Het nieuws van den dag

941 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Juli. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fb4wh2fj9g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG |i\ p q jsj [yj |^| gn i HE523&V BU RE E L AA N KO N CD IGIN G El N ! ^ E5ESTUUR EN O PS TEL: F™^ £%, ^[«s p»t | J% DER KLEINE AANK0NDI6INGEN • Gevraagdo en aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel. T. 30 ifesmaanfle»• 4 frank. — ^ 8 Zimistmt) I6, Bru§sel LJ* /""* %Ji IL*> L. F°\ k*J Zandstraat, 6, Brus^el IF ' : 20 ~ G-estioht door Jaiï HUYG-HB _™ooNA7948 -* ^zôn^de £ let procès Caillaux " ST ., Zlj zou [ Uit eerbied voor onze lezers waxen wi] gewete jraui zin, buiten het verslag âer reohter- f:je jijke kandelingen. het scliandalig procès houdt, Cs llaus r:iet verder te bespreken: er zijn ' çekere zaken, wier stirikende uitwasemin- voor ^ gcn aan rii'emand deugd doen. En juist nen_ (j |elijk men. uit zorg voor de lichamelij- gewass le se-ondlieid, niet geerne in slijk en vertes hcdder roert, zoo ook lioudén wij ons, zjj £ pt zsdeiijke deftigheid, liefst verre van ]lun r het onncembaa'r bederf dat nu, in liet js iproees Caillaux, voor de assisen van Pa- ran Z1 ■s ten toon gespreid wordt. Met die vend fonsche beschaving hebben wij geen uit- stellen pans, >; 1 wij la-ten ze over aan den i0f^e ivo r vliol.'i en c'toyen F mémoït en an- aijeen |eiv rood - en blauwe heerschappen, dië maar , in Frankrijk hun eclit vaderland begroe- g0Scj - p1- naamd ■ Het proees maakt eckter, zelfs in Bel- gehooi Igië. zooveel gerucht, en bovendien zeke- ne on-lie liberale en socialistische schrijvelaars ook oi Ihemen zoo onbeschaamd de verdediging niet o ■op der moordenares, van den ongelukki- tene - ■ gen Calmettc dat wij er tegen onzen dank te woi Kenise wo rden moeten van r:-ppen. Onzo en ke: ■lezers kennen genoeg de feiten, opdat wij en de Ke hier niet zouden moeten herinneren: gejaag ■de zoogezegde madame Caillaux, die ei- Over ■gentlijk de gescheidene vrouw van een jeg j_v Blinder is, en burgerlijk getrouwd was ■pet den minuter Caillaux, die zelf ge- oril0.ejQ Bcheiden leef.lo van zijne eerste vrouw, no^ Heeft koèlbloe'ig eenen dagbhtUc.1 rijver, j_ei/ (j, ■met naain Calmette vermooi-d. De re- \ ' Ben was, omdat Calmette eenige ge- je(jer Hraarlijke stukken voor Mijnheer en Madame sjujf Rkillaus in zijn bezit had, en op politiek zr ifrj'e «ebied den minister Caillaux hevig aan- ^er Bfindde. Om hem te doen zwijgen, heeft vjn,^ ■de moordenares hem van kant gemaakt, va^ Q] ■en toch heeft zij haar bijzonderste doel j ■gemst, want zekere s'il1 k?n bes'ain- nog ^ ■en zijn bekend. Ook heeft Caillaux zijn q&.jie ^ Rintslag als minister moeten geven, en zijne 0,en ^ Koogezegde vxouw is nu voor de assisen ^.a wedaagd. dorvei ■ De pèrsonages, die de hoofdrol spelen, overro ■staan op den eersten rang der fransohe ontaaj ■politiek: Caillaux' is de leider der radi- voorvc ■kalen, die met de socialisten samenheu- maar t Ben en godsdiensthaters zijn tôt in h'et dit u: ■werg hunner beenderen. In het bestuur trouw ■des lands had Caillaux ailes te zeggen, loof < ■t:: hij was het waar hoofd der vrijmet- den. ^fcelaarsregeering. Een groot getal volks- ^pertegenwoordigers hield hij door allerlei ■ïii p rijen teen maal end r zijn bedw.ng; ■en door hen deed hij ailes stemmen wat ■km aanstond. De beruchte Madame Cail-■laux was zijne weerdige gezellin. ■ Welnu! hetgeen het procès Caillaux aan wordt' ■den dag brengt, laat ons toe een kijkje in de: ■te werpen in de hooige politieke wereld, wapom ■*aar de vervolging tegen Kerk en pries- I Hters beraamd, besloten en ten uitvoer ge- e®D ■bracht werd. Het is al van echtbreuk, j ■ten vrije liefde, van echtscheiding, van wa^eiJ ■«ne ongenadige geldjacht, soms van land- en va ■verraad, van gemeene afgunst, die op tfeiett* ■»nen moord afloopt, dat er spTaak is. oog,eal ■ïlkeen leidt er zijn eigen leven, zonder btels 1 ■îieh om zijnen evennaaste te bekreunen, ter. ■ (: springt met dezes leven en eer even taljon ■ucht om, alsof er niets aan gelegen was. P,e? 01 ■Schaamte is onbekend ; en onder dit op-■!«iht is de wijze, wat^op Caillaux zijne ■twste wettige vrouw in het openbaaii 0f dxi ■aangevat heeft, oprecht ongehoord. De m&t c ■Kgelukkige vrouw, die hij verlaten heeft gers 1 ■ori met de huidige moordenares te trou- d-en-■^en. kwam voor het gerecht haar droe- ^ ■Tl? lot uiteen doen : zij bewees hoe haar ^ ■tan on trouw geworden was en eindelijk Jlg1 e: ■«t eûhtelijk huis Éftvluchtts- den 23 juni t,0ogd< ■ •'10. Zouden onze lezers ooit raden wat der" v ■filiaux daarop antwoorden durfde? — héritas ■' Ut heb mijn ongelijk ruimsohoots ver- betoo| ■?œd: gij bezat geen oentiem als ik met nog î ■ getrouwd ben ! » Dit is ailes wat hij daten I e ^eggen had : meent die vent dat ailes ■ ° koop is? — « Ik sc-henk u vergiffe- B ; Madame », voegde hij er nog bij. Hoe oiein r> ■ 'mogelijk ? En leeft men in Frankrijk ■tolû? 611 Sanso-'1 ^-e verkeerde we- -^oio-e I ' overst ■in ^roevigste van al is dat die zede- 's avo ■ J«-e verrotting in Frankrijk niemands afgest ■ woatweerdiging verwekt. Men schijnt I, ver?eten te hebben dat aile verraad yerscl: ■ le veraehtèlijke eerloosheid is; en dat ®n.z01 ■^i-man c^e zyne vrouw verraadt en de luis ■ f!llgste eeden verbreekt niet beter is , ? Bjl1 een JU(ias die zijn land verraadt en ^ * ■ k aan den \Teemde overlevert. Men zou T ■ Men dat het woord van eer in Frank- ■;b 7™ geen tel meer is; en na eene ancieT, lii r •lre ecktbreuk en eene echtschei- verzor ■ ti>ng 1S men er een even groot man als vrouw ■; vor®n- Caillaux is dan zelfs minister m. ■ï.A>,°r. en> en J'oinca-ré de tegenwoordige toelic ■ wsalter der Eepubliek, was getuige bij Dubli ■ni'.f n,ieuw kuwelijk. Het verwonderfc ons M. ■ dat er in de onderhandelingen van klaar< ■ met de duitsche regeering ze- missa ■rj. 'lUist-rheden b staan, die in Frank- ^ ■ "■streng beoordeeld worden. naar ■ ïi;i'-pt verw?:Qtiert ook nog veel min dat ■hait" P0^tieke mannen een verwoeden De gezworen hebben tegen de christe- Haag enleer en tegen de katholieke Kerk! E jeboden h nd ren hen gewsld'g; en den geerne de stem van hun eigen n verdooven. Indien zij de Kerk, g heiligheid van het huwelijk voor-een anders goed verbiedt aan te en aile eerloosheid veroordeelt, :oed uit Frankrijk konden verban-an zouden zij zioh zelf meenen wit ehen te hebben; en tegenover de mwoordigers van Gods wet zouden et meer moeten blozenl Hetgeen aeest van al tegen de borst stuit, er kloosterlingen zijn die belofte ùvorheid doen, en zioh als een le-verwijt tegen hunne zedelooslieid ! Die kloosterlingen leggen ook be-van armoede af, en loeren niet naar een andermans geld niet, ;ij verzaken vrijw'llig aun hun eigen ( zulke belangloosheid valt ho.;ge- ; buiten hun besef ! De kloosterlijke zaamheid d^e regelrecht tegen hun- < ,'erzaadbare heerschzucht strijdt, is ] Lverdragelijk in hunne oogen. Is het i m door die beoefenaars der chris- 1 rolmaaktheid niet meer gehinderd 1 den, dat zij ongenadig hunne huizen rken gesloten en gestolen hebben, kloosterlingen zelf in ballingschap « d hebben? eenige dagen zegden wij dat al- , onze zuiderburen in duigen valt: ] >lk sterft uit, en het land is door § of en zedenbederf uitgekankerd. Nog É misschien is zulks klaarder geble- 1 m nu ; en de vuiligheid. die in het j Caillaux bloot gelegd wordt, moet , serlijken man doen walgen. Het be- ^ dat wij eruit trokken, is altijd het-Vooi- ons, B lgen, voor ons bijzon- t Vlamingen is de « fransohe bescha- i een onheil, dat wij ten allen prijze ' is afweeren moeten. En hi^r s^reken it alleenlijk van de fransohe taial, die \ hoogere burgerij onze sohoone vlaam- j noedertaal, eilaas ! te veel verdron-eeft ; wij spreken hoofdzakelijk van nsche zeden, die ons door eene be-Le fransohe letterkunde da^elijks mpeit, en onzen vlaamschen geest dt. Liberalen en socialisten zijn de oht.ers van die fransche beschaving; ils katholieken hebben wij den plicht theemsch bederf te bestrijden, en te blijven aan ons voorvaderlijk ge- m aan onze zuivere vlaamsche ze-#latkundig Overzicht ENGE1AN0 >aanile de erge voorvallen te Dublijn nog het volgende vernomen : Zondag i voo-rrai'ddiag kwam een schipi, met 5 gelaiden, te Howith, op tien mijlen Çi blijn, aan ; er waren 1200 ^eweeren e evenredige hoeveelheid kaardoezen aan De natiomlistische vrijwilligers kwa,-caar de kaai en namen bezit van de 3, ondanks de pogingen van de policie a de kustwachters-, die zulks wilden in. De overheden van Dublijn werden ûikkelijk ontboden en zestig oonsta-ran de metropolitane policie werden aats gezonden, alsook het tweede ba-der King's Sootsh Bordoren. De troe-itmoetten de vrijwilligers, die naar Du-terugkeerden, sloten hen den weg af Iden hen ontwapenen. Tijdens het ge-dat volgde, losten de vrijwilligers twee e revolversohoten, en verdedigden zich le geweerkolven. Meestal de vrijwilli-•ereikten Diublijn, dwars door de vel-Wanneer de troepen op hunne beurt stael terugkeerden, werden zij door die ing op vijandelijke wijze ontvangen. Er i stsenen naar de soldaten geworpen; riep : « Leve de home-rule I », en be-s ter eere Van M. Redmond, de lei-an de iersche nationalisten. Ondanks -lde sommaties, duurden de vijandelijke ingen niet alleen voort, maar namen n hevigheid tes. Een twintigtal sol-ontvingen het bevel een salvo op de te te lossen. Yier personen vielen doo-gekwetst. Andere personen werden door itsteken getroffen. De straatsteenen za->od van bloed. P afdeeling policieagenten van Dublijn rde, ondanlcs het bevel van hunnen e, de \rijwilligers aan te vallen; nds werden versebeidene policieagenten eld, de tusschenkomst der soldaten werden .eidenc militadren op straat aangevallen 3 erg mishandeld dat zij naar het gast-moestem overgebracht worden. policie is er slechts in gelukt een hon-J der gesmokkelde geweeren in beslag ûaen. 't. gehe&l zijn er viji dooden; vier ge-ten verkeeren in doodsgevaar; zestig 3 gelcwefcsten worden in de gasthuizen gd; tusschen deze laatsten zijn er zeven en. Redmond' heeft in de engelsche Kainer htingen gevi-aagd over de voorvallen te in. Birrel,. Sekretaris voor Iorland, ver-le dat de troepen door den onderkom-ris van policie opgeëischt ^varen en on-ezes verantwoordelijkheid. Deze arnbte-is onmiddellijk afgesteld geworden. NEUEE^AN» werkstaking der trambedienden van Den is volkomen geëindigdf De Oorlog offîcieel verklaard tusschen 00SÏENRIJK en SERVIË O© ^yandsiykhwfoB sjtn begonnen In OosteiîrS|k Een oproep tôt de natïe Bihsdag heeft de oost-enrijksche regeering een oproep tôt de natie gerioht. Zij maant iedereen aan zijn plicht te vervullen. « Be oorlog, zoo luid't de oiproep, staat voor de deur. Wij gaan bewijzen dat zij die, in hunnen overmoed, dacht-en om straffeloos te kunnen beleedigen, zich bedrogen hebben. Gij . moet onze vaderlandslieflde bewijzen en ziege-L vierend uit deze beproeving komen. » l De legejt'ïRaciïîesi Al is Servie veel kleiner dan Oostenrijk > en Hongarië, en al is zijn leger veel minder talrijk, toeh zou Oostenrijk het er moei-lijker mee kunnen hebben dan de oosten-' rijkers het schijnen te meenen. Het servisch : leger bestaat, in vredestijd, uit 5 afdeelin-: gen, elk 16 bataljons, 72 kanons, en een re-' giment territoniaàlreserve. In oorlogstijd kan ! men bij middel van de reserve, lret getal mansohàppen van elke legeiafdeeling verdub-[ belen. Men heeft bovendien eene gioote rui-' terijafdeeling, 100,000 reservisten va.n de twee-' de klas en eindelijk de landsturm. In 't igelieel kan Servie over 100,000 à - 450,000 soldaten beschikken. Het voetvolk • is met duitsche geweren, en de artillerie : met duitsche kanons bewapend. t Het ocstenrijksch-hongaarsch leger is veel , talrijker dan dat van Servie. Het bestaat uit 1G leg'erkorpsen, die elk 40,000 manscliappen tellen. Boch deze ontzaglijke legermacht zal " geeraerwijzo tegen Servie kunnen oprukken. 1 De regimenten die bestaan uit soldaten van - servische herkomst, zullen aan den oorlog niet ; deelnemen, daar men met reden, aan ûunne ; getrouwheid twijfelt. ; Bosnië en Herè'egcwina, waar een aantal i inwoners tôt den servisohen volksstam be-hooren, zal ook met eene aanzienlijke leger-' macht moetein bezet worden, om aile onlusten 1 t© voorkomern. Dei rumeensohe grens zal ins-" gelijks bewaakt worden. - ^ Om te beginnein zou Oostenrijk-Hongarië, \ naar men beweert, slechts met 300,000 man tegen Servië kunnen oprukken. Bteze legermacht kan tôt 1,400,000 manschappen ge-biracht worden. Aairishertog Frefleriit 1 » TJit goede bron wordt vernomen dat aar'ts-hertog Erederik aangesteld is als opperbe-1 velhebber over het oostenrijksche leger. | 0e servïscîse gezant a Het wordt bevestigd dat M. Jovanovitoh, i gezant van Servië, uit Weenen naar Bel-i grado verfcrokken fe. Zijne vrouw: en zijn r kinid, dat Ziek is, zij4 in da oostenrijksche e hoofdistad gebleven. l\ dei» feeïzer a l Baron Giesl, gezant van Oostenrijk-Hon-ga,iJië te Belgrado, en majoor Gellinck, zijn a militaire geattacheerde, zijn maandag te Ischl aangekomen; zij werden door de bevolking toegejuicht. Baron Giesl werd door keizer Erans-Jozef in gehoor ontvangen. f In Servie e Te Belgiaâo h Koning Peter en de voorzitter van den .- ministerraad zijn m'aandiag te Belgrado aan-.- gekomen. Onmiddellijk na hunne aankomst t werd, bij tromgeroffel, hun bevel tôt alge-(3 meene mobilisatie afgekondigd. Zelfs de jon-Ir gelingen die nog den vereischten ouderdom . ; voor het dragen van de wapens niet bereikt !- hebben en de ouderlingen moeten zich làten i- inschrijven. :s Al de troepen liebben Belgrado verlaten e en zijn te Ralgla, te Kragujeuwac o-f te Nisch a samengetrokken. EJr bevindt zioh geen enkel - Soldaiat meer in de hoofdstad. De banken e zijn gesloten en er bestaat geen geld meer, i- daar gansch de fortuin naar 't binnenland r oveigebracht is. Aile verkeer is volkomen .- ©nderbroken. Er bevinden zich nog een klein getal duit-Q schers en eenige oostenrijkers te Belgrado, a doch deze zullen weldra de hoofdstad ver-• laten. Men ziet- geen levënde ziel meer in de a straten. Geen de minste betooging tegen de vreemdelingen heeft zich voorgedaan. De krqgsoverheden hebben de rijtuigen, aan bij-n zlonderen behoorend, opgeëischt. a Dinsdag vergaderde de SkouptchiUa of Ka-mer van volksvertegenwoordigers, in buiten-gewone zitting, te Nisch om kennis te ont-L_ vamgen eener boodschap van den kroonprins. ° Te Uskub Te Uskub fcijn de oorlogstoebereidsels in vollen gang. Da overheden hebben de reser-° Veofficiers verwittigd dat zij binnen de drie n djagen hunne legerkorpsen moeten vervoegen. De stad is evenwel rustig. :r M Musîaïad x Eene &aïâ otlïcieuze ïaoSa De « Beurskoerier », van Sint-Petersburg, r- deelt de volgende nota mede, die van half i- officieuzen aaiNi zou zijn: i- î Rusland zou gereed zijn om, door aile 3- middelen waiarover het beschikt, aile mis-ktenning van eene wettige vraag te beant-wioorden. Rusland zal de vernietiging eener slavoonsche mogenidheid niet dulden, doch >n het is ook bereid Oostenrijk te ondersteunen in zijne gegronde eischen, zooals het aan Servië aanbeveelt Van niet onhandelbaiar ïe zijn. Evenwel zal Rusland nooit dulden dat men gansch het servische volk straffe voor de misdaad van een serviër. Noch Servië, noch Rusland kunnen een iiibreuk op de souvereine rechten van de Baikan-Staten toelaten ». De vrees week! Bte russische dagbliaden zijn het eens om te bestatigen dat het oorlogsgevaar afneemi. en de vrees voor erge verwikkelingen wijkt. « Wat belangrijk is, schrijft de « Novoie Vremia » ooder andere, is dait het gevaar voor t loedvergieten vermindert en dat, op 't laatste oogenblik, de vredestooiders misschien zullen gedwongen zijn hun aanval-lend plan te laten varen. Wij zien de toe-konust Mollcomen kalm in. Indien het de vrede îs, dan zullen wij hem uit het diepst van ons hart 'toejuichen. Indien het de oorlog is, dan zullen wij hem zonder vrees_ aa.n-veerden, met vertrouwen in de overwinning ». En het belangrijk dagblad voegt erbij dat de duitsche diplomatie over de kwestie van oorlog of vrede beschikt, en dat, in geen geval, Rusland Servie aan zijn lot zal over-laten.Het Inziclut van M- SasonoS In de diplomatieke kring^n van St-Peters-burg woxdt gezegd dat minister Sasonof van zin is zic'h te houden aan eene rechtstreek-sche overeenkomst met Oostenrijk. Veeitien iegeïtorpseï onâer de wapens Bfe czaar van Ru'sland is ïmaandag avond niaar Einland vertrokken. Na een grooten ministerraad foijgewoond te hebben, heeft de caaor bet volgende verklaard: « Wq hebben dezen staat van zaken zeven jaar en hall verdragen ; het is nu genoeg. » Hij gaf ver-volgens de noodige bevelen voor de mobilisatie van veertien legerkorpsen, verblijvend .naibij da ioostenrijksche g'rens. Tezelfdertijd liet hij aan Duitschland weten dat de mobilisatie van het duitsche leger onmiddellijk door de mobilisatie van het overige yan het russische leger zou gevolgd worden. In Engelamâ Sir Edward Grey Maandag! heeft sir Edward Grey, ir£ het Lager Huis, op eene vraag van een vollcs-vertegenwoordiger a.ls volgt geantwoord: « Ik heb vrijdag van den gezant van Oos-tenrijk-Hongarië de nota ontvangen die aan al de mogendheden meegedeeld en door de drukpers afgekondigd werd. Deze nota be-vatte de eischen door Oostenrijk-Hongarië aan Servië gesteld. « Den namiddag van denzelfden dag heb ik bij de vreemde gezanten een voetstap aan-gewend en ik heb hun gezegd dat, in liet geschil betreffende Oostenrijk en Servië, En-geland op1 geeneiwijze kan tusschenkomen ; maar dat, indien de betrekkingen tiusschen Oostenrijk en Servië meer gespannen wier-den. en dat door dit feit de vrede van Europa op 't spel zou gesteld worden, dan zou voorzeker het geschil aile mogendheden aanbelangen. « lk weet dan niet welk stlaadpunt Rusland in het geschil zou kunnen aannemen. Doch het schijnt. mij' fcoe dat, indien Rusland een werkdadig deel aan de gebeurte-nissen zou nemen, het eenig middel om den vrede van Europa te waarborgen zou zijn: dat de vier mogendheden, die niet recht-streeks in de servische kwestie gemengd zijn, 't is te zeggen Duitschland, Frankrijk, ïta-lië en Engeland, eene gelijktijdige poging zouden aanwenden bij de oostenrijksch-nongaar-sche en servische regeeringen om aile militaire inmeng'ing op te ecliorsen, terwijl de voornoemde mogendheden zouden pogen een grond van overeenkomst te vinden. « Het is dan dat ik de afbreuk van de diplomatieke betrekkingen tusschen Oosten-rij k-Hongarië en Servië vernomen heb. Ik heb dan onmiddellijk aan de fransohe, duitsche en italiaansche regeeringen gevraagd of zij tioiestemden in de bijeenroeping hunner gezanten in eene cionferencie. « Anderzijds bevool ik aan de engelsche gezanten bij dezelfde mogendheden te vragen aan de vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitschland en Italië, te Weenen, Sint-Petersburg en Belgrado, dat zij hunne gouver-nementen zouden verwittigen dat zij uitge-noodigd worden aan de ontworpene confe-rencie deel te nemen en aile andere inmen-ging voorloopig zouden staken. « Het antwoord op deze voorstellen is mij nog niet toegekomen. In eene krisis. zoo érg als deze welke wij doorgaan, kunnen de pogingen ten voordeele van den vrede, door eene enkele mogendheid gedaan, niet anders dan vruchteloos blijven. Het is daar-om dat ik er aan gehouden heb de veranti-woordelijkheid op mij te nemen van een voor-stel te doen, zonder te weten dat het guns-tig zou ontihaald worden. « Ik denk dat mijn voorstel tôt grond-slag zal kunnen dienen, waarop genoemde miogiendheden eene redelijke overeenkomst eou-den kunnen sluiten. Men rnagi niet vergeter dat, van 't oogenblik dat de kwestie niel meer alleen Oostenrijk en Servië aanbelangt ^.ij al de mogendheden betrefb, en gevaai loopt te eindigen met de grootste ramper die Europa. boit zou beleefd hebben1. Dt® zou niemand de grenzen van heb geschil kunnen voorzien, en de rechtstreeksohe en on-» reohtstreeksohe gevolgen zouden onberekeaî» baar wezen. i » In antwoord op eene andere vraag, flooi) M. Bonnar Law gesteld, antwoordde sir Edward Grey dat hij denkb da.t de duitschel regeering in grondbegin gunstig gestemd ïs( voor eene bemiddelingi tusschen Rusland eni Oos tienrij k-Hongarië De vloot is gereed Negem en twintig pantserschepen, vier ge-pantsersche kruisers en neg>en andere kruisers van dei eersta vloot bevinden zich op dit oogenblik te Portland, waar zij kolen indoen. Er worden ook krijgsvoorraad en levensmid-dei en voor verscheidene weken aan boordl gebracht. Da veraichtingen dezer vloot zullen geheim gehouden worden. Men denkt evenwel dat deze vloot naar zeker punt van dei Noordzee zal vertrekken. De engelsebe marierae Het engelscih admiraalschap heefb feange-kondigd dat de binnengeroepen matrozen den reserve voor de laatste vlootoefeningen, vooil 't oogenblik, aan boord hunner schepen zullen blijven. In Franlcrijk Eene nieuwe betooging te Parïjs Het "Verbond der Synidifcaten van het département der Seine had de parijzer werklieden' en deze van de voorsteden bijeengeroepeni om maandag avond ten vooideele van den( ■sTede te betoogen. Rond 9 ure 's avoruds was! de beweging zeer groot op de boulevards, Men hoorde eenige kreten vah « :Weg met dem oorlog ! », doch daarop werd geantwoord meti 'den kreet van « Leve het leger! ». De policie gelukte er evenwel in, zonder te veelj moeite, de betoogers uiteen te drijven. Nochtans ont-stonden, rond middeTHachtf# eenige bobsingen tusschen de policie en eene bende socialisten die de « Internationale »! zongen. Eienige lagenten werden gekwetst. Eeiï nogal groot getal woelmakers werden aange-houden. j Een onderhouâ M. Bienvenu Martin, dienstdoende mînisfelt van buitenlandsche zaken„ te Parijs, heefb maandag namiddag de gezanten van Oos ten-rijfc-Hongarië, Bmitschland en Rusland on(>i vangen; het onderhouid duurde zeer lang. Nal aflo.op van deze bijeenlcomst had M. Bienventf Martin een onderhoud met zijne kollegas van) binnenlandsche zaken, van oorlog, van zee-wezen en van kolonieën. Franikrlfk en îset voorstel Grey Frankrijk keurb heb voorstel van sir Edw&iïî Grey, van te Bonden eene oonferencie bgeeH te roepen ten einde het oostenrijksch-servisch' geschil in der minne bdj te leggen, in zrjij, geheel goed. In de Benrs te Pariis Maandag had ter Beurs van Parijs' feeUB nogal woelige betooging plaats. M. Rosen-berg',^ eene weener bankier, die onlangs aanzienlijke geldoperabies op de fransche rente gedaan had, bevond zich . in zgne omhei-ning, toen hij door een vgftigtal jongelingeni uitgejouwd werd. Men riep hem boe: « AI la porte ! »' Daar deze beteoging eene zeer erge wen-ding ging nemen kwam de bijzondere kom-missaris met eene afdeeling municipale waoh-ten tussohen. Weldra ook kwamen de pre-fekt_ van policie, de bestuurder van dei municipale policie en de divisie-kommis-f saris. Dooh M. Rosenberg hald de Beurs verlateH^' terwijl de menigte riep: « ÎTaar Weenen, Bo-senberg !j»' Er werden eenige aanhoudingen gedlaaH doch deze werden niet behouden. Voor de bijeenroeping van 't Parlement M. Paul Deschanel, voorzitter van de fransche Eîamer1, die op zijn buitengoed in heb Zuiden verbleef, is naar Parijs teruggekeerdl en heeft de diensten van heb Paleis Bourbon verwittigd dat zij hunne maatregelea moeten nemen voor 't geval dab de Kamer in buitengewone zitting: zou bijeengeroepen worden. M. Antonin Dubost, voox'zitter yàn den; Senaat, heeft dezelfde maatregelen voor da Hooge .Yergadering genomen. Voor de mobilisatie Men zegt dat Frankrijk gereed is voor eene mobilisatie. Al de hoogere officiers hebben hunne regimenten vervoegd. Sinds zateri dag avond werd er in het ministerie van' oorlog onverpoosd gewerkt in 't vooruitzichti eener mogelijke mobilisatie. Al de hooge amb-tenaars, die daartoe noodig zijn, blijven onaf* gebroken in hunne bureelen. In DraitseManti Heï vertironwesî berisam De berlijner dagbladen oordeelen dat Se toestand niet zoo ^vanhopend geworden is , als men het nondag kon vreezen. Zij hopen dat de europeesche diplomatie, die zich ■ ieverig te Londen, te Parijs en te Berl a doet gevoelen, er in gelukken zal de vererge- » ~ ' * Derilgsie jaargang Nr 179 2 centiemen par nummer Brasse!, Wasnsdag 20 Ju!MS11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes