Het nieuws van den dag

718 0
28 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 23 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dj58c9sb62/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

D«rfls3^ Jaargaaa ïr SI 2 centiemen per nummar Bruisil, Zafordag 28 Fabrnirl (914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Ïabonnementen î y^don 4 frai* —*»'"»■ « «"»*• TMr HoUand * * 11 ~ Illrd( udere landen ran het postverboni » .20 — BESTUUR EN OPSTELî Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan EXTYGHB BUREEL DER KLEKE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN 9 Gevraagde en aangeboden plaatson. In de week. . 60 c. 's Zondajs. . 75 e. voor 2 groote regels. Ititrtn regel meer : 30 e. in de week; 40 c. 's Zondags. i' bladz., per kleine recel .. 384. Id., 's Zondags 40 e. 2* bladz., per regel. . 5 tr. en 3fr. Reehterlijke herstell., pr regel î fr. pffranksttîkken uit Frankrijk leruggekocht in 1913 ■ wh hebben reeds bresdvoerig gehandeld over de ont-Irceliike uitbreidmg van den handel in vijffrankstuk-Bnenover den schadelijken invloed dezer landverhmzmg te- zilvermunt op haadel en nijvierheid door de immer Benémende schaarschheid onzer muntvoorraad teweeg Isebracht. Hot verslag der Nationale Bank van Boïgië Kver de werkzaamheden van het clienstjaar 1913, onlangs Brscbeneu, veiscbaft ens eenige belangrijke inlichtingea te: dfzen geldhandel gedurende het jaar 1913. Ds ■Là heeft verleden jaar voor de kolossale som van Bi) niiliren 300 duizend frànk in vijffrankstukken tait, ■îrankrii'k epgekockb en naar België doen terugkeeren! ■felio ontzaggelijke som ! Deze 369,300,000 frank zilver-■immt uit Frankiijk teruggehaald, verfcegenwoordigt 73 KniH.wn 860,000 vijfinanistukkon, dit is eeen eindeiooze Ifcèra ran 184 wagons van 10,000 kilos ieder, beladen vijffrankstukken, een gewicht van 1,846 duizend K'v pet, vorrg jaar, in 1912, deze terugvoer uit Kanirijl; bedroeg 262 miljoen frank, dus 131 wagons Bveren waganwielon, terwijl in 1913 de landverhubikig Kmer stiikken zoo geweldig is toegenomen, dat de terng-Bcopdeier weggeloopon zilversitukken meer dan 100 mil-Krn frank noogar bedroeg en in eens tôt 369 1/2 mil-Ken fenk was opgostsgen. D© wissclkoers Parij'S Ky gedurende geheel het jaar 1913 aa.n den lioogen Kr|s van rond de zes per duizend blijven hangen, zoodat U geldhandelaars prachtige winsten opstreken, en deze BnEtigo gelegenheid te baat namen om op breeden ■vc:t, geheele hoopen onzer zilversfcukken gestadig en ■îTerpoojd uit België naar Frankrijk te slepen. D'eza Kandci iras in vollen bloei ganscli het jaar door, en ■ieela benden voile met geld beladen staken onze zui-■ergicnzen over regelreoht naar de fransche nationale ■jjsnïhuiïen der grenssteiden, om deze zilverstukken tegen ■fech g®'d uit te wisselen en liet bedrag van den ■feolkoers, de premie van 6 à 7 frank per duizend ■nulc ap het franseh geld, als winst op te strijken. ■Weren clag werd gemiddeld meer dan één miljosn ■rank, dit is 200,000 stukkeo, eten gewioht van 5,000 ■Clos, een iialvs wagon, eene viaelit voor 200 dragers. Bp-fend aan 25 kilos per man, het hoogste bedrag ■ïsa het kosteloos vervoer op de belgische spoorwegen Ban elkcn drager toegestaan! Minstens twee honderd Biiéten per dag, een leger van 200 gelddragers, die ^fcgelijks de grenzen overstalcen ! ■ Het jaar 1913 heeft al de vorige jaren bij verre ^fcrtioffen. Nog nooit werd de handel in vijffrank-^fcies op zulke uitgebreide schaa.1 gedreven, omdat ■: iriîselkosrs Barijs nog nooit te voren, gedurende voile maanden, boven de G per duizend stand touderi. Het w§,3 twaalf maanden lang volop kier-■çivoerde geldhandelaars ;• 369 1/2 miljoen in vijf-^Braniituliken rolden in dilïke gelederen naar het Zuiden; ! der zilvermunt door onze îiationale Bank Hsit îrçtrijk epgekocht vs-as niet altijd even aanzienlijfo. ^BtaafI898 tôt 1905 was het hoogste bedrag 60 mii-!» 1898, en het laag.ste 11 miljoen in 1902 en Hj- wljoen in 1904. In de. _volgende jaren is het gelai Hp' Kaggekochte munt«tulàen snel toegenomen, vooral ie vier laatste jaren, zooals blijkt uit de volgenda ■Kiicieete statistieken der Nationale Ba,nk van Belgié: H, 5 fr. stukken Getal Getal wagons teruggekocht vooï stuliken van 10,000 kil. 81 miljoen franJî 16,200 duizendi 40 1/2 ■; 98 s 19,600 » 49 W » 15,800 s 39 1/2 ■J® 90 » 18,000 » 45 184 » 36,800 » 92 ■' 129 » 25,800 » 64 1/2 262 > 52,400 * 131 ■7 ^9 , T3.800 » 184 1/2 ■ff '3 Nationale Bank van België die de onkosten ■ost afdragen der te'rugkoop en der terugzending dezer B! koeveelheden vijfframkstukken naar Frankrijk ■ ^njeland. De vervoerkosten beloopen hoog, en de af- somt nog veel kostelijker, daar de Bank wissels V lW]s naar Franlrrijk moet opsturen om dezen aan-■wp^der zilvermunt te vereffenen, en alzoo het bedrag ,aen^isselkoers heeft op te leggen. De wis'selkoers ?e , miljoen frank uit Frankrijk teruggekoehfe, t>aan ® Per duizend frank, bedraagt 2,214 Bfei't11 Vf 's Eage^ 2 1/4 miljoen!! De Bank Bien 1 a'^e3 te ^eeben, en lsan anders niet H:» ?.c'e geldhandelaars naar de maan wenschen; K®,™!1' niet-, want de Ba.nk wordt door de wet ^r-i'.icnt (,? noodig© sehikkingen te treffen om do vreg-®lwntnkken temg te halen en altijd genoeg-mrmtv\orraad bcschikhaar te houden om aile aan-Bf-'n t,naar aan har© winketten, alsook aan ■É !vr:'rn'"' ^flpbanken, onmiddellqk te kunnen vol-Bê»'«.!rn 1 ^eoerQt>er 1913 bezat de Nationale Bank ■ *iî"Sla^ van 8,858,-678 vqffrankstuklcen, dit is Bomber îgp'^' te?enov®r 64 miljoen frank op 31 Biw de'0feI1v ^aar eene merkelijke beternis ■àtadri Cn c'rc;'ofc m®t erge tegenslagen voor de ■S'T hrû;» 1 r3' -^ank aai de leening der vierde reeks H.; r™|,^c scbuld voor een bedrag van 300 miljoen H tant aanSe?aan, de wisselkoers Parijs is van 6 à Boda: da 'n? °P ^ 1/2 per duizend afgevallen, B' ziinn fe™aa«.el aan dien lagen wisselkoers omtrenl Boent-m» , « z'et '"'egseaelten. Daarbij de belgische MtYûfr 71?. tre,ften allerhande maatregels ten einde het ■ fcn w S^stukken te belemmeren. h. wf • 'B^6reen ten allen tijde aan onze B^kb-Vi» * aankloppen om belgische B®iken te?sn zilvergeld, alsook de klinkende munt-B 1913 te wisselen. Gedurende het B0CVîElbeid 1 u ? aan hare winketten, eene B0w efn K,J'ail^ jes tegen zilvermunt uitgewisseld B^VjiO.OOO 5^° X/2 miljoen, heel juist voor W . U1twisseling van geldmunt tegen m sclilha./^ eakel 52 miljoen frank. Men ziet dat B!o®.d hebben313 ^intetten der Bank letterlijk be- Bt:îcli8nep3v??nfIo!>n'3''er^e6^ besl11i'' ia het Staatsblad B:i S-iiilc'troiS3,1 ^ebruari 1914, de geldverzendingcn B'=mo uit ' fi/^lc^fc Zllllen aan de grenzen, bij het ^KpWGel; €Q nf;?1? aaa 6611 nauwkeurig en volledig 6,11 daarom 'C van weg0 de douanen onderworpen ^Riderd frani- k 'a,'cs van ^ oentiemen voor ieder B?r*derd. m'inn- r ien" ^eze taks van 50 oentiemen per ^tar ïra.al-rKi. 0 frank per duizend frank uit België B:!sf' ffleer 1 n' 0Yer8ev°erd. De geldhandel kan geen B. ^izend hp16*?100' ^e/e uitgangtaks van 5 frank 0o? andére '"aeyen3 vervoer- en onderhoudskosten B' *iss6itnoJ t§?7en mosten onvermijdelijk de premie R!haaf ® n!niZmeIÎ ^/'à 8^sr. duizend bereikond, K ' 0ïer3oliipLlUrmSn 0Psl°rpen. Er kan geen oogske vet Hc,<& in vettor,11 j Nationale Bank zal er een dikken trasM 'tr Seldhandelaars zullen mager worden aîigebrok<>Q 11 Su'dea trjd is uit-, de slëchte jareq Mcgelijk zullen do handelaars zoeken hunne geld-vraehten per rijtuig, vooral bij middel van vliegende automcbielen binnen te smokkelen. Zulks is gevaarlijk spel, en zelf, toen ailes medeslaat, deze handel kan op zulke gelaeime en gewaagde wijze enkel op zeer beperkten voet gedreven worden. Het is moeilqk, gevaarlijk en kostelijk, en de eerste tegenslag vaoa eene onherstelbare ramp. De handel in vijffra.nlcstnkken op zulke uitgebreide schaal gedreven, voornamelijk gelieel het jaar 1913, —• het gulde-n jaar! — is voortaan naar de knoppen. De Nationale Bank zal voortaan geen miljoenen meer uit te zweeten hebben om de weggeloojfen zilverstukken uit Fra^nkrijk terug te halen. Het is altijd en overal het oud liedje5 « iemands dood is iemands brood ». HIER EN DAAR Het aansiaande Consistorie. — In de geestelijke 'kringen te Rome wordt er verzekerd dait het Oon-sistorie, welk raoesb gehouden worden vôôr Pasehen, zal verschoven worden toi. in do maand mei of juni. De reden er voor is dat, 'zoo men het Consistorie in het koude en voohtig seizoen hield, de gezond-heid van den II. Vader er kou kunnen door iqden. Z. H. is immers vcrplicht zijne vertrekken te ver-laten en zioh naar de ondero zalen van het Vatikaan te__begeven, waar het koud en voohtig is. Om te ver-mijden dat do Paus eene verko'Udheid zooi opdoen, heeft men dus besloten het Consistorie to verschuiven. Klathclieke Hoog'eschool van Leuven. — Morgen, zondag 1 maart, en teekomenden zondag 8 maart, zal, in al do kerken en kapellen, de jaarlijksche geldomhaling gtdaaoa worden ten voordeele der katholiekc HoogesenooL Geen enkel katholiek vergefco zijnen penning te storten. ieder naar vermogen, voor deze zoo specifiek katholieke instelling, dio hoogleeraar Krn-th tereeht eens noemde: « het sterksta bolwerk van 't katholicisme in België. ». Dââr immers worden onze katholieke voormannen, onze geleerden, onze sociale werkéra opgekweekt en tôt de katholieke aktio op aile gebied voorbereid. Met fierneid mcchten wij onlangs nog vaststèllen dat, in den Staats. prijskamp voor reisbeurzen, de kandidaten der leuvensche Hoogeschool even zooveel beurzen behaalden als al de kandidaten der drie aaidere belgische hoogesoholen te zamen (7 op 14). 't Is een van de veelvuldige bewgzen dat er ta Leuven prachtig werk wordt afgeleverd. De belgische katholieken moeten het zioh dan 00k ten plioht rekenen, hunne Hoogesohool te steunen. Daaraan, naar wij verhopen, zal morgen en toekomenden zondag, niemand te kort komen. De Sohoolwet. — De kommissie van wetenseh'appen en knnsten van den Senaat vergaderde vrijdag morgend voor do vooH^stUng van het onderzoek der Sonooiviev.-Een SOtal senateurs waren aanwezig, denkelijk ver-hopend dat do kwestie der benoeming van M. Fléchet tôt verslaggever een incident zou uitgelokt hebben. Er was evenwel niets van. Citoyen I.ekeu vervolgde de redevoering welka hij in do eersto zitting begonnen liad, en waarin hij de on-grondwettelijkheid va,n het voorstel trachtte te be-wijzen, iets waarin hij niet gelukt is. Verscheidene andere leden der kommissie namen nog het woord om eenige vragen te stellen aan de regeering. Na het onderzoek der eerste artikelen afgehandeld te hebben, is de kommissie uiteen gegaan tôt dinsdag. LVan den verslaggever werd er geen woord gerept. De aalatensehap van Leopold II. — Het wets-ontwerp waarbij de overeenkomsten goedgekeurd worden tusschen den belgisohen Staa.t en prinses Cliar-loitte, weduwe vam keizer Maximiiiaa.n van Mexico, alsook tusschen den belgischen Sta&t en prinsessen Louise, St-efanie en Clémentine vaa België, werd vrijdag met algemeene stemmeâ goedgekeurd door de bijzondere kommissie der Kamer. M. Nerincs is verslaggever be-noemd.Aaiï.koop. — De regeering heeft te Binche een bosch aangekocht. gekend onder de benaming van « Menu Bois » en zijnde de geliefkoosde wandelin,g der bewonars van den omtrek. In dat bosch zijn de bromien die de waterleiding van Binche bevoorraden. De aankoopakto is gisteren vrijdag geteekend. Het bosch beslaat eene oppervlakte van 65 hectaren, en is aangekocnb .voor de som van 180,000 fr. Op dea spoorwegv — Te Athus is men vrijdag ïn bijwezen van verscheidene ambtenaars van het spoor-wegbestuur, overgegaan tôt de ontruiming der stable, die sedert eenige weken letterlijk opgepropt was. Men heeft in aile richtingen koopwarentre'men verzonden. Te Scbaarbeek is men 00k volop bezig met de ont-ruiming. De waggons, bestemd voor Frankrijk en voor Duitschland, en. die reeds verscheidene dageh op de zijlrjnen stonden, beginnen langzamerhand te vermiiv deren. De dienst sal weldra hersteld zijn, Groota ûrvikte. — Deze week heeft er eene ongewone drukte geheerscht op de spoorlijn Gent-Brussel. Er moes-ten verscheidene bijzondere koopwarentreins gevormd worden, ieder samengesteld uit een overgroot getal wagons. Lit het bestuurlijk onderzoek is gebleken dat die wagons tôt berstens toe gevuld waren met de lijsten van het « petitionnement j> voor algemeen stemrecht, dio door de gentsche socialistische federatie opgestuurd werden naar den la-ndelijken raad te Brussel. lin 't is nog niet ailes van achter komen er nog! Bij de aankomst in de Noordstatie werden de wagons gelost; de lijsten werden opgeladen in reusachtige verhuiswagens en naar het « Maison du Peuple » gevoerd, waar zij in de kelders, op do zolderingen en overal waar er plaats was, in groote kuipen met sterk water gelegd zijn. Daar blijven zij berusten tôt op den grootep dag, wanneer men ze < plechtig > naar hei Paleia der Natie zal voeren. De visschei'ijan in Congo. — De visscherssîoep O. 130 « Jacqueline » vertrelit heden zaterdag uit Oos-tende naar Congo. De sloep staat onder het bevel var) M. Blondé. Ce bsmanning is samengesteld als volgt : MM. Beurens, stuurman; Van Muyssen, eerste machinist; Daman, tweede machinist; Willems, Dekeyser, Huyghe, stokers ; Blondé, F. Pauwels, Daroo, Klausing A. en J., matrozen-visschers ; Meny, kok; totaal: 13 zeelieden, allen oostendenaars. Het vaartuig is uitgerust door de Maatschappij der visscherijstudies in Congo, en is volkomen ingericht voor de vischvaagst in de tropenstreken. Men heeft, onder andere, aan boord eene instelling voor het voortbrengen van kunstmatige koude. De « Jacqueline » vaart met eigen middelen naar Bannna, en zal onder jveg eens aan leggen to Dakar, Nederlanders in België. — Op 1 januari laatst-Ieden verbleven er te Brussel en in de omgeving 15,200 geboren nederlanders. Voor geheel het land bedraagt het getal nederlanders 100,342. Hunne logiek. — Moet men de socialistische bladen gelooven ,dan zit de regeering tôt boven de ooren in de krot. Van den anderen kant worden de katholieken door dezelfde bladen voortdurend uitgescholden voor millioenenverbrassers. 't Is, ons dunkens, toch nogîû moeilijk millioenen te verbrassen als men niemendalle bezit î Maar, van verbrassing gesproken, lioe moet dat wcord de rocdjes de lippen verbraaiden, telkens zij het uitspreken. Als er millioenenverbrassers zijn, dan zijn het toch wel de socialisten, die feestpaleizen en andern kernels bouwen welke volstrekt geen nut kunnen op-leveren aan de sukkelaars, wier zuurgewonnen penningen er zonder hoop op intrest of op teruggave inkruipen. Zoolang de socialisten millioenen met de vleeb opofferep aan hunne bouwkoorts, zouden ze wel doen niet vaij verbrassing te gewagen. Zoo moast het overal zijn! — Uit eene opge-maakte statistiek blijkt dat er op het eiland Yslànd van 1829 tôt 1913 geene enkele misdaad aangestipt werd. Er is, overigens, op heel het eiland geene enkele gevan-genis ; op heel de uitgestrektheid van het land, zijnde 104.785 vierkante kilometers, zijn er slechts twee policie-agenten. Geene enkele misdaad in 84 jaar, dat is zeker wel het aanstippen weerd ! Waarom is het niet alzoo in al de landen 1 ■——— ^ —— " Nieawj aarsçiften voor den Fans VIJF EN TWINTIGSTE LIJST. r- Overdralcht der vetrigo lijsten: fr. 64,915,95. Geestelij'kheid der dekenij Ste-Waudru, Bergen, 200; ciollegie van O. L. V. van Bellevue, Dinant, 200 ; onbekend, Veurno, 60 ; congre-gatie der jonge dochiers, jd., 100; naamloos, Wevel-ghem, 100; M. Schelstraete, Kortrijk, 100; EE. HII. priesters der dekeni| Lubbeek, 102,50; Z. Ei. IL kanun-nik Geirnaert, 25; EE. HH. pastoors en onderpastoors van Pellenberg, Boven-Loo, Linden, Blauwput en St-An-tonius, 40 ; W. S. \V., 100 ; baron en baronnes van Rey-negom de Buzet, 100; M. en mevr. Etoile Van Put, 50; jufvr. Obert, 10; H. B., 2; om eene genezing te beko-men, Sint-Truiden, 2; W. J. O., 3; H. Vader, zegen mijne familie, 20 ; mevr. J. N., Leuven, 10 ; onbekend, Ramscapelle, 5; D. W. G., 2; M. L., 2; om de roeping te kennen mijner vieir jongens, 5; om verhoord te wordejj door den H. Antonius, 0,50; mevr. wed. Gastille D'Hondt, Sint-Niklaas, 10; Dr Lammens Gastille, id., 10; van wege een zieken priester, 5; eene weduwe, Dandér-monde, 2j uit belofte, Wervidc, 10; naamloos, Wevel-ghem, 4; naamloos, Lubbeek, 5; V. P., meid, 5; S1, fi. S., id., 2; voor een gelukkig huishouden, Hoeylaert, 2; ter eere van O. L. V. van Lourdes, om eene beko-mené gunst,, 2; V M. D., Cureghem, voor eene genezing, O. EL V. van Lourdes, 5; S. A. J., Auderghem, voor den vooruitgang in den handel, 3; ter eere van den II. Jozef, J. V. te W., 2; een zieke vader yraagt een gebed aan den H. Vader, 20; opdat de H. Maagd Maria mij altijd onder hare hoede neme, en de II. Vader mij zovi zege-nen, Ruysselede, 0,50; ter eere van den H. Jozef, voor eene tijdelijke gjunst, Oostende, 2. Totaal fr. : 66.254,45. Men kan de inscbrijvingen sturen aan het bureel van het blad of aan M. Léo I&allié, seluretaris, 7t rue de la Têto d'Or, Doomik. Bedevaart naar Home der Katholieke Drukpsrs. — Vertrek den 20 april en terugkeer den 8 mei. Vraagt uitgetxreiden prospectus aan de agencie Françoi», 45, Noordlaan, Brussel. UIT DEN VREEMDB IJV DU XTS en: LA. ND Erge voorvallen te Straatsburg. — In de Hoofd- f stad van Elzas-Lotharingen hebben er erge voorvallen 1 tusschen onderofficiers en biurgers plaats gehad. Drie t onder-officiers van het 126e regiment TOetvolk, die naar de kazerne terugkeerden, werden door een groep burgers uitgescholden voor « vuile schwobs >. Daar <le onderofficiers uitleg vroegen, riepen de burgers twaalf jongelingen uit eene na.buriga herberg, en deze vielm 1 met messen de onderofficiers aa.n, die de sabels trok ken om zich te verdedigen. Een der aanranders werd 1 door een sabelhoaiw aan 't gelaat gekwetst ; een mili- : fca-ir bekwam een messteek. Er had spoedig eene groote : samenscholing plaats. en de policie, die tusschenkwam, heeft proces-verbaal tegen verscheidene aanranders op- I gesteld. Een schildwacht van de polygoon is door burgers : bedreigd, aangevallen en geslagen geworden. De sol-diaat, gelukte er niet in tijdig zijn geweer te laden. 1 De daders konden de vlucht nemen. De krijgsgouvpr-neur van Straatsburg heeft nu bevolen dat de 3child-wachten voortaan het geweer geladen moeten hebben. Z2V ENGniuA-ND De tunnel onder h6t Kanaal. — De parlementaire groep voor den tunnel onder het Kanaai, tellend reeds een honderdtal leden tôt al de partijen behoorend, hield donderdag namiddag eene groote vergadering, te Londen. Do vergadering werd bijgewoond door talrijke kooplieden der cftv, en vertegenwoordigers van het ministerie van ooriog en van andere ministeries. Met algemeene stemmen werd eene dagorde, ten voordeele van het bouwen van den tunnel, bijgetreden. De suffragettes — De oude en geschiedkundige kerk van Whitekirk, in East-Lothian, is donderdag morgend ten gronde afgebrand. Talrijke kostbare reli-kwiën zijn verioren. Men heeft op de plaats van dep brand een manifest van de suffragetten gevonden! IJST OOaTEJSRIJK. Belangrijke Taankroet. — Eene costenrijksàhe ver-zekeringsbank van Praag, die voor 20 miljoen handel-schulden verzekerd haa, is bankroet gegaan. Er hadden waeli°-e tooneelen plaa.ts tijdens de vergadering van de aandeelhouders welke donderdag plaats had, IN JPOJFLTTJ Gr.AXi De werkstaking. — Eene werkstaking tusschen het personeel der spoonvegen ontstaian heeft eene snelle en er^e uitbreiding genomen. Donderdag zijh in de Ro-ciostàtie, te Lissa,bon, twee bommen ontploft, evenwel zonder s'iachtoffers te makein. Ilet belegraainet is on&-redderd. Eene afveerdiging werkstakers heeft zich in. het ministerie aangeboclen, dooh de eerste minisfcer heeft laten aanzeggen dat hij weigerb de werkstakers te ontvangen zoc.lang zij eene oproerige liouding blijven nemen. Na.bij Helvas hebben de stakers gepoogd twee treinen bij middel van dynamiet tp doen springen. Donderdag avond moesten, naaj gemeld wordt-, de goldaten te Lissafeon patroeljeeren. De werkstakers ge- naiakten in betsing met de soldaten, en deze hebbelll tusschen de woelm&kers geschoten. Er zijn verscheidene! dooden en gelavetsten. zjv MUSLA.ND Bespiedsrs? — De duitscho lucMvaarder Berliner, en de vlieger Mischewsky, dio in Rusland neergedaald zîjn, worden door de russische overheden gevangen ge-bnuden, de eerste te Perm, de andere te Warschouw, Zij worden verdacht bespieders te zijn. Brins von Wied ts St-Petersburg. — Da vorst van Albanië is vrijdag voocmiddag te Sint-Petersburg aangekomen. In de statie werd hij ontvangen door graaï Totleben, stafofficier des czaars, en per hofkoets naar het Winterpaleis gevoerd, waar kamers voor hem in gê« reedheid gebracht zijn. , IN TTJ-RK.IJE De kwestie. der Dodecanesia. — Italie vraagt aan Turkije eene vergoeding van 1-20 miljoen voor de ont-ruiming van Dodecanesia, waarvan 100 miljoen voos bijzonidere militaire uitgaven, en 20 milioen voor be< stuurkosten der eilanden. IN A.ZjBA.NIÉ De toestand in Bpirus. — De vlag der autonomie of zelfregeering van Khimarra en van het noorden van Epirus wappert in gansch het distrikt. De musulmannea van Khimarra, aan wie vier dagen tijd gegeven waren om de zelfstandigheid van Epirus te erkennen of hefc land te verlaten, hebben verklaard dat z.ij aan hefc lob van Epiru3 verkleefd zijn en dat zij met da grieken tegen da albaneezen zullen vechten. De stad Argyro-castro is tôt zetel van de epirootsche regeering uitge-roepen. Het zelfbestuur zou officieel uitgeroepen worden' zoodra d° leden van hefc voorloopig bewind te Argyro-castro zullen aangekomen zijn. De opstand in Epirus dreigfc algemeen te worden. Heden, zaterdag, begint de ontruiming van ICoritizai, door do grieksche troepen. Men verwacht een opstand M Tepoleni, Tiaskovitz, Ersekaj en Premeti. Het voorloopig bewina zal eenige titels en postzegelss uitgeven. Talrijke epiroten, die in den vreemde Ter-fclijven, komen dagelijks in Epirus toe. - ENGELSCH-INDIE Aanhoudingen. — In den laaitsfcem tijd zijn 60 Delhi en te Lahore verscheidene hindoes aangehouden. Da pcjicie geeft geen de minste inliohting, doch hefc is waaischijnlijli dafc zij een spoor volgfc dafc leideaa zal bot de ontdekking van de samenzweerders, die den laanslag tegen den onder-koning van Indië, waarvani wij destijds gesproken htblbsn, inrichfcten. Wafc er 00k van zij, het is hewezon dafc de anarohisten part.ijga.n-gers gevonden hebiben in de hoogere klassen van, den Punjab. Het i3 in deze streek dati de opaporing«a deC policia bij^onder ieverig voortgezet worden, IN CHINA. Do Zustera in de gasthuizen. — Tchang-Kien, ministèr van nijverheid en handel, komt. over d© kloos-terzusters een cordeal te vellen dat uiterst belangwek-kend is, zoowel voor elders als voor China zelf. Tchang-Kien heeft to Nan-Thong een gasthuis gesticht; in heti retiennent, door hem opgemaakt, kan men befi volgenda lezen : « Vocrheen hadden we geene toevluohbshuizen voor. touderlingen. Nu zijn er, maar men weet niet ho» ze te besturen. Welnu, katholieke maagden, fcn getalle van 20, hebben medelijden gekregen met de oude chine*-zen die honger lijden; zi] hebben belofte gedaan die on-gelukkigen te voicden en hebben ten zuidea van Shanghaï een klooster gesticht. Zij hebiben voor zending da lo-uderlingen te verzorgen; al wa,b deze laatsben ver^ langen bekomen zij. Da Zusters gaan zelfs zooverra hunne wensclien te voorkomen; zij werken om nun ba» huipzaain to zijn, zij zamelen geld, rijst en linnengoedS in. Ziedaar wa.t die twmtig Zusters van L'iefde doen. « In do wercld ziet men godvruchtige zonen, klein-zonen die hunne ouders eeran; maar die heilige dooh-ters overtreffen de meest beruohfce vooirbeelden van kin-derlijke toegenegenheid. Ik helî hun kloostier bezoohfc; (aillas is 1er in ordi^, mon ka(n het zich niefc inbeel-den, men handelt er zonaer het uib te bazuinen. Zoui imen tusschen de wereldlijlcen een of twee mensche» vinden die men daar kjn aan vergelijken? Wat die Zusters dcet handelep, is de ka,tholieke godsdiensfct Wat hen bot de zelfopoffering drijft, is hun geloof ! Ik zou 00k lcaitholiekeji gawild hebben dooh ik kan er geene bekomlen. In mijn godshuis is er nocht-ans werk te verrioiitan dat best door katholieken kan gedaan worden. Mij houdende aan hetgeen ik gezien heb, schrijf ik volgend artikel in mijn règlement: t Artilaei 31. Voor bestuurders van heb gasthuis kan men over-tuigde en liefdadige katholieken nemen; men zal hunl Wles verleenen wart ze noodig hebben. > Het gevoelen en het oordeel van den chineeschenl ministèr over de gasthuiszusters en over de klooster-zusters lin het algemeen, is een kaakslag yooi, de eurcpessche verwereldlijkers. IN JLFRIKA. E en proteatantsche zendeling aangehouden. — Het Genootschap der protestantsche missionarissen Ba,p^ tisten van Londen, heeft bericht ontvangen dat M. Boro-kill, een zijner zendelingen te San Salvador, in portu-geesoh Congo, aangehouden is om gepoogd ta hebben negers aan te werven als arbeiders voor de San Thomé en Prinseilanden. Het ministerie van buitenlandsche zaken, te Londen, heeft naar de portugeesche regeering, te Lissabon, ge-telegrafeerd om de terug in vrijheidstelling vaa M. Bord kill te eischen. IN MEXICO Het cordesl van M. Wilson. — Da presidenb den Vereenigde Staten oondeelt, aangaande het ontwerp van eene afdeeling gewa,pende amerikaanseha soldaten naar Juarea te zenden om de ontgraving van M. Bentoa ta doen plaats hebben, dat de tegenwoordiga toestand van Mexico volkomen verschillend i3 met dezen vani China, tijdens den opstand der Bokserg. Blke ontsche-ping van vreemde troepen, gedaan . zonder de toestem* ming van de mexikaanschie overheden, zou eene schein« ding van hefc menschenrechb zijn en in çenea ooriog ontaarden. Bon fran3chman vermoord. — Hefc geruchb is ini omloop dab de krijgsbeniden van Zapata een franschman, zouden vermoord hebben. Deze tijding. heeft nog geen*. officieele bevestiging bekomen. M. Benton. —- Uit een onderhoud met generaa) Villa blijkt dafc M. Benton niefc door een krijgsraarl verocrdeeld werd, maar eenvoudig, zonder vorm va» procès ,gefusiljeerd werd. Da amerikaansclie consul heeft donderdag, te Juarez, eene samenkomst gehad met generaal Villa. Deze laatste heeft besloten dat de kommissie gelast met het lijk van M. Benton ta onderzoeken ,zal samengesteld zijn uifc twee amerikaansche leden .twee engelsche leden en twee genee«heeren. Generaal Villa heeft erbij gevoegd dat d^ t, ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes