Het nieuws van den dag

1494 0
03 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 30 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pk06w97n0z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Certifie jaargang Nr 2 2 centiemen per nummer Zaferdag $ Januari 1314 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen î lesmaandsn 4 franfc fnJUB. 8 franï. Voor Holland ' * * ~ Voor de andere landen van het postverbond », 20 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEPOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEPOON 7948 AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangsboden plaatsen. In de week. . 60 e. 's Zondags. 75 c. roor 2 groote regels. lederen regel meer : 30 e. in de week; 40 c. 's Zondags. ! 4e bladz., per kleine regel .. 30 a. ld., 's Zondags .... .... 40 e, 2e bladz., per regel 2 fr. en 3fr. Rechterlijke herstell., pr regel 5 fr. Nieuwjaar aan 't Hof Do nieuwjaarsc.ntvangsten. dio dcnderdag in het pa-îeis van Brussel voortgezetjkerden, hadden een bijzonder belang tengevolge def yerklaringen die de ko-1 ning gedaan heeft. in antwpord op de lralde hem door de. le<îen der wetgeving gfiSpcht. De redevoering door den koning uitgesproken lii de ontvangst der leden van de Ivaàier der volksvcrt&enwoordigers is van groote beteekenis, bijzonder den voofavond van den dag waarop. in de Kamer, de groote koloiplé bespreking gaat plaats hebben. . * De koning lieeft, in verhôwn bcwoordingen. de nood-zakçlijkheid doen uitscbijnen van de koloniale wet te wijzigen, waarvan na vijt jar|a toepassingj vele ieemten en gebreken zich hebben verépsnbaard. Het was 1 1/2 Tire toen, vo4raîgereden door een scha-dron ruitorij, de lange stoet rÇtuigen. met al de afveer-digingen van Senaat en Kamer het Parlement verlieten. Do cntvangsten hadden, evenals woensdag, in den gropten Wittén salon plaats, waar de koning, de koningin en de koninklijke kinderen zich bevonden, omringd door al de ministers. "Baron de Favereau, voorzitter van den Senaat sprak de vftlgende redevoering uit : Redevoering van M. de Favereatt Sire, Mevrouw. De Senaat neemt met vreugde de gelegenheid der hernieuwing van het jaar ta baat om aan (Jwe Majes-teiten de eerbiedige hulde van zijne vurigste geluk-wenschen en van zijne onwrikbare verkleefdheid aan .te bieden. Met dezen aangenamen plicht ta vervullen heeft de Senaat de diepe overtuiging van in volmaakte over-eenstemming met gansch de natie te zijn. De blijde intreden Uwer Majesteiten te Luik en te Bergen, de Tentoonstelling van Gent, zijn voor de bel-gen in het afgeloopen jaar geluktige gelegenheden ge-wèest om door geestdrittige toejuichingen, de banden van genegenheid en van eerbied te bevestigen die hén on\ erbreekbaar aan hunne vorsten hechten. Ee koning in de oogen van allen, vlamingea en walen, onterfden en bevoorrechten der forfcuin. is het levend beeld van liet vaderland en het kostbaarste jsinnebeeld van zijne eenheid. Is dit gevoel dat de ziel verre boven onze twisten verheft, sterk ' ixi het hart van den belg geankerd, dan is er een ander gevoel dat hij koestert voor de-genen die op nuttige wijze het land dienen, Hefc beeld opgericht aan de naged^chtcnis van den stichter van ons verstenhuis, gemeenscliappelijk werk van de nederigen. van de burgsrs en van de prinsen. is de onvergr.ukelijke getuigenis der lankbarf gevoe-Iens van allen die voor bem wier grodte wijsheid en be-proefd groot verstand het werk van 1S30 gegrtîhdvest hebben en aan het onafhankelijke Belgie esn stand hebben weten te verzekeren die door al de stafcen geëer-îviedigd vrordt. Do afwezigheid van een tasfcbaar tesken der zelfde gevoelens voor Leopold II kan slechts degenen be-driegen die de belgisohe ziel niet kennen. De tijd verdrijft de ondergeschikte gebeurlijkheden en, in de oogea van allen. rijst resds de machtige per-soonbjkheid van dezsn grooten koning op. Ds belgen vraardeeren de ontzaggel.jke dionsten die hen door Leopold II bewezsn 2ijn, en zij hebben. hem eene eeuwige etkentelijkheid toegezegd. De oçenboxe rneening heeft niet geaaxzeld in Uwe Jlajejteit te herkennen: de trouvra tawïuwder van de kostfcare overleveringen oazei eerste koningen, en zij lie^ft zich gelukkig gevoeld te zign dat hare lotsbestem-mingen toevertrouwd zijn aa.n een priBs, volkomen inge-lieht over de vraagstukken van den dag sn bezield met den edelmcedigen wenseh erran de oplossing te ivinden, ten einde beter de gelijko ontwikkeling van al de leven krachten der Katie te verzekeren. i Zij is den koning oneindig danKbaar voor de on-yermoeibare verkleeidheid aan de Volbrenging zijner grou.l-svettelijke zending, voor de bezctbgdlieia waarmede lnj al de taksen van liet openhaar bestiuir omringd, voor de aanmoediging die hij aaai de kunsten, de letteren en de wetenâoiuippon schenkt. Sire, De krilîeke omstandigheden dio-Europa in 1913 door-vrorsteld heeft en die de betreurensveei-digste oorlo-gen in het Balkaansch schiereiiand verwekten, hebben de aandacht der regeerders gaande geinaalct. Allen, in Euro-pa, zijn tôt het opleggen van nieuwe en zware lasten ver-plicht geworden. . 'waakzaamheid der regeering des konings is niet in gebrtkj gebleven. Zij was een der eersten om zich over dezen ergen toestand te bekommeren, an bij ^de ^ opening van den la^tsten wetgevenden zittijd heéït zij, met da goedkeuring en de aanmoedi-png van Uwe Majesteit, aan het Parlement eene be-langnjke legerhervorming voorgest-eld, Da Kamers hebben deze met een vaderlandsch gevoel Banveerd en zijn haar bijgetraden; zij hebben toege-stemd in de nieuwe lasten, onmisbaar om in de nood-wendigheden van het leger te voorzien. . ^ sinds 80 jaaos. .geen oorlog gekond aeett, heeft zich bijzonder op de nijverhciâ en de unsten tcegelegd; ook zijn de krijgslasten haar bijzon- l t V, h heeft een Le ?*n afschrik nv i Iflden en van de vernederingen der vreemde rien1 • fiIiSC iln°' sc'la't den vruohtbaren en weldoen-s-pf' ^?.oe" ts hoog, die da onafhankelrjkheid op aile Kbi-Ô/i z,IJ^r wei'kzaamheid uitoefent om niet met vast-j1!1 ea mo®d de nieuwe opofferingen te aan-gele^d^woTl 'Jaar ^0<3r <^ea internationa.len toestand op- fiel(j?ar TejZe^erd tegen do gevaren van buiten, mag den° en ^ hoede van een verlichten. verkleef- înzien ^minden vorst, met vertroinven de toekomst «nnAriirr!;11 vveg voortzetten naar grootera .voor- 1 ea gelukkigera lotsbestemmingon. Jlevjjouw, ber.rnp^•,^l^.at die met een angstiga balangstelling de YIaiesteh^a ®evolS"i heeft die de gezondheid Ùwer den toi va MS-aan 's gelukkig aaa uwe voeten Jîil-cto, ^ n zijne diepe achtmg en van zljns haxte- MnL^ ,xhen neer leggen. vor=.t?n htfv, , delij^e Voorzienigheid aan het land eene immpr wier kenunneiijkheid en goedheid voor ta««n veroverd hebben. Sire, ii*h dezelfda wensc.hen al de leden van araaf v™ m den hertog van Braband, dan Ssc4 vnlk ^fren' prinsP9 Jie net bsi- Sîaiesteiten ff i S' &eW06St », terzelfdertijd aJÂ Uvre j - teiten te kuaaen tos^uiehari in de bezosiieîi die zij 7.icb gevveerdigd hebben in de verschillende streken van het Bijk ta brengen. Antwoord dos koning» De koning antwoordde: Do redevoering van uwen voorzitter, redevoering in-gegeven door gevoelens, die hem eer aa,ndoen, treft mij diep. Ik hecht het- grootsta bslang aan de woorden, die hij mij in uwen naam heeft toegestuurd ^n ver-zoek hoin, alsook u allen, mijna heeren, de uitdrukking niijner innige orkentelijkheid te aanveerden.' Met de groctsto vreugde bob ik uw Voorzitter het aandenken van Leopold II hooren herinneren. Het is een vader-laridslicvend gedac'at en een werk van opeDbare erken-telijkheid, waarbij ik mij van gauscher harte aansluit, dezen grooten vorst een gcdenkt^aken op te richten, dat hem w.eerdig is en ook de schitterend© diensten die bij a.an de natie bewezen heeft. Het begin van 't jaar is voor mij eene gelukkige ge-legenbeid aan de Senaat te herzeggen welke achting ik gevoel voor zijne verlichte zelfopoffering voor '3 lands greote belangen. fîccds tacUlig jaren, mijne heeren. oefent de natie het parlementai bestuur uit en gedurende dit lange tijdpeirk is België bijzonder gelukkig geweest. Onder de bescherming eener Grondwet, waarvan de geest zoo breed en zoo hedendaagseh is, hebben alla deakwijzen zich vrij kunnen uiten zonder de regelmatige werking der înricfiting, die on3 land tôt grondsiag dienen, in gevaax ta brengen. Het politiek bestaan van een land brengt onvermijde-lijk mededingingen van belangen en partijen mee. Maar deze mededingingen, die als de vrija uiting van het openbaar gevoel voorkomen, verzekeren, aan de zaken der natie een noodig toezicht. Het is echter wenscbelijk dat de strijd tusschen de partijen, die eerst en vooral een gezonde en loyale naijver moet zijn voor de vrqwaring van het openbaar welzijn, niet zoozeer de geesten doordringe dat de orde en de vrede er door gestoord wezen en de burgers van dit land onwederroepelijk verdeeld in domeinen, waar nochtans ailes aanduidt dat zij zouden moetsn vertenigd blijven. In een land moeten er enkel kinders zijn van een zelfde Vaderland. Laat ons in do partij-geschillcn vreezen, mijne heeren, dit gomeon erfdeel van overleveringen, die de macht van het belgisch volk uitreaken, aan te raken. Welke ook de gebeurtenissen wezen, die de toekomst ons voorbehoudt, ik heb vertrouwen in de wijsheid der politieke partijen en in de kracht der gi-ondbeginselen, welke de stichters onzer onaâhankelijkheid tôt grondsiag van ons nationaal bestaan hebben gebruikt. De Senaat, waaraan de Grondwet eene belangrijke zending voorbohouden heeft in het uitoefenen der machtenzending welke wij als plicht hebben, onge-sehonden te handhaven, kan het voorbeeîd geven van, het ëvenw,icht in de gèdachten eu de gemaiighoid tf* midden der gèscliillén. Ik heb het voorrecht gehad den geest, die de leden dezer Ilocge Vergadering beziolt, te waardeeren, en ik ben gelukkig hun hier de getuigenis mijnar diepe genegenheid te kunnen vernieuwen. Sedevoosing1 van M. Noriiicx Onmiddellijk daarna werd de afveerdiging der Kamer door Hunne Majesteiten ontvangen. Deze afveerdiging werd aangeleia door M. Nerincx, eersten onder voorzitter, in vervanging van M. Schollaert, door een familierouw weerhouden. JL îîerincx drulcte zich als volgt uit? « Sire, « Kaingnî de Kamer van volksvertegeîiwoordigel's ko-men Wij, ter gelegermeid van het Nieuwe jaar% den koning en de koninkiijiie Familie pnze geltikwenschen aan-biedça._ De Kamer die, op soortgelijken dag, in 1911, aan Uwe Majesteit hare eecsgezinde wenschen uitdrukte voor de herstelling der zoo kostbare gezondheid van de kopingin heett, sinds de gelegenheid niet meer gehad te zeggen hoe zeer zij den koning en de koninklijke Pamilie gelukwenscht over de verwezentlijking barer wenschen, en hoe tevreden zij is te zien dat da koningin volkemen teruggeschonken is aan haren huiskring en aan de liefdadigheidswerken, die haar al de harten heeft doen winnen. De parlementaire zittijd zal kort zijn uit. hoofde der aanstaande kiezingen van 1914. De Kamer zal het zich tôt plicht moeten rekenen van den korten tijd goed te besteden, want talrijk zijn de kwesties vraarop zij ha.re aandacht zal moeten ves-tigen.Buiten de biespreking over de budjetten die haar toelaten haar toezicht over den gang der çaken van het land uit te oefenen, zal zij de bespreking over da schooiwct moeten eindigen, die bestemd is om 'net lager onderwijs der toekomende geslachten te volledigon, alzoo beantwoordend aan eene der hoogste belangen der natie. Andere punten van allereerste belang zullen de wet-gevendo werkzaamheid bezighouden. En tusschen de nuttigste voor de belangen van de verschillenda maat-schappelijke kategories telt men: <Se wet waarbij eene nationalo maatschappij der goedkoope woningen zal tôt stand komen, de wet op de verzekering tegen ziekte, werkonbekwaamheid en ouderdom. Dezo wetten zullen den nieuwen vooruitgang op de baan der maatschappelijke wetgeving verwezenlijken en aan België den rang doen behouden die het, op dit gebied, tusschen de naties bekleedt. De wet op de handelspolicia zal de Kamer toelaten hare genegenheid aan de kleine burgerij te betuigen, deze andere maatseliappelijka klas, ook zoo weerdig van onze balangstelling. Zij zal niet minder te harte nemen van aan de be-woners van den buiten eené voldoening te schenken, die zij reeds zoolang verwachten, met hare aandacht te gunnen aan de wet op do herinrichting van de lande-lijke policie. Sire, De wenschen die wij voor Z. M. den koning en voor de welvaart van zijne regeering vormen, zijn ook ge-richt tôt al de leden der Koninklijke Familie, de Konm-gin en de prinsen waarvoor het land dezelfde eerbiedige genegenheid koestert. Moge God België en zijn vorstenhuis beschermen. Belartgrijke aanspraak van den. Koning Do Koning antwoordde: « In etne welsprekende rede is de heer Nerincs daareven de tolk geweest van het vertrouwen en de tcewijding der leden van de Kamer der Volksverte-genwoordigers. Ik bon er, Mijnp Heeren, diep door ge-roerd geweest: Met mij drukt de Koningin 0 allen hare lovendige erbentolijkheid uit voor de zoo vrien-daîijke ons tbegerichte woorden, die Uwê gehech.tlieid aan het yorstènhuis. uitdrttkkea. Het afgeloopen jaar zal gedenkwaardig blijven. Eene gelukkige, eene vaderlandsche oplossing werd aan het militaire vraagstuk gegeven. De Natie, blijk geveni van voorzorg en opofferingsgeest tevens, heeft zich groote lasten getroost om de macht van haar leger te. ver-sterken. De liefde voor den geboortegrond heeft het Parlement en het land, hierin innig verbonden en ba-wust dat' zij een greoten plicht volbrachten, met geest-drift gedreven tôt het vestigen op vasten grond van de verdediging des vaderlands. Aldus heeft het Bel-gische voIk nogmaals zijn onwTikbaren wil baw^zen, zijn grendgebied ongeschonden te bewaren: edel voorbeeîd -*-an wilskracht-, dat ons verheugt en vertrouwen inboezemt voor de toekomst van het land. Mijne Heeren, Ik heb er aan gehecht, u heden meer in het bijzonder over de belangen onzer kolonie te onderhouden. Laat ik er li eerst aan. herinneren dat het Parlement zelî eertijds den wensch uitdrukte, Congo te naaston: het handelde aldus met voile onafhankelijkheid, door-drcngeii van zijne verantwoordelijkheid, in zekeron zin vorderend een recht. De naasting goschiedde, en da openbare meening was gelukkig ze toe te mogfcn juichen. Laat ons do -ojvertuiging koesteren, Mijne Heeren, dat het latere geslacht, hetwelk nochtans zooveel vergeet, het jaar l'JOS met gulden letters in de Annalen van het land aanteekcnen zal. Een nieuw blijk van zelfregeering ga.f België in de keure van zijno kolonie. Deze keure was hetgeen ze zijn kon, daar de wetten altijd het merk dragen der gebeurtenissen waar zij hun ontstaan aan danken. Aan onze politiek in Afrika had de wetgever drie groote beginselen ten gronde gelegd: geen tusschenkomst van het moederland in de financieele lasten der kolonie; scheiding tusschen het beheerende en het rechterlijke ambt en absolute onafhankelijkheid der zoaals in België ingerichte magistratuur ; samentrekking der admistra.-tieve werking in de banden van den voor het Parlement verantwoordelijken minister. Vijf jaren lang hebben het Département der Koloniën en de plaatselijke machten eerlijk de wet van 18 octo-fcier 1908 in hare beschikkingen en naar den geest waaruit zij ontstond toegepast. Heden heb ik tôt plicht, in overeenstemming met mijne regeering en in het licht der opgadano ervaring, te zeggen dat de keure in het hooger belang der kolonie dient gewijzigd. Te gepasben tijd zal mijn minister de eer hebben, aan uwe beraadslagingen een ontwerp van wet te onder-werpen, dat de praktijk der werkelijkheid tôt grondsiag hebben zal. In meer daja eene omstandigheid heb ik verklaard da.t het onontbeerlijk is dat, ter plaa.tse zelf eene regeering te stellen, die uit de handen der wetgeving van het moederland een goed Qmgeschrcven en v.erkelijk ge-zag ontvangt, zooals in aile kolonisatielanden ge-schi.^dt. De drvkkendo voagdij van uit het moederland,. gelijk zij tlians geschiedtv mag op het piaa.tselijk be-heer niet blijven duren. Overal moet op Afrikaanschen grond eene zelfstan-dige en verantwoordelijke macht zich kunnen doen gelden, onder bestuur en toezicht van het gezag des moederlands. Docr Kongo over ta nemen hebben wij verplichtingen aaiigegaan, waar wij ons niet aan onttrekken mogen. Het land zal oordeelen, of het in aile billijkheid aan de kolonie in zake financie geene vergoedingen schul-dig is ; of het anderdeels, niet wijs zou bandelen, in het voordeel zelf zijner souvereiniteit, door ten minste den steun van zijn krediet te verleenen San een grootsch werk dat zijne kinderen gevestigd hebben op hunne opofferîng. Een grootsch werk, ik herhaal het, Mijne Heereû. Ik, die onze kolonie doorreisd heb, ik bevestig, niet z-ender fierheid, dat zij onze bezorgdheid en onzen hoegmoed waardig is ; en, met eerbied doordrongen, bujg ik voor de gedachtenis vàn al dezen, Welke met heldhaftige dapperheid, met vurig geloof, een gelooi dat veredelt, van eene barbaarsche on ondoordringbare streek een iand hebben gemaakt, dat wgd openstaat voor den vooruitgang, dat beheerd wordt door eene verlichte natie, waar de menschelijke liefdadigheid en het godsdienstig apostolnat den dageraad der bescher-ming hebben doen schijnen. Aldus, Mijne Heeren, heeft het vreedzame en werkzame België, dat even bezorgd is om zijno eer als om zijn welvaart, betoond dat het den daniî verdient van het menschdom en waardig is van den eerbied der machtigen van deze aarde, en het zal hierin voortgaan. Onze eigen plicht is, ons ideaal te heffen tôt) de hoogte der ta^,k die nog in Congo te vervullen blijft. De Kamer, die zoo vaak reeds blijk gaf van vertrouwen in de Kroon, zal, ik bien; er van overtuigd, niet aarzelen, al hare aandacht te leenen aan het gewich-tige vnaagstuk dat ik aan, haar onderzoek meen te moeten onderwerpen. Van heden af dank ik er baaj voor. Wat mij botreft, Mijne Heeren, ik herhaal een vasb vertrouwen in de toekomst van centraal Afrika te bezitten. Daax ligt ee3 land dat aan natuurlijke rijk-dommen onuitputbaar is, door talrijke en groote wa-terstroomen doorkrûist, en open voor elken durf en elken wil. Onze nijverheid en onze handel, die te Gent zoo schitterend liunnen bloei hebben bewezen, zijn ertoe in staat, de nitbating van onze koloniale schatten in te richten en tob een goed einde te brengen. Maar onze bezorgdheid moet er toe sfcrekken, het puik onzer landgenooten van onze kolonie in aile rich-tingen belang in te boezemen, zoo wa.t behser als privaatondernemingen aangaat. Het koloniale werk is een werk van wil, doordachtheid en onbaatzuchtig-heid, da.t vooral in don aanvang toewijding en opoffe-ri'ng eischt. ik hecht er nog aan, eene oprechte hulde te brengen aan de schitterende krachtinspanning waar het land in de tentoonstelling te Gent blijk van gaf. In de heerlijke omgeving van hunne aloude stad hebben do gente-naars op het gebied van kunst, wetenscbap, nijverheid en tuinbouw eene uitstalling gedaan, die hun eer aandoet en aller rechtmatige bewondering heeft gewekt. Mijne Heeren, Moge het beginnende jaar heilvol, vreedzaam en voor-speedig wezen voor ons dierbaar Vaderland: het is do wrensah die ik uitspreek voor de Kamer der Volks-vertegenwoordigers, waar ik, Mijnheer de Voorzitter, mijna zeer oprechte wenschen aan. toevoeg voor U. ea voor uwe collega's.. » * * * JSfa het vertrek der afveerdiging ontving de koning opvolgentlijk de nieuwjaarswenschen van den gouverneur der provincie, van de bestendiga deputatie, van de rechtbank van eersten aanleg, van den gemeente-raad der hoofdstad en van de geestelijkheid, en einde-lijk van de opperstetfeû ea officiers der burgerwacht en het leger. Kerstmis in het Vatikaan Over eenige dagen hebben w;ij" do ontvangsten gemeld die in het v'atikaan plaa,ts hadden, ter gçlegenheid vafl Kerstmis. Wij deelen er nu eenige nadere bijzonder-heàen over mede. Z. II. Paus Pius X was allerbest te pas, en scheca sterker en kloeker dan ooit. Hij heeft dan ook niet geaai'zeld de ontvangst te doen, zooals ze altoos in net Vatikaan gcschiedde. Daags na de ontvangst der kardinaals, die wij medegedeelct hebben, vverden bij den H. Vader tcegelaten: de bevelhebbers der vier vati-Ivaanscha wachten, edelwacht. zwitsersche wacht, pala-tijnsche wacht, gendarmen; MM. jjrins Rospigliosi, kflic ne 1 Kepond, kommandant di Pietro, graaf (Joccojaïeri.-Da Pa,us k'wain uit zijne vertrekken en ontving de wenschen van heel de edelwacht ; hij gaf aan îeder der leden den ring te kussen. Dan naderde Z. H. dei officiers der drie andere waohten en onderhieid zich met hen. 's Zaterdags ontving de Paus de kamerheeren en de vertsgenwoordigers der nog in leven zijnde leden van het pauselijk leger, met graaf Blumensthil aaa 't hoiofd. Allen begaven zich vervolgens naar kardinaai Merry del Val, om ook bem hunne Kerstmiswenschem over to ' brengen. Het meest beteckenisvol gehoor was dit der natio* nale bede\Taa.rt van de spaansche onderwijzers, inge-riclit door de Mariacongregatie der onderwijzers vaàï Valencia. 't Zou ons te ver leiden moesten we hier 'de redevoering aanhalen, door Z. II. Mgr den bisscùop van Segorbe, vertegenwoordiger van Mgr den aartsbis-schop van Valencia, uitgesproken. De bedevaart, zegda de redenaaa-, bewijst de hooge dracht welke heden betj vraagstuk van het lager onderwijs kenschetst. 't Is op dat terrein dat den meest beslissenden strijd geleverd wordt vôôr en tegen do chris telijke beschaving. Da spaansche katholieive onderwijzers, nederige maar edel« moedige zonen der Kerk, beloven in hunnen naam en in den naam van hunne talrijke kollegas, da.t zij hunne taak zullen vervullen met apost.elgevoelens. In ieder kind zullen zij eene ziel zien, geschapen door Godl en dia ten hemel moet geleid worden, na een leven vol nut aan de aardsche samenleving. Do Heilige Vader antwoordde met eene echte rede^ voering, welke door den overste van het spaansch" se^ minai-ie, Dom Minana, in 't spaansch vertaald werd.-Pius X zegde, in uiterst aanmoedigende woorden voor christen onderwijzers, dat hun onderricht een kostbaar apostolaat is, want het strekt om in de ziel der kinderen het geloof en de godsvrucht te doen wortelj schieten en ontwikkelen. Z. H. maande de onderwijs zers aan het menschelijk opzicht te trotseeren en hun vaandel te ontplooien, vooral in onze tijden, nu eea leger onbeschaamden een verwoeden oorlog voert tegea het geloof. Hij raadde allen aan van zich zij aan zij ta sebaren onder de bannier van Jesus-Ohrislus. Op dis wijze zullen zij kostbare veroveringen maken van zie« len, die bestemd zijn om cens het hemelsch vaderland te bevolken en die do zegeningen van den Allerhoog3te| ove.r hunne meesters zullen afsmaeken. ITit.die ontvangsten zal men kunnen opmaken dat da Heilige Vader in de beste gezondheid verkeert, temeeu daar hij zonder hinder al do vermoeinissen doorstaan, heeft. Dank, ongetwijfeld, aan de gebeden die aan a| de hoeken der weield tôt God zullen opstijgen, is Z. H< Paus Pius X bereid om het jaar 1914 te beginnen be« zield met nieuwe krachten. ) '■ ' • .s- —-— HIER DAAR î'Iisïtwjaar in het Vatilcaan. — Z. H. de Paua cutving dinsdag, in het Vatikaan, de officieele Nieuwjaarswenschen van het diplomatis.ch korps. De gezanti van Oosteûrijk, als ouderdomsdeken, was de tolk zijiïeE kollegas van de versctiillende naties. De gezantea boga-ven zich vervolgens naar kardinaai Merry del Val, wienî zij insgeiijks hunne wenschen overbrachten. Woensdag ontving de H. Vader den groot-meester der Orde van Mal ta, aisook de bijzonderste grootweerdig-l.eidsbekleeders dierzelfde orde. Nadat zij hunne heil. wenschen uitgedrukt hadden, werden zij docr Z. Pius X voorgesteld aan den kardinaal-staatssecretansi Z. II. de Paus heeft de mis gecelebreerd in zijne bijzondere kapel, voor zijne zuster en eenige personeiï uit de naa,ste omgeving. Ds Heilige Vader ontving, kardinaai Merry del Val, die iiem het eerste esem-plaar aanbood van het kerkelijk jaarboek voor 191'1< De Paus heeft talrijke snelberichten van gelukwen» sching ontvangen van vreemde vorsten en prinsen, van de oversten der geestelijke orden en andere persona-i liteiten. Z. II. ontving de persoonlijke wenschen der koningen van België, van Spanje. van de keizers vaql Oostenrijk-Hongarië en van Duitschland, van den czaar^ der koningen van Zweden, van Noorwegen, van Monténégro, van Beieren, van den gewezen koning van Portugal en van zijne moeder, der hertogin van Orléans, varï den hertog van Montpensier, van den graaf van Eu, enz., enz. Don Jaime van Bourbon en zijno zuster, prinses B'ca,trix, werden in het Vatikaan ontvangenj Z. H. verleende hun een gehoor dat zeer lang duurde, Pius 'K en kardinaai Batnpolla. — Twee dageul voor de dood van kardinaai JRampolla had Z. H. da Paus bevel gegeven tôt het opmaken der bullen voor de benoeming van den nienwen Kamerheer der Kerlc,. in vervanging van wijlen kardinaai Oreglia. De keusî van den H. Vader was gevallea op den gewezen Staats-sekretaris van Paus Léo XIII, kardinaai Eampolla. Het} cnverwacht afsterven van dezen laatste zal nu natuur-lijk een anderen kardinaai moeten doen uitkiezen. , Aan hat Eof. — De koning heeft. vrijdag mor-genel prins do Croy en prins Alfons de Chimay in heti paleis van Brussel ontvangen. De koning. — De koning is vrijdag middag, met den trein van 12 ure 33, uit. de statie van de .Leopoids-wijk, te Brussel, naar Sigmaringen vertrokken. Zijna Majesteit, die vergezeld was van kommandant Preud-homme, ordonnancieofficier, gaat de begrafenis bijwoaea van prinses Leopold von Hohenzollern. De koning zal den 4 januari, met den trein van 8 ure 15 's morgend3, te Brussel terugkeeren. Om zeep. — 't Is de libérale partij die gansch otni zeep gaat i Da vooruitzichten voor het jaar 1914 zija voor de liberalen allertreurigst, om niet te zeggen warw hopig. De vcrdeeldlaeid neemt gestadig toe; de kloof, die de jonge of vooruitstrevende liberalen scheidt vaal de oude doctrinaire pruiken, wordt voortdurend breedeS en zal weldra een afgrond zijn. De jongeren, die hoo* veerdigen, dio op politieke mandaten azen, zullen zich, nu het kartel eene onmogelijkheid geworden is, bij da socialisten voegen, waar er altijd plaats is voor hea . die durven en die met beide ellebogen door de massd neenwringen om op de eerste rei te geraken. Zij zuuei)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes