Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

809 0
01 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 01 Januari. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/057cr5p02v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Geeft aan de Invalieden een eigenTehuis. Een voorstel van Hans Ostwald, Berlin-Zehlendorp. Het is eer en plicht van ons, vroeg genoeg aan de verzorging van onze gekwetsten te denken, die voor hun geheel leven door hun wonden onge-lukkig zijn. Vooral moesten we er voor zorgen, dat ze een vroolijk, prettig en gezond tehuis hebben. Men zou er dus aan denken kunnen, met behulp van het rentenkapitaal van den staat een huisje met hof en een stal voor kleinvee te bieden. Het rijk, de staat en de algemeene weldadigheid moest het noodige er bij betalen, een tiende deel van de koopsom. Voor de rest moesten rentenbiljetten uitgegeven worden, met 3x/2 % intrest en die men met Va % amortiseeren moest. Op die manier zouden de bezitters van zoo een rentenkapitaal een 60 jarige hypotheek hebben, die niet opgezegd kan worden en die hen en hun nakomelingschap ten goede zou komen en na 60 jaren verdwenen was. De tuin moest zoo groot zijn, dat hij voor de familie hun behoeften aan vruchten, groenten en aardappelen opbrengt, verder dat de familie gijten houden kan voor de kindertjes, een stel kippen en dat er ook een paar varkentjes vet worden kunnen. Ja, vrouw en kinderen moesten uit hof en stal zooveel baar geld gewinnen dat ca. de rente (huur en amortisatie) voor het grondstuk betaald kan worden. Wanneer het huisje 3 tôt 4 kamers heeft, kelder en zolder enz. wanneer pomp, hek, hof, beplanting, straatweg enz. gerekend worden, moest het stuk land voor 6000 tôt 7000 Mark geleverd kunnen worden. Dat zou een jaarlijksche rente (intrest) van 200 tôt 300 Mark beteekenen, die de familie uit stal en hof verdienen moest. Voor dat, wat de familie buitendien nog noodig heeft, moet men aan den man gelegenheid geven te verdienen. Deze kolonien van hoven moesten zich zooals tuinstadjes aan de kleinere steden aansluiten, zoodat de kosten van het bouwen van kerken en het oprichten van scholen gespaard werden. De kleine steden, wier aantal inwoners op het oogenblik steeds afneemt, zijn over het algemeen blij over iedere ver-grooting en zien graag af van de bijgifte tôt regeling van de openbare, gerechtelijke verhoudingen. Deze sommen zou men dan weer aan de nieuwe invaliedenkolonien geven om daar b. v. werkplaatsen in te richten, die door voortdurende bestellingen van den staat door het militaire en burger-lijke bestuur altijd werk hebben; het vervaardigen van borstels, voorwerpen van leder, tafel,bedden,lijfgoed,wolgoed, schoenen en laarzen, militairof soldaten petten, en nog vele andere dingen, die Gebt den Invaliden ein eigenes Heim. Ein Vorschlag von Hans Ostwald, Berlin-Zehlendorf. Eine Ehrenpflicht ist es, friihzeitig an die Versorgung jener Verwundeten jzu denken, die dauernd kampfunfâhig ge-worden sind. Vor allem sollten wir uns bemuhen, ihnen ein heiteres und ge-sundes Heim zu schaffen. Da wâre daran zu denken, ihnen mit Hilfe des staatlichen Rentengutsverfahrens ein Hàuschen mit einem Garten und einem Stall fur Kleinvieh zu bieten. Das Reich, der Staat oder eine gemeinniitzige Ge-sellschaft miiBte die notwendige An-zahlung leisten; sie betrâgt ein Zehntel der Kaufsumme. Fur das Restkauf-geld mùBten Rentenbriefe ausgegeben werden, die mit 31/s % zu verzinsen und mit 1 2 % zu tilgen wâren. Auf diese Weise kônnten die Rentenguts-besitzer eine sechzigjàhrige unktindbare Hypothek bekommen, die erst ihnen und dann ihren Erben zugute kommen kônnte, und die nach 60 Jahren ver-schwunden ist. Der Garten muB so groB sein, daB die Familie den eige'nen Bedarf an Obst, Gemiise und Kartoffeln herauszieht, Ziegen fur die Kinder halten kann, einen Stamm Hiihner und Kaninchen fiittert und einige Schweine fett macht. Ja, J Frau und Kinder mùBten aus dem Garten und dem Stall, aus der Klein-viehzucht noch jàhrlich einen Barerlôs erzielen, der ungefahr die Rente (Miete und Tilgung) fiir das Grundstiick deckt. Wenn das Hàuschen drei bis vier be-wohnbare Râume, Keller, Boden usw. enthàlt, wenn Stall, Brunnen, Zaun, Garten, Bepflanzung, StraBenanlage usw. gerechnet werden, muB das Grundstiick fur 6000 bis 7000 M. zu liefern sein. Das wiirde eine jàhrliche Rente (Verzinsung) von 200 bis 300 M. be-deuten, die sich die Familie aus dem Stall und aus dem Garten verdienen muB. Was die Familie auBerdem braucht, muB der Mann durch Arbeit zu verdienen suchen. Die Grundstiicke miiBten in Form von kleinen Gartenstàdten den bestehenden Kleinstàdten angeschlossen werden, so daB besondere Ausgaben fiir die Griin-dung von Kirchen und Schulen gespart werden. Die Kleinstàdte, die augen-blicklich eher an Bevôlkerungszahl ab-nehmen, sind gewôhnlich iiber jeden Zuwachs froh und verzichten auf Zu-schiisse zur Regelung der ôffentlich rechtlichen Verhàltnisse. Diese Zu-schiisse kônnten nun in anderer Form in die neugegriindeten Invalidensiede-lungen gegeben werden. Werkstâtten wâren zu griinden, die durch stândige Erteilung von Staatsauftràgen aus der Militâr- und Zivilverwaltung sicherge-stellt werden mùBten. In solchen Werkstâtten wâren zu arbeiten : Biirstenwaren, Lederwaren, Tisch-, Bett- und Leib-wâsche, Wollwaren, Stiefeln, Militâr- Donnez un foyer aux invalides. Une proposition de Hans Ostwald, Berlin-Zehlendorf. Nous devons considérer comme un point d'honneur de penser à temps aux soins à donner aux blessés devenus invalides. Avant tout- nous devrions nous efforcer de leur procurer un foyer agréable et sain. On pourrait peut-être à l'aide de la rente de l'Etat les installer dans une maisonnette avec un jardin et une étable pour du menu bétail. L'empire, l'Etat ou une société utilitaire devraient fournir l'acompte nécessaire s'élevant à Vio du prix d'achat. Pour le restant on devrait émettre des titres de rentes qui rapporteraient 3V2 % d'intérêt avec V2 % d'amortissement. De cette façon les propriétaires de fermes pourraient avoir une hypothèque non-rembour-sable de 60 ans. Cette hypothèque leur profiterait aussi bien qu'à leurs héritiers et serait amortie au bout de 60 ans. Le jardin doit être suffisamment grand pour que la famille puisse y récolter les fruits, les légumes et les pommes de terre nécessaires à ses besoins. Il doit pouvoir suffire à la nourriture des chèvres et être approprié à élever des poules et des lapins, et à engraisser quelques cochons. 11 est nécessaire que la femme et les enfants puissent retirer de l'élevage du menu bétail et de l'entretien du jardin, un gain couvrant presque entièrement la rente (loyer et amortissement) du terrain. Le terrain pourrait être fourni pour 6 à 7000 Marks en tenant compte que la maison possédât trois à quatre pièces habitables, une cave, un grenier et qu'il y eût une étable, un puits, un jardin et une clôture, des plantations etc. Cela représenterait une rente annuelle (payement des intérêts) de 200 à 300 M. que la famille devrait gagner par la récolte du jardin et par la vente du menu bétail. Pour le reste, il faudrait donner au père l'occasion de travailler afin qu'il puisse pourvoir aux besoins de sa famille. Les terrains devraient être annexés, sous formes de petites cités jardinières, aux villes de province existantes afin d'éviter des dépenses extraordinaires pour la fondation d'églises et d'écoles. Les petites villes dont la population décroît actuellement, ne demandent pas mieux que de l'augmenter et renonceraient à tout crédit qu'on lui allouerait pour le donner sous une autre forme, aux colonies d'invalides récemment fondées. On pourrait créer des ateliers dont l'existence serait assurée par les commandes de l'Etat et de l'Administration civile et militaire. Dans ces ateliers on pourrait s'occuper de brosserie, de peausserie, du linge de table et de corps, de la bonneterie, de la cordonnerie, de la confection 2 Het Rood Kruis. Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 9

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1915 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes