Het nieuws van den dag

1442 0
08 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8jw2n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Bertille jaarpna Nr 6 2 centiemen per nummer Donderdag 8 Januarl 1984 HET NIEUWS VAN DEN DAG ^bonnementenî Zos maanden 4 îrank. ° PsE JAAR- 8 îraai' Voor Hoilûnd ' 1 1 * Voor de andere laiden van liât postverbond ». 20 — BESTUUR EN OFSTELî Zandstraat, 16 TSLEFOON 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HTCTYGHE r-~- ....- .. ...... BUREEL DER KLEINE AANEONDIGII'JGEN : Zandstraat, 6 TELEFCON 7948 m iijMtrr AANKONDIGINGEN S Gevrasgdo en aangebcdsn plaatsen. 4e bladz., per kleine regel ..30 e. In de week. . 60 c. 's Zondaes. 75 c. id 's Zondags . . . .... <0 c. voor 2 sroote regels '' . Jfr. en3fr. Iederen regel mevr : 30 c. m de week ; M P 40 c. 's Zondags. Reehterlijke herstell., prregel 2 fr. Het Buitengewoon Budjet voor 1914 De begrooting der buitengewone uitgaven voor het f dienstiaar 1914, bereikt do machtige som van ruina 18f> | jniljoen, \ erdeeld als volgt onder de verschiliige mi-nisieriën:Bedrag der Ministerie vans buitengewone uitgaven: , Suitenlandsche zaken cr. 353,7o0 Landbouw en Openbare Verken 41,620,-iit. IJzerenv.'egen 80'G°°'°°° Zepwezen, Post, Telegraaf 11,09»,000 Oorics 50,05o,400 Finanoien ^50,000 Totaal fr. 186, 179,395 rAls buitengewone inkomsten rekent men op 97.700 fr., do tiende jaarsom of annuiteit tôt aflossing der \er-goedin»- door China te betalen, alsook 700,000 fr. te ont-va.n <?en° als verkoopprijs van ouroerende goederen, dit maakt enkel in het geheel 797,700 fr. ontvangsten tegenover 186 miljoen uitgaven, zoodat eene leening van 185 1/2 miljoen noodzakelijk is om de ontbrekende gelden aan te sohaffon. Do tweeds annuiteit te betalen voor den aankoop en de inriehting van het liotel bestemd voor het gezant-scliap van België te Berlijn, bedraagt 35S,750 fr. Jlen voorziet 220,000 fr. voor het 's Hertogenswoud, voor braaklanden en domsinbosschen, en 2 miljoen als hulpcelden aan de gemeenten tôt het aanleggen van bunrtwegcn. Wij oordeelen da.t de Staat in p'a:itts van -miljoen voqr dit zoo nuttig work der buurtwegen, voor-taan geheel wel een tiental miljoenen mag besteden, ten eindo°zoo haast mogelijk al de gemeentewegen in jgoeden staàt te stellen en vooral de wegen op den buiten te verbeteren. Do Openbare Werken verkrijgen 39 1/2 miljoen, waar-van lo miljoen voor aanlcggen, oiideraouden en ver-beteren van de Staatswogen, en 2 miljoen voor het ver-breeden der groote baan van Antwerpen op Brussel, binnen de stad Antwerpen en op het gvondgebied der geifleenten Merxem, Berchem, Borgerhout en Dcurno ; 750,000 fr. voor de burgerlij'ke gebouwen, waarvan 350,000 frank voor het paieis van het Jubelpark, 50,000 fr. voor de koninklijke muséums, 300,000 fr. voor de Nationale Schietbaan te Schaarbeek. Daarbij lezen wij, met ver-gtomming 50,000 fr. tôt het voort/.&tton. der voorloopige studiën voor het bouwen van een paieis oi hôtel voor de bureelen van het ministerie van Koloniën!! Als de voorloopige s-tudiën reeds zoo talrijke dtùzenden frank k os ten, hoeveel zal dit paieis zelf dan wel kostenl? Het is vclstrelct de gepaste tikl, als de Congo tôt over de ooren in do krot zit, nog eenige honderd duizenden frank te verkletgen om het Congobestuur te Brussel in eea pràehtpale'is té Installeeren. Hot wara veel beter de drie vierden dezer kluchtige brusselsche Congobestuurders op staanden voeb naar Oongok.nd op te sturen! an aldaar ernstig te werke te stellen en de overblijvenden te laten luierikk&n in do huidige bureelen die ten vollen aan aile vereisohten voldoen. Deze praehtuitgave ware beter eenige jâren uitgesteld! Het bouwen, uitbreideu en verbeteren van krijgsgebouwen in de niet versterkte plaatsen vereischt 10 miljoen 200 duizend frank, en de kazerneering der gendarmerie 2,300,000 fr. De water-werken' wagen r'uim 11 miljoen, namelijk de onteigeuin-gen en werken aan de Maas 3 miljoen, de koolmijn-vaarten 3,262,682 fr., de haveninrichtingen. van Antwerpen 1,081,243 fr., de Sehelde 500,000 fr., de Leie 254,000 frank, de kustea 365 000 fr. De ontzaggelijke uitbrcidings- en verbeteringsworken aan de ijzerenwegen kosten schrom.elijk veel geid, boven de 89 miljoen voor het jaar 19141 Over geheel bet land worden statiegebouwen opgerioht, herstold en uit-gebreid, nieuwe spoorlijnen aangelegd, dubbele lijnen ingerioht, vertakkings- en aansluitingssporen gemaakt, groaden aangekoeht, het materieel voor trek- en vervoer-dienst versterkt, kortom talrijke kostelijke, doeh nuttige vrerken. uitgevoerd, die het machtig net onzer Staats-epoerwegen gestadig verbeteren en uitbreiden, en den reusaclitigen vooruitgang en voorspoed van 's lands nij-verheid en haadel verwezenlijken. De werken aan de epoorwegstatiën vereischen 2i' 1/2 miljoen, andere verbeteringsworken van allen aard 14 miljoen, het bouwen va,n nieuwe spoorlijnen 9 miljoen, het aanleggen van dubbele lijnen 3 miijoen; het materieel voor trek- on vervoerdienst- 22 miljoen, de elektî-ieke instellingen 1,700,000 fr., daarbij een nieuw krediet van zes miljoen wordt geopend voor de werken der verbinding der Noord-en Zuidstatiën te Brussel. Wij hebben hier voor oogen de lange lijst der buitengewone werken aan den gang op do Staatsspoorwegen, dewelke jaren aanslepen, en voor dewelke ieder opvolgende begrooting de miljoenen be-raamt tôt betaling der voltrokken gedeelten dezer werken. De eerste beraming der uitgaven voor de reeht-streeksche verbinding der Noord- en Zuidstatiën te Brussel bedroeg 56 miljoen, doch in de tien laatste jaren werden opvolgentlijk reeds voor 65 miljoen feijgevoegde kredieten gestemd. Men verhoopt in 1917 de voltrekking dezer koiossaJe werken te kunnen vieren, alhoewel de ontelbare prccessen voor onteigeningen van gronden en gebouwen eene geweldige vertraging aanbrengen. De Staat rekent naderhand eene heele lioop miljoenen terug te krijgen uit den verkoop der talrijke overblijvende beschikbare gronden en gebouwen, dewelke in het mid-dengedeelte van Brussel hoogon prijs gelden. Onder de everige buitengewone spoorwegwerken aai den gang in do vlaamsohe streken vinden wij de vol-gende: Adinkerke 300,000 fr., Antwerpen 2 3/4 miljoen Brugge 2 1/4 miljoen. nieuwe spoorweg Brussel-Zuic naar Gent-St-Pieters 27 miljoen, Brussel-Zuid en liji naar Hal 10 miljoen, Kortrijk 2,934,431 fr.. ringspoor weg Brussel naar Sehaarbeek 4 1/2 miljoen, Denderleeuv 1,800,000 fr. Gent 10 1/2 miljoen, Hasselt 11/2 miljoen Leuven 7,130,000 fr., Banden 2,850,000 fr., Meireibek 4 miljoen, spoorlijn Muysen-Sohaarbeek-Hal 33 miljoen Atckerspoel 1 1/4 miljoen, Sohaarbeekstatie 6,340,00( frank, spoorlijn Weerd© naar îleohelen 2,100,000 fr Het nieuw ministerie van Zeewezen, Post en Telegraa beraamt^zijne buitengewone werken voor 1914 op 11 mil joen, 095,000 fr., w&arvan 40,000 fr. bestemd voor he aanlsoopen van. eenen motorboot voor het overbreûfe: van loodsen ter reede van Vlissingen, 55,000 fr. voor°di inrichting van den draadloozen telegraaf aan boort aer^liehtsohepen, één miljoen voor aankoop van onroe renae goederen, opbouwen, vergrooten, inriehten en b£ meubelen der po3tgebouwen, en 10 miljoen voor nieuw bureelen, lijnen, gebouwen, toestellen en netten vai telegraaf en telefoon. De buitengewone uitgavéa voor het ministerie va. Oorlog bedragen 50 miljoen, ten gevolge der vermeei dermg onzer legermaoht, en der versterking van "3 land btwapenmg en der verdedigingswerken. De àankoope p.er benoodigheden voor den slaapdienst vereisohen 42 GRizend frank, voor de klee.diag der troepea 8 miljoej en voor de ievonsmiaaeien x,»w,uuu ir. unze suiuawu moeten behoorlijk gekleed, geherbergd en gevoed worden, en zulka gaat niet zonder onkosten. De uitgaven voor bewapening en verdediging blijven oolc niet ten achter; de artillerie vereischt 5,410,000 fr., de benoodigheden voor het geschut der nieuwe verdedigingswerken van Antwerpen 5 miljoen; de olektrieke inrichtingen der forten en der kampen van Beverloo en Brasschaet 1,350,000 fr. ; het materieel voor mitrailleiizen 128,000 fr. ; het aanleggen van spoorbanen in het kamp van Brasschaet 125.Û00 fr. : de werken voor opbouwen, verbeteren en uitbreiden in de versterkte plaatsen en in de onder-richtingskampcn 10 1/2 miljoen; de ve3tingswerken rond Antwerpen 660,000 fr. ; de militaire banen en telefoon-netten der forten 180,000 fr. ; het bouwen van sohiet-banen 500,000 fr. ; het inriehten van polygenen en de aoiikoop van oorlogsmaterieel vcor de fcroepon «1er genio 3,430,000 fr. ; het aankoopen van peerden voor de her-inrichting van het leger 2 1/2 miljoen, namelijk 2,116 peerden aan 1100 1200 fr. per kop, en 50,800 fr. voor commissieloon. De uitgaven voor do werken voorzien in 1914 betrekkolijk het verdedigingstelsel en de uitbreidiag der zeebavens van Antwerpen worden beraamd op 10 nùljoen. Men ziet dat onze katholieke reçeering talrijke miljoenen uitgeeft voor de noodzakelijke werken tôt uit-breiding van handel en nijverheid; voor do ekonomische uitrusting, alsook voor .de verdediging des lands. Het Hooger ïoezichtscomiteit, over twee jaar door minister de Broqueville aangesteld zal zorgen en waken, en de uitvoering dezer ontzaggelijke werken nauwkeurig gade-slaan, ten einde aile bodrog, verkwisting, misbruik on konkelfoes to voorkomen en te verijdelen, en zoo noodig, ongenadig te bestraffeii. Voor zulke ta.lrijke miljoenen is een streng toezicht volstrekt noodzakelijk. De rocade bazen, die buiten aile toezicht heer en meester spelen over de roode kassen, mogen ongestoord het geld der arme workliedenpartij met hamers breken, zoo al s hunne bondgenooten, de geuzen en de framassons, de hun tcevertrouwde stadskassen vol gaten booren en in erbarmelijken toestand, stellen ; doch ons katholiek landbestuur oefent eon streng toezicht over de St-aats-kas, en de Staatsgelden worden goed en. deugdelijk besteed. i n ■ ■ ■ ■■ ■ HIER EN DAAR Bij den kojiijig-. — De koniag heeft dinsdag avond. in het paieis van Brussel, een onderhoud gehad met M. ba.ron de Broqueville. Het gehoor heeft eene halve uur geduurd. Do Ironingin. — Knsrlag nainiddag woonde de konin-gin in het kloostsr van Berlaiyimiont, te Brussel, de gebruikelijke plechtigheid bij, ingerichb door het Broe-derschap der Heilige Drie-Iioningen. Prins Eitsl rssâerflt. — Die duitsche prins werd woïiisdag namiddag, ton 4 1/2 ure, door den koning en d3 lconingin in het paieis van Brussel ontvangei.. ïn het paieis: van. Brussel. — Woensdag ontvingen de koning en de koningin de prinsen Ernest, Karel en Henri de Ligne en graat John d'Oultremont, eere-groot-maarschalk van het Hof. Prias Karei. — Een twintig-tal fransche soldateD, die terugkeerden van de nieuwjaarsontvangst in het fi-ansch gozantschap, te Brussel, ontmoetten in het Park prins Karel van België, die vorgezeld was van zijnen îeermeester, kapitein de Neve de Roden, der gidsen. De soldaten bleven staan en sloegen aan. De jong-e prins groette terug en had eea gullen glimiach over voor de Ùaoaschen, dae verrukt waren over zijne beminnelijkaeid. Be kieziîigea van 1014. — la de maand me-i aanstaande zullen er wetgevende kiezingen plaats heb^ ben in de volgende provincies en arrondissementen : Oost-Vlaanderen: arrondissementen Aalst, Auden'aêrde, Gent-Eecloo, St-Nikola«is en Dendermonde: Henegouw: Charleroi, Bergen, Zinnik, Doomik-Ath en Thuin; Luik: Haei-Bcrgworm, Luik, Verviers ; Limburg: Hasselt en Tongeren-Maeseyck. Er zijn 88 uittredende volksvertegen-wcordigers, 43 katholieken en 45 liberalen of socialisten. Men weet dat in het meerendeel der opgenoemde arrondissementen het kartel verbroken is. Voor dea Seaaab hebben dees jaar geene kiezdngea plaats. Bij do scoiaiisten. — Woensdag morgend verga-derdo de algemeene ra,ad der socialistisclie partij in het « Maison du Peuple 3, te Brussel, om den politieken toestand te bespreken. Citoyen Vandervelde kreeg voor cpdracht 's namidda.gs in de Ramer eene vraag in te dienen, om de bespreking der sociale wetbsn te bespoe-digen. Zouden de roode marionnetten uit de Kamer op de kneukels gekregen hebben van hunne partijge-nooten? Dat schijnt wel zeker! Immers, waarom komen ze nu spoed vragen voor eene bespreking welke ze zoovele maanden achteruit hielden door hun dom ob-structionnism? Die komedianten willen nu den sehijn aannemen dat ze bezorgd zijn voor de werkmanswetten. Gelukkig weet het land het beter en men zal eens flink lachen met de socialistisohe volksvertegenwoor-digers, die, na een, geplepgd verraad tegenover het werk-volk, het weer siroop aan den baard willen strijken. In d© Sta,&tsmuseiijns. — De bewakers onzer Staats-muséums hebben waarlijk geene reden om lieel te-\a-eder 1 te zijn met hÉ lot. Terwijl er .voor vele kategorie; van Staatsbeidienden en werklieden rekening gehouder wordt van het duur leven, en hun lot verbeterd wordt - bleven gezegde bewakers voortdurend aan hun zelfdt 1 loon. De bevoegde overheden zouden wel doen den toe stand eens goed te onderzoeken, en de jaarwedden de] museumbewakers te verhoegen volgens de tegenwoor • dige levensvereischten. ' Eerbied voor de volkstaal! — Het bestuur vai de door en door vlaamsche gemeente Etterbeek heef • besloten voortaan uitsluitend d'à fransche taial te be t zigen, voor de briefwisselingen met de andere gemeen ; ten. We vragen ons af met welk recht men daa; - de vlaaœsche tajal, die de tiaal is van het overgroo 1 deel der inwoners, met voeten treedt,? ' Goede zaken. — Een hôtel da.t, niettegenstaand' ' den duren tijd, goede zaken maakt, is het « Hotc " Pletincx », te Brussel, anders gszegd den amigo. I: 2 1913 werden er, ailes te zamen, 12,611 kostgangers op 1 gesloten, to weten: 110 voor landlooperij ; 668 krach tens den omzcndbrief van den prokureur-genei aal ; 7,47 a op aanvrang om er den naoht over te breng-în; 41 - uit gezondheidsmaatregel; 1,544 uit policiemaatregel; 11 s voor slecht gcdrag; 1,287 voor dronkenschap ; 1,006 di a verdaoht vrerden va» landlooperij. En zeggen dat e 5 daar zoovelen tusschen ?ija die zoo diep zooken doc i, I eig-ea ssiiuldl T-ïet kamp van Beverloo. — Er is besloten net lca.mp van Beverloo a:anzienlijk te vergrooten, d<x>r toe-voeging van gronden, gelegen op het grondgebied der gemieenten Exel, Lommel en Overpelt. Men zal trach-ten eene minnelijke scliikkiiig te treffen met de eigei-naars van gezegde gronden. Hvilda aan de regesring. — Citoyen Anseele heeft in den gemeenteraad van Gent tôt tweemaal toe huluo gebracht aan de katholieke regeering. 't Vas tenge-\ olge der bespreking van een socialistisch voorstel, strek-kende cm eene hulp van 20,000 fr. te verleenen aan do werklieden, slachtoffers der crisis in de katoennijver-heid. Eerst zeg'le Anseele tôt de liberalen: « Waarom velgt ge niot do regeering na? De regeering helpt den werkman nieit in de ellende, zij wil niet dat eï ellende is en zij doet daar voor het noodige met den werkman te dwingen. deel te maJcen van voorzienmgs-kassen, waaraan zij ruimschoots toelagen verieent. » ïoen 'de liberale schepene De Weert deed opmerken dat de kleine burgerij ook aan de stadslcis zoii kunnen komen aanklcppen. zegde Anseele: « Indien de kleine burgerij onverschillig blijft, heeft ze ongelijk. Doch t is niet de werkende klas die den weerbots moet voelen van dit gebreik aan vernuft en wilslcraoht. Diaarenbo-ven, de regeering doet veel voor de kleine burgerij, onder andere voor die van Gent, met de syndikaten don aankoop van werkgereedschappen te vergemakie-lijken. Ook steunt de reg.eering de landbouwers ciel Boerenbonden, die niet uitsluitend politieke instellin-gen zijn. > 't Heeft zijn b élan g die bekentenissen aan te stip-pen van Anseele, die een niet verda.chte getuige^ is van de goede ma.itscha.ppelijke politiek der regeering. 't Neemt niet weg dat. diezelfde Anseele toch die goedo regeering zàl blijven bekampen. Dta,t is het gevolg der slechte politiek van de socialisten, Eene grove zaak. — Citoyen De Banne, door de gratie der gaaien volksvertcgenwoordiger,^ heeft eene zcer er^re zaak ont<iekt. Oo be$tuurder der middelbarG school van M eenen zou in de klassen aan de leerlingen ge-zegd hebben, dat zij door den E. II. deken uitgenoo-digd werden om op een vastgestelden dag te biechten t-e gaiin. Nosc meer: die'Zelfde bestuurder zou er bijgevoegd hebben dat zij, die niet te biechten gingen, een briefpe van hunne ouders moesten meebrengen. En, tôt overmaat van afschuwelijkheid, zou nogmaals diezelfde bestuurder het verzoek van den E. H. Deken meegedeeld hebben aan de leerlingen die ontslagen zijn van de gcdsdienst-lessen. Die grove feiten moesten aan de kaak gesteld worden. Ook aarzelde De Bunne niet om den minister van wetenschappen te verwittigen en hena mtleg te vragen. Ziehier het antwoord van den minister, dat eene afscheping is voor De Bunne en hem zal leeren zich in 't vervolg niet mser te bemoeien met iets_ wat hem niet. aaaigaat: « Ito meedeeling efl de uitnoodigmg wftjtrvan er kweatie is, waren zonder, mogelijke vergïs-siœig alleen goricht tôt de leerlingen die de gods-dicnstlessen voigen. Met hun die meedeeling te doen, heeft de bestuurder zich gehouden aan ee;n gebruik dat tôt de plaatselijke overlevering behoorti en dat voior niets in strijd is met he.t règlement ». Daar kan De Bunne een puntje aan zuigen! Maar, « à propos », hij die _ zoo nieuwsgierig is en die bij de rooden toch wel iets te vertellen heeft, zou hij daar niet eenige vragen kunnen stellen? Deze, bij voor-beeld, die reeds zootang door de misnoegde lelen van « Vooruit ? gesteld werden, zonder dat er antwoord op kwam. Misschien verkrijgt De Bunne wat de anderen niet bekomen kunnen? Te hnren. — Een liberaal blad merkt op dat er fce Brussel en emtrek nooit zooveel appartementen te huren waren als tegenvraordig. 't Is meestal de schald van de eignacars zelf, zegt het blad, daar zij veel te hooge huurprijzen stellen. Er is daar zeker iets van... maar er is ook nog eene andere reden, en wel de volgende: Vele, heel vele eigsnaars weigeren een appartement te verhuren aan huishoudens die met kin-deren gczegend zijn. 't Is dus dubbel liunne schuld dat ze niet van hunne kwartieren afgeraken, en 't is dan ook wel hesteied dat ze er blijven mee zitten. Be îransclie « sollen ». — Ze zullen niet lang toeer leven, de zware, vuile, koperen fransche « sollen », en hunne verdwijning zal voorzeker niet betreurd wiorden. Reeds heeft men in Erankrijk het nickelen 25 oentiemenstuk ingevoerd; binnen eenige maanden zullen er nickelstukken van 5 en 10 centiemen in om-loop gebracht worden. Van de koperen 5 en 10 cen-tiemenstukken zijn er voor 60 miljoen frank in omloop! De bewoners onzer belgische grensgemeenten en de rei-zigers die naar Fiankrijk trekken zullen het meest ju-belen over de verschijning der fransche nickelmunt. De schoolkwestie in Nederland. — Het neder-landsch Staatsblad heeft een koninklijk besluit afge-kondigd, waarbij er eene schoolkommissie ingesteld wordt. Dat besluit bepaalt dat « de kommissie gelast is voorstellen te doen voor wat aangaat het budjet der openbare en der vrije scholen, met het doel het voiks» onderwijs te verhef'fen en er al de wenschelgke ver-beteringen aan te brengen, terwijl het vrij onderwijs zijn eiger. opvoedingskarakter behoudt... Het princiep der ■ gelijklieid, voor" het budjet, van de vrije en officieele scholcn, zal dus weldra in de grondwet geschreven worden, dank aan het akkoord der partijen. De socialist . Troelstra schrijft er over in een dagblad: « De kom- , missie zal aan de> vrije school verleenen wat haar toe- > komt, zonder in het minst de openbare school te schaden. ■ De loyale mededinging tusschen twee takken van het • volksonderwijs, zal voor gevolg hebben het peil van • datzelfde onderwijs te verhoogen. » De oplossing der sclioolkwestie in het protestantsene Nederland mag waarlijk schitterend geheeten worden, 1 en strekt tôt eer aan de verschillende partijen die eï ' zich over t'akkoord gesteld hebben. Ze is tevens een • kaakslag van belang aan de liberalen en de socialisten, " die in het kat-holieke België het vrij onderwijs uit a! r hunne krachten bekampen. De nederlandsche liberalen b en socialisten zijn heel wat verdraagzamer en ook veel verstandiger dan hunne belgische partij genooten, dis den godsdiensthaat boven aile redel^ke menschelijke 3 gevoelens stellen. î Strijd tegen den kanker. — In de g&n.eeskundig; wereld wordt er druk geieverd en gezoclit om hel 5 afdôend genêesmiddel tegen de vreeselijke kankerziekt< ^ te ontdelcken. 't Schijnt da.t de behandeling met radiunc 3 a&loende uitslagen oplevert. In aile geval,- twee kanker. e liiders, op wie het radium toegepast werd, zijn volko. r men genezen. Beiden werden in eene geneeskundige j maatschappij, te Brussel, door de aanwezige geieenier onderzocld, d.ie het feit bestatigden. Ui 1 ucn V KELUlULi IN FRJLNK-ttlJIC De oudste bisscîiop der wereld. — 't Is het bis-dom Iiamerijk dat de eer heeft den oudsten bisscliop van heel de wereld te bezitten. Mgr Monnier is zijn 95e jaar ingetreden. Te dier gelegenheid kwamen hem talrijke achiingsvolle genegenheidsblijken toe. Z. H. do Ba.us heeft er tuan geheuden den eerbiedweerdigen kerk-voogd een eigenliandigen brief van gelukwenschiag en een geschenk te zenden. | 22V o-oiTScmz.A.jsrn Ba elzasser Kamer. — De opsningszittmg va.n den wetgevenden zittijd der elzasser Kamer, te Straateburg, dinsclag namiddag geopend, werd voorgeaet-en door dea ouderdomsdeken. In zrjne openingsredevoering deed deza de tegônwoordige politieke mocilijkheden uitschijnen; hij karinnerde de voorvallen te Saverne en toonde hetj tiestaan aan van een milj,tair bewind naast eene ^burger-lijke regeering. in Elzas-Lofcbaringen. Hij voegde erh3 dat men den ltijksdag erkentelijk moest zijn van gezorgd' te hebiben voor de vrijwaring der elzasser-lotharingeB belangen. De schuld van den gespaimen toestand, aegde _d© ouiderdomsdeken verder, is te wij ten aan de onvoliedig-heid der Grondwet. Elr 2al sleohts eene veranderingl komen wanneer Elzas-Lotharingen op gelijken voet met de andere staten van ,het duitische kei.zerxijk zal gesteld zijn. De Kamer beelt zijn bureel herkozen: MM. Riklien (center), voorzitter; Labiroise (lot.haiinger) en BoelJ (socialist), onder-voorzitters. I-îet procès von Rentier, te Straatsbnrg. — Aangezien de getuigen, die in het procès von Reuttei] opgeroepen zijn, de tegensfcrijdigste verklaringen afleg-gen, heeft de krijgsraad, dinsdag, besloten da,t, voartaan,] allen den eed zullen afleggen, uit-genomen zes personen, waartussehen drie knapeai die volksliedjes geschuifeld hodden. Al de getuigen legden onmiddellijk den ver-eischten eed af. "Eenige getuigen, zoowel burgers als soldaten, wijzigi den, in verzachtenden zin, hunne eerste verklaringeffli-, Dat was Jiet eerste gevolg der getaigenis onder eed, Dinsdag namiddag ten 4 ure, werd de zitting her-nomen. Het puhliek begint meer en meer belang in het procès Mon Reutter te stellen. De toeloop van volk binnen de gerecbtszaal en de samenscholingen buiten het gebouw groeiden merkelijk aan. D'e getuigenissen leverden evenwel niet vœel belaaig meer op. Een fabriekwerker, Elsensohn, kwam verklarem dat Jiij, den 28 novembfâr, eenige knapen zag vluchten, die door soldaten achtervolgd werden ; hij zelf werd door luitenant Schadt aangehouden en in den lieldac der kazerne van Saverne, « Kelder der Pandoers »i ge-naamd, opgesloten; de man had daar eene oogziekte op-gedaan.Dezelfdé getuige bievestigde dat kolonel von Reutter hem heleedigd heeft, zeggende: « Gij zijt een dronk-aaid ! » De getuigenis van Elsensohn maakte eea zichtbarety ïndruk op het publiek. Eir kwam woeling onder de aanwezige savernienen. De adjudant Late vertelde dattJ hrj achter straait-bengels geloopen had, doch deze niet kon vastkrijgen; een 16jarige knaap getuigde dat hij door de soldateiq! « in naain der wet » aangehouden werd omdat hij een volksdeuntje schuifelde. Ten 6 ure 's avonds werd het verhoor apgeschois.tj om woensdag morgend ten 9 ure hernomen, te worden. Het onderzoek der voorvallen tê Saverne, werd woensdag voor den krijgsraad te Straatsburg veortgezet door de ondervraging der policieofficiers, die aan de ge-beurtenissen hadden deelgenomen. De prokureur stelde voor ook de rechters en den keizerlijken prokureur, die dea a,vond van 28 november aangehouden werde% te dagveerden. Dit voorstel werd aangenomen. Men ging vervolgens over tôt de ondervraging van den policiekoca-missaris Muller. Deze heeft den 28 november veel volk be^ merkt op st-raat. Hij vermoedde echter niet dat er iets ongewoons gebeurd was. Later vernam hij dat luitenan# von Eorstner door kinderen beleedigd was. De getuigenis van M. Muller is beziwarend voor den kolonel von Reutter en toont dat de maatregelen, welke dez» genomen had, onverrechtveerdigd waren. Toen de polioie-kommissaris den 28 november van eene reis thuis kwam! en vemam wat er gebeurd was, begaf hij zich met M. Grossmann na.ar de kajzerne. B'eiden vroegen aan den kolonel dat de patroeljes zouden ingetrokken worden en de aangehoudenen terug in vrijheid gesteld, D© kolonel weigerde en verklaarde nooit te zullen dul-den dat officiers openbaar uitgelachen worden en door niemand beschermd. De getuige bevond zich na dit onderhoud op straatë en zag hoe een man die niet het minst betioogd had, aangehouden werd. M. Muller heeft ook verscheidene mlalen hooren zeggen dat de gebeurtenissen van 28 november door de soldaten voorbereid waren. Een jon-geling, wiens niaam en adirés door den kommissaris» opgegeven werden, had hem gezegd dat luitenant voi)i Eorstner met geweerschoten gedreigd had voor den-zelfden avond. D© prokureur vToeg dat die jongeling zou gedagveerd worden, doch do verdediging verzette er zich tegenj, Kolonel von Reutter kon goed begrijpen dat dergefijk9 geruchten in omloop waren. Jonge officiers zullen ge-sproken liebben over de genomen maatregelen ; eenige verbeeldingrijke mannen. hebben er wat bijgedaon en zoo ontstond een gansch verhaal. M. Muller verklaarde ook dat de Pandoerskelder vooraf geledigd was om er de gevangenen in te zetten. Dp kolonel logenstrafte zulks. Het puhliek betioogde tegen hem. Toge» luitenant von Forstner. — Toen luitenant von Eorstner het justiciepaleis verliet in ,gezelschap van eenigen zijner1 malckers werd hij door de nieuwsgierigen herkend en uitgejouwd. Er waren er zalfs die hunne vuisten dreigeni naar hem opstaken. Om aan die on-verwachte « betooging » te outkomen sprong de, luitenant op een voorbijrijdenden tram. Bespieders aangehouden. — Te Kônigsberg heeffi men verscheidene bespdeders aangehouden. Schier al dp pliclitigen behooren tôt het krijgsbestuur. Z^ zouden aan Rusland zeer gewichtige geheime stukken overgeleverd1 hebben. Een der bespieders had de aandacht der over-heid op zich getrokken door zijne overdreven uitgaven. Te Kônigsberg en in eene_ baak te Kopenha^an, hadl hij verscheidene honderdduizenden frank ter oewaring gegeven. De overheid heeft al de sommen, die in Duitsch-land aan de banken toevertrouwd wa,ren in beslag ge-, nomen. Een bediencle bij het russisch konsulaat zou inl , de zaak betrokben zijn; hij is ten andere reeds wegge-. vluckt. Uit, Berlijn zijn verscheidene agenten aangekomen onï de plaatselijke overheid in het onderzoek te heipea^ jlV B:NGILZ.AMO ' Oîficiers aangehouden. — In de maand december van verleden jaar, werden zes officiers en twee onder-officiers van het engelscli leger aangehouden, daar zij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes