Het nieuws van den dag

1746 0
23 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 November. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n58cf9kk07/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vïer-en-dertigste jaargang. — Mumrner 6. . i ii mm i ii é)i «1*Hi i jii-imii. h é«1i ifV IMIillW III "T~li .1 10 centïemen per nummer Brussel, Zaterda^ 23 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 fr. Tus-chen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. rr BESTUUR EN OPSTEL ! ir. Zandstraat, 16 :p- TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HXTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONHEMENTEN: De prijzen zullen latet vastgesteld worden. ZEGETOCHT ONZER VORSTEN EN ONZER HELDEN TE BRUSSEl Wy nemen de pen op, nog diep onder den overweldigenden / indruk van de grootsche, de onvergetelyke geschiedkundige gebeur- (( tenis, welke zich daar even voor onze oogen ontrolde. ^ In de zoo blijde als aandoenlijke feestvreugde, die onze ziel en al de vezels van ons lichaam doet trillen, die het jubelend hart snel-Ifir doet kloppen, welter plots uit onze borst een machtige kreet op, die dreunend ten Hooge schalt: " Eere, glorie en dank aan God! " En ook plots daarop volgen de heerljke gelegenluidskreten : " Heil onze edele, onze dappere Vorsten! Heil onze Heldenlegioenen j Heil onze Bondgenooten ! " ■Ta, dank aan God ! Aan Rem, de Heer der Legerscharen, die de lotsbestemming leidt van al de Volkeren en die het zweerd scherpt van de rechtveerdigen die het irekken moeten ter verdedi-ging van het Menschenrecht en van de Naastenliefde. Eere en glorie aan Hem in Wien de Belgen altoos, ondanks ramp en tegen-spoed, zyn blijven hopen en Die weer eens te meer zoo schitterend getoond heeft dat men niet vruchteloos tôt Hem zijne toevlucht neemt. God, die ons zoo zichtbaar beschennd heeft, in het gevaar, ml ons niet verlaten in het uur van kalmte en rust, maar ons altijd Zijnen onontbeerlyken bijstand blijven behouden. Wj, van onzen kant, moeten en zullen Hem trouiv wezen en zyn zegen zal ons nimmer ofnooit ontbreken. Eere en dank aan onze Vorsten ! Heil koning Albert ! die ruim vierjaar op de slagvelden en in de loopgraven het lot deelde van dengeivonen soldaat. Dis overal ter plaats bleef waar het gevaar het grootst en de nood het dringendst was, die door zyn voorbeeld en zijne aanwezigheid onze dapperen aanvuurde, hen dien onweer-staanbaren geestdrift meedielend die hen wonderen deed verrichten en hen van zegepraal tôt zegepraal leidde. De naatn van onzen zoo innig geliefden Vorst is synoniem geworden van eerljkheid, van dapperlieid, van goedheid; in hem wordt de ware, de onverganlco-jke heldenmoed verpersoonlvjkt. Heil onze teergeliefde Vorstin, koningin Elisabeth. Als eene ware liefdezuster heeft zij jaren lang heel haar bestaan gewjd aan de verzorging onzer gekwetste helden. 't Was haar niet gehoeg haar verheven liefdeiverk te plegen in de lazaretten. neen daarbij be-paalde zy haar iverkkring niet. Op de slagvelden verscheen zij, te midden van den kogelregen, ovi de gewonden de eerste zorgen te verleenen en hen te doen weghalen, en de stervenden nog een laatste troostivoord toe te spreken en hen de toegrynzende dood minder akelig te maken. En by al dat heldeniverk paarde zy nog eene nooit geziene bezorgdheid voor de soldaten, die elken dag hun leven in de weegsahaal legden voor 07is dierbaar Vaderland. Dat het onze jon-gens aanniets ontbroken heeft,dat ze behandeld werden alsprinsen, was het hoofdwerk onzer kranige en edelmoedige Vorstin. De eere-titel : "Moeder der Soldaten ", zal als eene aureool rond haar hoofd blijven schitteren en ten eeuivigen dage voor het nageslacht bewaard blijven. Heil onze Prinsen ! Vooral onze dappere kroonprihs Leopold, hertog van Braband, die den vuurdoop ontving en die zich ten allen tyde weerdig toonde van zijne heldhaftige ouders. Eer en dank aan onze overdappere troepen ! Het Vaderland is hen zoo ontzaglijk veel verschuldigd ! Onze kloeke jongens. die door heel de wereld bewonderd en gevierd ivorden, hebben "redit verwor-ven op den grenzeloozén eerbied van al de Belgen. Hun Icrachtig voorbeeld zal de aankomende jeugd stalen in du liefde voor Vorst en Vaderland, waarvoor. men altoos goed en bloed inoet veil hebben. Hunne heldendaden, vanaf Lûik tôt aan den Yzerstroom, zullen met gulden letters geboèkt ivorden in de glorierijke geschiedenis van ons geliefd Belgie ! En ten slotte, hulde en dank dan onze kranige Bondgenootenr~ aan hen die de schehding onzer ona] hankelijkheid terecht als eene der grootste misdaden tegen het Volkenrechtbeschouwden, en haar dan ook terdege ivreekten. Aan hen onze bly vende erkentenis, onze eeuwige dankbaarheid ! Welkom aan onze dierbare Vorsten, aan onze Prinsen in de Hoofdstad van het Koninkrijk ! Welkom aan ons Heldenleger en aan onze niet min heldhaftige Bondgenooten ! Goed heil ! Een overlteerlijke dag Voeu'waar, wie mogen met aile reden zeggen: God Lis meti ons ! De d'agi van vrijdag 22 augusti 1918, reeds zoo merk-weerdig als geschiedkundige dag, werd begunstigd door een overprachtigi weder, zoo heerlijk dat men het onmogelijk beter hadde kunnen droomeln. TOel wa,s het in den vroegen mor • gend vinnig koud, wanfc het had den vorigen nacht gevrozea, Doch die koude was niet. ondragelijk. Zoodra echter de misti ■wat opgetrolcken was, boorde de zon, de blijde feestzon, zich ûoor het zwerk en schoot hare gilinsterende en nog goed' verwarmende euralen over de rijk versiemle stad. De luchb klaarde op en -vveldra vePtoonide zich boven het hoold1 eea wiolkenlooze hemel, zoo blauw als hefc az.uur er maar kan uitzien. En datl hemelsch weertje bleef heel den dagi aanho'U-flen, alzoo heb zijne bijbrengiend om den overschoonea dag nog meer klem bij ,tle zetten. Aandoenlijk tooneel ®ond 8 1/2 ure komfc eene groep schoolkinderen, welke Inoeten post vatten op den doartocht van den koninklijken etoet, over de Rogierpîaafcs gestapt. Eene groep soldaten, pas te iBrussel toegekomen, stiaat aan de Noordstatie. De kin-deren giaan hen rakelings voorbij. Plotseling hoort men een schetterende kreet.: « Vader! en eene der kleinen snelt. op een dev soldaten toe, valt. hem in de armen en 't is eene wederzijdsche 'omhelzing zionder eind©. Het kind wist niet dat zijn vader reeds in de hoofdistjad was, daar hij onvoorziens bevel giekregen had. er naarbo© te komen. Al de andere sohool-kindeilen( snelden op beurt aaa,r den vader van hun ge- n' zelinneken die hen, allën warm en in vervoering kuste. Eene re tjalrijke menigte is traanoogend. getuige van het aandoenlijk v( tooneel. Zj De versierïng der stad f; Nogi nooit heeft Brussel, door heel de geschiedenis van r t>ns_ acht-en-tachtig jaren lang bestaan aïs onafhankclijke 1S uatie, in zulken prachtigen feestltooi geweest als vandaàg. Doeh^ nog! nooit ook heeft België eene mo roemrijke gebeur-ëtenis gevierd als doxe : de overwiruning onzer troepen, het hetstel onzer onafhankelijkheid, het einde O'an den oorlogi en het inluiden van den vi(ede, die oaas land weer inoet doen bloeien van welstand en welvaart. hi Het uitzicht der stad, is verrukkelijk. Waar ge uwe blik- éi ken oofc keert, 't is ailes één bont kleurgewemel van vlaggvm zi en wimpels. Onze nationale driekleur bekleedt de eereplaats ei iaan aile huizen. G-eene woonst, hoe nederig ook, of onze d( vlag! pifijkt er. En 't is aandoenlijk te zien: hoe bij d,'ïn c eenvoudigsten en armsten mensch toch een klein vlagje de ie venstiers versiert, al ware heb dian ook een vlaggetje van re papier. Vaderlandsliefde wordt niet gemeten naar de grootte st der vaandels of de prachb der versiering. Aj'm en i"ijk heeft d< zijn uiberste best gedaan om ber eere onzer Vorsten en ons st dapper leger te vlaggen. Het hooge der stad is ééne vlag. \i Benevens de gi'oote driekleuren, die aan aile gevels in breede M plooien golven, zijn er schier huis voor huis al de vensters, Vlan onder tôt boven, versierd met de wape'nschilden van [België en van de geollieerde landen, de portretten van onze Vorsten en prinsen, van président Wilson, président Poin-caré, kcningi Joris van Engeland, en van andere hoofden der met ons bevriende naties, zooa,Is vas den koning, van Spanje en de koningin van Nederland, aa.n wie de Belgen een eeuwig ûankbaar hart toedragen voor de groote hulp, welke zij ons tijdens den oorlog in zake bevoorrading bewezen hebben. En hier look nemen wij de gelegenheid te baat- om hulde en Ûank tie betuigén iaan .Nederlond. en Spanje. Ook wapperen Ban talrijko huizen de nederlaindscho en spaansche landskleu-ren, voornamelijk in de buurten der Archimedes- en Jozef II straten, waar de giezanten dezer naties verblijf houden. In B , Ideze wijken is do vei'siering tooverachtig. Geen venster, of gi I heb is bevlagd ; geen balkon of het is bedrapeerd met onze w Idi-iekleur, of er prijkt. een gouden leeuw op zwart veld, Bel- ee gië's lecuw, omkranst met groen en loover. Festocnen kron- oi kelen lang3 do gevels en. over de straten zijn van het eene b] huis bot het andere kabels gespannen, waaraa.n de kleurcti oi der verbondene landen in lang;e wimpels eene reusachtige bel- di giische vlag emringen. 01 die belgische zwart-geel-roode kleuren! Wa,t al lier- ti înneifl.r.g^n. roepti die vlag ons niet to binnen. Wij hebben bj te nooilt andere gekend als vreidesvlag, maar nu heeft zij t( den vuurdoop doorstaa.n, God weet hoe dikwijls door- vi niet het lijk bedekt van den held, die ze wappe-rend, de stormtroepen voorof», ten strijde mee-voerde. Het bloed onzer helden is crop gevloeid. Zij heeft onder de ijzeren dwingelandij der duit-sche bezetting, in die drgeu van rouw in onze kerken tôt ons hart gesproken. Maar ons lijden is voorbij. Ons duurbaar Vaderland " Herrjst nu uit den sombren nacht „ Gelylc cle zon uit 'tneevlig duister „ Met ongeëvenaarden luister „ In 't gouden kleed van roem en macht ! Ja, roem en macht heeft ons heldenleger over heel het Vaderland verspreid. De heldbaftighe'di én van leger én van volk, die zonder één klaeht zich heelemaal opgeofferd hebben om onze eeï en 's werelds vrijheid te redden, is als een don-i derslag over heel de wereld losgedreund en heeft overal bewondering en verwondering verwekt. Voor iemand die België's geschiedenis kent is er geen reden tôt verwondering, immers heel ons verleden stond borg voor het heden. Ons volk heeft om de vrijheid 't meest geleden en 't dapperst ge-streden en zelfs het kranigst het martelaarschap van (den gevallen potentaat Wilhelm gedragen. Maar, Niet één waar zoo de vrjheidskreet Klaroenend steeg uit mannenborsten, Waar 't volk zoo koen den dwang bestreed Daar 't vrj wou leven, vry als vorsten. iSlaven kan men onderdruklcen En doen buigen voor 't geiveld. Hun het vrj gevoel ontrukken Waarby 's menschen boezem zwelt Maar wie vry ook iverdgeboren Op een vrijgevochten g rond, Btyft het plekje toebehooren Waar eens zijn wiege stond. België kon overrompeld worden, maar het bel-gisch volk zal nooit overwonnen en nooit onder-worpen worden. Ons dapper leger heeft dat nu eens te meer bewezen. En 't is die roem vol lo overwinning die wij vandaag vieren; 't is voor do blijde intrede onzer troepen, met aan hun hoofd ons geliefd vorstenpaar, dat de hoofdstad vandaag in haren sohoonsten i'eèsttooi prijkt. Op de Surlet de Chokierplaats is een prach-tig monument in staf opgericht, voorstellende de aai.s'.rooniendo golven der duitsche overweldigers, tegengehouden door de beigisclie maagd, neerge-vallen met |de vlag onder (ion knie op eene rots-klip, en met de rechterhand in woest gebaar ina een duitscïier bij den kop grijpendc en hem aohter- hui uit duwende, zooals men een steigerend peerd tôt den staan brengti In de Congrésstraat prijkt een groot en vrijlieidsbeeld, in de eene hand de fakkël hoog me beJiende,, in de andere een schild houdende met da.l het 'opschrift « Vrijheid .,en Becht >, het geheel sU cmgoltd met wapperende vlaggen en vaandels. In h»i de Koningstraat zijn de gevels der huizen letter-lijk verdwenen achter de boute kleuren der geal- lieerde landen. Do Congreskolom is prachtig. Hoog g(l( in de luelit omringen zes reusachtige vlaggen van ons land het standbeelcl van koning Leopold I [„'r en heel de kolom is van boven tôt onder omwin- deld in spiraal met de belgische driekleur, die na in sierlijke plooien beneden de kolom de vier standbeelden omsluierd. In het park, rechtover jjOC het koninklijk paleis prijkt een kunstig monument zj,e in staf, voorstellende een reusaclitigen belgischen leeuw. die de barbaarschheid, onder don vorm' van gc] den duitschen adelaar, in zijnè klauwen verpletr tert. Rechtover den Warandeberg, ook in het park, staat een twe_ede monument: de bekroning onzer helden. Op de Poelaertplaats, nabij het Justicie- paleis, staat het standbeeld van den Vrede. - . vl^ Op de Sint-Jansplaats is er- een monument op- ^ gericht aan de soldaten, die voor het Vaderland; gesneuveld zijn. Kortom, heel de stad levert eea tooverachtig uitzicht op. In de benedenstad waant men zich in een too- verpaleis. Wanneer- men in de verte staart, dan uil ziet men niets dan vlaggen, groen en loover em so,l festoenen ; aan de Beurs blijft men in bewondering b© staan kijken. Tusschen de hooge zuilen van de er Beurs zijn de wapènschilden opgeliangen der ge- allieerde landen, omsluierd en omwapperd door on. lange wimpels met de nationale kleuren, en be- ni< kroond met onze landsleuze : « Eendracht maakt Kc Macht!». Aan de Spaarkas, in de Wolvengraoht- DU straat, is het balkon van den hoekgevel der Zil- tei verstraat versierd fnet een echt kunstig monu- lwi ment in staf: twee hooge zuile'n, bekroond met de wapenschilden van België en Brussel en ver- bonden met banderollen nationale kleuren en ha* kransen van groen en loover. no< In sommige straten loopt men onder een ge- eer welf van de bondste kleurenschakeering, dermate dat de huizen bevlagd zijn en er over de straten koorden met kleine vlagjes en festoenen gespannen nij. zijn van het eene 'huis naar het andere. Op vele. g1" piaatsen is de grond bestrooid met- zwart-geel- zw. roode papieren vlaggetjes. Op de lioeken der voor- P1'1 naamste straten staan hooge staken geplant, aan °ei i,'r ' ' -Ïrï®ï wien tiop onze flflag* wappert eij ,-waaxaan de wapenschilden. S^alliieerderi opgehangen zijn oridér elkander verbonden m,eb Kransen en festoenën ,vân fôdvéi- en bloemen. Aan meesb al d;e huizen opschriftcrir offïlijs;t door onze iicrp drie- kleu}' en deze )dex verbondenc-i: «' Leve. de Koning:! Heil onz.' lConijagin! Hulde aa4f onze bondgenooten! Leve het " leger ! i > enz.,' en». De .ijuifct-iUingen dôr ' hàad^Jphuizieil zijn versierj met âe portretfeeu, onzér Vorsten,' en vooral in de Nieuwltra.i,, hebben-de handelshuiz.èn gewcdi'ëVerid om'onder 't3 jsçhooiï'st t' paleôïPn; Er 7ijjn vittieiaofa bi: die" waarlijk getuigen van Winsl-zin eîP de algotneene liëwondning opwekken,' onder ander een gnvep 'pla.astcr,iteoldén vaôrfctellende een vaandrig die de' regi-mentsvlfig- t. t:riter dood 'verdedigt, en verder een gesneM'el'd soldaat.'Miilf'gt^ i.kkeld in de \lrig, waarva.n hij den stok kra.inp-achtùg }n' de" e«jnè' hand v^s-t kleiiit, teiw ijl hij sfccrvendeÀ teael de anderié y'ha,mi,, i'n het zagfJ nfefersclirijft : «Voor Koning' en Vaderland'-ï^T^ree praehtigç, sçhilderijen. verbeeidende de 'een een'stôrmlpop fdër ruiterij e.,i d'é'-andere den t'oevoer dopfttde artillerie "van munitie onder jict' vijandelijk boinlja.rdement trsk-ken de algemeené aandacht. -, Aan vele huizen ook zvricrtni veelkleurige lampion^'^vn ve'le g.»vels zijn vcorzien met de noodigé inricliting voor elolc-tiieke- en gazverliehting.' Reeds gisteren avond was de ge\ •! van een huis der Xi .'rdstrafi.l prachtig verlicht met tienullou elektli-ieke • lanipen. Ki îiom, de versiering is algemeen en oveîfcreît al vil tôt hi'itoo te Biassel gezien is geweest. De voïlksloeloop W i nt lijk.'' Bru---s.1! i- haa.sb te klein arewee-t. ôm den volk»-tcelcop te'slikken, die er in diehte drommen Viil aile lu -ken clés lahds is i< iesUloonnl. Beeds van dÇnderdo-' n •-middag kwamen van ovei'vl uit deprovineie nienw sjieria 1 ' toe met heel- drommen: troepen te voet, anderéVi per rij«i--l en heeJe kaiavaneii boerenkarren volgelrtden tôt* proppens,_t •. De uilspanninaeii- en lr41.stlm.izen wei'de'n letteriljk bestôrmil. Dondri .1 !g avond wns dan ook,. de opgewektlicld en de' ln-weg'in- zeei groot te "Brus s'el, vooral in rie midden^trd, wan- . 1 de givote ; lanen' zn a i-t za. en. van wandela.ars ih luide va ler-la-ndsehe zaïiien lueht gevcrel" aan hunne yreup:de. Dut liet îeeds M'ini' den w lu se V -mc^érendaags zoudeii te zien krij-, ki'ïjgen.- To'û we donderdag avond langs de bujténlaiien hnis-waad'is k. i-iden1 lici'i-"hte ;-r c-rir leveridiae be'.veging op de Ki-nidtuinlaaaiv waar het géw< nilijk zoo stil .en- een/.aa.m 1-. iSpcedi- vernamën wij wai er :.lande A\as. Jlen ka,n het e -looven of niet. ma; , wa îraehtig is : donderdag avoxad v/anei al de iustbanlîen- van de J\ ruidtTiinlaan. liezet met- nicnws-gieiîgen, ;li ■ m' eene Jikke : irgie". gewikkeld zaten en aldu daar .den ki n.len vaiesnacht 1 inïën doorbrengeii.'-om er vijj-dagi zeker... eene - - de pta&lis te hebben langs den voorl-ij-tcoht van den st'oet. Ja. -die riaensehen zijn daar den he. len ïiaehi blijven • zitt.m.-'^en spi diu kiegen' zij er gizelsçh i.p, wantl îeedè vcôr 2 '.Jure 's na>eMs daagden er uit aile richtinaen menselien < p, die ook kv, uni. a post vatten « om zeV ^ den Konijr_ gé?d te; kunn e' a|cii !_». En van 2 ure 's mbrgendi narn de -Béytegûig' >te- ,1s" toe. ' ' W ' Op 'rnze beuit uaren ,wo voor dag ea dauw te been en wni het/. pikdi j;ker waa wareii' we reeds de straat op. Maar vat-: 1 uvijd - jdapr ;inds uit de dui^ternis, in d. ■ veite \ ia'.'dé:': ka;z-irn van. Elterbeek! Lieve Iiemel; op, den WaV' en.''1-! ■ - . ,,is hel r - -eue- preeessie ,va.n voetaa.naei>. wielivii i- ;-en- > jva.aeré'. hondeifdeLis..en Jionderden menschen". ili-» < vèn ini'Je Âhti_?- e» opgewekts gesprek den beèwi > doen ' . t. -i k\v.iu;en. ' uit'. Auderghem, ^Tei-vn.'i'.ni OveiH -1 he 1 ii. - 1 .1 'om(:-ek, zelfs uit Waver. Eh tusschen 'I' n 1 - 1 ' rn dreven • we ; med,e af naar le 1 1 L W|ont i w ' 11.. ! 1 - . denkenf. .- eein plaatsje te krijgén fep de ti'ani-. ilié vanaf 1 . ui,v' duizeaden • menschen aant>r.v.'hfea. Watl V t dac steaks worden.'... Eea bleeke zoa rijst long/a .1 m aan Haï néyelblceken obst nbemel en-; , la ait. ons het .lubel-park \ jk.atnçn endér een dun- laagje vriesijzel. 't 1s. wa.t koéltje- men- een M'honne da rijst in 't verschiet. Met een flinki a 6tap, die. «aûnte tu, dalen wij af naar de sta l. Hier is het vollo leven ru ds volop a-aa gang, ea 't is n-1 m Jnuper (i ure K-l'fiehui/.en krioelen van volk en een luidÂiehtig la^ijd 'van opgewekte stemmen'klinkt ons tegen. Mann.-n, met; een flinke pint ,-clmimenid natl voor zich", zitien er omhuld in een dikken laliakrook, terwijl vrouwe'n Kôffio âlurpen "en bcterhanunen sniulien. Wat leven! op d'o groot-feestdau n 's middgs, is Braisi-cl nooit zoo vol leven- geweest. De >. n- iijsi nu hoogér in het Ooste.n en doorboi/rt den nevel. De Hemel is" met" ons en schenkt dezen liëuglijken feestdaa een" praehtig' weder. En dankbaar sturen wij een blik naar I' v,|n;, oiudat onze, vives voo.r, saeeuw of regea nïet bew&arheid is' gewordea:? Bcnd T uie woonden wij in de Wetstraat de aaakomst bij van een régiment jageis. tô voet, met vaandel en schaliciide klaroenen vooxop. dat ging post vatten voor_ het Natiepaleis. Wat zien er onze jongenp flink, en kraaig uit ia hua kha.ki-unifoini, inarclîeerende op stap. het geweer op de schouder en den ijzei ea helm op 't lioofd. Eclate krijgers, bëwonderens-weei'dige icorlogskerels ! i' • ' lu de Kcnin^str iat krioelde het zoodanig van volk, dat we ons met" naceite eau w'ég er door konaden lianen. Duizendeu menselien hebben îeeds cp de gaanpadea piosb gevat en ver-dedigea vinnig hunne plaats tegen. laterkomende nieuwsgieiagen. In, de Hiddensuaa.t iladden de policie en afdeelingen soldaten "aile mutile der wereld ona orde tie houden in de groepen van sch'oolkindeaten, patrona-as. turnvereenigingen en.ander,-ihaa.tsehoppijen, die met vi 1 • *en ea klaroenen in top, naar hunne aangev. ezen pla,-U, togoxa om de haag te vormen op den doortocht van','den sioet. .Al zing'ende « Naar Wijd en Zijd en de < Biabane; nue Irekken zij voorbij, en 't volk zingt mee, juicht en roept dat hooren en zien verg;aan. Het platform-dak van het; tramhuisje, 'op den hoek der Konings- eu Wet-steaten si- nd vol nieuwegiiea-igcflj, zelfs op de daken der huizen hadden menschen post gevat. Aan Albert den Dappere KONÏNG DER BELGEN De zon der vrijheid schiet haar glinsterende stralen Op land en stad en volk in uwen zegetocht ; De vreemde slavernij verzwindt in hare krocht, □ En rondom u gesehaard staan Vlamingen en Walen. c W Albert, ô dappere Vorst, geboren tôt regeeren, y yfo Ontembaar in den strijd en in den vrede wijs, f, ( Rijd fier, door 't volk geleid, in 't vaderlijk paleis: (( | Uw Koninklijke kroon herwont ge in 't triomfeeren ! , Onwrikbaar is de liefd', waar ge uwen troon op bouwt; a Klèin is ons Belgenland, maar edel zijn de volken, En sterk de koene Vorst, op wien zijn volk betrouwt j C3 De zege heeft voor goed U tôt ons Vorst gewijd ; Met onze vrijheid schiet uw glorie uit de wolken, En welt de wereldluchten door naar wijd en zijd. G. S. De f>f«akomst 't Is ' Mitai 1Q are als mea iop de greasscheidiag tan itie-Ag il iu-lïereheui en St-Ja,us-Molenbeek de zoo lang, ver-viachte, koninklijke . l'aieilie, onze helden en onze bondgenoo-©n in 't.zicht krijgt", D- menschenzee, gelchaàrd laagsheen dea lentsi'heiL steinuca, rekt de halzen en ziet verlangend uit laar de k< msl va a dezen die men vieren wil. Hun ged'uld vordt niei "p al te lange proef gesteld: daar verschijnt dto ooge,. kraciftige aesl ilte van onzen beminden Vorst, en weldra ieft men heel de koninklijke familie. Een gèjuich en gejubel. een hoezeegeroep zonder eindc :chialt uil duizenden en duizeniden borsten en dreunt p,ls sen donder* door de fuimto. Onze Ver-ien zija blijkbaar ontroerd, nu ae zoo nabii mntip dierliai - verblijfplaa-ls aaderen, waaruit de zoo droe-ngo ils vi. -eiijke' ;:orlog hen verbannen heeft. Maar de Tougde schit 1 ert hen in do oogen. want 't is zegevierend bat ze hnanen intoeht doen in de hoofdstad van hun Itijk, ,at vi aie-' ovei-weidig-ers hadden willen inpalmen. De konmklfjke familie Zeagen we hier terloops hoe onze koninklijke _ familie er lit ziet. Z. M. Kuinn Albert, is waarlijk een kranig en knap ;oldaat, en 't vehvoudcrt ons gwnszins dat zoo een m. •> jekwaan. is ' t aile lu ideadaden. Onze bemin.de Vorst ziet , r blakend uit van zondlieid, flink gebruiridi door de zon n door het lanadiuig verblijlf in opene luchb. Volgens het >na teeseliiint hebben de vier. verloopen oorlogisjaren hem wei- îig v i a-'l Wel heeft de zorg — evenals bij H. M. de îoniriaiu " , iren -1 anpel op zijn edel voorhoofd gedrukt. lie i;iini',els; ta-i. er. sullen spoedig verdwijnen, nu onze A ors-:en, 01111 in .1 door hunne toi den dood verknoohte onderdanen, mnne :i"'ihi; -1 mouduc levenswijze zullen hervatten. Koningin Élisal.ebh. onze zoo gelieifde Vorstin, pieti er vénal* ; r kouinklijken gemaal, goed en flink uit. Ook op laar hebben de vier verloopen jaar weinig vat gehad; ze is iogi steeds de t ' 11 zachtzinnige verschijning welke bij het erste zieht aller m - aheid, verwerlt. En onze prin- 11: 'wel de hertogj van Braband, prins .eopold. is een ferme., knappe jongeling geworden, zeer kra-lig in zija uniform \ an hel 12e linierepimeait, Prins _ Karel. -raaf van Vlaanrieren, is ook een stevige jongen, die met iwier de uniform draasit' van île engelsclie zeemacht. En ons >rinsesie Marië-J'osé ! Wel, mon ma® nu al het verkleinvvoord reginnen v.Lg us iatuu, want 'fe is eene jufier geworden in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes