Het nieuws van den dag

949 0
20 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s756d5qq82/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I DerHgtfa jaarpng Rr 17 2 ceniiemen per nurnmer / ItlnadaM 9fl jlRRSfl ISii HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENS ■samaaidoiJ. 4 frank. 0 Pœ/iAR. 9 Ira ■ Vur Holland ». 11 « ■ ï(0[ de andere landen van het poatverbond ». £0 - BESTUUR EN OPSTi Zandstraat, 16 TELSFOON 171 DAGBCAD Gesticht door Jan HTXYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKON ^ , Gavraagda sn aangeboden plaatson In de week. . 60 c. 's Zondags. . 7E voor 2 groote regels. Tederen regel meer .- 30 e. in de wee 40 c. 's Zondags. IDIGINGHN : 4S bladz., per kleine regel ,, Î0 & 'c> Id.,'sZondags <0c. .jj. 2e bladz., per regel. <• 2 fr. en 3fr. UIT DEN VREEMDE IN NEBEREAND m ge prins-gemaal. — De ge'zondheidsfcoesfend van HLg Hendrik. gernaal H. M. koningin Wilhelmina,- laat te wenschen. D? prins verblijft in. esn sanatorium ■ Taunus, waar hij door den duitsohen hoogleeraar H); Friedlander verzorgcl wordt. IN ERAN KR2.IK. I priester Lemire. — Maandag heelt priester Lemire ontslag- gegeven van ondervoorzitter der fransche ^pamsr, doeh bliji't volksvertegenwoordiger. Van onder-^ferping aan zijne gëestelijke oyerheid is er dus nog geen ^^Bpraa!.. K Dooi van generaal Picqïiai't. — De divisiegen*raal ^■iquart, bevelhebber van bet 2e legerkorp3, is maandag Ht» Amiens oVerleden. Verleden dinsdag was hij, op den ^Bevrozen grcnd. van zijn peerd gevallen en had zich L het. hoofd gekwetst. Hij was 60 jaar oud. in de ■btrucht gebleven zaak Dreyfus trad hij op als verdediger Hra:; dezen laatste. IN DVITSCIiLANB ■ Jflog altijd Saverne. — Zaterdag had te Saverne Hei>.ç meeting plants, rngerioht door do vooruitstrevende en bijgewoond door een duizendtal inwcners. Ver-^■cheidene hevige redevoeringen werden uitgesproken, «n-Htr andere door een lid van den duitschen Rijksdag, opkwam tegen de onwettsÉjkheden te Saverne dooi Hde krijgSoverheden begaan en die de vonnissen waaarbij ^■olonel vcn Beutter en Iuitenant von Forstner vrijge-^■proken werden, als ongeldig afschiiderde. De spre«c<rs ^■iîfcben oiibewimpeld do militaire jury van partijdig-Hieid beticht en de hervorming van het krijgswetboei! ^■cvra^gd. Zij drukten hun vertrouwon in den Rijksdag Rr voor het bekomen der zelfstandigheid van Elzas-■Lotharingen en braehten hulde aan het burgerlijk be-Hslmir van Saverne. Een dagorde, in dien zin opgcsteld, Hreid gestemd. Een gepensicnneerde pruisische officiel H:u veivolgens het woord en beknibbelde de houdinu Htk: officiers van het 99e linieregiment. B Dj ver^adering ging uitcen. ondor den kreet: «: Leve ^■has-Lotharingen ! » I Kolonel von Seutier geàelrorserd. — Do keizei ^Kec-fi aan kolonel von Eeutter het Orde van don Rooder ^Hdciaar van 3e klas gesehonken. Het is een der lioogstt ^«derscheidingen welke zondag, ter gelegenheid van he Hferst der Orden, dat jaarlijks den 18 januari, in he: ^Val;is van Berlijn, plechtig gevierd wordt, toegekenc ^Kerdeii. JiV ENG-JSX^JIND ■ Een lock-out. — Er is te Londen een geschil ont' Hsta.ui tussçij£)i da alannemers van bouwwerken en d( ^B$ïJ^'eçlçn, Sien \-reesfc.dat er, deze week nog, een lock Hk' zal uitgeroepen wordon, dio loO.OÔO werkliedéh. tref ■fr: zal. I De staking te Bublijn. — De werksiakinsr, den 2' ■ wignstus 1913 begonnen, is eindelijk geëindigd. Uitge ^■ongerd, ziek, in de diepste ellende gedompeld hebbe^ Hdr werkstakers onvoorwaardelijk den arbeid hernomen ■ ■james Larkin en de andere socialistische1 ophitsers heb tijdens eene vergadering met gesloten deuren, he der staking uitgeroepen, die voor de werkliedei dan honger en gebrek opgeleverd heeft. IN OOSTÏUNJFUJK. ■ Bespieders. — Te Krakau zijn zeven personen a.an I pbouden, onder de beschuldiging van bespiederij tei B Tioordaelo van Rnsland. IN PORTUGAL, ■ 3s wsrkstaking. — Men hoopt dat de helft de: ■ sk:;ei.^e spoorwegbedienden van de noorder- en oostoi ^■cotweglijnea weldra den dienst zullen hernemen. Sind V Pnuaii is de buitenîandsche brievenpost te Lissa niet meer toegekcmen. ■ Ergo vooivallôîi. — De werkstakende1 spoorwcgbe ^•i-aden hebben zondag drie treinen doen ontrigg-elen de riggels les te vijz?n. Hunne eerste pognig wa ■ feicht tegen. een trein v;a.n Lissabon naar Cascais, aab ^•lfînlara. De lokomotief en de foergon drongen il ■ ^dem en de wagons ontriggelden. De republie ^■«losche wacht is tusschen <rekomen. De tweeds pogins ^R'?arde te Povoa-Santa-Iria, tegen een reizigerstrein ■f We? naar Porto. De lokomotief en vier wagoins ont ^■"gelden. Verscheidene republiekeinsche wachten, di ■11 trein begeleidden, werden gekwetst. Eindelijk d ■ wr.ie aanslag werd gepleegd tusschen Saoavern ei ^»ovoa-Santa-Iria tegen een ander konvooi, en posttrei: B*'-' de brieven uit 't buitenlamd. Eenigo reizigers e: ^Ppiioliekeinsehe wachten v.-erden gekwetst. Een vex ^peiuiikgsti'êin uit Lissabon vertrokken kon niet verde ■''u ,a den orntrek van Saeavem geraken. I IN ITJIZ.IS. ■ ^rinselijk huweiijk. — Zaterdag werd t© Turinc huwel^k ingezegend van prins Âage van Denemai met de gravin di Borgola. I IN IURICIJ-E 't leger. — Generatil Porto-w pacha, gewazs ^B.lolacier van generaal von der Goltz, den duitsche ,vlan '10'; turksch leger voor en bijdens de ■ «"K'Orlog, is benœmd tôt bevelhebber van het 1 ■V *?? 'n vervanging van generaal Lim'an von Sander: ■i ,erplichte insohrijvm^. — Er heerscht beroenr '3e^eer van de Turksche Schuld. Al de ambt - dezer^ bureelen zijn met de andere turksche ami ^Bpc«rl gesteld; hunne wedde is voor eene maar orsf;.. eu 't bedrag ervan gebraoht op de il H ■'J'ingslijsten ten voordeele der vloot. ■ t' tn V P18,1310"'- — Er is tusschen de italiaanscl i reo€eringen eene overeenkomst; gesloten aa,i ^■Dn'0 levering va,n den gepantserden kruisi "■ d°or het turksche gouvernement, voor h1 Hlalià n,van aon turksch-italiaanschen porlog, aan cet I fleu hU>°re scheePs'D°uwwerf besteld. Italie liad, tijde) I pet « ^ ?e.n het oorlogschip in beslag genome ■L. -"yoia » herdoopt en de voltooiïng ervan voi ^Deu k .fninS voortgiezet. Heden stemt Italië erin t( ^R,t'alinrU15.er aan ^urkiie te leveren, mit-s de ^eru. Mkotf a "Van .^e,.§e<^a:n6 uitgaven. Ete kruiser zal binn< ^■C'ïien aU9r lta'iaanscne vlag, in de Darda-nellen aa: 0 turksch ! — Schier allé avonden he ^■Con^„^0 be,t°°gingen plaats in de cinémas van Pi Hdi» ,r n °,P1e^)- 1*® betoogers eischen dat de tekst< ^B"cLrev 2 voorkomen, in turksche taal zoud? Hlls v ™ worden. Men heeft reeds in twee cinem: ■ kort en klein geslagen. ■ De • JAT SERVIE I f" van oorlof. — Zondag hee ^BfeterieUni' ° , Î71® ?ea besluit get-eekend waarbij t ■N Biinistov. ®H3U"laan-St»fanovitch beaoemd wor< ■ v^a oorlog. IN BULGARIE De politielca toestand. — Bulgarie zet met koort-sigen iiîiast zijne bewapening voort. In 't binnenland zou do republiekeinsche gezindheid veld winnen. Deze toestand is niet al te geruststellend. De aanstaande wet-govende kiezingen zullen, naar gezegd wordt, grootendeels tegen de bewapening en voor de Republiek geschieden. IN GRIEJCENEAND Nieuwe oorlogscliepsn. — Griekenland wil bij Tur-kije niet ten achter blijven. Ondanks zekere logenstraf-fingen wordt er verzekerd dat Griekenland in onderhan^ deling is over den aankoop van twee oorlogschepen die in de Voreenigdei Staten, voor d® rekening van Argentina. in opbouw zijn. Verdachtsn aibaneezen aangehouden. — Zaterdag kvamen, aan boord van de rumeensche paket-boot « Empereur Trajan s>, vijftien aibaneezen te Athe-nen aan, die beweerdsn door de overheden uit Constan-tinopel gebannen te zijn. Uit een onderzoek, door de grieksche policie geopend, blijkt dat deze kerels aan-gesloten waren bij het jong-turksch komiteit en opweg waren naar Albanie om daar rooversbenden in te rich-ten, die in 't noorden van Epirus moesten werlczaam zijn. M'en heeft deze kerels aa-ngehouden en in iiet ge-vang opgeiîloten. Esn gevsclit. — Twee duizend aibaneezen, uit Berat gekomen, hebben het dorp Tepelini, op het aan Griekenland afgc.staan albaoaeesch grondgebied, aangevallen. Do stormloop werd tôt twee maal herhaald, doch monder uitslag. Do grieken vielen de bende aan, die, na een zwakken weerstand, in wanorde de vlucht namen, na nogal groot© verliezen geleden te hebben. Da grieken hadden dertig gekwetstein. De krijgsgevangen Jtlba-neezen. verklaarden dat zij het dorp, dat door de grieksche troepen bezet is, wilden plunderen en den weerstand beproeven die de grieken zouden bieden. IN ALBANIE De outrais».ing. — Als laatste uitsfel, is den 31 ' januari vastgesteld voor de ontruiming van Albanië door de grieksche troepen. JVlen voorziet dat ailes zonder mceilijkheden zal gaan. De grieksche troepen zullen Érapsgewijze het .gjrondgebied ontruimen dat door de internationale overeenkomst aan Albanie toegekend is. Verwikkelrngen. — In de politieke kringen van , Weenen vreest men voor eene mogelijke gewapende tus-. schenkomst van Italië in Albanie. Oosterijk-Hongarië , wenscht "on militair optreden in Albanie te vermijden, ; doch zou Italië niet beletten het in zijne plaats te | doeu. Opstandelingsn verslagen. — Zondag heeft de gendarmerie de oproermakers nabij Elbassan aangeval-leu en, na een kort doch verwoed gsvechfc, ôp de vlucht ■ gedreven. De gendarmerie heeft do dorpen Godolesci ! en Labinot beîèt. Aan de grens. — Men z«gt dat do troepen van ■ Essad pacha zegevierend oprukken tegen do g'wapendo macht van het voorloopig bewind. \rolgens berichten r uit private servisohe bron zouden de beudon van Essad . do steedjes El-Bassan en Pograditz, aan het Ochridameer l bezet. hebben. Essed pacha en von Wisd, — Het toekomstig paleis van den prinô von Wied, te Duraazo, zal tegen de aan-; staande week in orde zijn om den vorst te ontvangen. ! Essad pacha, heeft aan den prins von Wied een eigen-handig schrijven doen bezorgen, waarbij hij l»un zijne ondersteuning en zijnen trouw beloofd. IN BRA ZIXjIE , Ta Rio de Janeiro. — Tengevolge eener gedeelt*»-lijke werkstaking der dokwerkers vaii Rio de Janeiro hebben de sjouwers den lock-out uitgeroepen. De lading-en lcssingdien?ten zijn ontredderd. IN I.1E2C1CO 3 Ontslagf. — Président Huerta heeft het ontslag ont-vangen van zijnen minister van finançies, die op dit ocgenblik te Parijs verblijft, waar hij eene aending te vervullen heeft. Dit ontslag is het gevolg der op-schorsing van do betaling der intr©3ten van de> buiten-landscho mesikaansche schuld. Men verwacht zich aan eene lcrachtdadige protestatie van de belanghebbend© , mogendheden tegen gemelde staking van betaling Président Huerta. — Generaal Huerta, wanhopig r over de mislukking zijner officiers, in de betcugeling ' van den opstand, heeft besloten zelf zijn leger aan te voeren. Hij hoopt op *t einde der maand tegên generaal 3 Villa op te rukken, om dezes optocht naar de hoofdstad 3 af te snijden; hij is 00k van zin Chihuhhua te heroveren. j Tijdens zijne afwezigheid zal een minister tôt voor-^ loopigen'président aangesteld worden. a IN PANAMA De opening1 van het Kanaal. — De offîcleele da-r tum der opening ran het reusachtig Panamakanaal is, op bevel van M. Wilson, président der Vcreenigde Sba-ten, ■vastgesteld op 1 januari 1915. ISene kommissie is I «angesteld om de noorlige schikkingen te nemen ; cens -1 het Kanaal voor de scheepvaart open. zal deze kommissie zijn ontslag nemen. Een personeel van 2500 be-diende-n zal voor den dienst van het Kanaal aange-won'en worden. a IN ZV1D AFR1KA II Da toestand. — M. Williams, socialist, lid van den 11 stedelijkén 'raad van Boksburg is, te Johannesburg aan-0 gehouden, krachtens de wet betreffende den staat van beleg. = Het bestuur der Zuid-Afrikaansche spoorvvegen ver-klaart dat het getal werklieden en bedienden, die zich ■'T aanbieden om den arbeid te hernemen, grooter is da,n (i het. noodig is om hefc spoorwegverkeer opnieuw regel-1_ matig in te richten. Zondag avond hebben de bedienden van den trein-1e dienst te Pretoria bssloten onmiddellijk den arbeid te 1- hernemen. Een groot getal mécaniciens werden aan-;r geworven om maandag, ten 9 ure 's morgends, den ar-:t beid heraan te vatten. Het personeel der spoorwegwerK-ie hùizen heeft nog geen besluifc genomen, doch men denkt is dat zij cck de staking zullen opgeven. a, Ten gevolge van de gunstige wending door den fcoe->r stand genomen, werden zondiag avond al de Boeren->e commandos der provincie TransvaaJ, uitgenomen deze f- der streek gelegen tusschen den Rand en JFarmouth terug m naar huis gezonden. Er blijven, bijgevolg, nog 30.000 ma.n 1- onder de wapèns. Aanhouding'en. — De volgende depeche werd door t,. de censuur achtergehouden : De gewapende Burgers heb-ra ben vrijdag in den Oost-Rand al de werkstakers aan-■n gehouden. Deze aanhoudingen gebeurden met zulke bui-:n tengewone krachtdadigheid, dat vele beknibbelingen op-1S rezen en dat generaal Beyers zaterdag ter plaats ge-komen is om een onderzoek to openen. Rus tige burgers zouden in het gevang gezet zijn. Deze aanhoudingen worden door de regeering beschouwd als het gevolg [fc van overdrëven iever, en tegenstrijdig met de inzichten le van de regeering. it, De g0wapsri.ua macht, — Uit Pretoria wordt offi-eieel, geweWT à* j^chfc tôt nader bevel onder de wapens zal gehouden worden. De afdeelinge orj.. die verleden jaar aan de legeroefeningen deel genome an(j hebben zullen de eerste terug naar huis gezonden woo )eze <^e,n' bunne getalsterkte is niet groot. De andei yet. afdeelingen zullen, zoodra do toestand het zal toelatei eej3 in de streken, /waar zij thons dienen, samengebrael: leru w<W0en om legeroefeningen to verrichten. Het lioofdkwa: tirr van de nationale verdediging zoekt een ontwer van trapsgewijze demobilisatie der afdeelingen door cl Dur- Burgers samengesteld. Er zijn strenge maatregelen gi raf- nomen om al degenen onder de wapens te roepen, d: îan- den laatsten oproep onbeantwoord gelaten hebben. Zooa. <pen men ziet begint men in Zuid-Afrika voor een rege van matig samengesteld leger te zorgen. Een misùadiga aanslag. — Zaterdag nachfc hee .ter- e2n lcerel gepoogd de barakken der mijn Vogelshui icet- Eât&lis, nabij Johannesburg, in de lucht te doen vli the- £en- naecanicien was jnist bezig een bak neer tan. laten waerin zich een bediende der koolmijn bevon toen een _pak dynamiet langs het venst-er biruien g îan- worpen werd. De mécanicien legde het ophaaimachii weK stil om het leven van den bediende te redden, < jçjj. vlucht te. Een oogenblik la,ter had eene ontploffii aam plaats, doch zij richtte geene groote schade aan. I o-g. dader van dezen aanslag kon ontsnappen. Eene vrijspraak. — De rechtbank van Jagersfoo "rat eeQ blanken mijnwerker vrijgesproken, b ,rje_ tichfc een basutoneger met een ongelukkigen sta,mp g1 je dcod te hebben. Men weet dat deze doodslag den bas: j,on* tesopstand van 10 januari verwekt heeft. ' a De beluiken waaa- do '1,700 basutos-werklieden verbl: no,, ven> worden door scnildwachten en pa,t,roeljes zeer nat UC11Î v, „-U4. HIER EN DAAR nd .O-Aiiin. Hin In het Vatikaan. — Eene afveerdiging van Eet kapittel van St-Pieter, is zondiag morgend Z. II. Paus 31 Pius X gaan bedanken over de benoeming van kar-3or dinaal Merry del Val tôt aartspriester der basiliek. ,1<îr Ti-eîfende gedenkenis. — De hertogin van .Ven- eT1 dôme en prinses Karel von Hohenzollern hebben den . E. H. pastoor der koninklijke parochie van St-Jaak-op- I8, C'oudenberg, te Brussel, een kasuifel en twee dalm'a;- ran tieken in brocard met gouden borduursels ten geschenke n?" gegeven. Die kerkbenoodigheden zijn gemaakt uit het rie trouwkleed van wijlen do gravin van Vlaanderen. De e"> lcassuifel heeft voor de eerste maal dienst gedaan in de hoogmis op Kerstdag. de Ket tweeds Hoîbal. — Het tweede bal, door den al- koning en de koningin aangeboden, had zaterdag avond 3ht plaats en was, evenals het eerste, zeer schitterend. sci Klolislag 9 ure deden onze vorsten hunne intrede in de groote zaal, vergezeld van prins. iVntoon van Orléans 'an on van Braganzà. Deze droeg het groot unifonn vSSiS îdo luitenant dor oostenrijkscho huzaren. De koningin was ten prachtig uitgedosoht en glinsterde van goud en edel-?ad gesteenten. Toen de vorsten in de zaal kwainen, vooraf-eer gegaan der grootweerdigheidsbekleeders, speelde de mu-ziek van het le gidsen de « C'oburg-maxsch_». De koning teis en de koningin namen plaats op de tronen, omringd der an- staatsminisl.ers en ministers. en. Ce jongelingen en jonge meisjes, die voor de eerste en- maal aan heb Hof kwamen, werden aan HH. MM. voor-jne gesteld. Ten 10 ure werd het bal onderbroken, vooi hets nemen %-an allerlei verfrisschingen. Ten 11 ure werd er aan de genoodigden een a.vondmàal opgediend. Daarna . wandelden de koning en de koningin in de zalen, en onderhielden zich zeer hartelijk met talrijke personen. :lr Kort na middernacht liep het feest, af. nS" Milicie. — Het Staatsblad van zondag kondigt de herziene lijsten ai der lichaamsgebreken en ziekfcei int- welka recht geven op wijstelling van. den krijgsdienst, dit en de voorwaarden die geeischt worden om geschikt ing verklaard te worden voor de veTschillende wapens. Deze op- voorwaarden zijn : en- Hefc voetvolk moet de kloekste mannen van het con-aan* tingenfc ontvangen. Men zal voor difc wapon eischen: ade sterk gestel, een goed ontwikkelde borst, den rug regelmatig gevormd, gezonde en gespierde leden, pjo- gecambreerde voeten, vrij van smetten en niet. aangedaan van overvloedige uit-zweeting, een normaal gezichtsver-mogen, ten minste met oen der oogen en bij voorkeui ,aaj met het rechteroog. ta^ Men zal in de eerste plaats voor dit wapen aanwijzen ,e"n do mannen wier borst-omvang gelijk is aa,n de helft der )0r" lengte. meer: Scentimeter, indien de lengte hiindei is dan 1 m. 65, 1 centdmeter, indien de lengte 1 m. 65 be-roikfc of mee.r Voor de ruiterij zal men hij voorkenr de milicianori da- kiezen die slank en lenig gebouwd zijn; de lengte is, der beenen moet geëvenredigd zijn tôt de lengte van het îta- lijf. ; is De mannen moet'en vrij zijn van licbamelijke misons vormjdheden welke het paardrijden kunnen bemoeilijker sm- zocals ltromheid der knieën, gebreken der handen, been-be- gezwellen, litteekens, niet gevaarlijko gezwellen, som-ige- mige aderspatten, enz. Hefc gewicht, mag niet meer dan 66 kilogram bedragen. Voor de blereden artillerie en artillerie te paard passes de mannen van middelbare sterk te, bebbende, anderzrjds, nT1_ voor lict paardrijden, de geschiktheden vereischfc vooi van ru'terij. Men zal degenen \iitsluiten wier gahoorver-mogen niet normaal zou wezen. Hefc gewichfc raag niet ,.er_ meer dan 70 kilogram bedragen. •ich Da vestingartillerie ,vergfc een sfcerk geste! en eer jan goed gehoor. Voor de gtnie en do bijzondere kompaniee der genii D " moet men al de voor het voetvolk vereischta hoedanig • heden bezitten. Voor het vervoerkorps zijn dezsHde voorwaarden a,l: an- ^°or ru^terfl gesteld. a De troepen van administratio vereisehen mannen me: ^ sterk gestel; men mag eenige lichamelijke gebrekei en een Iich.be vermindering van gezichts- en gehoor 11 scherpte gedoogen. . De mannen, aangedaan va.n -water'breuk of speenziekte zullen bij voorkeur worden aangewezen voor de nie: bereden wapens of de troepen van administratie; dagen. welke aangedaan zijn ran aderspatten, van overvloèdif 0 zweeten oi andere gebreken aan de voeten zullen aange 11311 wezen worden voor de hereden wapens of voor de vesting , artillerie. De mannen met een zekeren graad van zwaar ?r lijvigheid zullen aangewezen worden voor de vesting L. artillerie bui- De koninklijke îasnilie. •— D© koning, de k'omngit °P* en hunno kinderen zullen, heel waarschijnlijk, in d< ëe- helft der maand! februari naar kaap Antibes vertrekken ?ers Ze zullen er omt-rent eene maand verblijven. jgen .'olg Eindelijk! — Het akkoord tusschen prinses Louisi iten va,n België en hare sohuldeischers zou eindelijk getrof fen zijn. Er zou eene som van vier miljoen verdeelt offi- werden. Deze week nog zou de overeeukomst getee ieyel kend wordena , In de Kanier. — Kai do stemming, in eerste lezing, der schoolwefc, en alvorens de bespreking aan te gaan in tweede lezing, zal de Kamer zich bezig houden met het wetsontwierp op de goedkoopo -yvoningen. ffopen wij1 dat ailes nu goed zal vooruitgaa.n ! Do Winter. — De liefhebbers van schaa,tsenrijdei£ zullen dezen winter niet te klagen hebben. Zij kunnen zich naar hartelust aan hun geîiefkoosd wintervermaak overleveren. Hefc aanhoudend vriezen heeft de_ ijskorsh op de vijvers zoo stevig gemaakt-, dat men nieb_ moet vreezen er door te zakken, ten minste als men niet de regels der voorzichtigheid uit het 00g verliest. Op dei vijvers van Ter Kamerenbosch, te Brussel', in hefc Oosa-phatpark, in het Leopoldspark, en overal eldeTS waati er maar een vijver met ijs bedekfc is of waar de over-stroomde beemden goed bevrozen zijn, wordt er ge-schaatst dat het een liist is. 't Is al jarén geleden dat men zich zoo de beenen op het ijs kon insmeeren. Aîtakelmg. — De gewezen socialistische senateur Edmond Picard dient de liberalen en socialisten in een brusselsch dagblad eene aftakeling van belang toe. la een meesterlijk geschreven artikel^ dat wel een streng rekwisitorium mag heeten tegen de oppositie, neemti M. Picard de verdediging op van de nieuwe Schoolwet, Klaar en duidelijk doet hij uitschijnen daifc_ heb er bij dt> oppositie niet om to doen is verbeteringen in te voeren dio het land moeten ten goedo komen, maar enkel en al-leen hun ia.natieken haat tegen den godsdiensti lucht tes geven. Liberalen en socialisten, zegt de gewezen sénateur, betrachten slechts het kathioliek geloof to ver-dringen, om de nieuwer^-etscho begrippen van het on-geloof in de plaats te sfcellen. Dat) is ten ovorvloede uit de bespreking der schoolwefc gèbloken. De oppositiel wil de kâtholieke aanneembare scholon van de staats-toelagen verstoken houden. Nochtans, zegb M. Picard, die scholen beantwoorden aan de vereischton van een aanzienlijk getal onzer medeburgers, hunne stichting en hun getal zijn er de levende bewijzen van. Zelden, vervolgt M. Picard, zag ik zooveel verblind-heid; het obstructâonism van de linkerzijden mag gere-kend worden tusschen de meest beteekenende elêm&îi-ten die het parlementair regiem onteeren. Eene natiè, waar de politieke kieskwest-ies don voorrang hebben op de ekonomische kwesties, gelijkt aan een maalder dio zijn molen doet draaien zonder dat er graan in is. Zij verandert in « doel » wat slechts een eenvoudig middel is. De belgische politiekers zijn zoover gekomen. De socialisten onderscheiden zich in het <( sporb » waar de bieleedigingen en verdachtmakingen de plaats innemen. « Hefc land braakt van die onvruchtbare en walgelijka handelwijze. Hefc keerti er de oogen en do neusgatenj vana.f. Men spreekt van hefc programma. Hefc dringtj zich zelven op, nu dat er bij ons, gelijk overal elders, eene erge nijverheids- en handelscrisis heorscht; men, moet met walg de twisten v ni de kiespolitiek «c vam het sectarism verwerpen. Men moet de economischa belangen op den vcorrang plaatsen, wil men België, * niet aan verval blootstellen. Men ziet dat er bij het rekwisitorium van M. Picard niets bij t© voegen is. De dwarsdrijvers der oppositiel zullen de aftakeling voelen! Postaegels. — Binnen kort zullen vce echt ktins:-tige postzegels krijgen. De minister van posterijen eu, zeewezen heeft eene nieuwe ma^hien doen aankoopen, waarmede men echte prachtstukken kan verveerdigen. Denkelijk .zal men nu 00k zegels maken met zichten uitj d.e schilderachtige streken van het land. De îloordstatie, te Brussel. — In het1 vcornlï-zichfc der vergrooting van de Noordstatie, te Brussel, heeft de Staat in de Vooruitgangstraat drie gebouwen aangekocht. Men zal er de bureelen overbrengen van, 1 het toezicht der ontvangste-n op de spoorwegen. De kiezingen van mei. — Ondervindend dat het voik totaal cnverschillig is aan het algemeen stemrecht, zullen de socialisten het niet als uithangbord nemen voor do aanstaande wetgevende kiezingen. Ze zijn van zin zoo wat n.lgemeene politiek te voeren, veel te bluffen op zich zelven en als naar gewoonte te lasteren en te liegea op de kap hunner tegenstrevers. Dat heet bij de socia* listen eerlijken strijd voeren. Kost wat kost, zeggen da roode bladen, moet er eene bres geschoten worden in ' de kathoiieke meerderheid, die in mei aanstaande den voorsmaak moet krijgen van de volledige nederlaag. Als menschen, dio onzen naasto lief hebben, hopen wij. dat we in de maand mei schoone en warme dagen zullen hebben; Moest het koud zijn, de rooden zouden nog wel eene longontsteking opdoen van het stortbad dat; ze zullen Krijgen. Het kartel. — Terwijl de socialisten 6e Zinnik zondag het kartel met de liberalen stemden, vrerd het doott deze laatsten in hunne vergadering verworpen. De liberalen willen slechts dan het kartel sluiten als ze de twee eerste plaatsen op de lijst krijgen. Dat zullen da rooden niet toegeven, want 00k zij zouden willen op da kussens blijven of geraken. Onzijdigheid. — De franschman Jules Fayot', esn; der hevip-ste kampvechters voor de totale verwereld-* lijking van het ondorwijs, schrijft het volgende: s Het gedacht der onzijdigheid is eene noodlottige uitvin-ding. 'fc Is onmogelijk een enkelen onzijdigen volzinl uit. te spreken. 'fc Is onmogelijk eeno onzijdige geschie-denisles te geven. Onzijdig zijn, is niets zijn. 3 Volgensi M. Payot zijn dus zij, die het onzijdig onderwijs vooruit zetten" heel eenvoudig « nullen ». Onze liberale en so-* cialistischo volksvertegenwoordigers, die in de Kamer heb onzijdig cnderwijs ophemelen, mogen den schoen aantrekken; hij p'ast hun als aan den voefc gegoten. Verkuecht. — « Vooruit » is heel verbaasd dat spreken over dei ontreddering in den spoom'egdienst. en dat we een onderzoek vroogon aangaande de al o< niet gcwettigde klachfcen der stokers en machinisten. Zoo gaafc het : als men zelf verknechfc is, als men zel£ op koinmàiido zwart moet zeggen als het _ wit is, als 1 men schrijven moet wat de « man met den ijzeren arm.»J ' beveelt, dan kan men niet begrijpen dat er nog men-i . schen zijn die vrijuit hunne gedachten durven zeggen< ' Zoowel als we durven donderen op de fcallooze mis^ bruikea en wantoestanden in de socialistische inrich* t ing en, zoowel 00k durven we de aandacht der be-, voegdo ministers treklcen op wat in hunne dienstea kan= verbeterd worden. In het gevai, door « Vooruit »] besproken, geldt het de belangen va.n twee kategories. t staatsbedienden, die eeno reusachtige verantwoordelijk^ s heid hebben. I11 plaats van die menschen op te hitseni tôt onredelijkheid, zooals de roode bladen gewoonlijk doen, vragen wij een redelijk onderzoek over hunnej grieven. Zijn ze gegrond, welnu, dan moet er verbe* > tering in hun toestand komen. In kwestâe van recht* - vecrdighe'd moet men noch vriend noch vijand onfc^ IJ zien. Knechtschap kan goed zijn bij de socialisten; wij - we staan er op onze volkomene vrijheidi van h'ande-i len te behoudeij»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes