Het nieuws van den dag

902 0
19 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 November. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/542j67b11b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 2 10 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 19 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG ftANKON DIGINGEN Per kleine regel 1 fp. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. 3ESTUUR EIM OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJYGHE BUREEL I ABONNEMENTENî DER KLEINE AANKONDIGINGEN : .. „ , . . , De prijzen ziillen later vastgesteld woroeo. Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 BURGEMEESTER ' Burgemeester Adolf Max is geboren te Brus-! sel, op 1 januari 1870. Na, met de meeste ; onderscheiding zijn doktoraat in de rechten bebaald te hebben, wijdde M. Max zich gerui-men tijd aan 't dagbladsclirijven. In de politiek maakte hij spoedig zijn weg. Van gemeente-raadslid van Brussel klom hij wéldra op tôt | schèpene en burgemeester der hoofdstad post dien hij beldeede toen de overweldiger de hoofdstad inrukte. Wij herinneren ons nog hoe kranig en onverschrokken M. Max het hoofd boôd aan de hatelijke dwangmaatregelen van den vijand. En toen zijne vrienden en familie-leden bij hem aandrongen dat hij tooh voor-zichtig zou zijn, opdat er hem niets zou overkomen, antwoordde hij j< Wees gerust, aan mijne Eer zal niets overkomen ». En inderdaad, het leven van M. Max is in gevaar geweest, doch. zijne eer is onaange-tast gebleven. De burgemeester werd gevangen genomen en naar Duitschland gevoerd. Eerst bleef hij eene maand opgesloten te Namen, van waar hij naar Glatz, in Schleswig, gevoerd werd. Daar weid Jiij heelemaal afgezonderd en op se-creet in eene oel der kasematten opgesloten, als een booswicht der ergste soort. Van Glatz w/erd M. Max overgebracht naar het slot van Celle, in Hanover waar hij elf maanden vertoefde, vooraleer opgesloten te worden in liet milatair gevang van Berlijn. Hier ook bleef hij in eene cel opgesloten zooals een gevangene van gewoon recht. Van october 191G tôt januari 1918 bleef hij er gevangen. ,Van Berlijn stuurde men hem terug naar het slot v>an Celle. Dit slot van Celle is geen kasteel van aangenaam verblijf, doch een-voudig een kerker. Ook in zijne gevangenschap bleef M. Max moedig de vaderlandsliefde hoog houden. Om-dat hi} weigerde de duitsche officiers te groe-.ten, kreeg hij een© maa-nd cachot. Den 28 januari 1918 werd de burgemeester .terug naar Berlijn gevoerd, en voor "aile ve-i zet on uitspanning werd hem per dag eene wandeling van een half uur gegund onder de bewaking van een piket pinhelmen. Dit re-giem onderging hij tôt don 30 october 1918 De revolutie was uitgebroken te Berlijn. er de bolchevisten stelden M. Max in vrijheid. Hij werd1 zonder de minste komplimenten oj Vrijo voeten gesteld. Daar stond hij, vrij doch in vreemd land. Lan'g dralen over wat hem te doen stond deed M. Max niet. Hij sprong ir eenen milifcairen trein, opgepropt met krijgs-en bùrgerlijke gevangenen, en aldus kwam hi; ten 1 1/2 ure in den nacht van donderdag oj vrijdag te Keulen aan. Zijn broeder en eer zijner vrienden wachtten hem te Aaken, waai zij elkander weervonden vrijdag morgend ter 8 ure. Van uit Aaken ging de reis per autc naar Luik. Niemand heeft M. Max te Lui! Jiorkend, doch te Thienen was het nieuws zijnor aankomst spoedig gekend. De brussel scho burgemeester werd er door een schepenc fcegroet en gcestdriftig toegejuicht dooi eene overtalrijke menigte. D'o reis werd voorlgezet over Leuven en langs de Tervueren-laan kwam M. Max te Brussel aan. Hij bega: zich onmiddellijk naar zijne woning Jozef E straat, waar hij een brief vond van het bel gisch hoofdkwartier, hem verwittigende dal koning Albert een onderhoud met hem ver langde. Zaterdag morgend, ten 8 1/2 ure, vertrok M. Max naar Gent. Huldebetoogïng Zondag naraiddag bcleefden het stadhuif en de Groote Markt, wederom eene plechtig heid die in de Annalen van Brussel zal ge-boekt worden en eene heerlijke bladzijde za uitmaken van de geschiedenis der Hoofdstad Burgemeester Max, uit zijno. ballingschaj terug, werd plechtig ten stadhuize ontvangen eene gcbeuitenis waarop de bevolking var Brussel reeds verscheidene dagen ongeduldig waohtte, en die gelukkig samenviel met dei heuglijkcn dag der Verlossing. Mon wist reeds dat de ontvangst in den na middag zou plaats hebben, en van af 2 ur< kon men op de Groote Markt over do hoof den gaan; het volk stond er letterlijk opeei gepakt. Aan het stadhuis wapperden nu, naasi de belgisohe vlag, de kleuren van Frankrijk Ivngeland, Italie en Amerika, en aan de aloudi kunstjuweelen die de Markt versieren — di tiildehuizen —• hingen de reusachtige ban nieren van de neeringen en gilden, die zoo Veel bijbra«':hten tôt den roem van Brussel. In de gothieke zaal van het stadhuis, statij inet had'o gulden beelden, groote elektriek* kroonluehters en ouderwetsclie vaandels, wa; een vorhoog opgericht belegd met kostbar topijten en bezet met eene gulden tafel,, waar rond acht groote gulden zetels en eene mach vergulde stoelen. Op den achtergrond, bezij lien do eere-deur, waren eene belgische ei eene brusselsche vlag, in zijden stof geweven aangebracht. Een groot deel van de zaal was voor he Pinbliek voorbehouden en, zooals men we denken kan, stond men daar opeen geperst voorbehouden zitplaatsen voor de damen vai bijzoridere genoodigden sloten de openbaxe om heining af. Lipks van het verhoog kwarnen eene af veerdiging geallieeide officieren, meestial En> gelschcn, plaats nemen, en rochts, de ledei van den gemeenteraad. ^ oor het verhoog was de plaats voor de burgemeesters of dienstdoende burgemeesters vergezeld van enkele scllepehen, aangeduid. Eene afveerdiging van het Nationaa.1 Hulp €n Voedingskomiteit had or aan gehouden di heuglijke plechtigheid bij te wonen. Nadat M. Lemonnier, dienstdoende burge meester, de scliepenen en zijne Excellent^ M. van V ollonho.ven, gezant der Nederlanden & eereplaats op het verhoog bezet hadden werd eene afveerdiging van den GenJeente raad, samengestedd uit de heeren Bartlioul De Bremaecker, \ andenbosch en Brabant, ge last burgemeester Max, die per automobie gekomen iras, te gaan verwelkomen. Von in do zaal hoorde men buiten cen don-I i der van gejuich oj'gaan en de « Brabançonne » I i uit voile borst gezongen worden. II Burgemeester ax, zichtbaar ontroerd, ver ^fcnagerd, duidelijk de sporen dragend van zijn' ^■.lagc en onmo'.ischelijko gevangensehap. ver Hvliecn in de z.jal. H Alieman atond recht, geen oog bleef droo< Han ontroei'ing, lioeden en zakdoeken werdei H ;, n laaig gezwaaid en. aau het geroe] ■ iLpve Max! » en het handgcklap scheen geei Bliide te zxdlon komen. H Na den burgemeester omhelsd to hebbei Hlield M. lemonnier do welkomrede. Dez' B^frd ocophôudend cloor gojai?U en beimiugs- MAX TE BRIJSSEL Tôt ons spijfbelet 1 et fijdelijk klein formiar, van ons blu.i .eze redevoering, e^n r>erel van gevoelsuitdrukking.en gepastlieid, in haar gc-heel mode te éleelen. Redevoering van M. Lemonnier. Geccchte Burgemeester, On bekwaam ben ik woorden te vinden om de vreugde te veriolken uelke zich van de Brusse-laars meester niaaktatoen zy denterugkeer ver-namen van hunnen grooten burgemeester, uit zijne ballingschap. ,Ja, dan naam van « grooten burgemeester >, verdient gy omdat gy de ver-persoonlyjcing zijt, van den burgerlijken moed, omdat gij getoond hebt hoe de belgische magis-traten aan dm vijand weèrstaan. Den 20 aagustus 1914. den dag dat Brussel door de duitsche troepen ingenomen iverd zijt gy den misdadigen overwelaiger te gemoetge-gaan. en hebt met hem, op de Daillyplaats, devoorwaarden der bezetting van de hoofdstad rnoeten bespreken. De duitschers eischten, onder anderen, lionderd voorname personen als gyzelaars op. Met zulke krachtdadigJieid hebt gy deze vraag geweigerd dat de barbaren niet durfden aandringen. (Bravo !) Bij het heengaan hebt gy geweigerd de liand te drukken van hen die in Belgie reeds zulke jseli/ke misdaden begaan hadden, dat de menschheid er zich over schamen moest. (Bravo .') De bezetter, zijne uitdnckkelykste veibindte-nissen vergetend — had men te Berlijn niet gezegd dat de verbindtenissen slechts papieren vodden waren ? — deed door zjne troepen opeischingen doen zonder deze te betalen. Gy bisloot dat de gemeentelyke schatkistbons den 30 september niet zouden uitbetaald ivorT den. 's Anderdags, 26 september, liet de duitsche Gouverneur u ontbieden om te magen of gj de schryver waàrt van den brief waarbij de banken veririttiyd werden dat zij de betaling van de bons moesten staken. In een bevestigend anhvooi d herinnerdet gy den Gouverneur zijne verbindtenissen. De duit-sclier looehende, beUcistte en, in een aanval van woede, gewoonlijlc gevoeld door een oneerlyk mensch wanneer hij voor een eerlijlc man, zooals gij zijt, stapt schorste hy u in uw ambt op en deed u in eene for ter es van Duitschland opsluiten ! (Hou ! hou !) Uw ballingschap duurde meer dan vierjaren en ivathebt gij'm dien tyd, al nizt geleden. Ik heb mj dïkwijls. afgevraagd ivat tooh de geestesopvatting was van de duitsche regee-ring, die, toegejuicht door haar volk, in zijne gevangenissen ivierp, te midden van moorde-naars en dieven, gemeentemagistraten en den eersien magistraat van de belgische hoofdstad, ivaarvan daden van vaderlandsliefde de eenige misdaad was ! Hoe verdiend worden zy barbaren genoemd ! Zij moesten overwonnen zijn door het geweld vooraleer zij menscheljke gevoelens lieten blij-lcen. Vergeten wij het nooit ! (Geroep : Neen, nooit Y) Tijdens uive afivezigheid heeft de bevolking op de yselykste wjze zedeljk en stoffelyk geleden; de openbare en byzondere kassen iverden, onder den vorrn van verpletterende boeten, ge-plunderd; eene menigte onzer beste medebur-gers werden ter dood, tôt dwangarbeid en tôt gevang veroordeeld; de duitseders stolen tôt de wollen matrassen toe ivaarop onze bevolking hare door ontberingen vermagerde ledematen, uitrustte. En ondanks dit ailes kon de bezitter de kraclitdadigheid en den moed onzer bevolking geen oogenblik terneêr drukken. Gy moogt fier zijn over de brusselsche bevolking, ivaarde Burgemeester, en ook over het schepenkollegie en den gemeenteraad, die nooit 1 een oogenblik gefaald hebben, wanneer het er opaankwam hunneplicht te volbrengen. Ik brang liulde aan de gezanten van Spanje en Nederland, aan de « Commission for Relief in Belgiumn en aan het bewonderensweer-dig Nationaal Komiteit, die Belgie van den hongersnood gered liébben. Aan de na-gedachtenis onzer goede Jcollegas, die gedurende deze vierjaren, ons door de dood ontrukt zijn, Dassonville, Maes, Vandersmis-sen, Desmedt en Moens, breng ik eene ont-roerde hulde. Zy hebbetir-'s lands verlossing en dezen schoonen dag niet mogen beleven ! En nu, ivaarde Burgemeester, verzoek ik u dezen zetel te hernemen, die reeds een eerepost ■was, en die gy als weerdigen afstammeling van de fiere brusselsche magistraten, nog meer luister hebt bygebracht. Leve Max ! Leve onze groote burgemeester ! » Het was eene aancenschakeling van ovaties die op deze redevoering velgden, en die, zoo mogelijk toenamen, wanneer aan M. Max de twee beroemdste zijner plakbrieven, waarvan M. Lemonnier gewaagde, en een Guldeh-Boek aangeboden werden. De gezant van Spanje, bij den Koning der Belgen, te Bruggo weerhouden, liet Zich per brief verontschuldigen ; hij elrukte zijne liooge achting en zijno bewondering uit aan den grooten Vaderlander, die zich tegenover den over-weldiger zoo kranig heeft weten te gedragén. Het woord werd vervolgens nog gevoerd door schepene Steens, en Baadsleden Bosquet, Bauwens, Conrardy en Brabant, alsook door M. Wauthier, gemeentesekretaris, en M.Viersé, ambtenaar. De voornaamste te onderlijnen zinnen dezer waarlijk schoone aanspraken, kunnen als volgt samengevat worden : « Burgemeester Max verpei soonlijkt do belgische ziel die ontembaarin haar \ civet tegen aile dwinge'andij is. Zijn geest Lez e'de de brussels sclio bevolkiug tijdens zijne al'wezigheid en wa-een scliild dat voor aile zwaUheid behoede. In de gescliïedenis \an Brussel zal zijn naam prijken r.aast dezen van Everard :t Scrclaes en Agnees-sens. Adolf Max is het zinnebeèld van de eer en van de vader'andsche plicht. Zijn naam zal eeuwig in het liart van de brusselsche bevolking géprent blijven en eene onvergankelijke dank-baarheid zij het loon voor 1 et heldhattig voor-becld dat hij,'oteer enroem van de hoofdstad en het iand gegeven lieeit. » En nu kwam de spreekbeurt aan burgemeester Max. Maar 't duurde hcsl wat vooraleer hij zich kon doen verstoan. De geestdrifft was niet te stillen. Eindelijk kwam er stilte. Diep ontroerd was M. Max, en de tranen glinstorden in. zijne oogeu toen hij zich .tôt , zijne vereerders wenddo. Aattspraak van M. Max "Gij allen mijne beste vrienden ! Ik weet niet of het mij mogelijk zal zijn mijne ont-roering te overwinnen en U toe te spreken zooals ik het 7,011 moftten p.n annal.'; ik hfit 7.nti willp.n dnftn. Hftt ont- haal, mij voorbehouden, treft mij diep. Mijn eerste groet zij gericht tôt deze onzer kollegas die ik niet heb mogen terugzien en die het geluk en de vreugde niet hadden het uur der vergelding en de weerwraak van het Recht en van de Rechtveerdigheid te begroeten. Ik bewonder de moedige bevolking, die op eene zoo prachtige wijze de dagen van lijdeu, tijdens de vreemde c bezetting, doorgemaakt heeft, en die weerdig blijven ? zal in de viering van de overwinning. ' Heden avond reeds zal ik mijn ambt hernemen en, ^ geholpen door mijne lkolegas Lemonnier en Steens, al ^ mijne krachtdadigheid inspannen om cen einde te stel- ' len aan de wanorders. die ontstaan zijn. De bevolking zal mij helpen, zij is het aan haar zelve verplicht. .j Ik bedank de vertegenwoordigers van de onzijdlge 7 mogendheden, het Nationaal Komiteit en allen die onze bevolking in de doorleefde bange uren beschermd en ge- } steund hebben. Ik bedadk mijne kollegas van het Gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeentediensten die zoo dapper ^ hunne plicht vervuld en zulke groote diensten aan de bevolking bewezen hebben. Belgie en zijne hoofdstad hebben veel geleden. { Koning en volk zijn elkaar weerdig geweest. Zij heb- . ben voor ons land een onsterfelijken roem verworven, die neerstraalt zoowel over onze heldhaftige soldaten, A als over de burgerlijke bevolking. Laat ons nu denken op al wat moet heropgebouwd worden. Laat ons zorgen voor den heropbloei van han- 7 del en nijverheid. Dat de pogingen van de gemeenteraden i van Groot-Brussel vereenigd wezen om terug de wel- 1 vaart aan onze bevolkingen te verzekeren en dat onze ( daden tôt richtsnoer hebben : het openbaar welzijn en de broederlijkheid ! Eene nieuwe en langdurige ovatio béant- woordde de gemoedelijlo aanspraak van burge- ^ meester Max, wien eene afveerdiging school- j kinderen, drie in het wit gekleede en met de ^ nationale kleuren opgesinukte meisjes, een f reusachtigen bloemenkorf kwamen aanbie- u den, namens de brusselsche schooljeugd. Het was 4 ure toen de plechtige ontvangst ^ ten einde liep. En op de Groote Markt, waar door een muziekkorps, de « Brabançonne » en do lia- ^ tionale liederen der geallieerden gespeeld wer- z den was de opgeweklheid en de vreugde toom- ( loos, en wanneer M. Macc. op het balkoen j verscheen om zijne medeburgers den groet te brengen, daverde de lucht letterlijk van het gejuich. . ^ 1 Staatkundig Overzicht J FRANKRIJK 1 De bezette fransche streken In Frankrijk lie>eft de regeering aanstonds ' nj&citregelen getrcffen om oogenblikkelijk te 1 werken aan de heropbeuring van de streken, < die door den vijand. beezt werden. Zoo werden 1 er reeds 70 lanidbouwwcrktuigen, met het be- 1 noodigd personeel, naar de streek van Bijssel 1 gcstuurd, opdat er onmiddellijk aou kunnen { geioverd worden aan de herwording van 1 Fransch-Vlaanderen. 1 i In Elzas-Lotharingen Te Ktr i-i.£sbux!g hebben de leden van de Tweede lvannor een Nationalen Baad van Elzas-Lotharingen samengesteld. Eir werd een •roorlocpig beheerkomiteit nangesteld. De wereldbevoorrading De Vcrbcndenen hebben het inzicht' voor-loopig al de duitsche sboombooten op te eischen. Bij middel van die vaartuigen zullen 1 zij de vocdingsbevoorrading van lieel de we- fi reld verzekeren. De noodige gelden zullen genomen worden op de oorlcgsbelasting. ' RUMENIE > De Roemeensche regeering heeft Han het 1 hongaarsoh landsbest.uur een ultimatum ge-stuurd, eischende het onmiddellijk vertrek der hongaarsche troepen uit Transsylvanië en de overdracht van aile aldaar bestaande machten aan Boemenië. OOSTENRIJK Keizer Karol heeft aan de révolutionnaire regeering de toelating gevraagd om be Weenen te mogen blijven wonen als gewoon burger. De nationale vergadering heeft hem die toelating geweigerd, onder voorwendsel dat zijne 1 tegenwoordiglieid te Weenen gevaar zou pp- • leveren voor de openbare orde. , DUEïSCHLAND Het eiland Heligoland Bij de vcorwa&rden van den wapensti(stand is ditl aanvullend punt gevoegd : Indien de |af te leveren oorlogschepen niet op den be-paalden datum afgestaan zijn, zullen. do 1e- . g'eeringen der verbondene landen en der Ver- ■ eenigdo Statem het recht hebben liet eiland Heligoland te bezetfcen. Al de af te leveren schepen moeten den 18 november, ten 5 ure namiddag, aaar hunne aangeauide bestemming afvaren, en moeten eene verminelerde bemanning aan boord heb- « ben, doch g'eenc munitie. ] + Post, Teîegraaf en Telefoon De 'kwestie van ûe herinrichting onzer Post- Teîegraaf- en Telefooninrichtingen is Alan het grootste belang voor onze bevolking. Ook is de bevoegdc overheid reeds bezig n^ot maatregelen te tretfen tôt het in wer-king treden dezer verschillende diensten. Wat (de Posi. bietreft, deze dienst werkt reeds régcîmatig binnen al de lokaliteiten.-Te Brussel riioet men de brieven zonder zegel in de Al iddenpos t neerleggen, v.'aaa- zij gestempeld w&rden. D'o paùjs van dezen stempel is de prijs vlaai den zegel van vôôr den oorlog. De uit-deeling gesçhiexlt regelmatig. D'e vei-zendingen in pro'Vincie zullen afhivn-gen yjaai de spoorwegen. Deze dienst zal spoedig heringericht zijn datir er aan de spoor-lijnen wcinig beschadigd is. Mot den Teîegraaf is het anders gesteld. Een groot deel der toestelleii is gcstolen door de duitscliers, doch men noopt da.t er nog geiiiocg voorhanden zijn om tusschen dit en oen tiental dagen dezen.dienst te doen werken, en- zulks onder kontrool der belgisclio krijgsôiverhsid. Wat den telofcon botreft, hiermec is het doorsleelit gesteld. De toestellen zijn gesto-len en de betrekking met ele provineie is heelemaal' afgebroken. Over de herim'ichting vian dezen dienst, '.t zij te Brussel, 't zij met d© provineie, kan dus nog niets gezegd worden. Over 't algemeen is de toestand onzer verschillende diensten nog zoo erg niet geha-vend; he't kon veel erger geweest zijn. Laat ons hopen dat met de welwillende medewer-ldng van het personneel al deze diensten weîdra zulleii heringericht zijn to;t 's lands HIER EN DAAR Bij koning Albert. — Onze Vorst had aet verlangien uitgedrukt een onderhoucl te îebben met sominigp. personaliteiten, die ,tij-lens den oorlog! op hunnen poiit gebleven sijn in het bezette gjebied.^ Aldus ontving Sijne Majesteit donderdag' te Gent MM. de Favei-gau, voorzitter van den Sénaat; Michel tevio, gewezen minister van finançies ; (Tliib->aut, katholiek volksverxegemyoordiger van jent; Léon Delacroix, stokhouder, der orde ran de advokaten • bij het Verbrekingshof j ïuzette, katliolieke sénateur van Brugge ; ïenri1 Jaspaa-, advokaat>, sekrctaris van de verken tôt bescherming1 der kindsheid; Wau-1ers, socialistisch volksvertegenwobrdiger van ïoei ; Ansecle, ici. van. Gent ; Bertrand, id. ran Brussel; Tastur, b'estendig afgeveerdigde ran Heneg'ouw; P.-E. Janson, liber-aai volks-rerteg'enwoordiger van Doornik ; Frank, id. van Vntwerpen; Mechelynck, id. van Gent; Alfred Sferincx, professor aan de lipogeschool van Leuven, en Hanssens, liberaal volksvertegen-voordiger van Brussel. De Koning van Engeiand te Brussel. — Koning Joris V van Engeiand heeft het nzicht te lcentien gegeven Dinnen heel kor-en tijd een officieel bézoek te" brengèn bij mzen Koning te Brussel. Voor onze Vorsten. — Het onthaal dat ms bemind Vorstenpaar in de hoofdstad voor-)estémd .is, zal al de vroegere gescliiédkun-Lige gebenrtenissen in de schaduw stellen. 3e gemeenteraad van Brussel heeft voor de 'ersiering der stad een kredièt van 500,000 aank, zegge een hait milojen, gestemd. Volons wat we over die versiering reeds ver-icmen, zal het iets ongehoord grootsch en )rachtigi zijn. Generaal Léman. — De heldhaftige ver-lediger van Luik, generaal Léman, bevindt ;ich te Gent in het belgisch hoofdkwartier. îeneraal Léman zal met de troepen zijne ntrede te Brussel doen. De ministei'ieels departementen. — De .eden Van het ininisterie Cooreman zullen mor-^en woensdag te Brussel àankomën. Heden iinsdag verti-ekt uit Den Haver een bijzondere :rein, met het personéel der •vei"soliillende mi-aisterieôle departementen en van de Kamer. Het ininisteris. — Zoo er geene nieuwe ieslissing genomen wordt, zal het ministe-rie zich op dinsdag 26 november voor de ver-senigde Kamers aanbieden. De nieuwe regeering zal liaar programma uiteenzetten. We kunnen van nu af zeggen dat tusschen de verschillende liervormingen die zullen uit-rann van het nieuw mmisterie, de Gronds-wetsherziening voorko-mt, in dien zin, name-lijik, dat het zuiver eenvoudig stemrecht zal ingesteld worden. Nationale regeering. - De belgische regeering, die zoolang te Ste-Adresse, in Frankrijk verblcef, zal haar ontslag aan den Kioning indienen, om plaats te maken voor sene « iNationale Regeering ». Zulks wil zeggen djat de oude regeering de plaats ruimt Hcor eene nieuwe, welke doelrnat-ig de verschillende geziudheden van lieel het land zal vertegenwoordigen. Die regeering zal samen-jesteld zijn uit personen, die, voor oen ge-lijlc deel zoo mogelijk, zullen genomen worden aan de rechter- en aan de linkerzijde. Alen zajl eene keus doen tusschen de mannen die, door hun lcarakter en wilskracht, het bost gescliikt zijn om ons Vadeidand te her-temperen, om België terug op goeden en va^'len voet te brengen. Het binnenroapen der klassen. — t Zal zio-nder twijfel wel het algemecn gevoelen zijn dat onze soldaten, die heel den oorlog mee-maakten en waarvan er velen reeds. ruim zes jaar onder de wapens zijn, weldra eene uiterst welveidiende rusl zullen mogen genieten. De jonge Belgen, die in het land bleven, nadat velen vruchtekios gepoogd hadden over de grens te trekken, zullen binnen kort opgeroe-pen worden om hunne plicht te vervullen. M. Beri-yer, minister van binnenkindsche zaken, heeft een verslag gestuurd aan den Koning, wanrin hij als volgt uitlegt waarom de nieuwe klassen dienen opgeroepen te worden: « Het besluit, dat kracht van wet heeft, zal tioelaten om zoo spoedig mogelijk de elc-menten samen te stellen voor een- nieuw leçer. Aan de soldaten van morgen is de adelc zending opgedragen mecle te werken aan d© definitieve zegepraal. En dan, als het vl-edesuur zal geslagen hebben, zal de tegen-wcordigheid onlder de vaindels van de re-kruten, het spoedig terugkeeren in den schoot liunner familie veroorloven aan onze bewon-derensweerdige veteranen, die zoo ruimsclioots ie erkentelijkneid en de inschikkelijkheid van het .Vaderland verdienen.». Afgesohaît. — Een besluit, in den Haver gonomen d^or de regeering van Koning Albert, en in het Staatsblad verschenen, luidt als voîgt : Art. 1. — De maatregelen, door den bezetter genomen, worden heel eenvoudig afge-scliaft, naar gclang de bevrijding van ons grondgebied. Art. 2. —• Behoudens tegenovergestelde be-schikkingen, zijn al de wetsbesluiten, bc-sluiten, ieglemcnten en in ltet alge'meen al de beschikkingen, genomen door cle wettelijke maclii, verpliclitend in heel de uitgestrckt-heid van het koninkrijk. De bestuurlijke en reschterlijke overheden zullen zorgen voor de teepossing er van, naar gelang de vrijwor-ding van het grondgebied en zonder nieuwe bekendinaking. Dit besluit is in werking ge-treden op den dag der openbuarmaking, 't is te fcegffen sinds den 18 februari 1918. De nationale nijverlioid, — M. ?o-land, afgeveerdigde van de regeering der Vereenigde Staten, heeft over eenige dagen te Brugge een bezoek gebracht aan onzen minis-ter-voorzitter M. Cooreman. Hij deeldc hem v)an wege zijne regeering mede dat Amerika besloten heeiï de verbintenis aan te gaan vtan heel de belgische nijverheid, door den vijand verwoest en ten onder gebracht, herin to richten. Anjderzijds kunnen we melden dat de afgeveerdigden van de groote amerikaan-scho trusts, vertegenwoordigend cen kapitaal van twee honderd vijftig milliard, in het begin dezer maand eene samenlvomst hadden te Washington. Zij steinden eene dagorde met het besluit dat zij zich, onmiddellijk, met al de kracht van dit reusachtig* kapitaal, zullen toewijden aan de nijverheidsherinrich-ting- van-België on van Frankrijk. Dat Jicet in-'.inrîû^ hohhnA 1 Blijde verzekering, — Iets wat door heel do bevolking van België met het grootste genoegen zal vernomen worden, is het vol-gende : M. Iloover, die aan het hoofd stjiafc van den voedingsdienst in de Vereenigde-Sta-ten de bewonderensweerdige man wien ons tond eene grenzelooze dankbaarheid verschul-digc. is daar hij zoo knap gezorgd heeft voor onze bevoorrading tijdens de vreemde bezet-tiug, werd eenige maanden geleden in D© Banne ontvangen door Z. M. koning Albert. Bfe-zo verleende M. Hoover den titel van « Lereburger en Vriend van België ». In bijzijn van de ministère Cooreman, Segers Vande Vyvere en Vandervelde nam M. Hoover do plechtige verbintenis op zich te zullen vcortgaan, gedurendô een jaar na het teéke-nen van den wapenstilstand, met de voe-dmgs'cevoorrading van ons land. Om de genegenheid van de Vereenigde-Staten jegens België te betuigen, voegdc M. Hoover er brç dat de beTOorrading op' de aan-zienlijkste wijze zal vermeerderd worden, zoo-dat ieder persoon veel meer aal krijgen dan in de beste dagen van den oorlog. D>e Belgen moeten dus niet vreezen dat zij dezen winter van lionger zullen sterven. Ze mogen een flink keersje branden voor M. Hoover en vcor onze trouwe en toegenegen arnerikaansche bendgenooten. Oorlogsvergoedingen. — Do belgische regeering heeft verleden maand in den Haver een wetsbe>sluit afgekondigd, waarbij de kwes-tie der oorlogsveigoedingen geregeld wordt. De uiteenzetting der beweegredenen en de toe-passingsmaatregelen beslagen een lijvig do-kument, waar we op tija en stond zullen op terugkomen. We kunnen echter reeds, tôt groote genoegdoening yan al onze landge-genooten die door de vreemde schurken heel Ol ten deele ten onder gebracht zijn, melden dat het wetsbesluit in princiep aanneemt dat er algeheele vergoeding moet uitgekeerd werden voor al de geleden schadc. Dat is wel! — Het Nationaal Voedings-komiteit heeft besloten op don dag der blijde intrede van onzen geliefden Koning in zijno hoofdstad, witbrood te bezorgen aan de bevolking. Of er zal gesmikkeld worden ! Gpeischingsboiis, — Heel waarschijnlijk zullen er zoo spoedig mogelijk bijzondere beschikkingen genomen worden voor wat aan-gaat de opeischingsbons, algeleverd door de duitschers toen ze hier meester speelden. Ook vtoor de eig-endommen en werkmaterieel door de vandalen aangeslagen of vcrnield en waar-voor geene regelmatige opeischingsbons algeleverd werden, zullen er maatregelen genomen. worden. Aan de belanghebbenden zouden, des-gevallend, leeningen toegestaan worden. Nijverheidskrediet. De Nationale Bank, die nut getrokkcn heeft uit de lessen van den oorlog1, ia vast besloten haar pro-giiumma op een nieuwen leest te schoeien met hare werking! aanzienlijk uit te breiden. Eene Bank voor nijverheidskrediet, welke weldra door hare zorgen zal ingericlit worden, zal aan onze zakenmannen en aan onze nijver-aars den machtigen en onmisbaren bij-stand verleenen van cen krediet dat, tôt hiertoe, maar al te vrekgierig verleend werd, ■om niet te zeggen dafc het algeheel in gebreke bleef. En zoo ziet men uit nieuwe toestanden allerlei verbeteringen geboren worden. Zoo-veel te beter I Steenkolen. — Voor wat do steenkolen betreft mogen de inwoners van Brussel gerust op hunne twee ooren slapen. M. Lemonnier heeft) in den gemeenteraad aangekondigd dat do bevoorrading in kolen voor de hoofdstad verzekerd is. Opgepast! — In hunne dolle vlucht hebben de duitschers, langs de banen, in vcl-den, weiden en hovingen, kortoin zoo wat ovenal, eene menigite handgranaten houwit-sers en ander ontploffingstuig achtergelaten. Lezers opgepast, en vermaant vooral uwe kinderen dat zij die gevaarlijke springtuigen, niet aanraken, want er zijn reeds zooveel dcodelijke ongelukken mee gebeurd. Wanneer giij zu'ke houwitsers vindt, verwittigt dan de overheid uwer gemeente, opdat ueze do noodige maatregelen treffe om deze springtuigen onschadeiijk te makem. —^ S — Het dmtseli Markgeld Het vuil geld der duitsche marken zal weldra uit de circulatie verdwijnen. De belgische en de fransche regeeringen zullen maatregelen nemen om in de vervanging van dit papier te voorzien. Dfe terugname der marken en de vervanging der belgische bankbriefjes zal geschieden als volgt: vooreerst zal er eene uitgifte geschieden van eene leening van Schatkistbons aan 5 ten honderd, waarop men zal inschrij-ven 75 p. h. in marken en 25 p. h. in belgische briefjes. Vervolgens zal de neer-legging van al de marken moeten geschieden.Op een datum die kortelings zal vastgesteld woiden, zullen de belgische burgers — binnen de drie dagen — ai het duitsch geld dat zij bezifeten, moeten inleveren in de kassen "der Schatkist. Zij zullen de algeheele weerde der ingcleverde briefjes terugkrijgen, doch ten beloope van eene som die zal bepaald worden volgens het bescliikbaar papieren belgisch geld dat op dit oogenblik in de Nationale Bank zal Voorhanden zqn. ONZE RECIHTBAN KEN Over 'eenige maaniden hadden de belgische rechters hun ambt neergelcgd, ten teeken van protest tegen de inmenging der duitschers in 's lands politiek toelcomstig bestuur. Te Brussel en ledders hebben onze rechters na den aftooht der duitschers hun ambt her-nc-men, en zullen woderom de noodige maatregelen treffen tôt het handliaven van openbare veiligheid en orde. Gioot-Brussel is verdeeld in 53 sectors. Aan het hoofd van elken sector staat een substi-tuut of een advokaat, dienstdoende als sub-stituut. Oj> die manier zal het parket besten-dig, elag en nacht, zetelen, en zal aldus kraclifdadig© maatregelen kunnen treffen tôt do liandhaving der oïde. M. de subsliluut Parmentier, van Brussel, , heeft te Gent het bestuur van den Veilig-heidsditnst voor de beide Vla>andero in lianden genomen. Al de rechters van eersten aanleg zullen zetelen 111 hoedanigheid van onder-zoeksrechters. Ele burgerlijke verhooren zul-len ecrst in 'fc bc^in vy.ii tx>GkoiiiGiïcl joai lier-nemen. De bœtstraffelijke verhooren herbe-ginnen den 26 november aanstaande. Het belgisch parket zal ten strengsto op-treden om. orde en openbare yeiliglie*U te doen hcerscheu,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes