansch de belgische natia tôt eer en ro-ern strekken. « En wanneer men van het vaderJand ge-waagd dan rijzen twee groote namen op: de koning en de koningin I Niets wat nationaai /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes