Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

1431 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 April. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8s4jm2418q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr. 17 H et Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Uit een hospitaal voor aan het kaakbeen gewonden. Door Wilhelm Pieper, Dusseldorp. De groote vooruitgang der nieuwere heelkunde heeît een scherp aîgebakende specialiseering ten gevolge gehad. Een van haar belangwekkendste bijzondere werkgebieden is ongetwijfeld de behan-deling en herstelling der kaakbeenderen welke door schotwonden vernield ziin. In tegenstelling met vroegere toestan-den behoort deze werkzaamheid thans vooral aan onze tandmeesters. Dezen veroverden bij de behandeling van de kaakbeenderen een gebied, waarvan de bewerking aan hun beroepswerkzaam-heid een zeer aanzienlijk hoogere be-teekenis voor het algemeen verleent. Wel is het bekend, dat er reeds gedu-rende den Duitsch-Franschen oorlog van 1870/71 in dergelijken zin gewerkt en daardoor de grondslag gelegd werd voor de latere ontwikkeling der kaak-beenbehandeling. Nochtans had in de toenmalige hospitalen de raedewerking van den tandarts een veel kleinere be-teekenis. In het vooruitzicht van het feit, dat onder de meest verschillende verwon-dingen ten gevolge van den in 1914 uitgebroken oorlog, de kaakbeenver-wondingen een aanzienlijk cijfer zouden uitmaken, voelde de docent voor tand-heelkunde aan de akademie voor prak-tische geneeskunde te Dusseldorp, prof. Christian Bruhn, zich genoopt at,n-stonds bij het begin van den veldtocht een hospitaal te Dusseldorp te stichten, dat uitsluitelijk gewonden met kaak-beenverwondingen moest opnemen. Intusschen is dit lazaret tôt een groote, zegenrijk werkende inrichting ontwikkeld, die ik eenigen tijd geleden onder de hooggeschatte leiding van den stichter en leider kon bezichtigen, schrijft Wilhelm Pieper in nr. 7 van het „Rotes Kreuz" (Berlijn 1917). Spijtig genoeg kan ik de bekomen indrukken maar in zeer beknopten vorm kan samen-vatten, ofschoon de modelinrichting in het opzicht van meubileering als van behandeling een uitgebreider bespre-king zou verdienen. En omdat het nut dat voor onze aan het kaakbeen gewonden door de nieuwere behandelings-wijze der tandheelkunde bewezen wordt, zoo overgroot en in't oog springend is, lijkt het me een even dank-bare als belangwekkende taak, aan breede kringen een blik op dit gebied te laten werpen. Het ontstaan van dit hospitaal legt getuigenis af van de offervaardig-heid en de blijde samenwerking eener gemeenschap van menschen die een schoon wert willen opbouwen en be- Aus einem Lazarett für Kiefer-verletzte. Von Wilhelm Pieper, Dùsseidorf. Die gewaltigen Fortschritte der modernen Chirurgie haben eine scharf abgegrenzte Spezialisierung mit sich gebracht. Eines ihrer intéressantes ten Sondergebiete ist ohne Zweifel die Be-handlung und Wiederherstellung der durch SchuBverletzungen zertriimmer-ten Kiefer. Entgegen friiheren Verhâlt-nissen liegt diese Tàtigkeit heute vor-nehmlich unserer Zahnârzteschaft ob. Diese eroberte sich in der Kieferbehand-lung ein Feld, dessen Bearbeitung ihrer beruflichen Tàtigkeit eine ganz wesent-lich erhôhte Bedeutung fur die Allge-meinheit verleiht. Wohl ist bekannt, da8 sch'on wâhrend des deutsch-franzô-sischen Krieges von 1870/71 in âhn-licher Weise gewirkt und damit die Basis geschaffen wurde fiir die spâtere Entwicklung der Kieferbehandlung. Immerhin kam in den damaligen I.aza-retten der Mitwirkung des Zahnarztes eine bei weitem geringere Bedeutung zu. In Voraussicht der Tatsache, daB unter der Oesamtsumme von ver-schiedenartigsten Verwundungen, die der im Spâtsommer 1914 herein-gebrochene Krieg im Gefolge hat, die Kieferverletzungen eine erheblich hohe Anteilziffer erreichen wûrden, sah sich der Dozent der Zahnheilkunde an der Akademie fiir praktische Medizin in Diisseldorf, Prof. Christian Bruhn veranlaBt, gleich bei Beginn des Feldzuges in Diisseldorf ein Lazarett zu begrunden, das ausschlieBlich Ver-wundete mit Kieferverletzungen ?uf-nehmen sollte. Inzwischen hat sich jenes Lazarett zu einer groBen, segensreich wirkenden Anstalt entwickelt, die zu besichtigen sich mir, schreibt Wilhelm Pieper in Nr. 7 des „Roten Kreuzes", Berlin 1917, vor einiger Zeit unter schâtzenswarter Fuhrung des Begriinders und Leiters derselben Gelegenheit bot. Leider lassen sich die gewonnenen Eindriicke nur in knappster Form zusammen-fassen, obgleich die hochste Muster-gultigkeit in bezug auf Ausstattung, wie auf Behandlung eine ausfuhrlichere Wiirdigung verdiente. Und weil der Nutzen, der unsern kieferverletzten Verwundeten durch die modernen Be-handlungsmethoden der Zahnheilkunde erwâchst, ein so enormer and augen-fàlliger ist, scheint es mir eine ebenso dankbare wie intéressante Aufgabe, weiteren Kreisen einen Einblick in dieses Arbeitsgebiet zu ermôglichen. Von Opfersinn und frohem Zu-sammenarbeiten einer Gemeinschaft von Menschen, die ein schônes Werk aufbauen und fôrdern wollen, erzâhlt die Entstehung dieses Kiefer-lazarettes. Von dem Leiter der Klinik, seinen Privatpatienten, Freunden und andéren Dûsseldorfer Burgern wurde Une Ambulance pour les soldats blessés à la mâchoire. Par Wilhelm Pieper, Dussel orf. Les progrès prodigieux de la chirurgie moderne ont amené avec eux une spécialisation strictement limitée. Un des domaines les plus intéressant de la chirurgie est, sans contredit, celui où l'on s'occupe du traitement et de la guérison des mâchoires détruites par des coups de feu. A l'encontre des anciennes conditions, ce .sont les dentistes qui s'occupent spécialement de I cette partie. Leur activité a débuté au front par les prothèses dentaires, ac-: tivité professionnelle qui a ainsi acquis I une grande importance pour la généralité. Il est cependant reconnu que ; pendant la guerre franco-allemande de 1870/71 on a pratiqué le même traitement et formé ainsi la base du développement ultérieur pour le traitement des mâchoires, toutefois dans les ambulances de 1870 la collaboration du dentiste avait une importance bien moins considérable que durant cette guerre. En reconnaissance du fait que le nombre des soldats blessés aux mâchoires atteindrait un pourcentage considérable dans la somme totale des blessures qui résulteraient de la guerre de 1914, le docteur prof. Christian Bruhn, spécialiste dans le traitement dentaire à l'académie de médecine pratique à Dusseldorf, a créé dans cette ville une ambulance qui est chargée de donner ses soins exclusivement aux soldats blessés à la mâchoire. Entretemps cette ambulance s'est développée en une grande institution des plus utile que j'ai eu l'occasion, écrit Wilhelm Pieper dans le no. 7 de la Croix Rouge de Berlin, de visiter il y a quelque temps, sous la direction inestimable du directeur et fondateur de l'établissement. Malheureusement les différentes impressions ne peuvent être exprimées que d'une façon plus ou moins succincte bien que le traitement et l'organisation méritent une mention toute spéciale. Il m'a semblé nécessaire de donner au public des détails sur ce domaine si intéressant, à cause de l'utilité des méthodes modernes de traitement que la science dentaire met à la disposition de nos soldats ayant des fractures de la mâchoire. La création de cette ambulance est basée sur la philanthropie et la collaboration active d'un certain nombre de personnes qui ont voulu fonder une oeuvre nécessaire. Le directeur de la clinique des malades privés, ses amis 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1915 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes