Het nieuws van den dag

1120 1
09 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 December. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 12 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2xh9z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 20 Voorloopig | o centiemsn per nummer Brussel, Maandag 9 en Dînsdag 10 December 19!& HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleino regel 1 (r. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HXTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN: Ds prijzai zuHea 'ater vastgesteld worden. Adres van antwoord op de Troonrede De kcmmissie der Kamer, voorgezeten door H. Pcullet. voorzitter, en bestaande uit MM. Bertrand, Brunet, de Liedekerke. Devèze, du Bus de Warneffe. Huyshauwer, Janson en ribbaut, heeft hare werkzaamheden geëindigd, ;a hetj volgende ontwerp van Adres van An.fc-ivooid op de Troonrede voorgesteld; SIEE Met diepe ontroering hoorden 's Iiands Ver-tegenwoordigers Uwe Majesteit hun den groet les Legers brengen. Met billijke fierheid hoorden zij Haar de irolharding' en de dapperheid der Belgisofae ioldaten prijzen en zeggen welke uitslagen werden verkregen ten koste van zooveel op-jfferingen.Het Vaderland zal voor Cwe Majesteit eene mveranderlijke dankbaarlieid bewaren wegens le zorg, waarmede Zij de naam der Belgische Natie hoog hield en do plaats, welke deze pan den eersten dag af had weten te ver-tverven door haren eerbied voor het gegeven woord, hare onbaatzuchtigheid, haro wils-kracht, den geest jae opoffering en den rnoed van haar leger, gedurende deze vier jaren oorlog nog verruimde. Anderzijds dankt liet Land Uwe Majes-teit voor de vaderlijke bezoïgdheid, waar-nede Zij, voor zoover de harde plichten van len strijd het toelieten, het bloed onzer sol-laten spaaide en voor hen de ontberingen sn de beproevingen trachtte te verzachten ran een afgrijselijken strijd, volgehouden.. om >ansch België te redden door het laatste apje grond van den vaderlandschen bodem :e verdedigen. la de uitdrukking zijner dankbaarheid be-jrijpt het Hare Majesteit de Koningin. Seuwig zal het de Waakzame liefde geden-cen, waarraeàe Zij onze soldaten en gekwets-en heeft omringd, voor welke Zij de schat-■en van haar moederlijk hart kwistig heeft litgestrooid. Dank aan de wakkerheid van zijnen Koning, lan de verdienste zijner oversten, aan de lapperheid zijner soldaten, heeft ons Leger :enen onvergankelijken roem verworven in lie bloedige worsteling, waar het lob der leschaving en de vrijheid van de wereld verden beslist. Te Luik hebben onze troepen den eersten lanval van den overweldiger gestuifc. Diaar-loor werden zijn© zoo lang en zoo nauw-ceung bezonnen plannen verijdeld. La ter, door hare uitvallen uit de versterkte resting Antwerpen. hebben zij haax aandeel 1er overwiimiDgi gehad in den eersten Marne-ilag.û.'uulia hebben zi), aan den Yzer, den woe-ienden aanval der Germaansche horden go->roken en aldus-ajan de pogingen van haren ■echtervleugel vcorgoed paal en perk gesteld. Gedurende vier ja*en hebben zij-, onwrik-)aar in haro stellingen, weerstand g^boden 1an den voortdurenden druk en aan de her-ïaalde aanvaïlen va.n een machtiger vijand, loodat in 1918 het lielgisoh leger, uit zijne linds 1911 bezette en onneembaar gebleven stellingen, den onweerstaanbaren aanval kon loen die. gepaard met de algemeene poging >nzer geallieerden, ons grondgebied heeft vrij-jemaakt.Tevens overdekten onze vanen zich met roem in Afrika, terwijl Belgische soldaten, naar de verschillende fronten gezonden, op ille groote slagvelden de faam der dapper-ieid van ons volk verbreidden. Z66 werd door het Belgische leger, onder de leiding Ihver Majesteit, eene eereplaats Dnder de legei-s der Entente ingenomen ne-vens de bewonderensweerdige en dappere sol-îaten van Fmnkrijk, Engeiand en van de Pereenigde Staten. nevens al onze Geallieer-3en, met ons in eenzelfde opwelling van ^eestdrift strijdend voor de eeuwige zaak tou het Eecht tegen de brutale kracht, de schijn-heiligheid, de allerdiepste verachting der god-deiijke en menschelgke wetten, voor de mis-iadigste doeleinden met elkaar verbonden. Aan deze uilspatt.ing van misdaden werd loor eene verpletterende nederlaag een einde gebracht. Het uur der Gerechtigheid is geslagen. Eere aan hen dio het hunne tôt dit groot-sehe werk hebben bijgebrachtl Eere aan onzen Souverein I Eere aan ons leger! Eere aan onze Soldaten, die op het slag-veld zijn gesneuveld en wicr grafsteden den jrond zullen heiligen, waarop hun heldenmeid gebleken is 1 Eere aan onze gekwetsten I Eere aan de geallieerde Mogendheden, die ons hare broederlijke sympathe en tevens'hare naine en milde medewerking hebben ge-schcnken ; Eere ook aan hen, die, terwijl zij het ver-irukte Vaderland, onder het juk van den o.verweldiger, op levensgevaar af dienden, voor deze heilige zaak zijn gestorven! Eere aan hen die door onreohtvaardige von-nissen werden getroffen, aan hen die onder le ellende zign bezweken. aan hen die met 'evangenschap, verbanning, dwangarbeid wer-len gestraft, aan al de onschuldige slacht-jfiers van do barbaarschheid van een on-needoogenden vijand 1 België zal nooit diegenen verge ten, welke tôt zijne bevrijdiging hebben medegewerkt. îijnc dankbaarheid zal slechts worden geëven-lard door den haat, welken het zal blijven ioedragen aan de meineedige natie die het reschonden en met voeten getreden heeft en lie al hare misdaden nog bekroond heeft met len uitersten smaad des lasters. SIRE, Het heeft Uwe Majesteit behaagd, het be-«tte land geluk te wènschen om zijne edele îouding onder het duitsche juk. En voorwaar, het bezette land heeft den :elk der menschelijke smart tôt op den bo-em geledigd. Het heeft al de martelingen gekend. Zijne eulen hebben het ongenadig gepijnigd; zij ebben het uitgeschnd, uitgehongerd, met de îeest verrega^-nde driestheid behandeld; zij ebben een eerlooze pers betaald om het te emedeien om het te verdeelen, om moord-uchtigen broederhaat te verwekken. Het Land bleet ontêmbaar. Steunende op zijn onuitputtelijke wilskracht, eleid door de openbaro besturen die nog rerkten, aangemoedigd door het voorbeeld n het woord van groote vaderlanders, bo-ende op een halsstarrig vertrouwen, heeft et zijne taaiheid en zijne vaderlaadsliefde ngeschonden behouden. Met geduld beeft het de Zege afgewacht en eindelijk is de zege gekomen! God zij daarvoor geloofd! 't 1s het gepaste oogenblik voor het Land om, op plechtige wijze, dank te zeggen aan het Nationaal Comiteit, wiens leden, gesteund door de trouwe medehulp van do bescher-mende regeeringen. hebben gehandeld met eene onbegrensde onbaatzuchtigheid en tevens blijk ' hebben gegeven van eene werkzaam-heid, eene taaiheid, eene methode, waardoor de door hem ondernomen en tôt een goed einde gebrachte inrichting is geworden een van de heerlijkste feiten in de geschiedenis van den oorlog. Niets kon hunne toewijding ontmoedigen: noch do ongehoorde moeilijkheden, noch de heimelijke belemmeringen van den vijand, noch do uitgekochte ophitsingen, noch de slechte wil, noch de ondankbaarheid, noch de onbezonnen aantijgingen. Zijno grootste werking heeft zich niet be-pa^Id bij de eigenlijke voeding en bij de leniging van elke ellende. Werkelijk was het Nationaal Comiteit, gedurende lange maan-den van slavernij, de ziel der Natie zelve, het centrum waar de krachten zich kwamen vormen en etalen, de kring waar men beraad-slaagde en die het sein gaf tôt handelingen welke het machtig gevoel van vaderlands-liefde en van hoop, gansoh het verdrukte land door, geregeld opwekten. Werkelijk was het, benevens de bezetten-de macht. welke men over 't hoofd zag, de voortzetting van de Nationale Regeering bekommerd met onze ellende. Thans is al het geleden leed vergeten. Doch uit dit vreeselijk tijdperk spruiten viochtaragende lessen voort: in de beproevingen heeft het Land gevoeld hoe gewich-tig en hee opwekkend eene broederlijke een-dracbt is. Door het gemeenschappelijk lij-den is men tôt toenadering gekomen, heeft men elkander beter begrepen, heeft men de nutteloosheid der vroegere twisten ingezien, en zoo ontstond de edelmoedige gedachte om h lien te zamen en een van hart bg te dra-gen tôt den wederopbouw van hefc door de bepreeving en ae zegepraal groot geworden Vaderland. Ook vond de opriehting ran eene Nationale Regeering, die al de mannen van goeden wil vereenigt in een vruchtbare werking, algemeene instemming in het Land. (Vervolgt.) ^ De Koning te fvleohefen » » i Eene koninklijke hulde aan den Kardinaa! - Zalerdag avond kwam in het Aartsbisdom een telegram toe, meldend dat koning Albert acntiag namiddag een bezoek zou brengen aan Zijne Eminincie Kardinaal Mercier. Zonctag, rond 2 ure, hielden twee automo-fciels Van het Ilof v.,or hot AaartebisBchoppe-lijk paleis sfcil. De Koning, in klein uniform van generaal, vergezeld van M. Delacroix, eeisten minister, graaf d'Oultremont, sfcafof-ficier. en verscheidene andere weerdigheid-bckleeders van het koninklijk gevolg stapten uit. en wortlen aan den voet van den eere-trap verwelkcmd door Zijne Eminencie, omringd door meestal de leden m het Kapittel der Metropolitaansche hoofdkerk. De Vorst werd naar eene der groote pronlczalen van het Aartsbisschoppelijk paleis geleid, waar eene korte doch indrukwekkende plechtigheid plaats greep. De Koning, zichtbaar ontroerd, hield eene uit het hart opwellendo aanspraak, die eene schcone en honderdmaal verdiende hulde uit-maakte, gebracht aan den grooten Vaderlan-dur. den Primaat van België. Zijne Majesteit herinnerde aan hefc held-haftig gedrag van Zijne Eminencie gedurende do jaren van vreeinde bezetting, roemde zijn kiachldadigen weerstand aan de eischen en de lcnevelarijen van den overweldiger, en be-dankte hem voor de opbeuring en den zede-lijken steun die hij aan gansch do belgische bevclking ingesproken en gegeven heeft in de srrabere dagen van ongeluk en van moede-ioosheid.De Koning overhandigde den Kardinaal het Groot-Lint der Leopoldsorde, de grootste belgische ondcrsclieiding die iemand kan ver-leend worden. In de oogen van den Prins der Kerk glin-sterden tiaaen, toen hq'den Koning bedankU voor de groote eer die hem te beurfi viel. De Kardinaal roemde, op zijne beurt, het groot voorbeeld van moed en van vaderlandsliefde dafc Albert I aan gansch zijn volk en aan gansch de besch&afde wereld gegeven heeft. Eene halve uur lang onderhield de Vorst zich met den Primaat over allerlei vraag-stukken. en bezocht vervolgens de verschillende zalen van het Aartsbisschoppelijk paleis, bijzonderlijk de Troonzaal die door de tairijke beschietingen van Mechelen veel geleden heeft. Gansch Mechelen te been. — Geestdriftige ovatie Als een loopend vuurtje had het gerucht ran de komst des Konings zich in de stad verspreid. Uit al de bevlagde siraten stroom-de de jnechelsche bevolking in dichte drom-men U"e. Wanneer Zijne Majesteit en Zijne Eminencie zich aan een der vensters van het paleis vertronden werd hun eene on-beschrijflijke geestdriftige ovatie gebracht. De Koning groette het volk van Mechelen, en de menigto opgezweept door eon onweerstaan-baar gevoel van patriotism, van bewondering en van erkentelijkheid, hief uit voile borst de « Brabançonne » aan; ook, na het belgisch natie naal lied, werd de c Vlaamsche Leeuw » gezongen, het machtig strrjdlied dat ook uit duizenden heldenmonden zegevierend weer-klonken had van aan de vestingen van Luik tet in de slijkvelden van het roemrijk Yzer-gebied. Men vergat cok niet de nationale liederen onzer Bondgenooten, de « Marseillaise s en de « God save the King ». En het was onder een donder van gejuich dat. rond 3 1/2 ure, de koninklgke autos den tcrugweg naar de hoofdstad insloegen. En terwijl het « Leve de Koning ! » en « Leve België 1 » over de oude stede duizendvoudig herhaald weergalmden, speelde de wereldbe-rcemde beiaard. in den hoogen toren het lied van vreugde, van vrijheid en van verlossing. Naar wij vernemen heeft Z. M. koning Albert beloofd een offioieel bezoek aan de stacl Mechelen te zullen brengen. En dan aal het voile feest zijn! Niet alleen uit de stad, maar uit gansch den omtrek zal alwie kan zich in de straton verdringen om den Koning, en waarschijnlijk ook gansch do koninklijke Familie, te bewijzen hoe Mechelen weet te eeren en te vereeren Hem oie met zooveel roem 's lands Iiroon draagt. Naklanken . Z. M. koning Albert heeft aan M. Poincaré, président der fransche Republiek, volgend telegram gezonden: « Op het oogenblik dat ik het grondgebied van Frankrjjk verlaat, ligt het ray ter harte u in myn naam en in naam der Koningin, onze diepe erkentenis te betuigen voor de zoo harte-lyke ontvangst ons door de regeering van de Èepubiek en door de paryzer bevolking ge-daan gedurende deze tivee onvergetelijke dagen. lie zie er, van wege Frankr{jk, een nieuwen en kostbaren bly'k van genegenheid in, die be-antwoordt wordt door de onivrikbare vriend-schapsgevoelens van de belgische natie. « Ik bied myne hulde aan Mevrouw Poincaré en ik bid u, Mijnheer de Voorzitter de verzelce-rinq te willen aanveerden van my'ne trouwe verkleefdheid. » M. Poincaré beantwoordde dit telegram als volgt : « Het f ransche Volk blyft onder den àiepen indruk van het bezoek dat Uwe Majesteit en H. M. de Koningin wel hebben willen brengen, enhetis gelukkig dat gij vanuw verblnf eene aangename herinnering meedraagt. De banden die voortaan België en Frankrjjk verbinden zijn van dezulken ivelke door niets kunnen verbroken worden. De stad Parys heeft er u, door hare geestdriftige toejuxehingen, aeplech-tige verzekeritig van gegeven. Ik bied rnyne eerbiedige gevoelens aan H. M. de Koningin en bid u te willen overtuigd zyjn van myne trouwe vriendschap. » Ter gelegenheid van de reis onzer Vorsten, heeft de regeering van de Republiek onder-schcidingen verleend aan verscheidene Belgen. M. Hymans, minister van buitenlandsche zalten, die HH. MM. vergezelde, is verhe-ven tôt de weerdigheid van groot-kruis van het Eere-Legioen. M. baron de Gaiffier d'Hestroy, gezant van België, te Parijs, is benoemd tôt groot-officier van het Eere-Legioen. Zijn benoemd tôt kommandeur : MM. Van-der Elst, gezantschapsraadsheer, en Bastin, algemeene konsul van België te Parijs. Tôt officier: MM. graaf de Laubespin, raadsheer en graaf de Romaréo, eerste sekretaris van het belgisch gezantschap te Parijs. HET BELGISCH LEGER De Hchting der klassen De lichting der milicieklassen zal zoo haast mogelijk geschieden, zoodra de werkzaamheden van de oanwervingen zullen geëindigd zijn. Tôt dit einde zal er door den minister van oorlog een wefcsontwerp aan de beraadslaging van da Wetgevende Kamers onderworpen worden. Het is te voorzien dat de klassen van 1914 en vïfil 1915 rond den 15 januari zullen binnengeroepen worden, de kla.s van 1916 rond den 1 maart, deze v?,n 1917 rond den 15 april en dez& van 1ÇH-S j.-ond 1 juni. De klas van 1919 lal geroepen worden rond hefc gewoon tijdstip, 't is te zeggen rond 1 october. Als onmiddellijk gevolg van het binnenroe-pen der kla6sen zullen, zoohaost het mogelijk is, een groot deel der soldaten, die thans onder de wapens zijn, naar hunne heerdsteden terug gezonden worden. Het geval der jongelingen, tijdens de bezetting aangehouden, op 't oogenblik dat zij de grens wilden overschrijden zal, onder oog-punt van berekening des diensttijds, door de Regeering onderzocht worden. Do kwestie der vrijwillige dienstnemingen wordt als volgt samengevat: I. Er worden geene vrijwillige dienstnemingen meer aanveerd vcor den duurtijd van den oorlog. II. De mannen van 16 tôt 35 jaar die ver-langen als vrijwilligers de wapens op te ne-men, moeten eene verbindtenis van beroeps-vrijwilliger teekenen, die hen aan het leger verbindt voor een milicietermijn van 13 jaren, met den werkelijken diensttijd van minstens 3 jaren, indien zij boven de 18 jaar ou'l zijn, en van 5 jaren indien zij jonger zijn. Zij zullen het korps, waartoe zij wenschen te be-hooren, mogen kiezen. III. Bij toepaesing der wet van 1913 mogen de jongelingen geboren in 1899 (klas van 1919) eene verbindtenis van milicievrqwilli-ger teekenen, die hen tôt een duurtijd van werkelijken miliciedienst verpliclit. Deze mi-licievrijwilligers zullen geen keus van korpe hebben. De heldendaden van het eerste Jagers te voet De wapenfeiten van dit keurkorps worden kort samengevat in de dagorde, die de Kolo-nel-Bevelhebber aan zijne soldaten fcoegestuurd heeft. « Te Sart-Tilman (Luik), te Antwerpen, aan den Yzer, en bij den grooten aanval van den 29 iseptember tôt den 3, en zelfs tôt den 14 october, 'rtaarmede wij tôt aan Gent gekomen zijn, heeft het regiment door zijne dapperheid in het gevecht en door het mildelijk storten van zgn bloed iedereens eerbied afgedwongen. Buiten de gevechten muntte het uit door zijne tucht en zijne flinke houding. « Er zijn echter twee heldendaden, die nooit mogen vergeten worden. «Den 17 april 1918 viel de vijand met een groote overmaoht onze stellingen te Merckem aan; doch voorwaar hij had gerekend zonder ons derde bafcaljon, dat aanstonds zoo machtig aanviol dat aile wederstand oninoge-lijk werd. De reclitervleugel van den vijand Kverd vernietigd, en zulks berokkende zijn algeheele nederlaag, zoodat de twee andere bataljons er zelfs niet moesten tusschenkomen, Het 3e bataijon maakte 233 krijgsgevangen en narn van 45 tôt 50 machiengeweeren. «Het tweede wapenfeit geschiedde den 2 october 1918: het is dû aan\a van Rousse-lare. Zonder eenige voorbereiding van het gc-schut, trok het regiment machtig vooruit, door de prikkeldraden heen, met een onwoer-staanbaro kracht tôt aan de voorstad van Rousselare, drie kilometers binnen de vijande-lijke stellingen. Dank aan iedereens koelbloe-digheid kon hefc, ondanks aile tegenaanvallen, zonder. ^rooue verXiezen 'terugkomen. De vijand was verrast, en de duitsche lijn werd verbroken. Ongelukkiglijk ontbrak de noodige steun. « De volgende cijfers spreken klaar genoeg. Den 28 september 1918 telde het regiment 68 officieren en 2018 manscliappen. Van den 28 september tôt den 3 october verloor het: OEE1CIEREN : 7 gedood (waaronder een op-perofficier), 6 gewond, 1 door de gassen getroffen, 4 verloren; SOLDATEN: 57 gedood, 428 gewond, 1 door de gassen getroffen, 192 verloren. — Van den 14 october tôt den 11 november: OFFICIEREN : 3 gedood (waaronder een opperofficier), 5 gewond; SOLDATEN : 24 gedood, 109 gewond, 9 door de gas- sen getroffen, 3 verloren. Te zamen: 26 ofii-cieren en 833 soldaten. « En toch waarfc gq immer de eersten bij .elke krachtinspanning. Eere aan de dapperen dio in vollen roem gevallen zijn. « De fourragere met de kleur der Leopoldsorde, die iedereen van u ontvangen zal, de verschillige opschriften op ons dierbaar vaan-del, het kruis der Leopoldsorde waarmede onze dierbare Koning hefc versierd heeft, zullen immer de hooge wapenfeiten door u, volbxacht aan het nageslacht herinneren ». Helden gedecoreerd Zondag namiddag heeft luitena.n t-genenaal Biebuyck, bevelhebber van de 6e legerafdee-ling, de onderscheidingsteekens uitgereikt aan de militairen van het garnizoen van Thienen, die voor- hun heldhaftig gedrag op het slag-veld gedekoreerd zijn, namelijk aan verscheidene manschappen van hefc le regiment carabiniers. De troepen werden door den generaal in ocgenschouw genomen, die ook eene prach-tige rede hield, waarin hij het roemvolle vaandel van het heldliaftig regiment groette, en 'nulde bracht aan de nagedachtenis van de gesneuvelden. * De Legerbeweging Beigiscii icgerlieRcîiS Ziehier het legerbericht van 8 december: « Bij het einde van den dag is onze afdee-ling ruiterij aan den Rhijn gekomen ; zij bezet Neusz en Crefeld. De voorste infanterie-kolommen hebben het front Watsenberg-Baal-Jackerath bereikt. Geen enkel voorval is te vermelden. » « Eene brigade ruiterij heeft gisteren, den 8en, Ordingen bereikt. Ailes blijt't voortdu-rend kalm. » Heî îranscïs léger De 10e fransche legcrafdeeling, die nu ook in Duitschland vooruitrukt, staat onder de bevelen van generaal Mangin, die zich aan do Marne, te Verdun en elders met roem overdekte. Generaal Mangin heeft aan zijne afdeeling een legerorde gericht, waarin hij hulde brengt aan de schoone houding en de tucht waar-van zij blijk gaf bij den doorfcocht in Elzas-Lotharingen. Hij voegt er bij : « Thans zet gîj uwen zegetochfc voort naar den Rhijn. Niemand kan van u eischen dat gij de gru-welen veigeet dio door den vijand bedreven zijn'. Op het gebied van barbaarschheid kunt gij u niefc met hem meten, want dan zoujt gij bij voorbaat overwonnen zijn. Gij zult uwe hooge zending en uwe overwinningen weerdig blijven. Gij zult u herinneren dat in de oorlogcn van de groote revolutie de legers van de Republiek zich zoo gedragen hebben, dat de bevolking van de Rliijnlan-den hare inlijving bij Frankrijk verzocht en dat de vaders van hen die gij zult ontmoe-ten, îian onze zijde streden op de slagvelden van Europa. Het wachtwoord moet zijn: geene smet op de lauweren van do 10a legeraf-. deeliug. » fie leugesss vas de «uàtscïîe «lruksiers Do duitsche dagbladen hebben het bevel overgedrukt, uitgeveerdigd door kolonel Gracia, bij de introle van de belgische troepen te Aken, doch met, uit oude gewoonte, den tekst ervan te vervalschen. Zoo onder andere maakt ds « Vorwarts » zijno lezers wij s dat de inwoners van Aken, per plakbrief, bevel hebben gekregen « onder doodstraf » de belgische officiers te groeten en voor hen op de gaanpadcn plaats te rui-men. Do « Deutsche Allgemeine Zoitung s sclmjft dat alwie in het bezit van wajx-ns gevonden wordt, zal aangehouden en zonder vorm van procès, gefusiljeerd worden. Het is natuurlijk dat aile overtredingen van de verordeningen streng moeten beteu-geld worden. Maar moet hel, gezegd worden dat de feiten door de duitsche dagbladen aangehaald, valsch zijn? Do opstellers dier g'azetten zullen waarschijnlijk de eene of andere pJakkaart gelezen hebben, tijdens de duitsche bezetting, op de muren van belgische en fransche steden aîgekondigd, en daaruit tesloten hebben dat de Belgen den Duitschers het « oog voor oog en tnnd voor tarid » gaan toepassen. W'at de Duitschers maar niet begrijpen kunnen is dat bij elken drukregel eener proldamatie aan de bewo-ners von een bezet land, er geen spraak is van doodstraf. De Belgen laten de barbaarschheid aan de Duitschers over. Wij kunnen zulks eens te meer met fierheid bestatigen. ✓ Besluit-Wet op den Âlkool Men weet dat Brussel in staat van beleg is, en dat bijgevolg de afkondiging van verordeningen en besluiten door de krijgsoverheid geschiedt. De luitenant-generaal Biebuyck, stafoffi-cier Zijner Majesteit, heeft, voor het grondgebied der provincie Braband, het Beslu.it-Wet op den Alkool doen afkondigen. Dit besluit werd den 15 november 1918, in het Hcofdkwartier, door koning Albert onder-teekend.De bijzonderste bepalingen ervan luiden als volgt : Art. I. Buiten de uitzonderingen voorzien door art. 2, worden hefc stoken, invoeren, vervoeren, eankoopen voor voortverkoop, de uitstalling tôt verkoop, en het schenken ver-boden van : lo gedistilleeiden alkool en van aile voeh-ten die er inliouden, uitgenomen eene ver-gunning van 2 o/o alkool, gestookt op 50o voor de wijnen; 2o likeurwijnen, geurig gemaakte wijnen en andere die meer dan 15o alkool inhouden; 3o vochten gemaakt bij middel van gedroogd fruit en meer dan 15o alkool bevattend; 4o bieren, appelwijn en andere gelijkaardige vochten die meer dan 8o .alkool bevatten ; Het is eveneens verboden aan de personen in art. 4 bedoeld, van deze vochten koste-loos aan te bieden, zelfs in plaatsen die van hunne bijzondere woonst deel uifcmaken. Art. 2. Het verbod betreffend de in art. I opgesomde voortbrengscls, is niet toepasselijk wanneer deze laatsten bestemd zijn: lo voor geneeskundig, veeartsenij-, apotheek- en dro-gerijgebruik ; 2o voor wetenschappelijk ge-bruik ; 3o voor nijverheidsgebruik ; 4o voor den uitvoer; 5o in transit. 4c De stokers, kooplieden en in 't klein-verkoopers van alkool, gestookte alkool in-houdende vochten, wijnen, bieren en andere gegiste dranken, die, te rekenen van den dag der fcoepa.°sing van het tegenwoordig Besluit-Wet, artikels door art. I bedoeld in huis zouden hebben, moeten er aangifte van doen, binnen de voertien dagen, aan den buigemeester of den dienstdoenden burge- meester hunner verblijfplaats, uitgenomen in ge\>al van wettig belet. De zelfde verplichting is opgelegd aan ali wie van deze vochten in huis zou hebben voor rekening van stokers, kooplieden of voortverkoopers. De verklaring van aangil'te zal aanduiden : le. naam en adres van den houder en van den eigenaar ; de aard en de hoeveelheid van de in bewaring gehouden vochten; 3o do plaats waar zij liggen. Vocr de overtreiers van het Besluit-WetJ zijn er straffen van 8 dagen tôt 6 maanden gevang, en boeten van 100 tôt 3,000 fr., of een dezer twee stxaffen alleen, voorzien. Deze straffen kunnen verhoogd cf verdub-beld wi xden indien de plichtige, sinds meer twee jaar, voor een der opgesomde overtredingen veroordeeld is. Art. 5. Alwie, in tegenstrijd met het tegenwoordig Besluit-Wet kosteloos van bij art. I bedoelde dranken zal aanbieden, in de voorwaarden door dit artikel voorzien, zal gestraft worden met 8 tôt 14 dagen go* vahg, en met 25 tôt 50 fr. boefc, of een dezer straffen afzonderlijk. Voor de reeds veroordeelde overtrede>rs kunnen de straffen verhoogd of zelfs verdubbeld worden. *** De andere artikels betreffen het tijdelijk of bestendig verbod bet beroep van herber-gier uit te oelenen. het aanplakken van hefc vonnis, ten koste van den overtreder, de bestatiging van de overtredingen, en andere maalregeîen waaraan de overtreders zich zullen moeten onderwerpen. HIER EN DAAR Welkor.ie baaoeiiors. — lieei waaischijn-iijk zal M. Princaré président der fransche Republiek in ae maand januari in officieel bezoek naar Brussel komen. M. Deschanei. voorzitter van do franscho Kamer v,ua volksvertegenwoordigers, is zin-nens weldra eenige dagen te komen d.ooibren-gen te Priisfei. waar hij geboren is. , Aan de slagfyeldaa van ci-en Yze.-r. — De terugkeer van onzen medewerker werd voor maandag avond verwacht. Een telegram ons uit het Groot-Hoofd-Kwa-rtier toegeke-men meldt dat het verblijf van de Dagblad-scbrijvers in de Yzerstreek met vier en twin-tig uren verlengd was. Onze lezers zullen bijgevolg ook een dag langer moeton wachten op do omstandige verslngen dezer buite.;;rewoin belangrijke rcis. Nlots wat daiti3o.ii is. — De schepcne van (f^enbare werken der stad Brussel heeft besloten dat de duitsche voortbrengscls uit de lastkohieren zullen goweeid zijn. Ook heeft hij aan zijn bestuur verboden ctienstaanbie-dingen te aanveerden van firtaas die mot den vijand gehould hebben. Voor de bestolensa. — Krachtens een Besluit-wet moeten de personen die door de duitschers sobade geleden hebben, hetzij aaii hunne eigendommen of in hunne zaken, hetzij door het stelen van meubeleu, titels, enz., hunne klachten zenden aan M. Racqucz, sub-stituut van den prokureur des Konings, wiens bureelen gevestigd zi(n in de gebouwen van de «Deutsche Bank s-, Arcnbergstraat, te Brussel. Opgelet! — Mon moet voorzicbtig zijn in het aanveerden van duitsche biljetten van -vijftig mark, met den dafum van 20 october 1918, en terugbetaalbaar te rekenen van den 1 maart 1919. De bezitters ran zulke « pa-pieren vodden-» loopen gevaar deze niet te zullen kunnen uitwisselen den dag dat de marken zullon ingeroepen worden. En dio dag is nakend ! Men kan bedoelde biljetten zeer goed her-kennen aan hunne donkere kleur en hunne drie vakken, waarvan het middenvok het cij-fer 50 draagt. Zij verschillen heel en al van bet j>apieren geld waarmede de bezetter ons land zo<j lang overstroomd heeft. De claclitoif-ei's van den oorlog. — Een ministerieele omzenàbrief \au hel depaile-ment van spoorwegen bericlit dat de open-staando bedieningen bijzonder zullen voor-behouden worden aan: 1. de oorlogsvermink-ten en de militairen die door ziekte onge-schikt vcrklaiard werdeu voor den krijgsdienst ; 2. aan de kinderen van de eoidaten die op het slagveld gedood werden, of die stierven aan ziekten, opgedaan aan het front, of die gefusiljeerd of verbannen werden ; 3. aan de» onder-offioiers en soldaten van het front, in de volgende orde : voetvolk, milraljeurs en loofgraclit-ai'tillerie, ruiterij, veld-artillerie, groî geschut, andere wapens. K&steel van Cvaesbeek. — De markiezin Arconati Visconti heeft haar prachtig kas-teel van Gaesbeek, met al de kunstvoorwer-pea en het paxk, aan België ten geschenka gegeven. De gift is gcdaan als bewijs van bewondering en dankbaarheid voor de dien-sten door België aan Frankrijk bewezen. De corsprong van het kasteel van Gaesbeek klimB op tôt in 1086. Godfried van Leuven ptierf er in 1254. In 1388 werd het door de Brus-selaars verwoest als wraakoefening over de moord ex, Everaid t'Serclaes. In de 16e eeuw was hefc den eigendom van de graven van Hccrn, die er hefc aanzienlijkste domein uit den brusselschen omtrek van maakten. In 1609 ging het over op de graven van War-fusée, die de nog bestaande heerlijke kapel in het jark lieten bouwen. In de 17e eeuw werd het kasteel gekocht door Louis Schoc-kaert, wiens doch ter in 1767 een markies Arconati Visconti huwde. Later verviel hefc geschiodkundig slot, doch dë tegenwoordig® markiezin en edelmoedige schenkster liet hefc volkomen lierstellen. Het kasteel bevat schat*. ten aan schilderijen, brusselsche tapijten en bemeubeling. Betooging. — De Luxemburgers, te Brussel gevestigd. hebben zondag morgend eena betooging gehouden op het graf der slacht-offers van de septemberdagen, op de Marte-larenplaats. Aan het hoofd van den atoet prijkto het vaandel, in 1830 aan Luxemburg geschonken. Men bemerkte de aanwezigheid van verscheidene Luxemburgers, onder het uniform van het belgisch leger. Er werden niefc min dan zeven redevoeringen uifcgespro-ken, waarin hulde gebracht werd aan de groot-liertogdommers, tijdens den afgeloopen oorlog in belgischen dienst gesneuveld. Ook werd er gesproken ten voordeele der aanhech-ting van het Groot-Hertogdom bij België. Het muziek speelde het belgisch nationaal lied en « Naar wijd en Zijd ». Eene kroon, met opsclirift: <• Aan de dappere Luxemburgers, gevallen in 1830 en in 1914-1918 », werd in de krypt gelegd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes